10553.htm

CÍMSZÓ: Bernát

SZEMÉLYNÉV: Bernát Ottó

SZÓCIKK: B. Ottó, hírlapíró, közgazdasági író, ügyvéd, szül. Keszthelyen 1872. A budapesti egyetem jogi karának hallgatója volt és tanulmányainak elvégzése után megszerezte a jogi doktori és az ügyvédi oklevelet. Még joghallgató korában az Egyetértés című napilap belső munkatársa volt és e lap külpolitikai rovatát vezette. Később jórészt közgazdasággal foglalkozott és a legtanultabb közgazdasági publicisták sorába emelkedett. A Pesti Napló, a Neues Pester Journal, a Budapest, a Világ, az Esti Kurir vezércikkírója és közgazdasági munkatársa volt. Jelenleg a Magyar Hírlapban szól hozzá tartalmas cikkekben a magyar közgazdasági élet és a nemzetközi gazdasági politika aktuális kérdéseihez. A Budapesti Napilapok Szindikátusának ügyésztitkára volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 553. címszó a lexikon => 111. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10553.htm

CÍMSZÓ: Bernát

SZEMÉLYNÉV: Bernát Ottó

SZÓCIKK: B. Ottó, hírlapíró, közgazdasági író, ügyvéd, szül. Keszthelyen 1872. A budapesti egyetem jogi karának hallgatója volt és tanulmányainak elvégzése után megszerezte a jogi doktori és az ügyvédi oklevelet. Még joghallgató korában az Egyetértés című napilap belső munkatársa volt és e lap külpolitikai rovatát vezette. Később jórészt közgazdasággal foglalkozott és a legtanultabb közgazdasági publicisták sorába emelkedett. A Pesti Napló, a Neues Pester Journal, a Budapest, a Világ, az Esti Kurir vezércikkírója és közgazdasági munkatársa volt. Jelenleg a Magyar Hírlapban szól hozzá tartalmas cikkekben a magyar közgazdasági élet és a nemzetközi gazdasági politika aktuális kérdéseihez. A Budapesti Napilapok Szindikátusának ügyésztitkára volt.

10553.ht

CÍMSZÓ Berná

SZEMÉLYNÉV Berná Ott

SZÓCIKK B Ottó hírlapíró közgazdaság író ügyvéd szül Keszthelye 1872 budapest egyete jog karána hallgatój vol é tanulmányaina elvégzés utá megszerezt jog doktor é a ügyvéd oklevelet Mé joghallgat korába a Egyetérté cím napila bels munkatárs vol é la külpolitika rovatá vezette Későb jórész közgazdaságga foglalkozot é legtanultab közgazdaság publicistá soráb emelkedett Pest Napló Neue Peste Journal Budapest Világ a Est Kuri vezércikkírój é közgazdaság munkatárs volt Jelenle Magya Hírlapba szó hozz tartalma cikkekbe magya közgazdaság éle é nemzetköz gazdaság politik aktuáli kérdéseihez Budapest Napilapo Szindikátusána ügyésztitkár volt

10553.h

CÍMSZ Bern

SZEMÉLYNÉ Bern Ot

SZÓCIK Ott hírlapír közgazdasá ír ügyvé szü Keszthely 187 budapes egyet jo karán hallgató vo tanulmányain elvégzé ut megszerez jo dokto ügyvé oklevele M joghallga koráb Egyetért cí napil bel munkatár vo l külpolitik rovat vezett Késő jórés közgazdaságg foglalkozo legtanulta közgazdasá publicist sorá emelkedet Pes Napl Neu Pest Journa Budapes Vilá Es Kur vezércikkíró közgazdasá munkatár vol Jelenl Magy Hírlapb sz hoz tartalm cikkekb magy közgazdasá él nemzetkö gazdasá politi aktuál kérdéseihe Budapes Napilap Szindikátusán ügyésztitká vol

10553.

CÍMS Ber

SZEMÉLYN Ber O

SZÓCI Ot hírlapí közgazdas í ügyv sz Keszthel 18 budape egye j kará hallgat v tanulmányai elvégz u megszere j dokt ügyv oklevel joghallg korá Egyetér c napi be munkatá v külpoliti rova vezet Kés jóré közgazdaság foglalkoz legtanult közgazdas publicis sor emelkede Pe Nap Ne Pes Journ Budape Vil E Ku vezércikkír közgazdas munkatá vo Jelen Mag Hírlap s ho tartal cikkek mag közgazdas é nemzetk gazdas polit aktuá kérdéseih Budape Napila Szindikátusá ügyésztitk vo

10553

CÍM Be

SZEMÉLY Be

SZÓC O hírlap közgazda ügy s Keszthe 1 budap egy kar hallga tanulmánya elvég megszer dok ügy okleve joghall kor Egyeté nap b munkat külpolit rov veze Ké jór közgazdasá foglalko legtanul közgazda publici so emelked P Na N Pe Jour Budap Vi K vezércikkí közgazda munkat v Jele Ma Hírla h tarta cikke ma közgazda nemzet gazda poli aktu kérdései Budap Napil Szindikátus ügyésztit v

1055

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ hírla közgazd üg Keszth buda eg ka hallg tanulmány elvé megsze do üg oklev joghal ko Egyet na munka külpoli ro vez K jó közgazdas foglalk legtanu közgazd public s emelke N P Jou Buda V vezércikk közgazd munka Jel M Hírl tart cikk m közgazd nemze gazd pol akt kérdése Buda Napi Szindikátu ügyészti