10580.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Bernárdé

SZÓCIKK: 3. B. John Barnardé, orvos és misszionárius, szül Pozsonyban 1811., megh. Brookfieldben (U. S. A.) 1869. szept. 11. Atyját Chaimnak hív ták 9 éves korában már német, francia és héber verseket írt. Szülei a morvaországi Trebitschbe küldték, hol nagybátyja nagy jesivát vezetett. De B. rajongott a világi tudományokért. Pesten, Debrecenben és Nagyváradon iskolázott és 1836. Páduában szerezte meg az orvosi diplomáját. A kolera tanulmányozása miatt Triesztben, Nápolyban és Udinében tartózkodott, majd Szicíliát, Máltát és Görögországot látogatta. Később Mohamed Ali alatt szolgált mint hajóorvos, aztán török ezredorvos lett Szmirna mellett. Ott a rabbival vallási kérdéseken összekülönbözött és francia brosúrát írt La ruine du Talmud o. (London, British Museum). Egy angol misszionárius rábírta, hogy a keresztény hitre térjen. Londonba ment, ahol mint orvos működött. 1848. mint orvos-misszionárius ment a Japán mellett fekvő Lu-Csu-szigetekre, ahol 7 évig működött. Ő volt az első, aki a Bibliát japán nyelvre fordította. 28 nyelvet beszélt. 1852-ben jelent meg a szigeten az az amerikai hajóraj, amely az első összeköttetést létesítette Amerika és Japán között, Porry tengernagy magával vitte B.-t Amerikába. Ott 1861. lelkész volt St. Anneben, 1862- től 1864-ig Cayugaban, 1865. káplán Odellben. Az amerikai polgárháborúban mint sebész szolgált, őrnagyi rangban. 1867-ben Brookfieldben, Missouri államban, mint orvos és felolvasó működött s ott is halt meg tüdőgyulladás következtében. 1926-ban szobrot emeltek neki Japánban. A Biblia japán fordítása 1873. jelent meg Bécsben. Életrajzát Rev. Karl Bull írta (V. ö. Japán Evangelist, Tokio, 1925. febr.- márc., szám; Perry tengernagy jelentése az Egyesült Államok kongresszusához; Leon Pagés, Bibliographie yaponaise, Paris 1859).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 580. címszó a lexikon => 115. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10580.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Bernárdé

SZÓCIKK: 3. B. John Barnardé, orvos és misszionárius, szül Pozsonyban 1811., megh. Brookfieldben U. S. A. 1869. szept. 11. Atyját Chaimnak hív ták 9 éves korában már német, francia és héber verseket írt. Szülei a morvaországi Trebitschbe küldték, hol nagybátyja nagy jesivát vezetett. De B. rajongott a világi tudományokért. Pesten, Debrecenben és Nagyváradon iskolázott és 1836. Páduában szerezte meg az orvosi diplomáját. A kolera tanulmányozása miatt Triesztben, Nápolyban és Udinében tartózkodott, majd Szicíliát, Máltát és Görögországot látogatta. Később Mohamed Ali alatt szolgált mint hajóorvos, aztán török ezredorvos lett Szmirna mellett. Ott a rabbival vallási kérdéseken összekülönbözött és francia brosúrát írt La ruine du Talmud o. London, British Museum . Egy angol misszionárius rábírta, hogy a keresztény hitre térjen. Londonba ment, ahol mint orvos működött. 1848. mint orvos-misszionárius ment a Japán mellett fekvő Lu-Csu-szigetekre, ahol 7 évig működött. Ő volt az első, aki a Bibliát japán nyelvre fordította. 28 nyelvet beszélt. 1852-ben jelent meg a szigeten az az amerikai hajóraj, amely az első összeköttetést létesítette Amerika és Japán között, Porry tengernagy magával vitte B.-t Amerikába. Ott 1861. lelkész volt St. Anneben, 1862- től 1864-ig Cayugaban, 1865. káplán Odellben. Az amerikai polgárháborúban mint sebész szolgált, őrnagyi rangban. 1867-ben Brookfieldben, Missouri államban, mint orvos és felolvasó működött s ott is halt meg tüdőgyulladás következtében. 1926-ban szobrot emeltek neki Japánban. A Biblia japán fordítása 1873. jelent meg Bécsben. Életrajzát Rev. Karl Bull írta V. ö. Japán Evangelist, Tokio, 1925. febr.- márc., szám; Perry tengernagy jelentése az Egyesült Államok kongresszusához; Leon Pagés, Bibliographie yaponaise, Paris 1859 .

10580.ht

CÍMSZÓ Bettelhei

SZEMÉLYNÉV Bettelhel Bernárd

SZÓCIKK 3 B Joh Barnardé orvo é misszionárius szü Pozsonyba 1811. megh Brookfieldbe U S A 1869 szept 11 Atyjá Chaimna hí tá éve korába má német franci é hébe verseke írt Szüle morvaország Trebitschb küldték ho nagybátyj nag jesivá vezetett D B rajongot világ tudományokért Pesten Debrecenbe é Nagyvárado iskolázot é 1836 Páduába szerezt me a orvos diplomáját koler tanulmányozás miat Triesztben Nápolyba é Udinébe tartózkodott maj Szicíliát Máltá é Görögországo látogatta Későb Mohame Al alat szolgál min hajóorvos aztá törö ezredorvo let Szmirn mellett Ot rabbiva vallás kérdéseke összekülönbözöt é franci brosúrá ír L ruin d Talmu o London Britis Museu Eg ango misszionáriu rábírta hog keresztén hitr térjen Londonb ment aho min orvo működött 1848 min orvos-misszionáriu men Japá mellet fekv Lu-Csu-szigetekre aho évi működött vol a első ak Bibliá japá nyelvr fordította 2 nyelve beszélt 1852-be jelen me szigete a a amerika hajóraj amel a els összeköttetés létesített Amerik é Japá között Porr tengernag magáva vitt B.- Amerikába Ot 1861 lelkés vol St Anneben 1862 tő 1864-i Cayugaban 1865 káplá Odellben A amerika polgárháborúba min sebés szolgált őrnagy rangban 1867-be Brookfieldben Missour államban min orvo é felolvas működöt ot i hal me tüdőgyulladá következtében 1926-ba szobro emelte nek Japánban Bibli japá fordítás 1873 jelen me Bécsben Életrajzá Rev Kar Bul írt V ö Japá Evangelist Tokio 1925 febr. márc. szám Perr tengernag jelentés a Egyesül Államo kongresszusához Leo Pagés Bibliographi yaponaise Pari 185

10580.h

CÍMSZ Bettelhe

SZEMÉLYNÉ Bettelhe Bernár

SZÓCIK Jo Barnard orv misszionáriu sz Pozsonyb 1811 meg Brookfieldb 186 szep 1 Atyj Chaimn h t év koráb m néme franc héb versek ír Szül morvaorszá Trebitsch küldté h nagybáty na jesiv vezetet rajongo vilá tudományokér Peste Debrecenb Nagyvárad iskolázo 183 Páduáb szerez m orvo diplomájá kole tanulmányozá mia Triesztbe Nápolyb Udinéb tartózkodot ma Szicíliá Mált Görögország látogatt Késő Moham A ala szolgá mi hajóorvo azt tör ezredorv le Szmir mellet O rabbiv vallá kérdések összekülönbözö franc brosúr í rui Talm Londo Briti Muse E ang misszionári rábírt ho kereszté hit térje London men ah mi orv működöt 184 mi orvos-misszionári me Jap melle fek Lu-Csu-szigetekr ah év működöt vo els a Bibli jap nyelv fordított nyelv beszél 1852-b jele m sziget amerik hajóra ame el összekötteté létesítet Ameri Jap közöt Por tengerna magáv vit B. Amerikáb O 186 lelké vo S Annebe 186 t 1864- Cayugaba 186 kápl Odellbe amerik polgárháborúb mi sebé szolgál őrnag rangba 1867-b Brookfieldbe Missou államba mi orv felolva működö o ha m tüdőgyullad következtébe 1926-b szobr emelt ne Japánba Bibl jap fordítá 187 jele m Bécsbe Életrajz Re Ka Bu ír Jap Evangelis Toki 192 febr márc szá Per tengerna jelenté Egyesü Állam kongresszusáho Le Pagé Bibliograph yaponais Par 18

10580.

CÍMS Bettelh

SZEMÉLYN Bettelh Berná

SZÓCI J Barnar or misszionári s Pozsony 181 me Brookfield 18 sze Aty Chaim é korá ném fran hé verse í Szü morvaorsz Trebitsc küldt nagybát n jesi vezete rajong vil tudományoké Pest Debrecen Nagyvára iskoláz 18 Páduá szere orv diplomáj kol tanulmányoz mi Triesztb Nápoly Udiné tartózkodo m Szicíli Mál Görögorszá látogat Kés Moha al szolg m hajóorv az tö ezredor l Szmi melle rabbi vall kérdése összekülönböz fran brosú ru Tal Lond Brit Mus an misszionár rábír h kereszt hi térj Londo me a m or működö 18 m orvos-misszionár m Ja mell fe Lu-Csu-szigetek a é működö v el Bibl ja nyel fordítot nyel beszé 1852- jel szige ameri hajór am e összeköttet létesíte Amer Ja közö Po tengern magá vi B Ameriká 18 lelk v Anneb 18 1864 Cayugab 18 káp Odellb ameri polgárháború m seb szolgá őrna rangb 1867- Brookfieldb Misso államb m or felolv működ h tüdőgyulla következtéb 1926- szob emel n Japánb Bib ja fordít 18 jel Bécsb Életraj R K B í Ja Evangeli Tok 19 feb már sz Pe tengern jelent Egyes Álla kongresszusáh L Pag Bibliograp yaponai Pa 1

10580

CÍM Bettel

SZEMÉLY Bettel Bern

SZÓC Barna o misszionár Pozson 18 m Brookfiel 1 sz At Chai kor né fra h vers Sz morvaors Trebits küld nagybá jes vezet rajon vi tudományok Pes Debrece Nagyvár iskolá 1 Pádu szer or diplomá ko tanulmányo m Trieszt Nápol Udin tartózkod Szicíl Má Görögorsz látoga Ké Moh a szol hajóor a t ezredo Szm mell rabb val kérdés összekülönbö fra bros r Ta Lon Bri Mu a misszioná rábí keresz h tér Lond m o működ 1 orvos-misszioná J mel f Lu-Csu-szigete működ e Bib j nye fordíto nye besz 1852 je szig amer hajó a összekötte létesít Ame J köz P tenger mag v Amerik 1 lel Anne 1 186 Cayuga 1 ká Odell amer polgárhábor se szolg őrn rang 1867 Brookfield Miss állam o felol műkö tüdőgyull következté 1926 szo eme Japán Bi j fordí 1 je Bécs Életra J Evangel To 1 fe má s P tenger jelen Egye Áll kongresszusá Pa Bibliogra yapona P

1058

CÍ Bette

SZEMÉL Bette Ber

SZÓ Barn misszioná Pozso 1 Brookfie s A Cha ko n fr ver S morvaor Trebit kül nagyb je veze rajo v tudományo Pe Debrec Nagyvá iskol Pád sze o diplom k tanulmány Triesz Nápo Udi tartózko Szicí M Görögors látog K Mo szo hajóo ezred Sz mel rab va kérdé összekülönb fr bro T Lo Br M misszion ráb keres té Lon műkö orvos-misszion me Lu-Csu-sziget műkö Bi ny fordít ny bes 185 j szi ame haj összekött létesí Am kö tenge ma Ameri le Ann 18 Cayug k Odel ame polgárhábo s szol őr ran 186 Brookfiel Mis álla felo műk tüdőgyul következt 192 sz em Japá B ford j Béc Életr Evange T f m tenge jele Egy Ál kongresszus P Bibliogr yapon