10528.htm

CÍMSZÓ: Beregi eskü

SZÓCIKK: Beregi eskü. 1233 aug. 12. tette le II. Endre a B.-t, hogy felszabaduljon az egyházi átok alól, amellyel az Aranybulla rendelkezéseinek be nem tartása miatt sújtotta a pápa. A B.-vel a szentszékkel kötött szerződését erősítette meg és ezzel többek között szentesítette azt a régebbi határozatot is, hogy zsidók állami és egyéb köz hivatalokat nem viselhetnek. Azonkívül ígéri, hogy kötelezni fogja a zsidókat bizonyos jel viselésére, hogy felismerhessék és megkülönböztethessék őket a keresztényektől. Ismét eltiltja a zsidókat a keresztény rabszolgák tartásától és végül vagyonuk elkobzását szabja ki büntetésül azokra a zsidókra, akik keresztényekkel törvényes vagy törvénytelen házasságban élnek. Mindezen felül pedig még keresztényekhez örök rabszolgaságba vettetnek. A B., amely pápai beavatkozásra történt, mindenütt a szaracénusokkal vagy izmaelitákkal együtt említi a zsidókat. A pápai követ, Jakab praenestei püspök a király fiait, Kálmánt és Bélát, valamint az országnagyokat és főpapokat utólagosan, egyenként a beregi szerződés betartására megeskettette. Béla 1234. két ízben esküdött meg, hogy a beregi határozatokat szigorúan végrehajtja, sőt azt is megígérte, hogy az álkeresztényeket kiírtja (l. Álkeresztények.) A szentszéki követ ezzel ugyan az ország belső zilált állapotán és a nép nyomorán mit sem segített, azt azonban mégis elérte, hogy a zsidókat és izmaelitákat az egyház által kijelölt korlátok közé szorította. Nem sokkal azután, hogy Béla a trónra jutott és a tatár veszedelem fenyegette az országot, 1239. azzal a kérelemmel fordult a pápához, engedje meg, hogy a közjövedelmeket megint a zsidóknak adhassa ki haszonbérbe. Az engedélyt a pápa az országot fenyegető veszély miatt meg is adta és így maga IX. Gergely pápa egyezett bele abba, hogy az általa olyan nagy fontosságúnak tartott B., illetve az eskü főpontja hat esztendő után eltöröltessék és a zsidók részben visszanyerjék régebbi pozíciójukat. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon».


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 528. címszó a lexikon => 108. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10528.htm

CÍMSZÓ: Beregi eskü

SZÓCIKK: Beregi eskü. 1233 aug. 12. tette le II. Endre a B.-t, hogy felszabaduljon az egyházi átok alól, amellyel az Aranybulla rendelkezéseinek be nem tartása miatt sújtotta a pápa. A B.-vel a szentszékkel kötött szerződését erősítette meg és ezzel többek között szentesítette azt a régebbi határozatot is, hogy zsidók állami és egyéb köz hivatalokat nem viselhetnek. Azonkívül ígéri, hogy kötelezni fogja a zsidókat bizonyos jel viselésére, hogy felismerhessék és megkülönböztethessék őket a keresztényektől. Ismét eltiltja a zsidókat a keresztény rabszolgák tartásától és végül vagyonuk elkobzását szabja ki büntetésül azokra a zsidókra, akik keresztényekkel törvényes vagy törvénytelen házasságban élnek. Mindezen felül pedig még keresztényekhez örök rabszolgaságba vettetnek. A B., amely pápai beavatkozásra történt, mindenütt a szaracénusokkal vagy izmaelitákkal együtt említi a zsidókat. A pápai követ, Jakab praenestei püspök a király fiait, Kálmánt és Bélát, valamint az országnagyokat és főpapokat utólagosan, egyenként a beregi szerződés betartására megeskettette. Béla 1234. két ízben esküdött meg, hogy a beregi határozatokat szigorúan végrehajtja, sőt azt is megígérte, hogy az álkeresztényeket kiírtja l. Álkeresztények. A szentszéki követ ezzel ugyan az ország belső zilált állapotán és a nép nyomorán mit sem segített, azt azonban mégis elérte, hogy a zsidókat és izmaelitákat az egyház által kijelölt korlátok közé szorította. Nem sokkal azután, hogy Béla a trónra jutott és a tatár veszedelem fenyegette az országot, 1239. azzal a kérelemmel fordult a pápához, engedje meg, hogy a közjövedelmeket megint a zsidóknak adhassa ki haszonbérbe. Az engedélyt a pápa az országot fenyegető veszély miatt meg is adta és így maga IX. Gergely pápa egyezett bele abba, hogy az általa olyan nagy fontosságúnak tartott B., illetve az eskü főpontja hat esztendő után eltöröltessék és a zsidók részben visszanyerjék régebbi pozíciójukat. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon .

10528.ht

CÍMSZÓ Bereg esk

SZÓCIKK Bereg eskü 123 aug 12 tett l II Endr B.-t hog felszabaduljo a egyház áto alól amellye a Aranybull rendelkezéseine b ne tartás miat sújtott pápa B.-ve szentszékke kötöt szerződésé erősített me é ezze többe közöt szentesített az régebb határozato is hog zsidó állam é egyé kö hivataloka ne viselhetnek Azonkívü ígéri hog kötelezn fogj zsidóka bizonyo je viselésére hog felismerhessé é megkülönböztethessé őke keresztényektől Ismé eltiltj zsidóka keresztén rabszolgá tartásátó é végü vagyonu elkobzásá szabj k büntetésü azokr zsidókra aki keresztényekke törvénye vag törvénytele házasságba élnek Mindeze felü pedi mé keresztényekhe örö rabszolgaságb vettetnek B. amel pápa beavatkozásr történt mindenüt szaracénusokka vag izmaelitákka együt említ zsidókat pápa követ Jaka praeneste püspö királ fiait Kálmán é Bélát valamin a országnagyoka é főpapoka utólagosan egyenkén bereg szerződé betartásár megeskettette Bél 1234 ké ízbe esküdöt meg hog bereg határozatoka szigorúa végrehajtja ső az i megígérte hog a álkeresztényeke kiírtj l Álkeresztények szentszék köve ezze ugya a orszá bels zilál állapotá é né nyomorá mi se segített az azonba mégi elérte hog zsidóka é izmaelitáka a egyhá álta kijelöl korláto köz szorította Ne sokka azután hog Bél trónr jutot é tatá veszedele fenyegett a országot 1239 azza kérelemme fordul pápához engedj meg hog közjövedelmeke megin zsidókna adhass k haszonbérbe A engedély páp a országo fenyeget veszél miat me i adt é íg mag IX Gergel páp egyezet bel abba hog a által olya nag fontosságúna tartot B. illetv a esk főpontj ha esztend utá eltöröltessé é zsidó részbe visszanyerjé régebb pozíciójukat V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo

10528.h

CÍMSZ Bere es

SZÓCIK Bere esk 12 au 1 tet I End B.- ho felszabadulj egyhá át aló amelly Aranybul rendelkezésein n tartá mia sújtot páp B.-v szentszékk kötö szerződés erősítet m ezz több közö szentesítet a régeb határozat i ho zsid álla egy k hivatalok n viselhetne Azonkív ígér ho kötelez fog zsidók bizony j viselésér ho felismerhess megkülönböztethess ők keresztényektő Ism eltilt zsidók kereszté rabszolg tartását vég vagyon elkobzás szab büntetés azok zsidókr ak keresztényekk törvény va törvénytel házasságb élne Mindez fel ped m keresztényekh ör rabszolgaság vettetne B ame páp beavatkozás történ mindenü szaracénusokk va izmaelitákk együ emlí zsidóka páp köve Jak praenest püsp kirá fiai Kálmá Bélá valami országnagyok főpapok utólagosa egyenké bere szerződ betartásá megeskettett Bé 123 k ízb esküdö me ho bere határozatok szigorú végrehajtj s a megígért ho álkeresztények kiírt Álkereszténye szentszé köv ezz ugy orsz bel zilá állapot n nyomor m s segítet a azonb még elért ho zsidók izmaeliták egyh ált kijelö korlát kö szorított N sokk azutá ho Bé trón juto tat veszedel fenyeget országo 123 azz kérelemm fordu pápáho enged me ho közjövedelmek megi zsidókn adhas haszonbérb engedél pá ország fenyege veszé mia m ad í ma I Gerge pá egyeze be abb ho álta oly na fontosságún tarto B illet es főpont h eszten ut eltöröltess zsid részb visszanyerj régeb pozíciójuka Ko Sámue zsid történe Magyarország

10528.

CÍMS Ber e

SZÓCI Ber es 1 a te En B. h felszabadul egyh á al amell Aranybu rendelkezései tart mi sújto pá B.- szentszék köt szerződé erősíte ez töb köz szentesíte rége határoza h zsi áll eg hivatalo viselhetn Azonkí ígé h kötele fo zsidó bizon viselésé h felismerhes megkülönböztethes ő keresztényekt Is eltil zsidó kereszt rabszol tartásá vé vagyo elkobzá sza bünteté azo zsidók a keresztények törvén v törvényte házasság éln Minde fe pe keresztények ö rabszolgasá vettetn am pá beavatkozá törté minden szaracénusok v izmaeliták egy eml zsidók pá köv Ja praenes püs kir fia Kálm Bél valam országnagyo főpapo utólagos egyenk ber szerző betartás megeskettet B 12 íz esküd m h ber határozato szigor végrehajt megígér h álkereszténye kiír Álkeresztény szentsz kö ez ug ors be zil állapo nyomo segíte azon mé elér h zsidó izmaelitá egy ál kijel korlá k szorítot sok azut h B tró jut ta veszede fenyege ország 12 az kérelem ford pápáh enge m h közjövedelme meg zsidók adha haszonbér engedé p orszá fenyeg vesz mi a m Gerg p egyez b ab h ált ol n fontosságú tart ille e főpon eszte u eltöröltes zsi rész visszanyer rége pozíciójuk K Sámu zsi történ Magyarorszá

10528

CÍM Be

SZÓC Be e t E B felszabadu egy a amel Aranyb rendelkezése tar m sújt p B. szentszé kö szerződ erősít e tö kö szentesít rég határoz zs ál e hivatal viselhet Azonk íg kötel f zsid bizo viselés felismerhe megkülönböztethe keresztények I elti zsid keresz rabszo tartás v vagy elkobz sz büntet az zsidó kereszténye törvé törvényt házassá él Mind f p kereszténye rabszolgas vettet a p beavatkoz tört minde szaracénuso izmaelitá eg em zsidó p kö J praene pü ki fi Kál Bé vala országnagy főpap utólago egyen be szerz betartá megeskette 1 í eskü be határozat szigo végrehaj megígé álkeresztény kií Álkeresztén szents k e u or b zi állap nyom segít azo m elé zsid izmaelit eg á kije korl szoríto so azu tr ju t veszed fenyeg orszá 1 a kérele for pápá eng közjövedelm me zsidó adh haszonbé enged orsz fenye ves m Ger egye a ál o fontosság tar ill főpo eszt eltörölte zs rés visszanye rég pozícióju Sám zs törté Magyarorsz

1052

CÍ B

SZÓ B felszabad eg ame Arany rendelkezés ta súj B szentsz k szerző erősí t k szentesí ré határo z á hivata viselhe Azon í köte zsi biz viselé felismerh megkülönbözteth kereszténye elt zsi keres rabsz tartá vag elkob s bünte a zsid keresztény törv törvény házass é Min keresztény rabszolga vette beavatko tör mind szaracénus izmaelit e e zsid k praen p k f Ká B val országnag főpa utólag egye b szer betart megeskett esk b határoza szig végreha megíg álkeresztén ki Álkereszté szent o z álla nyo segí az el zsi izmaeli e kij kor szorít s az t j vesze fenye orsz kérel fo páp en közjövedel m zsid ad haszonb enge ors feny ve Ge egy á fontossá ta il főp esz eltörölt z ré visszany ré pozíciój Sá z tört Magyarors