10566.htm

CÍMSZÓ: Besózás

SZÓCIKK: Besózás (h. melichó), a rituálisan levágott állat húsának előírásos módon való B.-a abból a célból, hogy főzésre alkalmas, azaz «káser» legyen. A rabbik figyelme már az ókorban ráterelődött a hajszáleres húsra s minthogy a vér élvezésének mindennemű formája szigorúan tiltva volt (l. Vér), ezért az esetleg véres húst még külön besózták, jóllehet a papi kódex a véredényt tartalmazó vagy a vérrel lecsurgatott hús élvezését tiltotta el, de nem a hús egy részét tartalmazó vért is. Ez utóbbira csupán a lemosást rendelik el a rituális törvények (Keritót 20b, 21a; Sulchan Áruch, Jóre Dea 67.1.). Mégis ezek mellett külön intézkedtek a rabbik már az ókortól kezdve, hogy főzés előtt a felületen levő részt B. útján kell eltávolítani, különben elfogyasztani azt nem szabad, csupán, ha nyárson sütik a húst, de szokás szerint még ekkor is előbb elvégezték a B -t (Chullin 14a, Jóre Dea 76). A B.-i eljárás a következő: A húst előbb, legalább félóráig tiszta vízben kell hagyni, hogy a pórusok kibocsássák a vért; 24 óránál tovább semmi esetre sem szabad a húst a vízben tartani, mert ez esetben úgy a hús mint az edény «teréfó» lesz, miután úgy tekintendő az edény, mint amelyikben előzetes B. nélküli húst főztek. Leginkább külön edényt kell a B. céljára tartani s azt semmiféle más célra fel használni nem szokták, jóllehet ez nem ütközik tilalomba s megengedett (Jóre Dea 69.1.). Miután a húst kiveszik a vízből, külön kosárra vagy e célra tartott deszkára kell tenni s minden legapróbb részén meg kell sózni sűrűn; aprójószágnál a belső részeket is fel kell nyitni s azt is sűrűn megsózni. A besózott húst félóráig érintetlenül kell hagyni, legkevesebb azonban húsz percig; ezután a sót le lehet rázni, a húst kétszer leforrázni, amely művelet után meg lehet azt főzni. Ha a húst a só lemosása előtt főzik meg, akkor az illető edény és mindaz ami benne van, tiltott («teréfó»), hacsak a főzőedény hatvanszor nem nagyobb, mint a besózatlan hús. Némely rabbi szerint azonban még az utóbbi esetben is tilos az edény további használata. Három nappal később a levágás után már a B. sem elegendő, hanem csupán a roston sütés; ha azonban a három napon belül időnként friss vízbe teszik a húst, akkor a B. is elegendő. A májat külön szokták felvágni, miután sok vért tartalmaz és nem főzni, hanem sütni kell (Chullin 111a. Jóre Dea 73). A fejet is fel kell vágni B. előtt s az agyvelőt el kell távolítani (u. o. 71); a szívet is fel kell vágni a szokásos B. előtt a tüdő nagy erének kinyitása is (u. o. 72). Különböző megengedett állati húsok egymás mellett is lehetnek B. céljából, azonban hal és más hús semmi esetre sem, mert a halvér, nem véredényből jővén, nincs eltiltva, viszont a kétféle, kiszivárgó vér vegyülne (u. o. 70). A beleket nem szabad a többi részekkel együtt besózni, azonban ez esetben nem minősítik azt teréfó-nak (75). Az állati testben talált tojást külön be kell sózni. L. még Egészségügyi törvények és Vér. Irodalom. Július H. Greenstone (Jewish Encyclop.); Maimobiles, Jad Maakulóth Aszaróth 6; Caro, Sulchan-Áruch, Jóre Dea 69. 78.; Rokeach §§ 410. 431.; Kol Bo 103;Ór Zsáruch l. 469-478,Chochmat Adam, § 30-35.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 566. címszó a lexikon => 112. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10566.htm

CÍMSZÓ: Besózás

SZÓCIKK: Besózás h. melichó , a rituálisan levágott állat húsának előírásos módon való B.-a abból a célból, hogy főzésre alkalmas, azaz káser legyen. A rabbik figyelme már az ókorban ráterelődött a hajszáleres húsra s minthogy a vér élvezésének mindennemű formája szigorúan tiltva volt l. Vér , ezért az esetleg véres húst még külön besózták, jóllehet a papi kódex a véredényt tartalmazó vagy a vérrel lecsurgatott hús élvezését tiltotta el, de nem a hús egy részét tartalmazó vért is. Ez utóbbira csupán a lemosást rendelik el a rituális törvények Keritót 20b, 21a; Sulchan Áruch, Jóre Dea 67.1. . Mégis ezek mellett külön intézkedtek a rabbik már az ókortól kezdve, hogy főzés előtt a felületen levő részt B. útján kell eltávolítani, különben elfogyasztani azt nem szabad, csupán, ha nyárson sütik a húst, de szokás szerint még ekkor is előbb elvégezték a B -t Chullin 14a, Jóre Dea 76 . A B.-i eljárás a következő: A húst előbb, legalább félóráig tiszta vízben kell hagyni, hogy a pórusok kibocsássák a vért; 24 óránál tovább semmi esetre sem szabad a húst a vízben tartani, mert ez esetben úgy a hús mint az edény teréfó lesz, miután úgy tekintendő az edény, mint amelyikben előzetes B. nélküli húst főztek. Leginkább külön edényt kell a B. céljára tartani s azt semmiféle más célra fel használni nem szokták, jóllehet ez nem ütközik tilalomba s megengedett Jóre Dea 69.1. . Miután a húst kiveszik a vízből, külön kosárra vagy e célra tartott deszkára kell tenni s minden legapróbb részén meg kell sózni sűrűn; aprójószágnál a belső részeket is fel kell nyitni s azt is sűrűn megsózni. A besózott húst félóráig érintetlenül kell hagyni, legkevesebb azonban húsz percig; ezután a sót le lehet rázni, a húst kétszer leforrázni, amely művelet után meg lehet azt főzni. Ha a húst a só lemosása előtt főzik meg, akkor az illető edény és mindaz ami benne van, tiltott teréfó , hacsak a főzőedény hatvanszor nem nagyobb, mint a besózatlan hús. Némely rabbi szerint azonban még az utóbbi esetben is tilos az edény további használata. Három nappal később a levágás után már a B. sem elegendő, hanem csupán a roston sütés; ha azonban a három napon belül időnként friss vízbe teszik a húst, akkor a B. is elegendő. A májat külön szokták felvágni, miután sok vért tartalmaz és nem főzni, hanem sütni kell Chullin 111a. Jóre Dea 73 . A fejet is fel kell vágni B. előtt s az agyvelőt el kell távolítani u. o. 71 ; a szívet is fel kell vágni a szokásos B. előtt a tüdő nagy erének kinyitása is u. o. 72 . Különböző megengedett állati húsok egymás mellett is lehetnek B. céljából, azonban hal és más hús semmi esetre sem, mert a halvér, nem véredényből jővén, nincs eltiltva, viszont a kétféle, kiszivárgó vér vegyülne u. o. 70 . A beleket nem szabad a többi részekkel együtt besózni, azonban ez esetben nem minősítik azt teréfó-nak 75 . Az állati testben talált tojást külön be kell sózni. L. még Egészségügyi törvények és Vér. Irodalom. Július H. Greenstone Jewish Encyclop. ; Maimobiles, Jad Maakulóth Aszaróth 6; Caro, Sulchan-Áruch, Jóre Dea 69. 78.; Rokeach §§ 410. 431.; Kol Bo 103;Ór Zsáruch l. 469-478,Chochmat Adam, § 30-35.

10566.ht

CÍMSZÓ Besózá

SZÓCIKK Besózá h melich rituálisa levágot álla húsána előíráso módo val B.- abbó célból hog főzésr alkalmas aza káse legyen rabbi figyelm má a ókorba ráterelődöt hajszálere húsr minthog vé élvezéséne mindennem formáj szigorúa tiltv vol l Vé ezér a esetle vére hús mé külö besózták jóllehe pap kóde véredény tartalmaz vag vérre lecsurgatot hú élvezésé tiltott el d ne hú eg részé tartalmaz vér is E utóbbir csupá lemosás rendeli e rituáli törvénye Keritó 20b 21a Sulcha Áruch Jór De 67.1 Mégi eze mellet külö intézkedte rabbi má a ókortó kezdve hog főzé előt felülete lev rész B útjá kel eltávolítani különbe elfogyasztan az ne szabad csupán h nyárso süti húst d szoká szerin mé ekko i előb elvégezté - Chulli 14a Jór De 7 B.- eljárá következő hús előbb legaláb félórái tiszt vízbe kel hagyni hog póruso kibocsássá vért 2 óráná továb semm esetr se szaba hús vízbe tartani mer e esetbe úg hú min a edén teréf lesz miutá úg tekintend a edény min amelyikbe előzete B nélkül hús főztek Leginkáb külö edény kel B céljár tartan az semmifél má célr fe használn ne szokták jóllehe e ne ütközi tilalomb megengedet Jór De 69.1 Miutá hús kiveszi vízből külö kosárr vag célr tartot deszkár kel tenn minde legaprób részé me kel sózn sűrűn aprójószágná bels részeke i fe kel nyitn az i sűrű megsózni besózot hús félórái érintetlenü kel hagyni legkeveseb azonba hús percig ezutá só l lehe rázni hús kétsze leforrázni amel művele utá me lehe az főzni H hús s lemosás előt főzi meg akko a illet edén é minda am benn van tiltot teréf hacsa főzőedén hatvanszo ne nagyobb min besózatla hús Némel rabb szerin azonba mé a utóbb esetbe i tilo a edén tovább használata Háro nappa későb levágá utá má B se elegendő hane csupá rosto sütés h azonba háro napo belü időnkén fris vízb teszi húst akko B i elegendő mája külö szoktá felvágni miutá so vér tartalma é ne főzni hane sütn kel Chulli 111a Jór De 7 feje i fe kel vágn B előt a agyvelő e kel távolítan u o 7 szíve i fe kel vágn szokáso B előt tüd nag eréne kinyitás i u o 7 Különböz megengedet állat húso egymá mellet i lehetne B céljából azonba ha é má hú semm esetr sem mer halvér ne véredénybő jővén ninc eltiltva viszon kétféle kiszivárg vé vegyüln u o 7 beleke ne szaba több részekke együt besózni azonba e esetbe ne minősíti az teréfó-na 7 A állat testbe talál tojás külö b kel sózni L mé Egészségügy törvénye é Vér Irodalom Júliu H Greenston Jewis Encyclop Maimobiles Ja Maakulót Aszarót 6 Caro Sulchan-Áruch Jór De 69 78. Rokeac § 410 431. Ko B 103;Ó Zsáruc l 469-478,Chochma Adam 30-35

10566.h

CÍMSZ Besóz

SZÓCIK Besóz melic rituális levágo áll húsán előírás mód va B. abb célbó ho főzés alkalma az kás legye rabb figyel m ókorb ráterelődö hajszáler hús mintho v élvezésén mindenne formá szigorú tilt vo V ezé esetl vér hú m kül besóztá jólleh pa kód véredén tartalma va vérr lecsurgato h élvezés tiltot e n h e rész tartalma vé i utóbbi csup lemosá rendel rituál törvény Kerit 20 21 Sulch Áruc Jó D 67. Még ez melle kül intézkedt rabb m ókort kezdv ho főz elő felület le rés útj ke eltávolítan különb elfogyaszta a n szaba csupá nyárs süt hús szok szeri m ekk elő elvégezt Chull 14 Jó D B. eljár következ hú előb legalá félórá tisz vízb ke hagyn ho pórus kibocsáss vér órán tová sem eset s szab hú vízb tartan me esetb ú h mi edé teré les miut ú tekinten edén mi amelyikb előzet nélkü hú főzte Leginká kül edén ke céljá tarta a semmifé m cél f használ n szoktá jólleh n ütköz tilalom megengede Jó D 69. Miut hú kivesz vízbő kül kosár va cél tarto deszká ke ten mind legapró rész m ke sóz sűrű aprójószágn bel részek f ke nyit a sűr megsózn besózo hú félórá érintetlen ke hagyn legkevese azonb hú perci ezut s leh rázn hú kétsz leforrázn ame művel ut m leh a főzn hú lemosá elő főz me akk ille edé mind a ben va tilto teré hacs főzőedé hatvansz n nagyob mi besózatl hú Néme rab szeri azonb m utób esetb til edé továb használat Hár napp késő levág ut m s elegend han csup rost süté azonb hár nap bel időnké fri víz tesz hús akk elegend máj kül szokt felvágn miut s vé tartalm n főzn han süt ke Chull 111 Jó D fej f ke vág elő agyvel ke távolíta szív f ke vág szokás elő tü na erén kinyitá Különbö megengede álla hús egym melle lehetn céljábó azonb h m h sem eset se me halvé n véredényb jővé nin eltiltv viszo kétfél kiszivár v vegyül belek n szab töb részekk együ besózn azonb esetb n minősít a teréfó-n álla testb talá tojá kül ke sózn m Egészségüg törvény Vé Irodalo Júli Greensto Jewi Encyclo Maimobile J Maakuló Aszaró Car Sulchan-Áruc Jó D 6 78 Rokea 41 431 K 103; Zsáru 469-478,Chochm Ada 30-3

10566.

CÍMS Besó

SZÓCI Besó meli rituáli levág ál húsá előírá mó v B ab célb h főzé alkalm a ká legy rab figye ókor ráterelőd hajszále hú minth élvezésé mindenn form szigor til v ez eset vé h kü besózt jólle p kó véredé tartalm v vér lecsurgat élvezé tilto rés tartalm v utóbb csu lemos rende rituá törvén Keri 2 2 Sulc Áru J 67 Mé e mell kü intézked rab ókor kezd h fő el felüle l ré út k eltávolíta külön elfogyaszt szab csup nyár sü hú szo szer ek el elvégez Chul 1 J B eljá követke h elő legal félór tis víz k hagy h póru kibocsás vé órá tov se ese sza h víz tarta m eset m ed ter le miu tekinte edé m amelyik előze nélk h főzt Legink kü edé k célj tart semmif cé haszná szokt jólle ütkö tilalo megenged J 69 Miu h kives vízb kü kosá v cé tart deszk k te min legapr rés k só sűr aprójószág be része k nyi sű megsóz besóz h félór érintetle k hagy legkeves azon h perc ezu le ráz h kéts leforráz am műve u le főz h lemos el fő m ak ill ed min be v tilt ter hac főzőed hatvans nagyo m besózat h Ném ra szer azon utó eset ti ed tová használa Há nap kés levá u elegen ha csu ros süt azon há na be időnk fr ví tes hú ak elegen má kü szok felvág miu v tartal főz ha sü k Chul 11 J fe k vá el agyve k távolít szí k vá szoká el t n eré kinyit Különb megenged áll hú egy mell lehet céljáb azon se ese s m halv véredény jőv ni eltilt visz kétfé kiszivá vegyü bele sza tö részek egy besóz azon eset minősí teréfó- áll test tal toj kü k sóz Egészségü törvén V Irodal Júl Greenst Jew Encycl Maimobil Maakul Aszar Ca Sulchan-Áru J 7 Roke 4 43 103 Zsár 469-478,Choch Ad 30-

10566

CÍM Bes

SZÓC Bes mel rituál levá á hús előír m a cél főz alkal k leg ra figy óko ráterelő hajszál h mint élvezés minden for szigo ti e ese v k besóz jóll k véred tartal vé lecsurga élvez tilt ré tartal utób cs lemo rend ritu törvé Ker Sul Ár 6 M mel k intézke ra óko kez f e felül r ú eltávolít külö elfogyasz sza csu nyá s h sz sze e e elvége Chu elj követk el lega féló ti ví hag pór kibocsá v ór to s es sz ví tart ese e te l mi tekint ed amelyi előz nél főz Legin k ed cél tar semmi c haszn szok jóll ütk tilal megenge 6 Mi kive víz k kos c tar desz t mi legap ré s sű aprójószá b rész ny s megsó besó féló érintetl hag legkeve azo per ez l rá két leforrá a műv l fő lemo e f a il e mi b til te ha főzőe hatvan nagy besóza Né r sze azo ut ese t e tov használ H na ké lev elege h cs ro sü azo h n b időn f v te h a elege m k szo felvá mi tarta fő h s Chu 1 f v e agyv távolí sz v szok e er kinyi Külön megenge ál h eg mel lehe céljá azo s es hal véredén jő n eltil vis kétf kisziv vegy bel sz t része eg besó azo ese minős teréfó ál tes ta to k só Egészség törvé Iroda Jú Greens Je Encyc Maimobi Maaku Asza C Sulchan-Ár Rok 4 10 Zsá 469-478,Choc A 30

1056

CÍ Be

SZÓ Be me rituá lev hú előí cé fő alka le r fig ók ráterel hajszá min élvezé minde fo szig t es besó jól vére tarta v lecsurg élve til r tarta utó c lem ren rit törv Ke Su Á me intézk r ók ke felü eltávolí kül elfogyas sz cs ny s sz elvég Ch el követ e leg fél t v ha pó kibocs ó t e s v tar es t m tekin e amely elő né fő Legi e cé ta semm hasz szo jól üt tila megeng M kiv ví ko ta des m lega r s aprójósz rés n megs bes fél érintet ha legkev az pe e r ké leforr mű f lem i m ti t h főző hatva nag besóz N sz az u es to haszná n k le eleg c r s az idő t eleg sz felv m tart f Ch agy távol s szo e kiny Külö megeng á e me leh célj az e ha véredé j elti vi két kiszi veg be s rész e bes az es minő teréf á te t t s Egészsé törv Irod J Green J Ency Maimob Maak Asz Sulchan-Á Ro 1 Zs 469-478,Cho 3