10565.htm

CÍMSZÓ: Besnyő

SZEMÉLYNÉV: Besnyő Bernát

SZÓCIKK: B. Bernát, ügyvéd, jogtudományi író, szül. Tőkésújfalun (Nyitra vm.) 1876 márc. 20. Az egyetem elvégzése óta Budapesten folytatott ügyvédi gyakorlatot. Tagja az ügyvédvizsgáló bizottságnak. A magánjoggal, a római joggal és a Pandekta joggal foglalkozik intenzíven. Tömérdek kisebb cikken és értekezésen kívül, melyek jogtudományi lapokban jelentek meg, nagyobb munkái: Institúciók és Pandecták (Budapest 1900); Justinianus császár institúciói latinul és magyarul (1899); A Pandecta jogi fogalma (1906); A büntető novella (1907); A magántisztviselők nyugdíja (1912)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 565. címszó a lexikon => 112. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10565.htm

CÍMSZÓ: Besnyő

SZEMÉLYNÉV: Besnyő Bernát

SZÓCIKK: B. Bernát, ügyvéd, jogtudományi író, szül. Tőkésújfalun Nyitra vm. 1876 márc. 20. Az egyetem elvégzése óta Budapesten folytatott ügyvédi gyakorlatot. Tagja az ügyvédvizsgáló bizottságnak. A magánjoggal, a római joggal és a Pandekta joggal foglalkozik intenzíven. Tömérdek kisebb cikken és értekezésen kívül, melyek jogtudományi lapokban jelentek meg, nagyobb munkái: Institúciók és Pandecták Budapest 1900 ; Justinianus császár institúciói latinul és magyarul 1899 ; A Pandecta jogi fogalma 1906 ; A büntető novella 1907 ; A magántisztviselők nyugdíja 1912

10565.ht

CÍMSZÓ Besny

SZEMÉLYNÉV Besny Berná

SZÓCIKK B Bernát ügyvéd jogtudomány író szül Tőkésújfalu Nyitr vm 187 márc 20 A egyete elvégzés ót Budapeste folytatot ügyvéd gyakorlatot Tagj a ügyvédvizsgál bizottságnak magánjoggal róma jogga é Pandekt jogga foglalkozi intenzíven Tömérde kiseb cikke é értekezése kívül melye jogtudomány lapokba jelente meg nagyob munkái Institúció é Pandectá Budapes 190 Justinianu császá institúció latinu é magyaru 189 Pandect jog fogalm 190 büntet novell 190 magántisztviselő nyugdíj 191

10565.h

CÍMSZ Besn

SZEMÉLYNÉ Besn Bern

SZÓCIK Berná ügyvé jogtudomán ír szü Tőkésújfal Nyit v 18 már 2 egyet elvégzé ó Budapest folytato ügyvé gyakorlato Tag ügyvédvizsgá bizottságna magánjogga róm jogg Pandek jogg foglalkoz intenzíve Tömérd kise cikk értekezés kívü mely jogtudomán lapokb jelent me nagyo munká Institúci Pandect Budape 19 Justinian csász institúci latin magyar 18 Pandec jo fogal 19 bünte novel 19 magántisztvisel nyugdí 19

10565.

CÍMS Bes

SZEMÉLYN Bes Ber

SZÓCI Bern ügyv jogtudomá í sz Tőkésújfa Nyi 1 má egye elvégz Budapes folytat ügyv gyakorlat Ta ügyvédvizsg bizottságn magánjogg ró jog Pande jog foglalko intenzív Tömér kis cik értekezé kív mel jogtudomá lapok jelen m nagy munk Institúc Pandec Budap 1 Justinia csás institúc lati magya 1 Pande j foga 1 bünt nove 1 magántisztvise nyugd 1

10565

CÍM Be

SZEMÉLY Be Be

SZÓC Ber ügy jogtudom s Tőkésújf Ny m egy elvég Budape folyta ügy gyakorla T ügyvédvizs bizottság magánjog r jo Pand jo foglalk intenzí Tömé ki ci értekez kí me jogtudom lapo jele nag mun Institú Pande Buda Justini csá institú lat magy Pand fog bün nov magántisztvis nyug

1056

CÍ B

SZEMÉL B B

SZÓ Be üg jogtudo Tőkésúj N eg elvé Budap folyt üg gyakorl ügyvédviz bizottsá magánjo j Pan j foglal intenz Töm k c érteke k m jogtudo lap jel na mu Instit Pand Bud Justin cs instit la mag Pan fo bü no magántisztvi nyu