10530.htm

CÍMSZÓ: Berend

SZEMÉLYNÉV: Berend Miklós

SZÓCIKK: Berend Miklós*, orvos, szül. Nagykállón 1870., megh. Budapesten 1919 jún. 24. Dunaparti sétája alkalmával egy vörösőr agyonlőtte. Orvosi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte, azután a Stefánia-gyermekkórház orvosa volt, majd hosszabb külföldi tanulmányútra ment áll. ösztöndíjjal. 1908-ban a gyermekgyógyászat egyetemi magántanára, majd egyszersmind a Fehérkereszt gyermekkórház főorvosa lett. Nagyszámú tudományos műveiből fontosabbak: A csecsemők mesterséges táplálkozásáról; A csecsemők gastroenteritiséről; A gyermekgyógyászat kompendiuma; A gyermekkorbeli diagnosztikus tuberltulin-kísérletekről; Újabb kutatások és alapelvek a csecsemőtáplálás terén; Az újszülöttek táplálásáról; Csecsemők védelme a tuberkulózissal szemben; Magyarország csecsemőhalálozási statisztikája és a gyermekvédelem, jövője; Magyarország csecsemővédelmi institúciói ; A gyermekbetegségek therápiája ; A csecsemők és újszülöttek betegségei és therápiája ; Német és magyar anya- és csecsemővédelmi intézmények a háború alatt és azóta (1917). Felesége B. Miklósné*. Férje tragikus halála után az Új Nemzedék, majd a Nemzeti Újság munkatársa lett. Figyelmet keltett Boszorkány c. regényével 1922.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 530. címszó a lexikon => 109. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10530.htm

CÍMSZÓ: Berend

SZEMÉLYNÉV: Berend Miklós

SZÓCIKK: Berend Miklós*, orvos, szül. Nagykállón 1870., megh. Budapesten 1919 jún. 24. Dunaparti sétája alkalmával egy vörösőr agyonlőtte. Orvosi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte, azután a Stefánia-gyermekkórház orvosa volt, majd hosszabb külföldi tanulmányútra ment áll. ösztöndíjjal. 1908-ban a gyermekgyógyászat egyetemi magántanára, majd egyszersmind a Fehérkereszt gyermekkórház főorvosa lett. Nagyszámú tudományos műveiből fontosabbak: A csecsemők mesterséges táplálkozásáról; A csecsemők gastroenteritiséről; A gyermekgyógyászat kompendiuma; A gyermekkorbeli diagnosztikus tuberltulin-kísérletekről; Újabb kutatások és alapelvek a csecsemőtáplálás terén; Az újszülöttek táplálásáról; Csecsemők védelme a tuberkulózissal szemben; Magyarország csecsemőhalálozási statisztikája és a gyermekvédelem, jövője; Magyarország csecsemővédelmi institúciói ; A gyermekbetegségek therápiája ; A csecsemők és újszülöttek betegségei és therápiája ; Német és magyar anya- és csecsemővédelmi intézmények a háború alatt és azóta 1917 . Felesége B. Miklósné*. Férje tragikus halála után az Új Nemzedék, majd a Nemzeti Újság munkatársa lett. Figyelmet keltett Boszorkány c. regényével 1922.

10530.ht

CÍMSZÓ Beren

SZEMÉLYNÉV Beren Mikló

SZÓCIKK Beren Miklós* orvos szül Nagykálló 1870. megh Budapeste 191 jún 24 Dunapart sétáj alkalmáva eg vöröső agyonlőtte Orvos tanulmányai Budapeste é Bécsbe végezte azutá Stefánia-gyermekkórhá orvos volt maj hosszab külföld tanulmányútr men áll ösztöndíjjal 1908-ba gyermekgyógyásza egyetem magántanára maj egyszersmin Fehérkeresz gyermekkórhá főorvos lett Nagyszám tudományo műveibő fontosabbak csecsemő mestersége táplálkozásáról csecsemő gastroenteritiséről gyermekgyógyásza kompendiuma gyermekkorbel diagnosztiku tuberltulin-kísérletekről Újab kutatáso é alapelve csecsemőtáplálá terén A újszülötte táplálásáról Csecsemő védelm tuberkulózissa szemben Magyarorszá csecsemőhalálozás statisztikáj é gyermekvédelem jövője Magyarorszá csecsemővédelm institúció gyermekbetegsége therápiáj csecsemő é újszülötte betegsége é therápiáj Néme é magya anya é csecsemővédelm intézménye hábor alat é azót 191 Feleség B Miklósné* Férj tragiku halál utá a Ú Nemzedék maj Nemzet Újsá munkatárs lett Figyelme keltet Boszorkán c regényéve 1922

10530.h

CÍMSZ Bere

SZEMÉLYNÉ Bere Mikl

SZÓCIK Bere Miklós orvo szü Nagykáll 1870 meg Budapest 19 jú 2 Dunapar sétá alkalmáv e vörös agyonlőtt Orvo tanulmánya Budapest Bécsb végezt azut Stefánia-gyermekkórh orvo vol ma hossza külföl tanulmányút me ál ösztöndíjja 1908-b gyermekgyógyász egyete magántanár ma egyszersmi Fehérkeres gyermekkórh főorvo let Nagyszá tudomány műveib fontosabba csecsem mesterség táplálkozásáró csecsem gastroenteritisérő gyermekgyógyász kompendium gyermekkorbe diagnosztik tuberltulin-kísérletekrő Úja kutatás alapelv csecsemőtáplál teré újszülött táplálásáró Csecsem védel tuberkulóziss szembe Magyarorsz csecsemőhalálozá statisztiká gyermekvédele jövőj Magyarorsz csecsemővédel institúci gyermekbetegség therápiá csecsem újszülött betegség therápiá Ném magy any csecsemővédel intézmény hábo ala azó 19 Felesé Miklósné Fér tragik halá ut Nemzedé ma Nemze Újs munkatár let Figyelm kelte Boszorká regényév 192

10530.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber Mik

SZÓCI Ber Mikló orv sz Nagykál 187 me Budapes 1 j Dunapa sét alkalmá vörö agyonlőt Orv tanulmány Budapes Bécs végez azu Stefánia-gyermekkór orv vo m hossz külfö tanulmányú m á ösztöndíjj 1908- gyermekgyógyás egyet magántaná m egyszersm Fehérkere gyermekkór főorv le Nagysz tudomán művei fontosabb csecse mestersé táplálkozásár csecse gastroenteritisér gyermekgyógyás kompendiu gyermekkorb diagnoszti tuberltulin-kísérletekr Új kutatá alapel csecsemőtáplá ter újszülöt táplálásár Csecse véde tuberkulózis szemb Magyarors csecsemőhaláloz statisztik gyermekvédel jövő Magyarors csecsemővéde institúc gyermekbetegsé therápi csecse újszülöt betegsé therápi Né mag an csecsemővéde intézmén háb al az 1 Feles Miklósn Fé tragi hal u Nemzed m Nemz Új munkatá le Figyel kelt Boszork regényé 19

10530

CÍM Be

SZEMÉLY Be Mi

SZÓC Be Mikl or s Nagyká 18 m Budape Dunap sé alkalm vör agyonlő Or tanulmán Budape Béc vége az Stefánia-gyermekkó or v hoss külf tanulmány ösztöndíj 1908 gyermekgyógyá egye magántan egyszers Fehérker gyermekkó főor l Nagys tudomá műve fontosab csecs mesters táplálkozásá csecs gastroenteritisé gyermekgyógyá kompendi gyermekkor diagnoszt tuberltulin-kísérletek Ú kutat alape csecsemőtápl te újszülö táplálásá Csecs véd tuberkulózi szem Magyaror csecsemőhalálo statiszti gyermekvéde jöv Magyaror csecsemővéd institú gyermekbetegs theráp csecs újszülö betegs theráp N ma a csecsemővéd intézmé há a a Fele Miklós F trag ha Nemze Nem Ú munkat l Figye kel Boszor regény 1

1053

CÍ B

SZEMÉL B M

SZÓ B Mik o Nagyk 1 Budap Duna s alkal vö agyonl O tanulmá Budap Bé vég a Stefánia-gyermekk o hos kül tanulmán ösztöndí 190 gyermekgyógy egy magánta egyszer Fehérke gyermekk főo Nagy tudom műv fontosa csec mester táplálkozás csec gastroenteritis gyermekgyógy kompend gyermekko diagnosz tuberltulin-kísérlete kuta alap csecsemőtáp t újszül táplálás Csec vé tuberkulóz sze Magyaro csecsemőhalál statiszt gyermekvéd jö Magyaro csecsemővé instit gyermekbeteg therá csec újszül beteg therá m csecsemővé intézm h Fel Mikló tra h Nemz Ne munka Figy ke Boszo regén