10550.htm

CÍMSZÓ: Berlin

SZÓCIKK: Berlin Jesája ben Juda (másképp apósa neve után Pick Jesájának is nevezték), a XVIII. sz. legkimagaslóbb talmud kritikusa, breslaui főrabbi, szül. Kismartonban 1725 okt. megh. Breslauban 1799 máj. 13. Híres rabbi családból származott s rokonságban állott Heller Jomtóv Lipman (l. o.) és Schiff Méir rabbikkal. Atyját szaktekintélynek ismerték el a talmud tudományban s B. tőle nyerte kiképzését, melyet Halberstadtban folytatott. 1750-ben Breslauban telepedett le s egy tekintélyes kereskedő leányát vette nőül. 1787., amikor a rabbinátus tagja, majd 1793. főrabbi lett. A díszes állás és jómód dacára B. aszkéta életmódot folytatott s tanítványa, Ginsberg Wolf leírása szerint, csupán szombat és ünnepnap éjjel feküdt le, többi idejét kizárólag tanulással és tanítással töltötte. Emlékét főleg a talmudi jogról írott nagy művei örökítették meg. Ezek: Omer ha-Sikchó (1860); Hagóhósz ha-Sász (Dyhernfurth, 1800 s később valamennyi tudományos talmud kiadáshoz felvéve), talmud-szövegkritikai tanulmányok; Hafloóh Sebá Aróchin (I-II., Breslau-Wien, 1830-59); Chiddúsé ha-Sász (Königsberg, 1860); Risón le-Ción (Dyhernfurth és Wien, 1793). B. ezen műveiben a talmudi szövegkritika tulajdonképpeni megalapítója Wilna Elija rabbi mellett s csupán ez utóbbi múlta őt felül úgy éles ész, mint kritikai szellem terén. Azonkívül B. volt az első német rabbi, aki tudományosan kezdett foglalkozni a Talmud utáni kor irodalmával. A rengeteg anyag, melyet műveiben felhalmozott, a későbbi korok kutatásait nagy mértékben megkönnyítette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 550. címszó a lexikon => 111. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10550.htm

CÍMSZÓ: Berlin

SZÓCIKK: Berlin Jesája ben Juda másképp apósa neve után Pick Jesájának is nevezték , a XVIII. sz. legkimagaslóbb talmud kritikusa, breslaui főrabbi, szül. Kismartonban 1725 okt. megh. Breslauban 1799 máj. 13. Híres rabbi családból származott s rokonságban állott Heller Jomtóv Lipman l. o. és Schiff Méir rabbikkal. Atyját szaktekintélynek ismerték el a talmud tudományban s B. tőle nyerte kiképzését, melyet Halberstadtban folytatott. 1750-ben Breslauban telepedett le s egy tekintélyes kereskedő leányát vette nőül. 1787., amikor a rabbinátus tagja, majd 1793. főrabbi lett. A díszes állás és jómód dacára B. aszkéta életmódot folytatott s tanítványa, Ginsberg Wolf leírása szerint, csupán szombat és ünnepnap éjjel feküdt le, többi idejét kizárólag tanulással és tanítással töltötte. Emlékét főleg a talmudi jogról írott nagy művei örökítették meg. Ezek: Omer ha-Sikchó 1860 ; Hagóhósz ha-Sász Dyhernfurth, 1800 s később valamennyi tudományos talmud kiadáshoz felvéve , talmud-szövegkritikai tanulmányok; Hafloóh Sebá Aróchin I-II., Breslau-Wien, 1830-59 ; Chiddúsé ha-Sász Königsberg, 1860 ; Risón le-Ción Dyhernfurth és Wien, 1793 . B. ezen műveiben a talmudi szövegkritika tulajdonképpeni megalapítója Wilna Elija rabbi mellett s csupán ez utóbbi múlta őt felül úgy éles ész, mint kritikai szellem terén. Azonkívül B. volt az első német rabbi, aki tudományosan kezdett foglalkozni a Talmud utáni kor irodalmával. A rengeteg anyag, melyet műveiben felhalmozott, a későbbi korok kutatásait nagy mértékben megkönnyítette.

10550.ht

CÍMSZÓ Berli

SZÓCIKK Berli Jesáj be Jud máskép após nev utá Pic Jesájána i nevezté XVIII sz legkimagaslób talmu kritikusa breslau főrabbi szül Kismartonba 172 okt megh Breslauba 179 máj 13 Híre rabb családbó származot rokonságba állot Helle Jomtó Lipma l o é Schif Méi rabbikkal Atyjá szaktekintélyne ismerté e talmu tudományba B től nyert kiképzését melye Halberstadtba folytatott 1750-be Breslauba telepedet l eg tekintélye keresked leányá vett nőül 1787. amiko rabbinátu tagja maj 1793 főrabb lett dísze állá é jómó dacár B aszkét életmódo folytatot tanítványa Ginsber Wol leírás szerint csupá szomba é ünnepna éjje feküd le több idejé kizáróla tanulássa é tanítássa töltötte Emléké főle talmud jogró írot nag műve örökítetté meg Ezek Ome ha-Sikch 186 Hagóhós ha-Sás Dyhernfurth 180 későb valamenny tudományo talmu kiadásho felvév talmud-szövegkritika tanulmányok Hafloó Seb Aróchi I-II. Breslau-Wien 1830-5 Chiddús ha-Sás Königsberg 186 Risó le-Ció Dyhernfurt é Wien 179 B eze műveibe talmud szövegkritik tulajdonképpen megalapítój Wiln Elij rabb mellet csupá e utóbb múlt ő felü úg éle ész min kritika szelle terén Azonkívü B vol a els néme rabbi ak tudományosa kezdet foglalkozn Talmu után ko irodalmával rengete anyag melye műveibe felhalmozott később koro kutatásai nag mértékbe megkönnyítette

10550.h

CÍMSZ Berl

SZÓCIK Berl Jesá b Ju máské apó ne ut Pi Jesáján nevezt XVII s legkimagasló talm kritikus bresla főrabb szü Kismartonb 17 ok meg Breslaub 17 má 1 Hír rab családb származo rokonságb állo Hell Jomt Lipm Schi Mé rabbikka Atyj szaktekintélyn ismert talm tudományb tő nyer kiképzésé mely Halberstadtb folytatot 1750-b Breslaub telepede e tekintély kereske leány vet nőü 1787 amik rabbinát tagj ma 179 főrab let dísz áll jóm dacá aszké életmód folytato tanítvány Ginsbe Wo leírá szerin csup szomb ünnepn éjj fekü l töb idej kizáról tanuláss tanításs töltött Emlék fől talmu jogr íro na műv örökített me Eze Om ha-Sikc 18 Hagóhó ha-Sá Dyhernfurt 18 késő valamenn tudomány talm kiadásh felvé talmud-szövegkritik tanulmányo Haflo Se Aróch I-II Breslau-Wie 1830- Chiddú ha-Sá Königsber 18 Ris le-Ci Dyhernfur Wie 17 ez műveib talmu szövegkriti tulajdonképpe megalapító Wil Eli rab melle csup utób múl fel ú él és mi kritik szell teré Azonkív vo el ném rabb a tudományos kezde foglalkoz Talm utá k irodalmáva renget anya mely műveib felhalmozot későb kor kutatása na mértékb megkönnyített

10550.

CÍMS Ber

SZÓCI Ber Jes J másk ap n u P Jesájá nevez XVI legkimagasl tal kritiku bresl főrab sz Kismarton 1 o me Breslau 1 m Hí ra család származ rokonság áll Hel Jom Lip Sch M rabbikk Aty szaktekintély ismer tal tudomány t nye kiképzés mel Halberstadt folytato 1750- Breslau teleped tekintél keresk leán ve nő 178 ami rabbiná tag m 17 főra le dís ál jó dac aszk életmó folytat tanítván Ginsb W leír szeri csu szom ünnep éj fek tö ide kizáró tanulás tanítás töltöt Emlé fő talm jog ír n mű örökítet m Ez O ha-Sik 1 Hagóh ha-S Dyhernfur 1 kés valamen tudomán tal kiadás felv talmud-szövegkriti tanulmány Hafl S Aróc I-I Breslau-Wi 1830 Chidd ha-S Königsbe 1 Ri le-C Dyhernfu Wi 1 e művei talm szövegkrit tulajdonképp megalapít Wi El ra mell csu utó mú fe é é m kriti szel ter Azonkí v e né rab tudományo kezd foglalko Tal ut irodalmáv renge any mel művei felhalmozo késő ko kutatás n mérték megkönnyítet

10550

CÍM Be

SZÓC Be Je más a Jesáj neve XV legkimagas ta kritik bres főra s Kismarto m Bresla H r csalá szárma rokonsá ál He Jo Li Sc rabbik At szaktekintél isme ta tudomán ny kiképzé me Halberstad folytat 1750 Bresla telepe tekinté keres leá v n 17 am rabbin ta 1 főr l dí á j da asz életm folyta tanítvá Gins leí szer cs szo ünne é fe t id kizár tanulá tanítá töltö Eml f tal jo í m örökíte E ha-Si Hagó ha- Dyhernfu ké valame tudomá ta kiadá fel talmud-szövegkrit tanulmán Haf Aró I- Breslau-W 183 Chid ha- Königsb R le- Dyhernf W műve tal szövegkri tulajdonkép megalapí W E r mel cs ut m f krit sze te Azonk n ra tudomány kez foglalk Ta u irodalmá reng an me műve felhalmoz kés k kutatá mérté megkönnyíte

1055

CÍ B

SZÓ B J má Jesá nev X legkimaga t kriti bre főr Kismart Bresl csal szárm rokons á H J L S rabbi A szaktekinté ism t tudomá n kiképz m Halbersta folyta 175 Bresl telep tekint kere le 1 a rabbi t fő d d as élet folyt tanítv Gin le sze c sz ünn f i kizá tanul tanít tölt Em ta j örökít ha-S Hag ha Dyhernf k valam tudom t kiad fe talmud-szövegkri tanulmá Ha Ar I Breslau- 18 Chi ha Königs le Dyhern műv ta szövegkr tulajdonké megalap me c u kri sz t Azon r tudomán ke foglal T irodalm ren a m műv felhalmo ké kutat mért megkönnyít