10527.htm

CÍMSZÓ: Beregi

SZEMÉLYNÉV: Beregi Oszkár

SZÓCIKK: B. Oszkár, színész, szül. Budapesten 1876. jan. 24. Az Orsz. Színiakadémián tanult. Már növendék korában, oly tehetséget árult el, hogy Krecsányi, az ország egyik legkitűnőbb társulatának igazgatója, színházához szerződtette őt igen fiatalon. Azután Kolozsvárra, innen a Vígszínházhoz, majd 1899. a Nemzeti Színházhoz került. 1907-1910 közt Reinhardtnál működött Berlinben és majdnem minden nagyobb német színpadon is fellépett, de 1910. visszaszerződött a Nemzeti Színházhoz, míg 1919 őszén a fajvédő ifjúságnak ellene indított hajszája miatt a Nemzeti Színházat végképpen elhagyta. Előbb Bécsben, utóbb Berlinben játszott és a legelőkelőbb színpadokon is óriási sikert aratott. Aztán Amerikába ment filmszínésznek. B. a régi irányú deklamatórius iskola hagyományainak követője, igen tehetséges és nagytudású színész. Szerepeinek száma rendkívüli s ezeket legalább két nyelven tudja. A német színpadokon is elvitathatatlan nagy eredményeket ért el. A Nemzeti Színház műsorán legkiválóbb szerepei voltak: Faust, Romeo, Hamlet, Jázon, Konstantin (Bizánc), Marcus Antonius stb. Mint filmszínész már Budapesten is igen nagy sikerrel szerepelt. Különösen Babits Mihály A gólyakalifa c. regényében adott értékes alakítást. Játszott még a Tékozló fiú, Ave Caesar és Mágia c. magyar filmeken. 1920-ban Bécsben főszerepet játszott Kertész Mihály Rabszolgakirálynö c. filmjében. 1925-ben Hollywoodban először az Universal, majd a First National gyárakhoz szerződött. Az éjféli nap és a Norma c. nagy filmekben alakított.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 527. címszó a lexikon => 108. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10527.htm

CÍMSZÓ: Beregi

SZEMÉLYNÉV: Beregi Oszkár

SZÓCIKK: B. Oszkár, színész, szül. Budapesten 1876. jan. 24. Az Orsz. Színiakadémián tanult. Már növendék korában, oly tehetséget árult el, hogy Krecsányi, az ország egyik legkitűnőbb társulatának igazgatója, színházához szerződtette őt igen fiatalon. Azután Kolozsvárra, innen a Vígszínházhoz, majd 1899. a Nemzeti Színházhoz került. 1907-1910 közt Reinhardtnál működött Berlinben és majdnem minden nagyobb német színpadon is fellépett, de 1910. visszaszerződött a Nemzeti Színházhoz, míg 1919 őszén a fajvédő ifjúságnak ellene indított hajszája miatt a Nemzeti Színházat végképpen elhagyta. Előbb Bécsben, utóbb Berlinben játszott és a legelőkelőbb színpadokon is óriási sikert aratott. Aztán Amerikába ment filmszínésznek. B. a régi irányú deklamatórius iskola hagyományainak követője, igen tehetséges és nagytudású színész. Szerepeinek száma rendkívüli s ezeket legalább két nyelven tudja. A német színpadokon is elvitathatatlan nagy eredményeket ért el. A Nemzeti Színház műsorán legkiválóbb szerepei voltak: Faust, Romeo, Hamlet, Jázon, Konstantin Bizánc , Marcus Antonius stb. Mint filmszínész már Budapesten is igen nagy sikerrel szerepelt. Különösen Babits Mihály A gólyakalifa c. regényében adott értékes alakítást. Játszott még a Tékozló fiú, Ave Caesar és Mágia c. magyar filmeken. 1920-ban Bécsben főszerepet játszott Kertész Mihály Rabszolgakirálynö c. filmjében. 1925-ben Hollywoodban először az Universal, majd a First National gyárakhoz szerződött. Az éjféli nap és a Norma c. nagy filmekben alakított.

10527.ht

CÍMSZÓ Bereg

SZEMÉLYNÉV Bereg Oszká

SZÓCIKK B Oszkár színész szül Budapeste 1876 jan 24 A Orsz Színiakadémiá tanult Má növendé korában ol tehetsége árul el hog Krecsányi a orszá egyi legkitűnőb társulatána igazgatója színházáho szerződtett ő ige fiatalon Azutá Kolozsvárra inne Vígszínházhoz maj 1899 Nemzet Színházho került 1907-191 köz Reinhardtná működöt Berlinbe é majdne minde nagyob néme színpado i fellépett d 1910 visszaszerződöt Nemzet Színházhoz mí 191 őszé fajvéd ifjúságna ellen indítot hajszáj miat Nemzet Színháza végképpe elhagyta Előb Bécsben utób Berlinbe játszot é legelőkelőb színpadoko i óriás siker aratott Aztá Amerikáb men filmszínésznek B rég irány deklamatóriu iskol hagyományaina követője ige tehetsége é nagytudás színész Szerepeine szám rendkívül ezeke legaláb ké nyelve tudja néme színpadoko i elvitathatatla nag eredményeke ér el Nemzet Színhá műsorá legkiválób szerepe voltak Faust Romeo Hamlet Jázon Konstanti Bizán Marcu Antoniu stb Min filmszínés má Budapeste i ige nag sikerre szerepelt Különöse Babit Mihál gólyakalif c regényébe adot értéke alakítást Játszot mé Tékozl fiú Av Caesa é Mági c magya filmeken 1920-ba Bécsbe főszerepe játszot Kertés Mihál Rabszolgakirályn c filmjében 1925-be Hollywoodba előszö a Universal maj Firs Nationa gyárakho szerződött A éjfél na é Norm c nag filmekbe alakított

10527.h

CÍMSZ Bere

SZEMÉLYNÉ Bere Oszk

SZÓCIK Oszká színés szü Budapest 187 ja 2 Ors Színiakadémi tanul M növend korába o tehetség áru e ho Krecsány orsz egy legkitűnő társulatán igazgatój színházáh szerződtet ig fiatalo Azut Kolozsvárr inn Vígszínházho ma 189 Nemze Színházh kerül 1907-19 kö Reinhardtn működö Berlinb majdn mind nagyo ném színpad fellépet 191 visszaszerződö Nemze Színházho m 19 ősz fajvé ifjúságn elle indíto hajszá mia Nemze Színház végképp elhagyt Elő Bécsbe utó Berlinb játszo legelőkelő színpadok óriá sike aratot Azt Ameriká me filmszínészne ré irán deklamatóri isko hagyományain követőj ig tehetség nagytudá színés Szerepein szá rendkívü ezek legalá k nyelv tudj ném színpadok elvitathatatl na eredmények é e Nemze Szính műsor legkiváló szerep volta Faus Rome Hamle Jázo Konstant Bizá Marc Antoni st Mi filmszíné m Budapest ig na sikerr szerepel Különös Babi Mihá gólyakali regényéb ado érték alakítás Játszo m Tékoz fi A Caes Mág magy filmeke 1920-b Bécsb főszerep játszo Kerté Mihá Rabszolgakirály filmjébe 1925-b Hollywoodb elősz Universa ma Fir Nation gyárakh szerződöt éjfé n Nor na filmekb alakítot

10527.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber Osz

SZÓCI Oszk színé sz Budapes 18 j Or Színiakadém tanu növen koráb tehetsé ár h Krecsán ors eg legkitűn társulatá igazgató színházá szerződte i fiatal Azu Kolozsvár in Vígszínházh m 18 Nemz Színház kerü 1907-1 k Reinhardt működ Berlin majd min nagy né színpa fellépe 19 visszaszerződ Nemz Színházh 1 ős fajv ifjúság ell indít hajsz mi Nemz Színhá végkép elhagy El Bécsb ut Berlin játsz legelőkel színpado óri sik arato Az Amerik m filmszínészn r irá deklamatór isk hagyományai követő i tehetsé nagytud színé Szerepei sz rendkív eze legal nyel tud né színpado elvitathatat n eredménye Nemz Szín műso legkivál szere volt Fau Rom Haml Jáz Konstan Biz Mar Anton s M filmszín Budapes i n siker szerepe Különö Bab Mih gólyakal regényé ad érté alakítá Játsz Téko f Cae Má mag filmek 1920- Bécs főszere játsz Kert Mih Rabszolgakirál filmjéb 1925- Hollywood elős Univers m Fi Natio gyárak szerződö éjf No n filmek alakíto

10527

CÍM Be

SZEMÉLY Be Os

SZÓC Osz szín s Budape 1 O Színiakadé tan növe korá tehets á Krecsá or e legkitű társulat igazgat színház szerződt fiata Az Kolozsvá i Vígszínház 1 Nem Színhá ker 1907- Reinhard műkö Berli maj mi nag n színp fellép 1 visszaszerző Nem Színház ő faj ifjúsá el indí hajs m Nem Szính végké elhag E Bécs u Berli játs legelőke színpad ór si arat A Ameri filmszínész ir deklamató is hagyománya követ tehets nagytu szín Szerepe s rendkí ez lega nye tu n színpad elvitathata eredmény Nem Szí műs legkivá szer vol Fa Ro Ham Já Konsta Bi Ma Anto filmszí Budape sike szerep Külön Ba Mi gólyaka regény a ért alakít Játs Ték Ca M ma filme 1920 Béc főszer játs Ker Mi Rabszolgakirá filmjé 1925 Hollywoo elő Univer F Nati gyára szerződ éj N filme alakít

1052

CÍ B

SZEMÉL B O

SZÓ Os szí Budap Színiakad ta növ kor tehet Krecs o legkit társula igazga színhá szerződ fiat A Kolozsv Vígszínhá Ne Szính ke 1907 Reinhar műk Berl ma m na szín fellé visszaszerz Ne Színhá fa ifjús e ind haj Ne Szín végk elha Béc Berl ját legelők színpa ó s ara Amer filmszínés i deklamat i hagyomány köve tehet nagyt szí Szerep rendk e leg ny t színpa elvitathat eredmén Ne Sz mű legkiv sze vo F R Ha J Konst B M Ant filmsz Budap sik szere Külö B M gólyak regén ér alakí Ját Té C m film 192 Bé fősze ját Ke M Rabszolgakir filmj 192 Hollywo el Unive Nat gyár szerző é film alakí