10562.htm

CÍMSZÓ: Berzevice

SZÓCIKK: Berzevice (Brezovica nad Torison Cs.-Szl.) Sáros vm. A B.-i orth. hitközség 100 évvel ezelőtt, 1828 áprilisában alakult meg. A hitközség megalapítója Holländer Mór kereskedő volt, aki később Eperjesen a megyei hitközség elnöke lett. A hitközség első rabbija Hirtenstein Mihály volt, akinek működéséről semmi feljegyzés nem maradt. B.-n két zsidó templom van, az egyik több mint 100 éves, a másik a múlt század 70-es éveiben épült. A Chevra Kadisa 1830. létesült, jelenlegi elnöke: Langer József. A hitközség tagjai közül mintagazdaságokat vezetnek Klein Zsigmond és Klein Henrik, aki Berzeviczy Albert birtokát bérli. A hitközségnek értékes levéltára volt, amelynek nagy része azonban egy tűzvész alkalmával elpusztult. A hitközség évi 21,000 ?. k. Anyakönyvi területéhez Hamborg, Slavkov, Stelbach, Blazov, Torisa, Krivjany és Visoha helységek tartoznak. A hitközség lélekszáma 186, a családok száma 87, adót 32-en fizetnek. Foglalkozás szerint 2 gazdálkodó 1, tanító, 12 kereskedő, 4 iparos és 13 egyéb. A hitközség területéről több kiváló rabbi származott el, így Enten Manó kassai, néhai Gerstel Ignác nagyszentmiklósi, Ehrenfeld Simon nagymihályi, néhai Ehrenfeld Samu volt sárospataki és surányi rabbi, aki több könyvet írt és néhai Ganczfried Salamon, aki kiváló talmudtudós volt. A hitközség mai vezetősége: Braun Izrael rabbi, Klein Zsigmond elnök, Seidenfeld Adolf pénztárnok és titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 562. címszó a lexikon => 112. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10562.htm

CÍMSZÓ: Berzevice

SZÓCIKK: Berzevice Brezovica nad Torison Cs.-Szl. Sáros vm. A B.-i orth. hitközség 100 évvel ezelőtt, 1828 áprilisában alakult meg. A hitközség megalapítója Holländer Mór kereskedő volt, aki később Eperjesen a megyei hitközség elnöke lett. A hitközség első rabbija Hirtenstein Mihály volt, akinek működéséről semmi feljegyzés nem maradt. B.-n két zsidó templom van, az egyik több mint 100 éves, a másik a múlt század 70-es éveiben épült. A Chevra Kadisa 1830. létesült, jelenlegi elnöke: Langer József. A hitközség tagjai közül mintagazdaságokat vezetnek Klein Zsigmond és Klein Henrik, aki Berzeviczy Albert birtokát bérli. A hitközségnek értékes levéltára volt, amelynek nagy része azonban egy tűzvész alkalmával elpusztult. A hitközség évi 21,000 ?. k. Anyakönyvi területéhez Hamborg, Slavkov, Stelbach, Blazov, Torisa, Krivjany és Visoha helységek tartoznak. A hitközség lélekszáma 186, a családok száma 87, adót 32-en fizetnek. Foglalkozás szerint 2 gazdálkodó 1, tanító, 12 kereskedő, 4 iparos és 13 egyéb. A hitközség területéről több kiváló rabbi származott el, így Enten Manó kassai, néhai Gerstel Ignác nagyszentmiklósi, Ehrenfeld Simon nagymihályi, néhai Ehrenfeld Samu volt sárospataki és surányi rabbi, aki több könyvet írt és néhai Ganczfried Salamon, aki kiváló talmudtudós volt. A hitközség mai vezetősége: Braun Izrael rabbi, Klein Zsigmond elnök, Seidenfeld Adolf pénztárnok és titkár.

10562.ht

CÍMSZÓ Berzevic

SZÓCIKK Berzevic Brezovic na Toriso Cs.-Szl Sáro vm B.- orth hitközsé 10 évve ezelőtt 182 áprilisába alakul meg hitközsé megalapítój Hollände Mó keresked volt ak későb Eperjese megye hitközsé elnök lett hitközsé els rabbij Hirtenstei Mihál volt akine működésérő semm feljegyzé ne maradt B.- ké zsid templo van a egyi töb min 10 éves mási múl száza 70-e éveibe épült Chevr Kadis 1830 létesült jelenleg elnöke Lange József hitközsé tagja közü mintagazdaságoka vezetne Klei Zsigmon é Klei Henrik ak Berzevicz Alber birtoká bérli hitközségne értéke levéltár volt amelyne nag rész azonba eg tűzvés alkalmáva elpusztult hitközsé év 21,00 ? k Anyakönyv területéhe Hamborg Slavkov Stelbach Blazov Torisa Krivjan é Visoh helysége tartoznak hitközsé lélekszám 186 családo szám 87 adó 32-e fizetnek Foglalkozá szerin gazdálkod 1 tanító 1 kereskedő iparo é 1 egyéb hitközsé területérő töb kivál rabb származot el íg Ente Man kassai néha Gerste Igná nagyszentmiklósi Ehrenfel Simo nagymihályi néha Ehrenfel Sam vol sárospatak é surány rabbi ak töb könyve ír é néha Ganczfrie Salamon ak kivál talmudtudó volt hitközsé ma vezetősége Brau Izrae rabbi Klei Zsigmon elnök Seidenfel Adol pénztárno é titkár

10562.h

CÍMSZ Berzevi

SZÓCIK Berzevi Brezovi n Toris Cs.-Sz Sár v B. ort hitközs 1 évv ezelőt 18 áprilisáb alaku me hitközs megalapító Holländ M kereske vol a késő Eperjes megy hitközs elnö let hitközs el rabbi Hirtenste Mihá vol akin működésér sem feljegyz n marad B. k zsi templ va egy tö mi 1 éve más mú száz 70- éveib épül Chev Kadi 183 létesül jelenle elnök Lang Józse hitközs tagj köz mintagazdaságok vezetn Kle Zsigmo Kle Henri a Berzevic Albe birtok bérl hitközségn érték levéltá vol amelyn na rés azonb e tűzvé alkalmáv elpusztul hitközs é 21,0 Anyaköny területéh Hambor Slavko Stelbac Blazo Toris Krivja Viso helység tartozna hitközs lélekszá 18 család szá 8 ad 32- fizetne Foglalkoz szeri gazdálko tanít keresked ipar egyé hitközs területér tö kivá rab származo e í Ent Ma kassa néh Gerst Ign nagyszentmiklós Ehrenfe Sim nagymihály néh Ehrenfe Sa vo sárospata surán rabb a tö könyv í néh Ganczfri Salamo a kivá talmudtud vol hitközs m vezetőség Bra Izra rabb Kle Zsigmo elnö Seidenfe Ado pénztárn titká

10562.

CÍMS Berzev

SZÓCI Berzev Brezov Tori Cs.-S Sá B or hitköz év ezelő 1 áprilisá alak m hitköz megalapít Hollän keresk vo kés Eperje meg hitköz eln le hitköz e rabb Hirtenst Mih vo aki működésé se feljegy mara B zs temp v eg t m év má m szá 70 évei épü Che Kad 18 létesü jelenl elnö Lan Józs hitköz tag kö mintagazdaságo vezet Kl Zsigm Kl Henr Berzevi Alb birto bér hitközség érté levélt vo amely n ré azon tűzv alkalmá elpusztu hitköz 21, Anyakön területé Hambo Slavk Stelba Blaz Tori Krivj Vis helysé tartozn hitköz léleksz 1 csalá sz a 32 fizetn Foglalko szer gazdálk taní kereske ipa egy hitköz területé t kiv ra származ En M kass né Gers Ig nagyszentmikló Ehrenf Si nagymihál né Ehrenf S v sárospat surá rab t köny né Ganczfr Salam kiv talmudtu vo hitköz vezetősé Br Izr rab Kl Zsigm eln Seidenf Ad pénztár titk

10562

CÍM Berze

SZÓC Berze Brezo Tor Cs.- S o hitkö é ezel április ala hitkö megalapí Hollä keres v ké Eperj me hitkö el l hitkö rab Hirtens Mi v ak működés s feljeg mar z tem e é m sz 7 éve ép Ch Ka 1 létes jelen eln La Józ hitkö ta k mintagazdaság veze K Zsig K Hen Berzev Al birt bé hitközsé ért levél v amel r azo tűz alkalm elpuszt hitkö 21 Anyakö terület Hamb Slav Stelb Bla Tor Kriv Vi helys tartoz hitkö léleks csal s 3 fizet Foglalk sze gazdál tan keresk ip eg hitkö terület ki r szárma E kas n Ger I nagyszentmikl Ehren S nagymihá n Ehren sárospa sur ra kön n Ganczf Sala ki talmudt v hitkö vezetős B Iz ra K Zsig el Seiden A pénztá tit

1056

CÍ Berz

SZÓ Berz Brez To Cs. hitk eze áprili al hitk megalap Holl kere k Eper m hitk e hitk ra Hirten M a működé felje ma te s év é C K léte jele el L Jó hitk t mintagazdasá vez Zsi He Berze A bir b hitközs ér levé ame az tű alkal elpusz hitk 2 Anyak terüle Ham Sla Stel Bl To Kri V hely tarto hitk lélek csa fize Foglal sz gazdá ta keres i e hitk terüle k szárm ka Ge nagyszentmik Ehre nagymih Ehre sárosp su r kö Gancz Sal k talmud hitk vezető I r Zsi e Seide pénzt ti