10577.htm

CÍMSZÓ: Betegek látogatása

SZÓCIKK: Betegek látogatása (héb. Bikkur cholim). A B. szimpátiából, vigasznyújtás, gyámolítás, gondozás és gyógyítás céljából a Talmud és a rabbinikus írók szerint minden zsidónak kötelessége, amely a nem zsidóval szemben is fennáll (Gittin 61a). Minthogy a jótékonyságnak (l. o.) erről a speciális módjáról az írott törvény nem intézkedik, a rabbik a Pentateuch egyes tantételeiből vezették azt le. Így: «Az Örökkévaló, a te Istened után kell menned» (Deuter. 13.4.); «Istent kell utánoznod,amint Ő meglátogatja a betegeket, úgy neked is látogatnod kell azokat» (Szóta 14a Gen.Rabba 8.). Ezen az alapon a Bába Mecia tráktus (30b. és Targ. Jerus.) kötelességgé emeli a B-t. A chásszideusok (l. o.)az ókorba ezen speciális kötelesség gyakorlásának módjait is kidolgozták. A javarészben tőlük és a velük azonos esszeusokból (l. o.) eredő kereszténység első evangélistái, így Máté (25,36) is említi a B-t a többi jócselekedetek között. A Sulchan-Áruchanak egy egész fejezete foglalkozik a B.-vel, mint paranccsal. A legtöbb zsidó hitközség kebelében régi időktől fogva voltak és vannak egyesületek, melyeknek speciális kötelességük a B. Ilyen egyesületek nem csupán Magyarországon, hanem mind az öt világrészben vannak.(L.Jótékonyság.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 577. címszó a lexikon => 113. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10577.htm

CÍMSZÓ: Betegek látogatása

SZÓCIKK: Betegek látogatása héb. Bikkur cholim . A B. szimpátiából, vigasznyújtás, gyámolítás, gondozás és gyógyítás céljából a Talmud és a rabbinikus írók szerint minden zsidónak kötelessége, amely a nem zsidóval szemben is fennáll Gittin 61a . Minthogy a jótékonyságnak l. o. erről a speciális módjáról az írott törvény nem intézkedik, a rabbik a Pentateuch egyes tantételeiből vezették azt le. Így: Az Örökkévaló, a te Istened után kell menned Deuter. 13.4. ; Istent kell utánoznod,amint Ő meglátogatja a betegeket, úgy neked is látogatnod kell azokat Szóta 14a Gen.Rabba 8. . Ezen az alapon a Bába Mecia tráktus 30b. és Targ. Jerus. kötelességgé emeli a B-t. A chásszideusok l. o. az ókorba ezen speciális kötelesség gyakorlásának módjait is kidolgozták. A javarészben tőlük és a velük azonos esszeusokból l. o. eredő kereszténység első evangélistái, így Máté 25,36 is említi a B-t a többi jócselekedetek között. A Sulchan-Áruchanak egy egész fejezete foglalkozik a B.-vel, mint paranccsal. A legtöbb zsidó hitközség kebelében régi időktől fogva voltak és vannak egyesületek, melyeknek speciális kötelességük a B. Ilyen egyesületek nem csupán Magyarországon, hanem mind az öt világrészben vannak. L.Jótékonyság.

10577.ht

CÍMSZÓ Betege látogatás

SZÓCIKK Betege látogatás héb Bikku choli B szimpátiából vigasznyújtás gyámolítás gondozá é gyógyítá céljábó Talmu é rabbiniku író szerin minde zsidóna kötelessége amel ne zsidóva szembe i fennál Gitti 61 Minthog jótékonyságna l o errő speciáli módjáró a írot törvén ne intézkedik rabbi Pentateuc egye tantételeibő vezetté az le Így A Örökkévaló t Istene utá kel menne Deuter 13.4 Isten kel utánoznod,amin meglátogatj betegeket úg neke i látogatno kel azoka Szót 14 Gen.Rabb 8 Eze a alapo Báb Meci tráktu 30b é Targ Jerus kötelességg emel B-t chásszideuso l o a ókorb eze speciáli kötelessé gyakorlásána módjai i kidolgozták javarészbe tőlü é velü azono esszeusokbó l o ered kereszténysé els evangélistái íg Mát 25,3 i említ B- több jócselekedete között Sulchan-Áruchana eg egés fejezet foglalkozi B.-vel min paranccsal legtöb zsid hitközsé kebelébe rég időktő fogv volta é vanna egyesületek melyekne speciáli kötelességü B Ilye egyesülete ne csupá Magyarországon hane min a ö világrészbe vannak L.Jótékonyság

10577.h

CÍMSZ Beteg látogatá

SZÓCIK Beteg látogatá hé Bikk chol szimpátiábó vigasznyújtá gyámolítá gondoz gyógyít céljáb Talm rabbinik ír szeri mind zsidón kötelesség ame n zsidóv szemb fenná Gitt 6 Mintho jótékonyságn err speciál módjár íro törvé n intézkedi rabb Pentateu egy tantételeib vezett a l Íg Örökkéval Isten ut ke menn Deute 13. Iste ke utánoznod,ami meglátogat betegeke ú nek látogatn ke azok Szó 1 Gen.Rab Ez alap Bá Mec trákt 30 Tar Jeru kötelesség eme B- chásszideus ókor ez speciál köteless gyakorlásán módja kidolgoztá javarészb től vel azon esszeusokb ere kereszténys el evangélistá í Má 25, emlí B töb jócselekedet közöt Sulchan-Áruchan e egé fejeze foglalkoz B.-ve mi paranccsa legtö zsi hitközs kebeléb ré időkt fog volt vann egyesülete melyekn speciál kötelesség Ily egyesület n csup Magyarországo han mi világrészb vanna L.Jótékonysá

10577.

CÍMS Bete látogat

SZÓCI Bete látogat h Bik cho szimpátiáb vigasznyújt gyámolít gondo gyógyí céljá Tal rabbini í szer min zsidó kötelessé am zsidó szem fenn Git Minth jótékonyság er speciá módjá ír törv intézked rab Pentate eg tantételei vezet Í Örökkéva Iste u k men Deut 13 Ist k utánoznod,am meglátoga betegek ne látogat k azo Sz Gen.Ra E ala B Me trák 3 Ta Jer kötelessé em B chásszideu óko e speciá köteles gyakorlásá módj kidolgozt javarész tő ve azo esszeusok er keresztény e evangélist M 25 eml tö jócselekede közö Sulchan-Árucha eg fejez foglalko B.-v m paranccs legt zs hitköz kebelé r idők fo vol van egyesület melyek speciá kötelessé Il egyesüle csu Magyarország ha m világrész vann L.Jótékonys

10577

CÍM Bet látoga

SZÓC Bet látoga Bi ch szimpátiá vigasznyúj gyámolí gond gyógy célj Ta rabbin sze mi zsid köteless a zsid sze fen Gi Mint jótékonysá e speci módj í tör intézke ra Pentat e tantétele veze Örökkév Ist me Deu 1 Is utánoznod,a meglátog betege n látoga az S Gen.R al M trá T Je köteless e chásszide ók speci kötele gyakorlás mód kidolgoz javarés t v az esszeuso e keresztén evangélis 2 em t jócseleked köz Sulchan-Áruch e feje foglalk B.- parancc leg z hitkö kebel idő f vo va egyesüle melye speci köteless I egyesül cs Magyarorszá h világrés van L.Jótékony

1057

CÍ Be látog

SZÓ Be látog B c szimpáti vigasznyú gyámol gon gyóg cél T rabbi sz m zsi köteles zsi sz fe G Min jótékonys spec mód tö intézk r Penta tantétel vez Örökké Is m De I utánoznod, megláto beteg látog a Gen. a tr J köteles chásszid ó spec kötel gyakorlá mó kidolgo javaré a esszeus kereszté evangéli e jócseleke kö Sulchan-Áruc fej foglal B. paranc le hitk kebe id v v egyesül mely spec köteles egyesü c Magyarorsz világré va L.Jótékon