10578.htm

CÍMSZÓ: Betegekért való könyörgés

SZÓCIKK: Betegekért való könyörgés. Szertartásának többféle megnyilatkozása van. Áldásmondás, zsoltármondás, névváltoztatás. l. Áldásmondás ebben az esetben annyit jelent, hogy a Tóraolvasás keretében mi-sebérach-ot (l. o.) mondanak a betegért, kívánva annak mielőbb való felgyógyulását. 2. Zsoltármondáshoz már csak súlyosabb esetekben folyamodnak. Előimádkozó és közönség versenként felváltva mondja a következő zsoltárokat : 20, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 49, 55, 69, 86, 88, 89, 90, 91, 102, 103, 104, 107, 108, 142, 143, 148. (A rövidebb rítusban csak a következőket mondjak: 90, 91, 102, 103, 116, 118). Ezek után pedig a 119. Zsoltár alfabétumos verseiből összerakják a betegnek és anyjának nevét (pl. Sélomo ben Léa, vagy Debóra bász Mirjom stb.) Végül a Kérá Szóton (távozz, Sátán) szavakat. Majd a nyitott frigyszekrény előtt mondanak könyörgő imát a beteg felgyógyulásáért. 3. Az előbbi szertartás folytatása lehet a névváltoztatás, melynek alapgondolata misztikus tartalmú: mindaz, amit a régi névre határoztak a mennyekben, legyen semmis, mert a betegnek már új neve van. A Zsoltár alfabétumából az új nevet is összerakják, elmondván a vonatkozó verseket.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 578. címszó a lexikon => 113. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10578.htm

CÍMSZÓ: Betegekért való könyörgés

SZÓCIKK: Betegekért való könyörgés. Szertartásának többféle megnyilatkozása van. Áldásmondás, zsoltármondás, névváltoztatás. l. Áldásmondás ebben az esetben annyit jelent, hogy a Tóraolvasás keretében mi-sebérach-ot l. o. mondanak a betegért, kívánva annak mielőbb való felgyógyulását. 2. Zsoltármondáshoz már csak súlyosabb esetekben folyamodnak. Előimádkozó és közönség versenként felváltva mondja a következő zsoltárokat : 20, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 49, 55, 69, 86, 88, 89, 90, 91, 102, 103, 104, 107, 108, 142, 143, 148. A rövidebb rítusban csak a következőket mondjak: 90, 91, 102, 103, 116, 118 . Ezek után pedig a 119. Zsoltár alfabétumos verseiből összerakják a betegnek és anyjának nevét pl. Sélomo ben Léa, vagy Debóra bász Mirjom stb. Végül a Kérá Szóton távozz, Sátán szavakat. Majd a nyitott frigyszekrény előtt mondanak könyörgő imát a beteg felgyógyulásáért. 3. Az előbbi szertartás folytatása lehet a névváltoztatás, melynek alapgondolata misztikus tartalmú: mindaz, amit a régi névre határoztak a mennyekben, legyen semmis, mert a betegnek már új neve van. A Zsoltár alfabétumából az új nevet is összerakják, elmondván a vonatkozó verseket.

10578.ht

CÍMSZÓ Betegekér val könyörgé

SZÓCIKK Betegekér val könyörgés Szertartásána többfél megnyilatkozás van Áldásmondás zsoltármondás névváltoztatás l Áldásmondá ebbe a esetbe annyi jelent hog Tóraolvasá keretébe mi-sebérach-o l o mondana betegért kívánv anna mielőb val felgyógyulását 2 Zsoltármondásho má csa súlyosab esetekbe folyamodnak Előimádkoz é közönsé versenkén felváltv mondj következ zsoltároka 20 6 9 13 16 17 18 22 23 25 30 31 32 33 37 39 41 49 55 69 86 88 89 90 91 102 103 104 107 108 142 143 148 rövideb rítusba csa következőke mondjak 90 91 102 103 116 11 Eze utá pedi 119 Zsoltá alfabétumo verseibő összerakjá betegne é anyjána nevé pl Sélom be Léa vag Debór bás Mirjo stb Végü Kér Szóto távozz Sátá szavakat Maj nyitot frigyszekrén előt mondana könyörg imá bete felgyógyulásáért 3 A előbb szertartá folytatás lehe névváltoztatás melyne alapgondolat misztiku tartalmú mindaz ami rég névr határozta mennyekben legye semmis mer betegne má ú nev van Zsoltá alfabétumábó a ú neve i összerakják elmondvá vonatkoz verseket

10578.h

CÍMSZ Betegeké va könyörg

SZÓCIK Betegeké va könyörgé Szertartásán többfé megnyilatkozá va Áldásmondá zsoltármondá névváltoztatá Áldásmond ebb esetb anny jelen ho Tóraolvas keretéb mi-sebérach- mondan betegér kíván ann mielő va felgyógyulásá Zsoltármondásh m cs súlyosa esetekb folyamodna Előimádko közöns versenké felvált mond követke zsoltárok 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 14 14 14 rövide rítusb cs következők mondja 9 9 10 10 11 1 Ez ut ped 11 Zsolt alfabétum verseib összerakj betegn anyján nev p Sélo b Lé va Debó bá Mirj st Vég Ké Szót távoz Sát szavaka Ma nyito frigyszekré elő mondan könyör im bet felgyógyulásáér előb szertart folytatá leh névváltoztatá melyn alapgondola misztik tartalm minda am ré név határozt mennyekbe legy semmi me betegn m ne va Zsolt alfabétumáb nev összerakjá elmondv vonatko verseke

10578.

CÍMS Betegek v könyör

SZÓCI Betegek v könyörg Szertartásá többf megnyilatkoz v Áldásmond zsoltármond névváltoztat Áldásmon eb eset ann jele h Tóraolva kereté mi-sebérach monda betegé kívá an miel v felgyógyulás Zsoltármondás c súlyos esetek folyamodn Előimádk közön versenk felvál mon követk zsoltáro   1 1 1 1 1 1 1 1 rövid rítus c következő mondj 1 1 1 E u pe 1 Zsol alfabétu versei összerak beteg anyjá ne Sél L v Deb b Mir s Vé K Szó távo Sá szavak M nyit frigyszekr el monda könyö i be felgyógyulásáé elő szertar folytat le névváltoztat mely alapgondol miszti tartal mind a r né határoz mennyekb leg semm m beteg n v Zsol alfabétumá ne összerakj elmond vonatk versek

10578

CÍM Betege könyö

SZÓC Betege könyör Szertartás több megnyilatko Áldásmon zsoltármon névváltozta Áldásmo e ese an jel Tóraolv keret mi-sebérac mond beteg kív a mie felgyógyulá Zsoltármondá súlyo esete folyamod Előimád közö versen felvá mo követ zsoltár  rövi rítu következ mond p Zso alfabét verse összera bete anyj n Sé De Mi V Sz táv S szava nyi frigyszek e mond köny b felgyógyulásá el szerta folyta l névváltozta mel alapgondo miszt tarta min n határo mennyek le sem bete Zso alfabétum n összerak elmon vonat verse

1057

CÍ Beteg köny

SZÓ Beteg könyö Szertartá töb megnyilatk Áldásmo zsoltármo névváltozt Áldásm es a je Tóraol kere mi-sebéra mon bete kí mi felgyógyul Zsoltármond súly eset folyamo Előimá köz verse felv m köve zsoltá röv rít követke mon Zs alfabé vers összer bet any S D M S tá szav ny frigysze mon kön felgyógyulás e szert folyt névváltozt me alapgond misz tart mi határ mennye l se bet Zs alfabétu összera elmo vona vers