10585.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Samu

SZÓCIKK: B. Samu, író, szül. Pozsonyban. Tanulmányait a pozsonyi jesiván végezte. 1897-ben megalapította az első magyar cionista csoportot, összehívta az első cionista országos bizottságot (Herzl elnöklete alatt) és az első országos cionista értekezletet Pozsonyban. A magyarországi cionista szervezetnek három évig elnöke volt. Reines főrabbi megbízásából megszervezte a mizrachisták első világkongresszusát 1904. Hét évig a cionista nemzetközi bizottság magyarországi képviselője volt. 1908-ban megalapította az Ungarländische Jüdische Zeitung c. hetilapot, amely Budapesten jelent meg. 1915-ben a közös kormány megbízásából Amerikába ment, ahol előadásokat tartott a központi hatalmak érdekében, 1917. a követség kíséretében visszatért és bevonult a hadsereghez. Később a kormány sajtóirodájában működött. 1920-ban alapította meg az Agudasz Jiszróél központi lapját a Jüdische Pressét, ennek főszerkesztője is volt. Majd megint Amerikába ment és ott kiadta a Jewish Weekly Bulletint. Most Budapesten él, mint külföldi lapok tudósítója. E lexikon munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 585. címszó a lexikon => 115. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10585.htm

CÍMSZÓ: Bettelheim

SZEMÉLYNÉV: Bettelhelm Samu

SZÓCIKK: B. Samu, író, szül. Pozsonyban. Tanulmányait a pozsonyi jesiván végezte. 1897-ben megalapította az első magyar cionista csoportot, összehívta az első cionista országos bizottságot Herzl elnöklete alatt és az első országos cionista értekezletet Pozsonyban. A magyarországi cionista szervezetnek három évig elnöke volt. Reines főrabbi megbízásából megszervezte a mizrachisták első világkongresszusát 1904. Hét évig a cionista nemzetközi bizottság magyarországi képviselője volt. 1908-ban megalapította az Ungarländische Jüdische Zeitung c. hetilapot, amely Budapesten jelent meg. 1915-ben a közös kormány megbízásából Amerikába ment, ahol előadásokat tartott a központi hatalmak érdekében, 1917. a követség kíséretében visszatért és bevonult a hadsereghez. Később a kormány sajtóirodájában működött. 1920-ban alapította meg az Agudasz Jiszróél központi lapját a Jüdische Pressét, ennek főszerkesztője is volt. Majd megint Amerikába ment és ott kiadta a Jewish Weekly Bulletint. Most Budapesten él, mint külföldi lapok tudósítója. E lexikon munkatársa.

10585.ht

CÍMSZÓ Bettelhei

SZEMÉLYNÉV Bettelhel Sam

SZÓCIKK B Samu író szül Pozsonyban Tanulmányai pozsony jesivá végezte 1897-be megalapított a els magya cionist csoportot összehívt a els cionist országo bizottságo Herz elnöklet alat é a els országo cionist értekezlete Pozsonyban magyarország cionist szervezetne háro évi elnök volt Reine főrabb megbízásábó megszervezt mizrachistá els világkongresszusá 1904 Hé évi cionist nemzetköz bizottsá magyarország képviselőj volt 1908-ba megalapított a Ungarländisch Jüdisch Zeitun c hetilapot amel Budapeste jelen meg 1915-be közö kormán megbízásábó Amerikáb ment aho előadásoka tartot központ hatalma érdekében 1917 követsé kíséretébe visszatér é bevonul hadsereghez Későb kormán sajtóirodájába működött 1920-ba alapított me a Agudas Jiszróé központ lapjá Jüdisch Pressét enne főszerkesztőj i volt Maj megin Amerikáb men é ot kiadt Jewis Weekl Bulletint Mos Budapeste él min külföld lapo tudósítója lexiko munkatársa

10585.h

CÍMSZ Bettelhe

SZEMÉLYNÉ Bettelhe Sa

SZÓCIK Sam ír szü Pozsonyba Tanulmánya pozson jesiv végezt 1897-b megalapítot el magy cionis csoporto összehív el cionis ország bizottság Her elnökle ala el ország cionis értekezlet Pozsonyba magyarorszá cionis szervezetn hár év elnö vol Rein főrab megbízásáb megszervez mizrachist el világkongresszus 190 H év cionis nemzetkö bizotts magyarorszá képviselő vol 1908-b megalapítot Ungarländisc Jüdisc Zeitu hetilapo ame Budapest jele me 1915-b köz kormá megbízásáb Ameriká men ah előadások tarto közpon hatalm érdekébe 191 követs kíséretéb visszaté bevonu hadsereghe Késő kormá sajtóirodájáb működöt 1920-b alapítot m Aguda Jiszró közpon lapj Jüdisc Pressé enn főszerkesztő vol Ma megi Ameriká me o kiad Jewi Week Bulletin Mo Budapest é mi külföl lap tudósítój lexik munkatárs

10585.

CÍMS Bettelh

SZEMÉLYN Bettelh S

SZÓCI Sa í sz Pozsonyb Tanulmány pozso jesi végez 1897- megalapíto e mag cioni csoport összehí e cioni orszá bizottsá He elnökl al e orszá cioni értekezle Pozsonyb magyarorsz cioni szervezet há é eln vo Rei főra megbízásá megszerve mizrachis e világkongresszu 19 é cioni nemzetk bizott magyarorsz képvisel vo 1908- megalapíto Ungarländis Jüdis Zeit hetilap am Budapes jel m 1915- kö korm megbízásá Amerik me a előadáso tart közpo hatal érdekéb 19 követ kíséreté visszat bevon hadseregh Kés korm sajtóirodájá működö 1920- alapíto Agud Jiszr közpo lap Jüdis Press en főszerkeszt vo M meg Amerik m kia Jew Wee Bulleti M Budapes m külfö la tudósító lexi munkatár

10585

CÍM Bettel

SZEMÉLY Bettel

SZÓC S s Pozsony Tanulmán pozs jes vége 1897 megalapít ma cion csopor összeh cion orsz bizotts H elnök a orsz cion értekezl Pozsony magyarors cion szerveze h el v Re főr megbízás megszerv mizrachi világkongressz 1 cion nemzet bizot magyarors képvise v 1908 megalapít Ungarländi Jüdi Zei hetila a Budape je 1915 k kor megbízás Ameri m előadás tar közp hata érdeké 1 köve kíséret vissza bevo hadsereg Ké kor sajtóirodáj működ 1920 alapít Agu Jisz közp la Jüdi Pres e főszerkesz v me Ameri ki Je We Bullet Budape külf l tudósít lex munkatá

1058

CÍ Bette

SZEMÉL Bette

SZÓ Pozson Tanulmá poz je vég 189 megalapí m cio csopo össze cio ors bizott elnö ors cio értekez Pozson magyaror cio szervez e R fő megbízá megszer mizrach világkongress cio nemze bizo magyaror képvis 190 megalapí Ungarländ Jüd Ze hetil Budap j 191 ko megbízá Amer előadá ta köz hat érdek köv kísére vissz bev hadsere K ko sajtóirodá műkö 192 alapí Ag Jis köz l Jüd Pre főszerkes m Amer k J W Bulle Budap kül tudósí le munkat