10554.htm

CÍMSZÓ: Bernauer

SZEMÉLYNÉV: Bernauer Izidor

SZÓCIKK: Bernauer, 1. Izidor, gépészmérnök, szül. Budapesten 1860. A műegyetemet u. o. végezte el, majd a gázművek szolgálatába állott és 1910. a fővárosi gázművek műszaki igazgatójának választották meg s e minőségben az óbudai gázgyár üzemeit és annak építését is ő vezette. Érdemeiért a főváros tanácsa a gázművek örökös igazgatósági tagjává és műszaki tanácsadójává nevezte ki. A Magyar Gázgyárak Országos Szövetségének ügyvezető-igazgatója. Szakértekezései hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 554. címszó a lexikon => 111. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10554.htm

CÍMSZÓ: Bernauer

SZEMÉLYNÉV: Bernauer Izidor

SZÓCIKK: Bernauer, 1. Izidor, gépészmérnök, szül. Budapesten 1860. A műegyetemet u. o. végezte el, majd a gázművek szolgálatába állott és 1910. a fővárosi gázművek műszaki igazgatójának választották meg s e minőségben az óbudai gázgyár üzemeit és annak építését is ő vezette. Érdemeiért a főváros tanácsa a gázművek örökös igazgatósági tagjává és műszaki tanácsadójává nevezte ki. A Magyar Gázgyárak Országos Szövetségének ügyvezető-igazgatója. Szakértekezései hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg.

10554.ht

CÍMSZÓ Bernaue

SZEMÉLYNÉV Bernaue Izido

SZÓCIKK Bernauer 1 Izidor gépészmérnök szül Budapeste 1860 műegyeteme u o végezt el maj gázműve szolgálatáb állot é 1910 főváros gázműve műszak igazgatójána választottá me minőségbe a óbuda gázgyá üzemei é anna építésé i vezette Érdemeiér főváro tanács gázműve örökö igazgatóság tagjáv é műszak tanácsadójáv nevezt ki Magya Gázgyára Országo Szövetségéne ügyvezető-igazgatója Szakértekezése haza é külföld folyóiratokba jelente meg

10554.h

CÍMSZ Bernau

SZEMÉLYNÉ Bernau Izid

SZÓCIK Bernaue Izido gépészmérnö szü Budapest 186 műegyetem végez e ma gázműv szolgálatá állo 191 főváro gázműv műsza igazgatóján választott m minőségb óbud gázgy üzeme ann építés vezett Érdemeié fővár tanác gázműv örök igazgatósá tagjá műsza tanácsadójá nevez k Magy Gázgyár Ország Szövetségén ügyvezető-igazgatój Szakértekezés haz külföl folyóiratokb jelent me

10554.

CÍMS Berna

SZEMÉLYN Berna Izi

SZÓCI Bernau Izid gépészmérn sz Budapes 18 műegyete vége m gázmű szolgálat áll 19 fővár gázmű műsz igazgatójá választot minőség óbu gázg üzem an építé vezet Érdemei fővá taná gázmű örö igazgatós tagj műsz tanácsadój neve Mag Gázgyá Orszá Szövetségé ügyvezető-igazgató Szakértekezé ha külfö folyóiratok jelen m

10554

CÍM Bern

SZEMÉLY Bern Iz

SZÓC Berna Izi gépészmér s Budape 1 műegyet vég gázm szolgála ál 1 fővá gázm műs igazgatój választo minősé ób gáz üze a épít veze Érdeme főv tan gázm ör igazgató tag műs tanácsadó nev Ma Gázgy Orsz Szövetség ügyvezető-igazgat Szakértekez h külf folyóirato jele

1055

CÍ Ber

SZEMÉL Ber I

SZÓ Bern Iz gépészmé Budap műegye vé gáz szolgál á főv gáz mű igazgató választ minős ó gá üz épí vez Érdem fő ta gáz ö igazgat ta mű tanácsad ne M Gázg Ors Szövetsé ügyvezető-igazga Szakérteke kül folyóirat jel