10533.htm

CÍMSZÓ: Berény

SZEMÉLYNÉV: Berény Róbert

SZÓCIKK: B. Róbert, festő, szül. Budapesten 1887. A modern magyar művészetnek: egyik kiváló tagja, akinek néhány éven át fennállott szabadiskolája a fiatal festőgenerációra nagy hatással volt. Münchenben és Párisban tanult s azután is évekig élt külföldön. Mint a «Nyolcak» csoportjának tagja, azok között volt, akik az impresszionizmus után kialakuló művészi problémákra először mutatott rá. Képei erősen összefogott, egyszerű, formafelületeikkel hatnak és nem csak színességükkel beszélő színtömegek, vonalritmikájukkal vonzó formák ezek, hanem az a plaszticitás érződik ki belőlük, amelyet csak a legkisebb részletekig ható átélés tud megteremteni. Teret, mozgást, életet éreztetnek. 1928-ban az Ernszt- múzeumban rendezett kiállítása igen jelentős haladásról tett tanúságot. Plakátjai és könyvborítékjai is a legjavából valók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 533. címszó a lexikon => 109. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10533.htm

CÍMSZÓ: Berény

SZEMÉLYNÉV: Berény Róbert

SZÓCIKK: B. Róbert, festő, szül. Budapesten 1887. A modern magyar művészetnek: egyik kiváló tagja, akinek néhány éven át fennállott szabadiskolája a fiatal festőgenerációra nagy hatással volt. Münchenben és Párisban tanult s azután is évekig élt külföldön. Mint a Nyolcak csoportjának tagja, azok között volt, akik az impresszionizmus után kialakuló művészi problémákra először mutatott rá. Képei erősen összefogott, egyszerű, formafelületeikkel hatnak és nem csak színességükkel beszélő színtömegek, vonalritmikájukkal vonzó formák ezek, hanem az a plaszticitás érződik ki belőlük, amelyet csak a legkisebb részletekig ható átélés tud megteremteni. Teret, mozgást, életet éreztetnek. 1928-ban az Ernszt- múzeumban rendezett kiállítása igen jelentős haladásról tett tanúságot. Plakátjai és könyvborítékjai is a legjavából valók.

10533.ht

CÍMSZÓ Berén

SZEMÉLYNÉV Berén Róber

SZÓCIKK B Róbert festő szül Budapeste 1887 moder magya művészetnek egyi kivál tagja akine néhán éve á fennállot szabadiskoláj fiata festőgenerációr nag hatássa volt Münchenbe é Párisba tanul azutá i éveki él külföldön Min Nyolca csoportjána tagja azo közöt volt aki a impresszionizmu utá kialakul művész problémákr előszö mutatot rá Képe erőse összefogott egyszerű formafelületeikke hatna é ne csa színességükke beszél színtömegek vonalritmikájukka vonz formá ezek hane a plaszticitá érződi k belőlük amelye csa legkiseb részleteki hat átélé tu megteremteni Teret mozgást élete éreztetnek 1928-ba a Ernszt múzeumba rendezet kiállítás ige jelentő haladásró tet tanúságot Plakátja é könyvborítékja i legjavábó valók

10533.h

CÍMSZ Beré

SZEMÉLYNÉ Beré Róbe

SZÓCIK Róber fest szü Budapest 188 mode magy művészetne egy kivá tagj akin néhá év fennállo szabadiskolá fiat festőgeneráció na hatáss vol Münchenb Párisb tanu azut évek é külföldö Mi Nyolc csoportján tagj az közö vol ak impresszionizm ut kialaku művés problémák elősz mutato r Kép erős összefogot egyszer formafelületeikk hatn n cs színességükk beszé színtömege vonalritmikájukk von form eze han plaszticit érződ belőlü amely cs legkise részletek ha átél t megteremten Tere mozgás élet éreztetne 1928-b Ernsz múzeumb rendeze kiállítá ig jelent haladásr te tanúságo Plakátj könyvborítékj legjaváb való

10533.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber Rób

SZÓCI Róbe fes sz Budapes 18 mod mag művészetn eg kiv tag aki néh é fennáll szabadiskol fia festőgeneráci n hatás vo München Páris tan azu éve külföld M Nyol csoportjá tag a köz vo a impresszioniz u kialak művé problémá elős mutat Ké erő összefogo egysze formafelületeik hat c színességük besz színtömeg vonalritmikájuk vo for ez ha plasztici érző belől amel c legkis részlete h áté megteremte Ter mozgá éle éreztetn 1928- Erns múzeum rendez kiállít i jelen haladás t tanúság Plakát könyvboríték legjavá val

10533

CÍM Be

SZEMÉLY Be Ró

SZÓC Rób fe s Budape 1 mo ma művészet e ki ta ak né fennál szabadisko fi festőgenerác hatá v Münche Pári ta az év külföl Nyo csoportj ta kö v impresszioni kiala műv problém elő muta K er összefog egysz formafelületei ha színességü bes színtöme vonalritmikáju v fo e h plasztic érz belő ame legki részlet át megteremt Te mozg él éreztet 1928 Ern múzeu rende kiállí jele haladá tanúsá Plaká könyvboríté legjav va

1053

CÍ B

SZEMÉL B R

SZÓ Ró f Budap m m művésze k t a n fenná szabadisk f festőgenerá hat Münch Pár t a é külfö Ny csoport t k impresszion kial mű problé el mut e összefo egys formafelülete h színesség be színtöm vonalritmikáj f plaszti ér bel am legk részle á megterem T moz é érezte 192 Er múze rend kiáll jel halad tanús Plak könyvborít legja v