10551.htm

CÍMSZÓ: Bermann

SZEMÉLYNÉV: Bermann Miksa

SZÓCIKK: Bermann Miksa, műszaki író és államvasúti főfelügyelő, szül. Győrben 1861., megh. Budapesten 1925. Tanulmányait a budapesti és több külföldi műegyetemen végezte és gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1885 óta a M. Kir. Államvasút szolgálatában állott. 1912-ben a Máv. budapesti északi főműhelyének főnökévé nevezték ki. B. nagy érdemeket szerzett, mint a laboratóriumi anyagvizsgálat vezetője. Ezen a téren új műszereivel külföldön is elismert elsőrangú szaktekintély volt. Fontosabb művei: A szerszámacél kezelése és edzése; Az edzésről; A vasanyagok felismerése szikrájuk alapján; Az acélheggesztés és autogénhegesztés elmélete és gyakorlata; A vasútüzemben előforduló esetek okairól; A szikrapróbák elmélete és gyakorlati ismertetése; Die Theorie des Schweissens von Stahl und ihre praktische Anwendung; Die Grundzüge der Versuihsmethode der Funkenprobe und ihre praktische Verwendung.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 551. címszó a lexikon => 111. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10551.htm

CÍMSZÓ: Bermann

SZEMÉLYNÉV: Bermann Miksa

SZÓCIKK: Bermann Miksa, műszaki író és államvasúti főfelügyelő, szül. Győrben 1861., megh. Budapesten 1925. Tanulmányait a budapesti és több külföldi műegyetemen végezte és gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1885 óta a M. Kir. Államvasút szolgálatában állott. 1912-ben a Máv. budapesti északi főműhelyének főnökévé nevezték ki. B. nagy érdemeket szerzett, mint a laboratóriumi anyagvizsgálat vezetője. Ezen a téren új műszereivel külföldön is elismert elsőrangú szaktekintély volt. Fontosabb művei: A szerszámacél kezelése és edzése; Az edzésről; A vasanyagok felismerése szikrájuk alapján; Az acélheggesztés és autogénhegesztés elmélete és gyakorlata; A vasútüzemben előforduló esetek okairól; A szikrapróbák elmélete és gyakorlati ismertetése; Die Theorie des Schweissens von Stahl und ihre praktische Anwendung; Die Grundzüge der Versuihsmethode der Funkenprobe und ihre praktische Verwendung.

10551.ht

CÍMSZÓ Berman

SZEMÉLYNÉV Berman Miks

SZÓCIKK Berman Miksa műszak ír é államvasút főfelügyelő szül Győrbe 1861. megh Budapeste 1925 Tanulmányai budapest é töb külföld műegyeteme végezt é gépészmérnök oklevele szerzett 188 ót M Kir Államvasú szolgálatába állott 1912-be Máv budapest észak főműhelyéne főnökév nevezté ki B nag érdemeke szerzett min laboratórium anyagvizsgála vezetője Eze tére ú műszereive külföldö i elismer elsőrang szaktekintél volt Fontosab művei szerszámacé kezelés é edzése A edzésről vasanyago felismerés szikráju alapján A acélheggeszté é autogénhegeszté elmélet é gyakorlata vasútüzembe előfordul esete okairól szikrapróbá elmélet é gyakorlat ismertetése Di Theori de Schweissen vo Stah un ihr praktisch Anwendung Di Grundzüg de Versuihsmethod de Funkenprob un ihr praktisch Verwendung

10551.h

CÍMSZ Berma

SZEMÉLYNÉ Berma Mik

SZÓCIK Berma Miks műsza í államvasú főfelügyel szü Győrb 1861 meg Budapest 192 Tanulmánya budapes tö külföl műegyetem végez gépészmérnö oklevel szerzet 18 ó Ki Államvas szolgálatáb állot 1912-b Má budapes észa főműhelyén főnöké nevezt k na érdemek szerzet mi laboratóriu anyagvizsgál vezetőj Ez tér műszereiv külföld elisme elsőran szaktekinté vol Fontosa műve szerszámac kezelé edzés edzésrő vasanyag felismeré szikráj alapjá acélheggeszt autogénhegeszt elméle gyakorlat vasútüzemb előfordu eset okairó szikraprób elméle gyakorla ismertetés D Theor d Schweisse v Sta u ih praktisc Anwendun D Grundzü d Versuihsmetho d Funkenpro u ih praktisc Verwendun

10551.

CÍMS Berm

SZEMÉLYN Berm Mi

SZÓCI Berm Mik műsz államvas főfelügye sz Győr 186 me Budapes 19 Tanulmány budape t külfö műegyete vége gépészmérn okleve szerze 1 K Államva szolgálatá állo 1912- M budape ész főműhelyé főnök nevez n érdeme szerze m laboratóri anyagvizsgá vezető E té műszerei külföl elism elsőra szaktekint vo Fontos műv szerszáma kezel edzé edzésr vasanya felismer szikrá alapj acélheggesz autogénhegesz elmél gyakorla vasútüzem előford ese okair szikrapró elmél gyakorl ismerteté Theo Schweiss St i praktis Anwendu Grundz Versuihsmeth Funkenpr i praktis Verwendu

10551

CÍM Ber

SZEMÉLY Ber M

SZÓC Ber Mi műs államva főfelügy s Győ 18 m Budape 1 Tanulmán budap külf műegyet vég gépészmér oklev szerz Államv szolgálat áll 1912 budap és főműhely főnö neve érdem szerz laboratór anyagvizsg vezet t műszere külfö elis elsőr szaktekin v Fonto mű szerszám keze edz edzés vasany felisme szikr alap acélhegges autogénheges elmé gyakorl vasútüze előfor es okai szikrapr elmé gyakor ismertet The Schweis S prakti Anwend Grund Versuihsmet Funkenp prakti Verwend

1055

CÍ Be

SZEMÉL Be

SZÓ Be M mű államv főfelüg Gy 1 Budap Tanulmá buda kül műegye vé gépészmé okle szer Állam szolgála ál 191 buda é főműhel főn nev érde szer laborató anyagvizs veze műszer külf eli első szakteki Font m szerszá kez ed edzé vasan felism szik ala acélhegge autogénhege elm gyakor vasútüz előfo e oka szikrap elm gyako ismerte Th Schwei prakt Anwen Grun Versuihsme Funken prakt Verwen