10558.htm

CÍMSZÓ: Bernstein

SZEMÉLYNÉV: Bernstein Béla

SZÓCIKK: "Bernstein Béla, rabbi őstörténetíró. szül. Várpalotán (Veszprém vm.) 1868 jan. 7. 1882-89. és 1890-1892. volt a budapesti Rabbiképző növendéke, a közbeeső esztendőt a breslaui Jüdisch-theologisches Seminarban töltötte. Bölcsészdoktori oklevelét 1890. Lipcsében nyerte. 1892-ben avatták rabbivá Budapesten. 1892-ben lett szombathelyi főrabbi, ugyanilyen minőségben került 1909. Nyíregyházára. Az Országos Rabbiegyesület alelnöke, a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja. Szaktárgya a zsidó történet és legkiválóbb ismerője a magyar zsidók szabadságharcbeli történetének. Erről írt kitűnő munkáját az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat jutalommal tüntette ki. Számos tanulókönyvet irt és tantervet készített. Tevékeny részt vett az Imit Bibliájának fordításában. Főbb művei: Die Schrifterklärung des Bachja b. Ascher ibn Chalâwaund ihre Quellen (Berlin, 1891); A Tóra (Imit bibliafordítás, Budapest, 1896); 1848-1849-i magyar szabadságharc és a zsidók (Budapest, 1898, Jókai Mór előszavával); A Tóra (tankönyv, bibliafordítás, 6 kiadás. 1902-1922.); A zsidóság története I-IV. (tankönyv, Nyíregyháza 1922-23); Zsidó vallástan (tankönyv, Nyíregyháza, 1922); A szombathelyi izr. elemi iskola története, (Budapest, 1896); Die Toleranztaxe der Juden in Ungarn (Breslau, 1900); A Dunántúli Rabbiegyesület egyetemes részletes hittanni tanterve (Szombathely, 1901); 1848 és a magyar zsidók (Budapest, 1906); Die Agunafrage im Lichte des Weltkrieges; A jogakadémiai tanár és a zsidó erkölcs (Budapest, 1917); Egyetemes részletes hittani tanterv (Nyíregyháza, 1922); Jókai és a zsidók (Budapest, 1925); Tíz egyházi szónoklat ; Zsidó honvédek a szabadságharcban (Budapest, 1926); A hatórák (1928). Cikkei: A Magyar Zsidó Szemlében, az Imit Évkönyveiben, A Jövőben, a Magyar Zsinagógában, a Magyar Izraelben, a Múlt és Jövőben, a Magyar Zsidó Almanachban, az Izraelita Tanügyi Értesítőben, az Egyenlőségben, a Vas és Szabolcs vármegyei helyi lapokban, a Zsidó Évkönyvben jelentek meg. E lexikon munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 558. címszó a lexikon => 111. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10558.htm

CÍMSZÓ: Bernstein

SZEMÉLYNÉV: Bernstein Béla

SZÓCIKK: Bernstein Béla, rabbi őstörténetíró. szül. Várpalotán Veszprém vm. 1868 jan. 7. 1882-89. és 1890-1892. volt a budapesti Rabbiképző növendéke, a közbeeső esztendőt a breslaui Jüdisch-theologisches Seminarban töltötte. Bölcsészdoktori oklevelét 1890. Lipcsében nyerte. 1892-ben avatták rabbivá Budapesten. 1892-ben lett szombathelyi főrabbi, ugyanilyen minőségben került 1909. Nyíregyházára. Az Országos Rabbiegyesület alelnöke, a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja. Szaktárgya a zsidó történet és legkiválóbb ismerője a magyar zsidók szabadságharcbeli történetének. Erről írt kitűnő munkáját az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat jutalommal tüntette ki. Számos tanulókönyvet irt és tantervet készített. Tevékeny részt vett az Imit Bibliájának fordításában. Főbb művei: Die Schrifterklärung des Bachja b. Ascher ibn Chalâwaund ihre Quellen Berlin, 1891 ; A Tóra Imit bibliafordítás, Budapest, 1896 ; 1848-1849-i magyar szabadságharc és a zsidók Budapest, 1898, Jókai Mór előszavával ; A Tóra tankönyv, bibliafordítás, 6 kiadás. 1902-1922. ; A zsidóság története I-IV. tankönyv, Nyíregyháza 1922-23 ; Zsidó vallástan tankönyv, Nyíregyháza, 1922 ; A szombathelyi izr. elemi iskola története, Budapest, 1896 ; Die Toleranztaxe der Juden in Ungarn Breslau, 1900 ; A Dunántúli Rabbiegyesület egyetemes részletes hittanni tanterve Szombathely, 1901 ; 1848 és a magyar zsidók Budapest, 1906 ; Die Agunafrage im Lichte des Weltkrieges; A jogakadémiai tanár és a zsidó erkölcs Budapest, 1917 ; Egyetemes részletes hittani tanterv Nyíregyháza, 1922 ; Jókai és a zsidók Budapest, 1925 ; Tíz egyházi szónoklat ; Zsidó honvédek a szabadságharcban Budapest, 1926 ; A hatórák 1928 . Cikkei: A Magyar Zsidó Szemlében, az Imit Évkönyveiben, A Jövőben, a Magyar Zsinagógában, a Magyar Izraelben, a Múlt és Jövőben, a Magyar Zsidó Almanachban, az Izraelita Tanügyi Értesítőben, az Egyenlőségben, a Vas és Szabolcs vármegyei helyi lapokban, a Zsidó Évkönyvben jelentek meg. E lexikon munkatársa.

10558.ht

CÍMSZÓ Bernstei

SZEMÉLYNÉV Bernstei Bél

SZÓCIKK Bernstei Béla rabb őstörténetíró szül Várpalotá Veszpré vm 186 jan 7 1882-89 é 1890-1892 vol budapest Rabbiképz növendéke közbees esztendő breslau Jüdisch-theologische Seminarba töltötte Bölcsészdoktor oklevelé 1890 Lipcsébe nyerte 1892-be avattá rabbiv Budapesten 1892-be let szombathely főrabbi ugyanilye minőségbe kerül 1909 Nyíregyházára A Országo Rabbiegyesüle alelnöke Feren Józse Országo Rabbiképz Intéze vezérlőbizottságána tagja Szaktárgy zsid történe é legkiválób ismerőj magya zsidó szabadságharcbel történetének Errő ír kitűn munkájá a Izraelit Magya Irodalm Társula jutalomma tüntett ki Számo tanulókönyve ir é tanterve készített Tevéken rész vet a Imi Bibliájána fordításában Főb művei Di Schrifterklärun de Bachj b Asche ib Chalâwaun ihr Quelle Berlin 189 Tór Imi bibliafordítás Budapest 189 1848-1849- magya szabadsághar é zsidó Budapest 1898 Jóka Mó előszaváva Tór tankönyv bibliafordítás kiadás 1902-1922 zsidósá történet I-IV tankönyv Nyíregyház 1922-2 Zsid vallásta tankönyv Nyíregyháza 192 szombathely izr elem iskol története Budapest 189 Di Toleranztax de Jude i Ungar Breslau 190 Dunántúl Rabbiegyesüle egyeteme részlete hittann tanterv Szombathely 190 184 é magya zsidó Budapest 190 Di Agunafrag i Licht de Weltkrieges jogakadémia taná é zsid erkölc Budapest 191 Egyeteme részlete hittan tanter Nyíregyháza 192 Jóka é zsidó Budapest 192 Tí egyház szónokla Zsid honvéde szabadságharcba Budapest 192 hatórá 192 Cikkei Magya Zsid Szemlében a Imi Évkönyveiben Jövőben Magya Zsinagógában Magya Izraelben Múl é Jövőben Magya Zsid Almanachban a Izraelit Tanügy Értesítőben a Egyenlőségben Va é Szabolc vármegye hely lapokban Zsid Évkönyvbe jelente meg lexiko munkatársa

10558.h

CÍMSZ Bernste

SZEMÉLYNÉ Bernste Bé

SZÓCIK Bernste Bél rab őstörténetír szü Várpalot Veszpr v 18 ja 1882-8 1890-189 vo budapes Rabbikép növendék közbee esztend bresla Jüdisch-theologisch Seminarb töltött Bölcsészdokto oklevel 189 Lipcséb nyert 1892-b avatt rabbi Budapeste 1892-b le szombathel főrabb ugyanily minőségb kerü 190 Nyíregyházár Ország Rabbiegyesül alelnök Fere Józs Ország Rabbikép Intéz vezérlőbizottságán tagj Szaktárg zsi történ legkiváló ismerő magy zsid szabadságharcbe történeténe Err í kitű munkáj Izraeli Magy Irodal Társul jutalomm tüntet k Szám tanulókönyv i tanterv készítet Tevéke rés ve Im Bibliáján fordításába Fő műve D Schrifterkläru d Bach Asch i Chalâwau ih Quell Berli 18 Tó Im bibliafordítá Budapes 18 1848-1849 magy szabadságha zsid Budapes 189 Jók M előszaváv Tó tanköny bibliafordítá kiadá 1902-192 zsidós történe I-I tanköny Nyíregyhá 1922- Zsi vallást tanköny Nyíregyház 19 szombathel iz ele isko történet Budapes 18 D Toleranzta d Jud Unga Bresla 19 Dunántú Rabbiegyesül egyetem részlet hittan tanter Szombathel 19 18 magy zsid Budapes 19 D Agunafra Lich d Weltkriege jogakadémi tan zsi erköl Budapes 19 Egyetem részlet hitta tante Nyíregyház 19 Jók zsid Budapes 19 T egyhá szónokl Zsi honvéd szabadságharcb Budapes 19 hatór 19 Cikke Magy Zsi Szemlébe Im Évkönyveibe Jövőbe Magy Zsinagógába Magy Izraelbe Mú Jövőbe Magy Zsi Almanachba Izraeli Tanüg Értesítőbe Egyenlőségbe V Szabol vármegy hel lapokba Zsi Évkönyvb jelent me lexik munkatárs

10558.

CÍMS Bernst

SZEMÉLYN Bernst B

SZÓCI Bernst Bé ra őstörténetí sz Várpalo Veszp 1 j 1882- 1890-18 v budape Rabbiké növendé közbe eszten bresl Jüdisch-theologisc Seminar töltöt Bölcsészdokt okleve 18 Lipcsé nyer 1892- avat rabb Budapest 1892- l szombathe főrab ugyanil minőség ker 19 Nyíregyházá Orszá Rabbiegyesü alelnö Fer Józ Orszá Rabbiké Inté vezérlőbizottságá tag Szaktár zs törté legkivál ismer mag zsi szabadságharcb történetén Er kit munká Izrael Mag Iroda Társu jutalom tünte Szá tanulóköny tanter készíte Tevék ré v I Bibliájá fordításáb F műv Schrifterklär Bac Asc Chalâwa i Quel Berl 1 T I bibliafordít Budape 1 1848-184 mag szabadságh zsi Budape 18 Jó előszavá T tankön bibliafordít kiad 1902-19 zsidó történ I- tankön Nyíregyh 1922 Zs vallás tankön Nyíregyhá 1 szombathe i el isk történe Budape 1 Toleranzt Ju Ung Bresl 1 Dunánt Rabbiegyesü egyete részle hitta tante Szombathe 1 1 mag zsi Budape 1 Agunafr Lic Weltkrieg jogakadém ta zs erkö Budape 1 Egyete részle hitt tant Nyíregyhá 1 Jó zsi Budape 1 egyh szónok Zs honvé szabadságharc Budape 1 ható 1 Cikk Mag Zs Szemléb I Évkönyveib Jövőb Mag Zsinagógáb Mag Izraelb M Jövőb Mag Zs Almanachb Izrael Tanü Értesítőb Egyenlőségb Szabo vármeg he lapokb Zs Évkönyv jelen m lexi munkatár

10558

CÍM Berns

SZEMÉLY Berns

SZÓC Berns B r őstörténet s Várpal Vesz 1882 1890-1 budap Rabbik növend közb eszte bres Jüdisch-theologis Semina töltö Bölcsészdok oklev 1 Lipcs nye 1892 ava rab Budapes 1892 szombath főra ugyani minősé ke 1 Nyíregyház Orsz Rabbiegyes aleln Fe Jó Orsz Rabbik Int vezérlőbizottság ta Szaktá z tört legkivá isme ma zs szabadságharc történeté E ki munk Izrae Ma Irod Társ jutalo tünt Sz tanulókön tante készít Tevé r Bibliáj fordításá mű Schrifterklä Ba As Chalâw Que Ber bibliafordí Budap 1848-18 ma szabadság zs Budap 1 J előszav tankö bibliafordí kia 1902-1 zsid törté I tankö Nyíregy 192 Z vallá tankö Nyíregyh szombath e is történ Budap Toleranz J Un Bres Dunán Rabbiegyes egyet részl hitt tant Szombath ma zs Budap Agunaf Li Weltkrie jogakadé t z erk Budap Egyet részl hit tan Nyíregyh J zs Budap egy szóno Z honv szabadsághar Budap hat Cik Ma Z Szemlé Évkönyvei Jövő Ma Zsinagógá Ma Izrael Jövő Ma Z Almanach Izrae Tan Értesítő Egyenlőség Szab várme h lapok Z Évköny jele lex munkatá

1055

CÍ Bern

SZEMÉL Bern

SZÓ Bern őstörténe Várpa Ves 188 1890- buda Rabbi növen köz eszt bre Jüdisch-theologi Semin tölt Bölcsészdo okle Lipc ny 189 av ra Budape 189 szombat főr ugyan minős k Nyíregyhá Ors Rabbiegye alel F J Ors Rabbi In vezérlőbizottsá t Szakt tör legkiv ism m z szabadsághar történet k mun Izra M Iro Tár jutal tün S tanulókö tant készí Tev Bibliá fordítás m Schrifterkl B A Chalâ Qu Be bibliaford Buda 1848-1 m szabadsá z Buda elősza tank bibliaford ki 1902- zsi tört tank Nyíreg 19 vall tank Nyíregy szombat i törté Buda Toleran U Bre Duná Rabbiegye egye rész hit tan Szombat m z Buda Aguna L Weltkri jogakad er Buda Egye rész hi ta Nyíregy z Buda eg szón hon szabadságha Buda ha Ci M Szeml Évkönyve Jöv M Zsinagóg M Izrae Jöv M Almanac Izra Ta Értesít Egyenlősé Sza várm lapo Évkön jel le munkat