10581.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Karl

SZÓCIKK: Karl, osztrák orvostanár, szül. Pozsonyban 1840. szept. 28., megh. Bécsben 1895. júl. 27. A bécsi egyetemen tanult s Hyrtl, Rokitanszky és Skorka tanítványa volt. Diplomája elnyerése után Oppolzer asszisztense lett, 1873. pedig magántanárrá habilitálták a bécsi egyetemen a belgyógyászattanból. 1870-78-ig szerkesztője volt a »Medizinisch-Chirurgische Rundschau»-nak, továbbá főorvosa volt a Poliklinika belgyógyászati osztályának. Tudományos működése a szív- és véredényrendszer működésére vonatkoznak és több előkelő szakfolyóiratban jelentek meg. Igen fontos munkái a következők: Über bereglische Körperchen im Blute: Über einen Fall von Phosphorvergiftung (1868, W. Med. Pro: Ein Fall von Echinoccocus Cerebri; Stenose esines Astes der Pulmonararterie; Bemerkungen zur Diagnose des Magencarcinoms (a Vierteljahrschift für Psychiatrie-ban);Die sichbare Pulsation der Arteria Bracchialis (1878); Die Bandwürmen beim Menschen (1879); Entstehung des zweiten Tones in der Carotis (1883)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 581. címszó a lexikon => 115. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10581.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Karl

SZÓCIKK: Karl, osztrák orvostanár, szül. Pozsonyban 1840. szept. 28., megh. Bécsben 1895. júl. 27. A bécsi egyetemen tanult s Hyrtl, Rokitanszky és Skorka tanítványa volt. Diplomája elnyerése után Oppolzer asszisztense lett, 1873. pedig magántanárrá habilitálták a bécsi egyetemen a belgyógyászattanból. 1870-78-ig szerkesztője volt a Medizinisch-Chirurgische Rundschau -nak, továbbá főorvosa volt a Poliklinika belgyógyászati osztályának. Tudományos működése a szív- és véredényrendszer működésére vonatkoznak és több előkelő szakfolyóiratban jelentek meg. Igen fontos munkái a következők: Über bereglische Körperchen im Blute: Über einen Fall von Phosphorvergiftung 1868, W. Med. Pro: Ein Fall von Echinoccocus Cerebri; Stenose esines Astes der Pulmonararterie; Bemerkungen zur Diagnose des Magencarcinoms a Vierteljahrschift für Psychiatrie-ban ;Die sichbare Pulsation der Arteria Bracchialis 1878 ; Die Bandwürmen beim Menschen 1879 ; Entstehung des zweiten Tones in der Carotis 1883 .

10581.ht

CÍMSZÓ Bettelhei

SZEMÉLYNÉV Bettelhel Kar

SZÓCIKK Karl osztrá orvostanár szül Pozsonyba 1840 szept 28. megh Bécsbe 1895 júl 27 bécs egyeteme tanul Hyrtl Rokitanszk é Skork tanítvány volt Diplomáj elnyerés utá Oppolze asszisztens lett 1873 pedi magántanárr habilitáltá bécs egyeteme belgyógyászattanból 1870-78-i szerkesztőj vol Medizinisch-Chirurgisch Rundscha -nak tovább főorvos vol Poliklinik belgyógyászat osztályának Tudományo működés szív é véredényrendsze működésér vonatkozna é töb előkel szakfolyóiratba jelente meg Ige fonto munká következők Übe bereglisch Körperche i Blute Übe eine Fal vo Phosphorvergiftun 1868 W Med Pro Ei Fal vo Echinoccocu Cerebri Stenos esine Aste de Pulmonararterie Bemerkunge zu Diagnos de Magencarcinom Vierteljahrschif fü Psychiatrie-ba ;Di sichbar Pulsatio de Arteri Bracchiali 187 Di Bandwürme bei Mensche 187 Entstehun de zweite Tone i de Caroti 188

10581.h

CÍMSZ Bettelhe

SZEMÉLYNÉ Bettelhe Ka

SZÓCIK Kar osztr orvostaná szü Pozsonyb 184 szep 28 meg Bécsb 189 jú 2 béc egyetem tanu Hyrt Rokitansz Skor tanítván vol Diplomá elnyeré ut Oppolz assziszten let 187 ped magántanár habilitált béc egyetem belgyógyászattanbó 1870-78- szerkesztő vo Medizinisch-Chirurgisc Rundsch -na továb főorvo vo Poliklini belgyógyásza osztályána Tudomány működé szí véredényrendsz működésé vonatkozn tö előke szakfolyóiratb jelent me Ig font munk következő Üb bereglisc Körperch Blut Üb ein Fa v Phosphorvergiftu 186 Me Pr E Fa v Echinoccoc Cerebr Steno esin Ast d Pulmonararteri Bemerkung z Diagno d Magencarcino Vierteljahrschi f Psychiatrie-b ;D sichba Pulsati d Arter Bracchial 18 D Bandwürm be Mensch 18 Entstehu d zweit Ton d Carot 18

10581.

CÍMS Bettelh

SZEMÉLYN Bettelh K

SZÓCI Ka oszt orvostan sz Pozsony 18 sze 2 me Bécs 18 j bé egyete tan Hyr Rokitans Sko tanítvá vo Diplom elnyer u Oppol assziszte le 18 pe magántaná habilitál bé egyete belgyógyászattanb 1870-78 szerkeszt v Medizinisch-Chirurgis Rundsc -n tová főorv v Poliklin belgyógyász osztályán Tudomán működ sz véredényrends működés vonatkoz t elők szakfolyóirat jelen m I fon mun következ Ü bereglis Körperc Blu Ü ei F Phosphorvergift 18 M P F Echinocco Cereb Sten esi As Pulmonararter Bemerkun Diagn Magencarcin Vierteljahrsch Psychiatrie- ; sichb Pulsat Arte Bracchia 1 Bandwür b Mensc 1 Entsteh zwei To Caro 1

10581

CÍM Bettel

SZEMÉLY Bettel

SZÓC K osz orvosta s Pozson 1 sz m Béc 1 b egyet ta Hy Rokitan Sk tanítv v Diplo elnye Oppo assziszt l 1 p magántan habilitá b egyet belgyógyászattan 1870-7 szerkesz Medizinisch-Chirurgi Runds - tov főor Polikli belgyógyás osztályá Tudomá műkö s véredényrend működé vonatko elő szakfolyóira jele fo mu követke beregli Körper Bl e Phosphorvergif 1 Echinocc Cere Ste es A Pulmonararte Bemerku Diag Magencarci Vierteljahrsc Psychiatrie sich Pulsa Art Bracchi Bandwü Mens Entste zwe T Car

1058

CÍ Bette

SZEMÉL Bette

SZÓ os orvost Pozso s Bé egye t H Rokita S tanít Dipl elny Opp asszisz magánta habilit egye belgyógyászatta 1870- szerkes Medizinisch-Chirurg Rund to főo Polikl belgyógyá osztály Tudom műk véredényren működ vonatk el szakfolyóir jel f m követk beregl Körpe B Phosphorvergi Echinoc Cer St e Pulmonarart Bemerk Dia Magencarc Vierteljahrs Psychiatri sic Puls Ar Bracch Bandw Men Entst zw Ca