10534.htm

CÍMSZÓ: Berényi

SZEMÉLYNÉV: Berényi László

SZÓCIKK: Berényi 1. László*, hírlapíró és közgazdasági író, szül. Pakson 1851. Fiatal korában Bécsben Münchenben és Párisban műtörténeti tanulmányokat folytatott. Költeményei 1869, képzőművészeti kritikái pedig 1874 óta jelentek meg. Ugyanebben az esztendőben a Pesti Napló párisi levelezője lett. Budapestre visszatérve segédszerkesztőnek belépett a Nemzeti Hírlap kötelékébe. Ezidőtájt már politikai és közgazdasági kérdésekkel foglalkozott. Majd megindította a Magyar Föld közgazdasági napilapot, mely azonban csak rövid életű volt. 1881-ben az újonnan megalapított Budapesti Hírlap szerkesztőségébe lépett. Elméletileg és gyakorlatilag egyaránt képzett közgazdász, akinek sok cikke és tanulmánya jelent meg a modern mezőgazdaságról, az iparfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekről és a pénzpiac problémáiról.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 534. címszó a lexikon => 109. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10534.htm

CÍMSZÓ: Berényi

SZEMÉLYNÉV: Berényi László

SZÓCIKK: Berényi 1. László*, hírlapíró és közgazdasági író, szül. Pakson 1851. Fiatal korában Bécsben Münchenben és Párisban műtörténeti tanulmányokat folytatott. Költeményei 1869, képzőművészeti kritikái pedig 1874 óta jelentek meg. Ugyanebben az esztendőben a Pesti Napló párisi levelezője lett. Budapestre visszatérve segédszerkesztőnek belépett a Nemzeti Hírlap kötelékébe. Ezidőtájt már politikai és közgazdasági kérdésekkel foglalkozott. Majd megindította a Magyar Föld közgazdasági napilapot, mely azonban csak rövid életű volt. 1881-ben az újonnan megalapított Budapesti Hírlap szerkesztőségébe lépett. Elméletileg és gyakorlatilag egyaránt képzett közgazdász, akinek sok cikke és tanulmánya jelent meg a modern mezőgazdaságról, az iparfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekről és a pénzpiac problémáiról.

10534.ht

CÍMSZÓ Berény

SZEMÉLYNÉV Berény Lászl

SZÓCIKK Berény 1 László* hírlapír é közgazdaság író szül Pakso 1851 Fiata korába Bécsbe Münchenbe é Párisba műtörténet tanulmányoka folytatott Költeménye 1869 képzőművészet kritiká pedi 187 ót jelente meg Ugyanebbe a esztendőbe Pest Napl páris levelezőj lett Budapestr visszatérv segédszerkesztőne belépet Nemzet Hírla kötelékébe Ezidőtáj má politika é közgazdaság kérdésekke foglalkozott Maj megindított Magya Föl közgazdaság napilapot mel azonba csa rövi élet volt 1881-be a újonna megalapítot Budapest Hírla szerkesztőségéb lépett Elméletile é gyakorlatila egyarán képzet közgazdász akine so cikk é tanulmány jelen me moder mezőgazdaságról a iparfejlesztésse kapcsolato kérdésekrő é pénzpia problémáiról

10534.h

CÍMSZ Berén

SZEMÉLYNÉ Berén Lász

SZÓCIK Berén László hírlapí közgazdasá ír szü Paks 185 Fiat koráb Bécsb Münchenb Párisb műtörténe tanulmányok folytatot Költemény 186 képzőművésze kritik ped 18 ó jelent me Ugyanebb esztendőb Pes Nap pári levelező let Budapest visszatér segédszerkesztőn belépe Nemze Hírl kötelékéb Ezidőtá m politik közgazdasá kérdésekk foglalkozot Ma megindítot Magy Fö közgazdasá napilapo me azonb cs röv éle vol 1881-b újonn megalapíto Budapes Hírl szerkesztőségé lépet Elméletil gyakorlatil egyará képze közgazdás akin s cik tanulmán jele m mode mezőgazdaságró iparfejlesztéss kapcsolat kérdésekr pénzpi problémáiró

10534.

CÍMS Beré

SZEMÉLYN Beré Lás

SZÓCI Beré Lászl hírlap közgazdas í sz Pak 18 Fia korá Bécs München Páris műtörtén tanulmányo folytato Költemén 18 képzőművész kriti pe 1 jelen m Ugyaneb esztendő Pe Na pár levelez le Budapes visszaté segédszerkesztő belép Nemz Hír köteléké Ezidőt politi közgazdas kérdések foglalkozo M megindíto Mag F közgazdas napilap m azon c rö él vo 1881- újon megalapít Budape Hír szerkesztőség lépe Elméleti gyakorlati egyar képz közgazdá aki ci tanulmá jel mod mezőgazdaságr iparfejlesztés kapcsola kérdések pénzp problémáir

10534

CÍM Ber

SZEMÉLY Ber Lá

SZÓC Ber Lász hírla közgazda s Pa 1 Fi kor Béc Münche Pári műtörté tanulmány folytat Költemé 1 képzőművés krit p jele Ugyane esztend P N pá levele l Budape visszat segédszerkeszt belé Nem Hí kötelék Ezidő polit közgazda kérdése foglalkoz megindít Ma közgazda napila azo r é v 1881 újo megalapí Budap Hí szerkesztősé lép Elmélet gyakorlat egya kép közgazd ak c tanulm je mo mezőgazdaság iparfejleszté kapcsol kérdése pénz problémái

1053

CÍ Be

SZEMÉL Be L

SZÓ Be Lás hírl közgazd P F ko Bé Münch Pár műtört tanulmán folyta Költem képzőművé kri jel Ugyan eszten p level Budap vissza segédszerkesz bel Ne H kötelé Ezid poli közgazd kérdés foglalko megindí M közgazd napil az 188 új megalap Buda H szerkesztős lé Elméle gyakorla egy ké közgaz a tanul j m mezőgazdasá iparfejleszt kapcso kérdés pén problémá