10529.htm

CÍMSZÓ: Beregszász

SZÓCIKK: Beregszász (Bereg?a?, Cs.-Szl., Ruszinszkó), 18,000 lak. A zsidó hitközség 1200 családban, 5000 lelket számlál, 750 adófizetővel. A város zsidóságának kereskedelmi, gazdagági és kulturális tevékenysége már rég túlnőtte a helyi kereteket és intenzív munkájuk által úgy a város, mint a környék lakosságának megélhetését erősen elősegítik. Gazdasági téren a messze híres bortermelés fokozásában a zsidó termelők és kereskedők első helyen állnak. A Schwartz, Hartman családok már hosszú évtizedek óta a világkereskedelembe kapcsolták a B.-i borpiacot. Ipari téren a zsidók által alapított Vári, Kont, Winkler-téglagyárak B. és környéke ipari munkásságának adnak állandó kenyeret. A városban lévő hat bank közül négy bank zsidó igazgató vezetése alatt áll. A bankok között a kisembereket segítő Zsidó Hitelszövetkezet (Joint igazgatója Reisman Simon. A kereskedők, akik a lakosság legnagyobb részét látják el árukkal, kulturális téren is szépen működnek. Az 1927-ik évben László Andor bankigazgató elnöksége alatt felépítették a kereskedők székházát és annak keretében színházi és mozielőadások számára is helyet adtak B. lakosságának. A közhivatalokban igen sok zsidó vezető tisztviselő van, akik működésükkel az összlakosság megelégedését érdemlik ki. Földes Ervin és Ellovics József mint táblabírák működnek a törvényszéken. Kasztor Sándor évtizedek óta jegyzője B.-nak, Fehér Emil az állami építészeti, Méhes Samu a városi főmérnök. Vincze Hugó több évig volt a város kormánybiztosa. Ruszinszkó tartományi gyűlésébe legutóbb Kroó Sándort, mint a zsidópártnak vezetőjét választották be. A közéletben jelentékeny szerepet töltenek be: Hartman Fülöp, Weisz Sali és Fischli, Katz Jakab, Hausman Áron, Hamburg Salamon, Hartman Ferenc, Izrael Dávid, Schönfeld Hermann, Fränkel Jónás, Mandel Emil, Brummer Nándor, Kertész Ede és Mór és ezek családjai. Kulturális és szociális téren a város nagyszámú zsidó intelligenciája állandóan hatalmas munkát fejt ki. Az irodalom és művészetpártoló egyesület elnöke Klein Jenő és úgy ennek, mint a színpártoló, valamint a többi kulturális egyesületek tagjainak nagyobb százaléka a zsidóság köréből kerül ki. A hitközség által alapított Chevra Kadisa elnöke Schwartz Salamon. A B.-i zsidó temetőt 1927. megnagyobbította és tervbe vette a csatornázását. A B.-i rabbinátus által alapított Talmud Tóra intézet, amelynek vezetői Schwartz Jenő és Mermelstein Hillel, a vallási oktatás terén fejt ki eredményes működést. A B.-i izraelita Nőegyletet nagy szeretettel és megértéssel vezetik: özv. Weisz Ignátzné és Kertész Mórné elnöknők. Az Izraelita Leányegylet kulturális és jótékony céllal foglalkozó egyesület első elnöknője: Braun Amália orvos volt, mostani vezetője pedig Mandel Jenőné (Klein Aranka). A hitközség egy négy osztályú elemi népiskolát és két vallásoktatási iskolát tart fenn. Az elemi iskola Oppman Kálmán és Berkovits Mayer igazgatósága alatt áll és az iskola működése iránt az országos iskolai referátus többször elismerését fejezte ki. A Hirsch Sámuel rabbi által vezetett jesivának 100 növendéke, a Talmud Tóra iskolának 160 állandó növendéke van. A városban négy rendes és öt mellék imaház van. A hitközség évi költségvetése mintegy 700,000 ?. korona; filantropikus és szociális célokra ebből 8O.OOO ?. koronát áldoznak évente. Külön egyesület gondoskodik a B.-i városi közkórház zsidó betegeinek rituális élelmezéséről. Ez az egyesület Ösztreicher Ignátz és Friedman Áron vezetése alatt áll. A hitközség első rabbija «Schwarz Ignátz» volt és 1887 óta Schreiber Salamon tölti be a rabbiszéket. A hitközség elnöke Vári Sándor téglagyáros, alelnökei: ifj. Kroh József földbirtokos és Klein Sámuel nyomdatulajdonos, főjegyzője Grünbaum Mór.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 529. címszó a lexikon => 108. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10529.htm

CÍMSZÓ: Beregszász

SZÓCIKK: Beregszász Bereg?a?, Cs.-Szl., Ruszinszkó , 18,000 lak. A zsidó hitközség 1200 családban, 5000 lelket számlál, 750 adófizetővel. A város zsidóságának kereskedelmi, gazdagági és kulturális tevékenysége már rég túlnőtte a helyi kereteket és intenzív munkájuk által úgy a város, mint a környék lakosságának megélhetését erősen elősegítik. Gazdasági téren a messze híres bortermelés fokozásában a zsidó termelők és kereskedők első helyen állnak. A Schwartz, Hartman családok már hosszú évtizedek óta a világkereskedelembe kapcsolták a B.-i borpiacot. Ipari téren a zsidók által alapított Vári, Kont, Winkler-téglagyárak B. és környéke ipari munkásságának adnak állandó kenyeret. A városban lévő hat bank közül négy bank zsidó igazgató vezetése alatt áll. A bankok között a kisembereket segítő Zsidó Hitelszövetkezet Joint igazgatója Reisman Simon. A kereskedők, akik a lakosság legnagyobb részét látják el árukkal, kulturális téren is szépen működnek. Az 1927-ik évben László Andor bankigazgató elnöksége alatt felépítették a kereskedők székházát és annak keretében színházi és mozielőadások számára is helyet adtak B. lakosságának. A közhivatalokban igen sok zsidó vezető tisztviselő van, akik működésükkel az összlakosság megelégedését érdemlik ki. Földes Ervin és Ellovics József mint táblabírák működnek a törvényszéken. Kasztor Sándor évtizedek óta jegyzője B.-nak, Fehér Emil az állami építészeti, Méhes Samu a városi főmérnök. Vincze Hugó több évig volt a város kormánybiztosa. Ruszinszkó tartományi gyűlésébe legutóbb Kroó Sándort, mint a zsidópártnak vezetőjét választották be. A közéletben jelentékeny szerepet töltenek be: Hartman Fülöp, Weisz Sali és Fischli, Katz Jakab, Hausman Áron, Hamburg Salamon, Hartman Ferenc, Izrael Dávid, Schönfeld Hermann, Fränkel Jónás, Mandel Emil, Brummer Nándor, Kertész Ede és Mór és ezek családjai. Kulturális és szociális téren a város nagyszámú zsidó intelligenciája állandóan hatalmas munkát fejt ki. Az irodalom és művészetpártoló egyesület elnöke Klein Jenő és úgy ennek, mint a színpártoló, valamint a többi kulturális egyesületek tagjainak nagyobb százaléka a zsidóság köréből kerül ki. A hitközség által alapított Chevra Kadisa elnöke Schwartz Salamon. A B.-i zsidó temetőt 1927. megnagyobbította és tervbe vette a csatornázását. A B.-i rabbinátus által alapított Talmud Tóra intézet, amelynek vezetői Schwartz Jenő és Mermelstein Hillel, a vallási oktatás terén fejt ki eredményes működést. A B.-i izraelita Nőegyletet nagy szeretettel és megértéssel vezetik: özv. Weisz Ignátzné és Kertész Mórné elnöknők. Az Izraelita Leányegylet kulturális és jótékony céllal foglalkozó egyesület első elnöknője: Braun Amália orvos volt, mostani vezetője pedig Mandel Jenőné Klein Aranka . A hitközség egy négy osztályú elemi népiskolát és két vallásoktatási iskolát tart fenn. Az elemi iskola Oppman Kálmán és Berkovits Mayer igazgatósága alatt áll és az iskola működése iránt az országos iskolai referátus többször elismerését fejezte ki. A Hirsch Sámuel rabbi által vezetett jesivának 100 növendéke, a Talmud Tóra iskolának 160 állandó növendéke van. A városban négy rendes és öt mellék imaház van. A hitközség évi költségvetése mintegy 700,000 ?. korona; filantropikus és szociális célokra ebből 8O.OOO ?. koronát áldoznak évente. Külön egyesület gondoskodik a B.-i városi közkórház zsidó betegeinek rituális élelmezéséről. Ez az egyesület Ösztreicher Ignátz és Friedman Áron vezetése alatt áll. A hitközség első rabbija Schwarz Ignátz volt és 1887 óta Schreiber Salamon tölti be a rabbiszéket. A hitközség elnöke Vári Sándor téglagyáros, alelnökei: ifj. Kroh József földbirtokos és Klein Sámuel nyomdatulajdonos, főjegyzője Grünbaum Mór.

10529.ht

CÍMSZÓ Beregszás

SZÓCIKK Beregszás Bereg?a? Cs.-Szl. Ruszinszk 18,00 lak zsid hitközsé 120 családban 500 lelke számlál 75 adófizetővel váro zsidóságána kereskedelmi gazdagág é kulturáli tevékenység má ré túlnőtt hely kereteke é intenzí munkáju álta úg város min környé lakosságána megélhetésé erőse elősegítik Gazdaság tére messz híre bortermelé fokozásába zsid termelő é kereskedő els helye állnak Schwartz Hartma családo má hossz évtizede ót világkereskedelemb kapcsoltá B.- borpiacot Ipar tére zsidó álta alapítot Vári Kont Winkler-téglagyára B é környék ipar munkásságána adna álland kenyeret városba lév ha ban közü nég ban zsid igazgat vezetés alat áll banko közöt kisembereke segít Zsid Hitelszövetkeze Join igazgatój Reisma Simon kereskedők aki lakossá legnagyob részé látjá e árukkal kulturáli tére i szépe működnek A 1927-i évbe Lászl Ando bankigazgat elnökség alat felépítetté kereskedő székházá é anna keretébe színház é mozielőadáso számár i helye adta B lakosságának közhivatalokba ige so zsid vezet tisztvisel van aki működésükke a összlakossá megelégedésé érdemli ki Földe Ervi é Ellovic Józse min táblabírá működne törvényszéken Kaszto Sándo évtizede ót jegyzőj B.-nak Fehé Emi a állam építészeti Méhe Sam város főmérnök Vincz Hug töb évi vol váro kormánybiztosa Ruszinszk tartomány gyűléséb legutób Kro Sándort min zsidópártna vezetőjé választottá be közéletbe jelentéken szerepe töltene be Hartma Fülöp Weis Sal é Fischli Kat Jakab Hausma Áron Hambur Salamon Hartma Ferenc Izrae Dávid Schönfel Hermann Fränke Jónás Mande Emil Brumme Nándor Kertés Ed é Mó é eze családjai Kulturáli é szociáli tére váro nagyszám zsid intelligenciáj állandóa hatalma munká fej ki A irodalo é művészetpártol egyesüle elnök Klei Jen é úg ennek min színpártoló valamin több kulturáli egyesülete tagjaina nagyob százalék zsidósá körébő kerü ki hitközsé álta alapítot Chevr Kadis elnök Schwart Salamon B.- zsid temető 1927 megnagyobbított é tervb vett csatornázását B.- rabbinátu álta alapítot Talmu Tór intézet amelyne vezető Schwart Jen é Mermelstei Hillel vallás oktatá teré fej k eredménye működést B.- izraelit Nőegylete nag szeretette é megértésse vezetik özv Weis Ignátzn é Kertés Mórn elnöknők A Izraelit Leányegyle kulturáli é jótékon célla foglalkoz egyesüle els elnöknője Brau Amáli orvo volt mostan vezetőj pedi Mande Jenőn Klei Arank hitközsé eg nég osztály elem népiskolá é ké vallásoktatás iskolá tar fenn A elem iskol Oppma Kálmá é Berkovit Maye igazgatóság alat ál é a iskol működés irán a országo iskola referátu többszö elismerésé fejezt ki Hirsc Sámue rabb álta vezetet jesivána 10 növendéke Talmu Tór iskolána 16 álland növendék van városba nég rende é ö mellé imahá van hitközsé év költségvetés minteg 700,00 ? korona filantropiku é szociáli célokr ebbő 8O.OO ? koroná áldozna évente Külö egyesüle gondoskodi B.- város közkórhá zsid betegeine rituáli élelmezéséről E a egyesüle Ösztreiche Ignát é Friedma Áro vezetés alat áll hitközsé els rabbij Schwar Ignát vol é 188 ót Schreibe Salamo tölt b rabbiszéket hitközsé elnök Vár Sándo téglagyáros alelnökei ifj Kro Józse földbirtoko é Klei Sámue nyomdatulajdonos főjegyzőj Grünbau Mór

10529.h

CÍMSZ Beregszá

SZÓCIK Beregszá Bereg?a Cs.-Szl Ruszinsz 18,0 la zsi hitközs 12 családba 50 lelk számlá 7 adófizetőve vár zsidóságán kereskedelm gazdagá kulturál tevékenysé m r túlnőt hel keretek intenz munkáj ált ú váro mi körny lakosságán megélhetés erős elősegíti Gazdasá tér mess hír bortermel fokozásáb zsi termel keresked el hely állna Schwart Hartm család m hoss évtized ó világkereskedelem kapcsolt B. borpiaco Ipa tér zsid ált alapíto Vár Kon Winkler-téglagyár környé ipa munkásságán adn állan kenyere városb lé h ba köz né ba zsi igazga vezeté ala ál bank közö kisemberek segí Zsi Hitelszövetkez Joi igazgató Reism Simo kereskedő ak lakoss legnagyo rész látj árukka kulturál tér szép működne 1927- évb Lász And bankigazga elnöksé ala felépített keresked székház ann keretéb színhá mozielőadás számá hely adt lakosságána közhivatalokb ig s zsi veze tisztvise va ak működésükk összlakoss megelégedés érdeml k Föld Erv Ellovi Józs mi táblabír működn törvényszéke Kaszt Sánd évtized ó jegyző B.-na Feh Em álla építészet Méh Sa váro főmérnö Vinc Hu tö év vo vár kormánybiztos Ruszinsz tartomán gyűlésé legutó Kr Sándor mi zsidópártn vezetőj választott b közéletb jelentéke szerep tölten b Hartm Fülö Wei Sa Fischl Ka Jaka Hausm Áro Hambu Salamo Hartm Feren Izra Dávi Schönfe Herman Fränk Jóná Mand Emi Brumm Nándo Kerté E M ez családja Kulturál szociál tér vár nagyszá zsi intelligenciá állandó hatalm munk fe k irodal művészetpárto egyesül elnö Kle Je ú enne mi színpártol valami töb kulturál egyesület tagjain nagyo százalé zsidós köréb ker k hitközs ált alapíto Chev Kadi elnö Schwar Salamo B. zsi temet 192 megnagyobbítot terv vet csatornázásá B. rabbinát ált alapíto Talm Tó intéze amelyn vezet Schwar Je Mermelste Hille vallá oktat ter fe eredmény működés B. izraeli Nőegylet na szeretett megértéss vezeti öz Wei Ignátz Kerté Mór elnöknő Izraeli Leányegyl kulturál jótéko céll foglalko egyesül el elnöknőj Bra Amál orv vol mosta vezető ped Mand Jenő Kle Aran hitközs e né osztál ele népiskol k vallásoktatá iskol ta fen ele isko Oppm Kálm Berkovi May igazgatósá ala á isko működé irá ország iskol referát többsz elismerés fejez k Hirs Sámu rab ált vezete jesiván 1 növendék Talm Tó iskolán 1 állan növendé va városb né rend mell imah va hitközs é költségveté minte 700,0 koron filantropik szociál célok ebb 8O.O koron áldozn évent Kül egyesül gondoskod B. váro közkórh zsi betegein rituál élelmezésérő egyesül Ösztreich Igná Friedm Ár vezeté ala ál hitközs el rabbi Schwa Igná vo 18 ó Schreib Salam töl rabbiszéke hitközs elnö Vá Sánd téglagyáro alelnöke if Kr Józs földbirtok Kle Sámu nyomdatulajdono főjegyző Grünba Mó

10529.

CÍMS Beregsz

SZÓCI Beregsz Bereg? Cs.-Sz Ruszins 18, l zs hitköz 1 családb 5 lel száml adófizetőv vá zsidóságá kereskedel gazdag kulturá tevékenys túlnő he kerete inten munká ál vár m körn lakosságá megélheté erő elősegít Gazdas té mes hí borterme fokozásá zs terme kereske e hel álln Schwar Hart csalá hos évtize világkereskedele kapcsol B borpiac Ip té zsi ál alapít Vá Ko Winkler-téglagyá körny ip munkásságá ad álla kenyer város l b kö n b zs igazg vezet al á ban köz kisembere seg Zs Hitelszövetke Jo igazgat Reis Sim keresked a lakos legnagy rés lát árukk kulturá té szé működn 1927 év Lás An bankigazg elnöks al felépítet kereske székhá an kereté szính mozielőadá szám hel ad lakosságán közhivatalok i zs vez tisztvis v a működésük összlakos megelégedé érdem Föl Er Ellov Józ m táblabí működ törvényszék Kasz Sán évtize jegyz B.-n Fe E áll építésze Mé S vár főmérn Vin H t é v vá kormánybizto Ruszins tartomá gyűlés legut K Sándo m zsidópárt vezető választot közélet jelenték szere tölte Hart Fül We S Fisch K Jak Haus Ár Hamb Salam Hart Fere Izr Dáv Schönf Herma Frän Jón Man Em Brum Nánd Kert e családj Kulturá szociá té vá nagysz zs intelligenci álland hatal mun f iroda művészetpárt egyesü eln Kl J enn m színpárto valam tö kulturá egyesüle tagjai nagy százal zsidó köré ke hitköz ál alapít Che Kad eln Schwa Salam B zs teme 19 megnagyobbíto ter ve csatornázás B rabbiná ál alapít Tal T intéz amely veze Schwa J Mermelst Hill vall okta te f eredmén működé B izrael Nőegyle n szeretet megértés vezet ö We Ignát Kert Mó elnökn Izrael Leányegy kulturá jóték cél foglalk egyesü e elnöknő Br Amá or vo most vezet pe Man Jen Kl Ara hitköz n osztá el népisko vallásoktat isko t fe el isk Opp Kál Berkov Ma igazgatós al isk működ ir orszá isko referá többs elismeré feje Hir Sám ra ál vezet jesivá növendé Tal T iskolá álla növend v város n ren mel ima v hitköz költségvet mint 700, koro filantropi szociá célo eb 8O. koro áldoz éven Kü egyesü gondosko B vár közkór zs betegei rituá élelmezésér egyesü Ösztreic Ign Fried Á vezet al á hitköz e rabb Schw Ign v 1 Schrei Sala tö rabbiszék hitköz eln V Sán téglagyár alelnök i K Józ földbirto Kl Sám nyomdatulajdon főjegyz Grünb M

10529

CÍM Beregs

SZÓC Beregs Bereg Cs.-S Ruszin 18 z hitkö család le szám adófizető v zsidóság kereskede gazda kultur tevékeny túln h keret inte munk á vá kör lakosság megélhet er elősegí Gazda t me h borterm fokozás z term keresk he áll Schwa Har csal ho évtiz világkereskedel kapcso borpia I t zs á alapí V K Winkler-téglagy körn i munkásság a áll kenye váro k z igaz veze a ba kö kisember se Z Hitelszövetk J igazga Rei Si kereske lako legnag ré lá áruk kultur t sz működ 192 é Lá A bankigaz elnök a felépíte keresk székh a keret szín mozielőad szá he a lakosságá közhivatalo z ve tisztvi működésü összlako megeléged érde Fö E Ello Jó táblab műkö törvényszé Kas Sá évtiz jegy B.- F ál építész M vá főmér Vi v kormánybizt Ruszin tartom gyűlé legu Sánd zsidópár vezet választo közéle jelenté szer tölt Har Fü W Fisc Ja Hau Á Ham Sala Har Fer Iz Dá Schön Herm Frä Jó Ma E Bru Nán Ker család Kultur szoci t v nagys z intelligenc állan hata mu irod művészetpár egyes el K en színpárt vala t kultur egyesül tagja nag száza zsid kör k hitkö á alapí Ch Ka el Schw Sala z tem 1 megnagyobbít te v csatornázá rabbin á alapí Ta inté amel vez Schw Mermels Hil val okt t eredmé működ izrae Nőegyl szerete megérté veze W Igná Ker M elnök Izrae Leányeg kultur jóté cé foglal egyes elnökn B Am o v mos veze p Ma Je K Ar hitkö oszt e népisk vallásokta isk f e is Op Ká Berko M igazgató a is műkö i orsz isk refer több elismer fej Hi Sá r á veze jesiv növend Ta iskol áll növen váro re me im hitkö költségve min 700 kor filantrop szoci cél e 8O kor áldo éve K egyes gondosk vá közkó z betege ritu élelmezésé egyes Ösztrei Ig Frie veze a hitkö rab Sch Ig Schre Sal t rabbiszé hitkö el Sá téglagyá alelnö Jó földbirt K Sá nyomdatulajdo főjegy Grün

1052

CÍ Bereg

SZÓ Bereg Bere Cs.- Ruszi 1 hitk csalá l szá adófizet zsidósá keresked gazd kultu tevéken túl kere int mun v kö lakossá megélhe e előseg Gazd m borter fokozá ter keres h ál Schw Ha csa h évti világkereskede kapcs borpi z alap Winkler-téglag kör munkássá ál keny vár iga vez b k kisembe s Hitelszövet igazg Re S keresk lak legna r l áru kultu s műkö 19 L bankiga elnö felépít keres szék kere szí mozielőa sz h lakosság közhivatal v tisztv működés összlak megelége érd F Ell J tábla műk törvénysz Ka S évti jeg B. á építés v főmé V kormánybiz Ruszi tarto gyűl leg Sán zsidópá veze választ közél jelent sze töl Ha F Fis J Ha Ha Sal Ha Fe I D Schö Her Fr J M Br Ná Ke csalá Kultu szoc nagy intelligen álla hat m iro művészetpá egye e e színpár val kultu egyesü tagj na száz zsi kö hitk alap C K e Sch Sal te megnagyobbí t csatornáz rabbi alap T int ame ve Sch Mermel Hi va ok eredm műkö izra Nőegy szeret megért vez Ign Ke elnö Izra Leánye kultu jót c fogla egye elnök A mo vez M J A hitk osz népis vallásokt is i O K Berk igazgat i műk ors is refe töb elisme fe H S vez jesi növen T isko ál növe vár r m i hitk költségv mi 70 ko filantro szoc cé 8 ko áld év egye gondos v közk beteg rit élelmezés egye Ösztre I Fri vez hitk ra Sc I Schr Sa rabbisz hitk e S téglagy aleln J földbir S nyomdatulajd főjeg Grü