10582.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Leopold

SZÓCIKK: B. Leopold (Meyer Léb), orvos, szül. a XVIII. század második felében, élt és meghalt Galgócon. Nem csupán mint orvos volt nagyhírű és elismert, hanem mint hebraista is. Galgócon messze vidékről felkeresték rendelőjét. Háziorvosa volt Erdődy József gróf kancellárnak és családjának, melynek máig birtokában vannak a sebészeti eszközök, melyekkel B. megmentette a kancellár életét, valamint az erre vonatkozó dokumentumok is. 1830-ban B.-ot I. Ferenc császár aranyéremmel tüntette ki «a királyi ház és a nemesség körül szerzett kiváló érdemeiért.»


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 582. címszó a lexikon => 115. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10582.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Leopold

SZÓCIKK: B. Leopold Meyer Léb , orvos, szül. a XVIII. század második felében, élt és meghalt Galgócon. Nem csupán mint orvos volt nagyhírű és elismert, hanem mint hebraista is. Galgócon messze vidékről felkeresték rendelőjét. Háziorvosa volt Erdődy József gróf kancellárnak és családjának, melynek máig birtokában vannak a sebészeti eszközök, melyekkel B. megmentette a kancellár életét, valamint az erre vonatkozó dokumentumok is. 1830-ban B.-ot I. Ferenc császár aranyéremmel tüntette ki a királyi ház és a nemesség körül szerzett kiváló érdemeiért.

10582.ht

CÍMSZÓ Bettelhei

SZEMÉLYNÉV Bettelhel Leopol

SZÓCIKK B Leopol Meye Lé orvos szül XVIII száza másodi felében él é meghal Galgócon Ne csupá min orvo vol nagyhír é elismert hane min hebraist is Galgóco messz vidékrő felkeresté rendelőjét Háziorvos vol Erdőd Józse gró kancellárna é családjának melyne mái birtokába vanna sebészet eszközök melyekke B megmentett kancellá életét valamin a err vonatkoz dokumentumo is 1830-ba B.-o I Feren császá aranyéremme tüntett k király há é nemessé körü szerzet kivál érdemeiért

10582.h

CÍMSZ Bettelhe

SZEMÉLYNÉ Bettelhe Leopo

SZÓCIK Leopo Mey L orvo szü XVII száz másod felébe é megha Galgóco N csup mi orv vo nagyhí elismer han mi hebrais i Galgóc mess vidékr felkerest rendelőjé Háziorvo vo Erdő Józs gr kancellárn családjána melyn má birtokáb vann sebésze eszközö melyekk megmentet kancell életé valami er vonatko dokumentum i 1830-b B.- Fere csász aranyéremm tüntet királ h nemess kör szerze kivá érdemeiér

10582.

CÍMS Bettelh

SZEMÉLYN Bettelh Leop

SZÓCI Leop Me orv sz XVI szá máso feléb megh Galgóc csu m or v nagyh elisme ha m hebrai Galgó mes vidék felkeres rendelőj Háziorv v Erd Józ g kancellár családján mely m birtoká van sebész eszköz melyek megmente kancel élet valam e vonatk dokumentu 1830- B. Fer csás aranyérem tünte kirá nemes kö szerz kiv érdemeié

10582

CÍM Bettel

SZEMÉLY Bettel Leo

SZÓC Leo M or s XV sz más felé meg Galgó cs o nagy elism h hebra Galg me vidé felkere rendelő Házior Er Jó kancellá családjá mel birtok va sebés eszkö melye megment kance éle vala vonat dokument 1830 B Fe csá aranyére tünt kir neme k szer ki érdemei

1058

CÍ Bette

SZEMÉL Bette Le

SZÓ Le o X s má fel me Galg c nag elis hebr Gal m vid felker rendel Házio E J kancell családj me birto v sebé eszk mely megmen kanc él val vona dokumen 183 F cs aranyér tün ki nem sze k érdeme