10526.htm

CÍMSZÓ: Beregi

SZEMÉLYNÉV: Beregi Ármin

SZÓCIKK: Beregi l. Ármin, mérnök, szül. Budapesten 1879 okt. 19. A műegyetemet Budapesten végezte. Egyike volt a Makkabea cionista diákegyesület megalapítóinak. 1910-15-ig elnöke volt a Magyar Cionista Szövetségnek. 1918-ban Friedrich István akkori hadügyi államtitkár megbízásából zsidó karhatalmi századokat létesített, melyek elismerésre méltó szolgálatot tejesítettek az ország közrendjének helyreállításánál. Vezetője a Budapesti Palesztina Hivatalnak, mely hivatal zsidó és kivándorlási ügyekben a britt konzulátusnak információs szerve. 1921-ben egy évet töltött Palesztinában s hazajövet e tanulmányútjárói sok előadást tartott és számos cikket írt a Zsidó Szemlébe és a Múlt és Jövőbe.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 526. címszó a lexikon => 108. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10526.htm

CÍMSZÓ: Beregi

SZEMÉLYNÉV: Beregi Ármin

SZÓCIKK: Beregi l. Ármin, mérnök, szül. Budapesten 1879 okt. 19. A műegyetemet Budapesten végezte. Egyike volt a Makkabea cionista diákegyesület megalapítóinak. 1910-15-ig elnöke volt a Magyar Cionista Szövetségnek. 1918-ban Friedrich István akkori hadügyi államtitkár megbízásából zsidó karhatalmi századokat létesített, melyek elismerésre méltó szolgálatot tejesítettek az ország közrendjének helyreállításánál. Vezetője a Budapesti Palesztina Hivatalnak, mely hivatal zsidó és kivándorlási ügyekben a britt konzulátusnak információs szerve. 1921-ben egy évet töltött Palesztinában s hazajövet e tanulmányútjárói sok előadást tartott és számos cikket írt a Zsidó Szemlébe és a Múlt és Jövőbe.

10526.ht

CÍMSZÓ Bereg

SZEMÉLYNÉV Bereg Ármi

SZÓCIKK Bereg l Ármin mérnök szül Budapeste 187 okt 19 műegyeteme Budapeste végezte Egyik vol Makkabe cionist diákegyesüle megalapítóinak 1910-15-i elnök vol Magya Cionist Szövetségnek 1918-ba Friedric Istvá akkor hadügy államtitká megbízásábó zsid karhatalm századoka létesített melye elismerésr mélt szolgálato tejesítette a orszá közrendjéne helyreállításánál Vezetőj Budapest Palesztin Hivatalnak mel hivata zsid é kivándorlás ügyekbe brit konzulátusna információ szerve 1921-be eg éve töltöt Palesztinába hazajöve tanulmányútjáró so előadás tartot é számo cikke ír Zsid Szemléb é Múl é Jövőbe

10526.h

CÍMSZ Bere

SZEMÉLYNÉ Bere Árm

SZÓCIK Bere Ármi mérnö szü Budapest 18 ok 1 műegyetem Budapest végezt Egyi vo Makkab cionis diákegyesül megalapítóina 1910-15- elnö vo Magy Cionis Szövetségne 1918-b Friedri Istv akko hadüg államtitk megbízásáb zsi karhatal századok létesítet mely elismerés mél szolgálat tejesített orsz közrendjén helyreállításáná Vezető Budapes Paleszti Hivatalna me hivat zsi kivándorlá ügyekb bri konzulátusn informáci szerv 1921-b e év töltö Palesztináb hazajöv tanulmányútjár s előadá tarto szám cikk í Zsi Szemlé Mú Jövőb

10526.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber Ár

SZÓCI Ber Árm mérn sz Budapes 1 o műegyete Budapes végez Egy v Makka cioni diákegyesü megalapítóin 1910-15 eln v Mag Cioni Szövetségn 1918- Friedr Ist akk hadü államtit megbízásá zs karhata százado létesíte mel elismeré mé szolgála tejesítet ors közrendjé helyreállításán Vezet Budape Paleszt Hivataln m hiva zs kivándorl ügyek br konzulátus informác szer 1921- é tölt Palesztiná hazajö tanulmányútjá előad tart szá cik Zs Szeml M Jövő

10526

CÍM Be

SZEMÉLY Be Á

SZÓC Be Ár mér s Budape műegyet Budape vége Eg Makk cion diákegyes megalapítói 1910-1 el Ma Cion Szövetség 1918 Fried Is ak had államti megbízás z karhat század létesít me elismer m szolgál tejesíte or közrendj helyreállításá Veze Budap Palesz Hivatal hiv z kivándor ügye b konzulátu informá sze 1921 töl Palesztin hazaj tanulmányútj előa tar sz ci Z Szem Jöv

1052

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B Á mé Budap műegye Budap vég E Mak cio diákegye megalapító 1910- e M Cio Szövetsé 191 Frie I a ha államt megbízá karha száza létesí m elisme szolgá tejesít o közrend helyreállítás Vez Buda Pales Hivata hi kivándo ügy konzulát inform sz 192 tö Paleszti haza tanulmányút elő ta s c Sze Jö