10588.htm

CÍMSZÓ: Bevándorlók

SZÓCIKK: Bevándorlók. Kálmán király országlása alatt, az első keresztes hadjárat után indult meg Magyarország felé nagyobb méretű zsidó bevándorlás. A bevándorlók főleg Csehországból, aztán Morvaországból és Ausztriából valók voltak, akik hazájuk-béli szorongatott helyzetüket szívesen cserélték fel a szabadabb magyar viszonyokkal és bizakodva telepedtek meg Magyarországon, ahonnan a királyi csapatok verték ki nemrég a fosztogató és zsidó mészároló martalócokat. Ezek a bevándorlók idézték elő nagy részben az autochton magyar zsidóság helyzetének rosszabbodását, mert a gazdasági életben való szerepük Kálmánt a zsidó törvény kiadására késztette. (l. Kálmán király zsidótörvénye). A történelem során a legközelebbi bevándorlók IV. Béla uralkodása alatt, a tatárjárás után telepedtek meg az országban. A tatárjárás nemcsak a gazdasági életet tette tönkre, de megritkította az ország lakosságát is. Béla tehát elsősorban is arra törekedett, hogy a néptelenné lett vidékekre új lakosságot telepítsen. Adómentességet és egyéb kedvezményeket biztosított a bevándorlók számára és ahogy a tatárjárás előtt is igénybe vette a zsidók szolgálatait, úgy most is kiterjedt rájuk a figyelme, mert a zsidókban látta a gazdasági élet fellendítőit. A kilátásba helyezett kedvezmények hírére aztán nemcsak a szegényebbje, de számos dúsgazdag zsidó is beköltözött az országba. Ilyen bevándorló volt Henuk kamaragróf is, (l. Henuk) akinek nevét a történelem följegyezte. 1421-ben az Ausztriából száműzött és Magyarországba bevándorolt zsidók védelmére Zsigmond király rendeletet bocsátott ki a városi hatóságokhoz, hogy követeléseik behajtásában segítségükre legyenek. 1394-ben Franciaországból számkivetett francia zsidók Ausztriában telepedtek meg, de az 1420-i általános zsidóüldözés miatt ezek is Magyarországba menekültek. Itt aztán nyugalmas és biztos menedéket találtak. 1433-ban II. Fülöp burgundi herceg tanácsosa és főlovászmestere, aki Budán járt följegyezte, hogy sok olyan zsidót talált ott akik igen jól beszéltek franciául. (V. ö. Kohn S., «A zsidók története Magyarországon»). A tömeges bevándorlást szórványos beszivárgás váltotta fel a későbbi századokban, de a folyamat sohasem állt meg, kismértékű bevándorlás mindig volt és sok értékkel gyarapította a magyar zsidóságot, amelyhez könnyen alkalmazkodott. A politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális élet területén még ma is sok olyan zsidó kiválóság érvényesül, aki külföldről beszármazott ősöktől örökölte a tehetséget. A legújabb időben csak a világháború alatt volt tömeges zsidó bevándorlás Magyarországon, Galícia kiürítése és elfoglalása előtt, amikor a hontalanná lett galíciai zsidók letelepedése több aggodalmat, mint részvétet keltett. Az akkor beáradt galíciai zsidókat később közigazgatási úton kiutasították.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 588. címszó a lexikon => 116. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10588.htm

CÍMSZÓ: Bevándorlók

SZÓCIKK: Bevándorlók. Kálmán király országlása alatt, az első keresztes hadjárat után indult meg Magyarország felé nagyobb méretű zsidó bevándorlás. A bevándorlók főleg Csehországból, aztán Morvaországból és Ausztriából valók voltak, akik hazájuk-béli szorongatott helyzetüket szívesen cserélték fel a szabadabb magyar viszonyokkal és bizakodva telepedtek meg Magyarországon, ahonnan a királyi csapatok verték ki nemrég a fosztogató és zsidó mészároló martalócokat. Ezek a bevándorlók idézték elő nagy részben az autochton magyar zsidóság helyzetének rosszabbodását, mert a gazdasági életben való szerepük Kálmánt a zsidó törvény kiadására késztette. l. Kálmán király zsidótörvénye . A történelem során a legközelebbi bevándorlók IV. Béla uralkodása alatt, a tatárjárás után telepedtek meg az országban. A tatárjárás nemcsak a gazdasági életet tette tönkre, de megritkította az ország lakosságát is. Béla tehát elsősorban is arra törekedett, hogy a néptelenné lett vidékekre új lakosságot telepítsen. Adómentességet és egyéb kedvezményeket biztosított a bevándorlók számára és ahogy a tatárjárás előtt is igénybe vette a zsidók szolgálatait, úgy most is kiterjedt rájuk a figyelme, mert a zsidókban látta a gazdasági élet fellendítőit. A kilátásba helyezett kedvezmények hírére aztán nemcsak a szegényebbje, de számos dúsgazdag zsidó is beköltözött az országba. Ilyen bevándorló volt Henuk kamaragróf is, l. Henuk akinek nevét a történelem följegyezte. 1421-ben az Ausztriából száműzött és Magyarországba bevándorolt zsidók védelmére Zsigmond király rendeletet bocsátott ki a városi hatóságokhoz, hogy követeléseik behajtásában segítségükre legyenek. 1394-ben Franciaországból számkivetett francia zsidók Ausztriában telepedtek meg, de az 1420-i általános zsidóüldözés miatt ezek is Magyarországba menekültek. Itt aztán nyugalmas és biztos menedéket találtak. 1433-ban II. Fülöp burgundi herceg tanácsosa és főlovászmestere, aki Budán járt följegyezte, hogy sok olyan zsidót talált ott akik igen jól beszéltek franciául. V. ö. Kohn S., A zsidók története Magyarországon . A tömeges bevándorlást szórványos beszivárgás váltotta fel a későbbi századokban, de a folyamat sohasem állt meg, kismértékű bevándorlás mindig volt és sok értékkel gyarapította a magyar zsidóságot, amelyhez könnyen alkalmazkodott. A politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális élet területén még ma is sok olyan zsidó kiválóság érvényesül, aki külföldről beszármazott ősöktől örökölte a tehetséget. A legújabb időben csak a világháború alatt volt tömeges zsidó bevándorlás Magyarországon, Galícia kiürítése és elfoglalása előtt, amikor a hontalanná lett galíciai zsidók letelepedése több aggodalmat, mint részvétet keltett. Az akkor beáradt galíciai zsidókat később közigazgatási úton kiutasították.

10588.ht

CÍMSZÓ Bevándorló

SZÓCIKK Bevándorlók Kálmá királ országlás alatt a els kereszte hadjára utá indul me Magyarorszá fel nagyob méret zsid bevándorlás bevándorló főle Csehországból aztá Morvaországbó é Ausztriábó való voltak aki hazájuk-bél szorongatot helyzetüke szívese cserélté fe szabadab magya viszonyokka é bizakodv telepedte me Magyarországon ahonna király csapato verté k nemré fosztogat é zsid mészárol martalócokat Eze bevándorló idézté el nag részbe a autochto magya zsidósá helyzeténe rosszabbodását mer gazdaság életbe val szerepü Kálmán zsid törvén kiadásár késztette l Kálmá királ zsidótörvény történele sorá legközelebb bevándorló IV Bél uralkodás alatt tatárjárá utá telepedte me a országban tatárjárá nemcsa gazdaság élete tett tönkre d megritkított a orszá lakosságá is Bél tehá elsősorba i arr törekedett hog néptelenn let vidékekr ú lakosságo telepítsen Adómentessége é egyé kedvezményeke biztosítot bevándorló számár é ahog tatárjárá előt i igényb vett zsidó szolgálatait úg mos i kiterjed ráju figyelme mer zsidókba látt gazdaság éle fellendítőit kilátásb helyezet kedvezménye hírér aztá nemcsa szegényebbje d számo dúsgazda zsid i beköltözöt a országba Ilye bevándorl vol Henu kamaragró is l Henu akine nevé történele följegyezte 1421-be a Ausztriábó száműzöt é Magyarországb bevándorol zsidó védelmér Zsigmon királ rendelete bocsátot k város hatóságokhoz hog követelései behajtásába segítségükr legyenek 1394-be Franciaországbó számkivetet franci zsidó Ausztriába telepedte meg d a 1420- általáno zsidóüldözé miat eze i Magyarországb menekültek It aztá nyugalma é bizto menedéke találtak 1433-ba II Fülö burgund herce tanácsos é főlovászmestere ak Budá jár följegyezte hog so olya zsidó talál ot aki ige jó beszélte franciául V ö Koh S. zsidó történet Magyarországo tömege bevándorlás szórványo beszivárgá váltott fe később századokban d folyama sohase áll meg kismérték bevándorlá mindi vol é so értékke gyarapított magya zsidóságot amelyhe könnye alkalmazkodott politikai társadalmi gazdaság é kulturáli éle területé mé m i so olya zsid kiválósá érvényesül ak külföldrő beszármazot ősöktő örökölt tehetséget legújab időbe csa világhábor alat vol tömege zsid bevándorlá Magyarországon Galíci kiürítés é elfoglalás előtt amiko hontalann let galícia zsidó letelepedés töb aggodalmat min részvéte keltett A akko beárad galícia zsidóka későb közigazgatás úto kiutasították

10588.h

CÍMSZ Bevándorl

SZÓCIK Bevándorló Kálm kirá országlá alat el kereszt hadjár ut indu m Magyarorsz fe nagyo mére zsi bevándorlá bevándorl fől Csehországbó azt Morvaországb Ausztriáb val volta ak hazájuk-bé szorongato helyzetük szíves cserélt f szabada magy viszonyokk bizakod telepedt m Magyarországo ahonn királ csapat vert nemr fosztoga zsi mészáro martalócoka Ez bevándorl idézt e na részb autocht magy zsidós helyzetén rosszabbodásá me gazdasá életb va szerep Kálmá zsi törvé kiadásá késztett Kálm kirá zsidótörvén történel sor legközeleb bevándorl I Bé uralkodá alat tatárjár ut telepedt m országba tatárjár nemcs gazdasá élet tet tönkr megritkítot orsz lakosság i Bé teh elsősorb ar törekedet ho néptelen le vidékek lakosság telepítse Adómentesség egy kedvezmények biztosíto bevándorl számá aho tatárjár elő igény vet zsid szolgálatai ú mo kiterje ráj figyelm me zsidókb lát gazdasá él fellendítői kilátás helyeze kedvezmény híré azt nemcs szegényebbj szám dúsgazd zsi beköltözö országb Ily bevándor vo Hen kamaragr i Hen akin nev történel följegyezt 1421-b Ausztriáb száműzö Magyarország bevándoro zsid védelmé Zsigmo kirá rendelet bocsáto váro hatóságokho ho követelése behajtásáb segítségük legyene 1394-b Franciaországb számkivete franc zsid Ausztriáb telepedt me 1420 általán zsidóüldöz mia ez Magyarország menekülte I azt nyugalm bizt menedék találta 1433-b I Fül burgun herc tanácso főlovászmester a Bud já följegyezt ho s oly zsid talá o ak ig j beszélt franciáu Ko S zsid történe Magyarország tömeg bevándorlá szórvány beszivárg váltot f későb századokba folyam sohas ál me kismérté bevándorl mind vo s értékk gyarapítot magy zsidóságo amelyh könny alkalmazkodot politika társadalm gazdasá kulturál él terület m s oly zsi kiválós érvényesü a külföldr beszármazo ősökt örököl tehetsége legúja időb cs világhábo ala vo tömeg zsi bevándorl Magyarországo Galíc kiüríté elfoglalá előt amik hontalan le galíci zsid letelepedé tö aggodalma mi részvét keltet akk beára galíci zsidók késő közigazgatá út kiutasítottá

10588.

CÍMS Bevándor

SZÓCI Bevándorl Kál kir országl ala e keresz hadjá u ind Magyarors f nagy mér zs bevándorl bevándor fő Csehországb az Morvaország Ausztriá va volt a hazájuk-b szorongat helyzetü szíve cserél szabad mag viszonyok bizako teleped Magyarország ahon kirá csapa ver nem fosztog zs mészár martalócok E bevándor idéz n rész autoch mag zsidó helyzeté rosszabbodás m gazdas élet v szere Kálm zs törv kiadás késztet Kál kir zsidótörvé történe so legközele bevándor B uralkod ala tatárjá u teleped országb tatárjá nemc gazdas éle te tönk megritkíto ors lakossá B te elsősor a törekede h néptele l vidéke lakossá telepíts Adómentessé eg kedvezménye biztosít bevándor szám ah tatárjá el igén ve zsi szolgálata m kiterj rá figyel m zsidók lá gazdas é fellendítő kilátá helyez kedvezmén hír az nemc szegényebb szá dúsgaz zs beköltöz ország Il bevándo v He kamarag He aki ne történe följegyez 1421- Ausztriá száműz Magyarorszá bevándor zsi védelm Zsigm kir rendele bocsát vár hatóságokh h követelés behajtásá segítségü legyen 1394- Franciaország számkivet fran zsi Ausztriá teleped m 142 általá zsidóüldö mi e Magyarorszá menekült az nyugal biz menedé talált 1433- Fü burgu her tanács főlovászmeste Bu j följegyez h ol zsi tal a i beszél franciá K zsi történ Magyarorszá töme bevándorl szórván beszivár válto késő századokb folya soha á m kismért bevándor min v érték gyarapíto mag zsidóság amely könn alkalmazkodo politik társadal gazdas kulturá é terüle ol zs kiváló érvényes külföld beszármaz ősök örökö tehetség legúj idő c világháb al v töme zs bevándor Magyarország Galí kiürít elfoglal elő ami hontala l galíc zsi leteleped t aggodalm m részvé kelte ak beár galíc zsidó kés közigazgat ú kiutasított

10588

CÍM Bevándo

SZÓC Bevándor Ká ki ország al keres hadj in Magyaror nag mé z bevándor bevándo f Csehország a Morvaorszá Ausztri v vol hazájuk- szoronga helyzet szív cseré szaba ma viszonyo bizak telepe Magyarorszá aho kir csap ve ne foszto z mészá martalóco bevándo idé rés autoc ma zsid helyzet rosszabbodá gazda éle szer Kál z tör kiadá készte Ká ki zsidótörv történ s legközel bevándo uralko al tatárj telepe ország tatárj nem gazda él t tön megritkít or lakoss t elsőso töreked néptel vidék lakoss telepít Adómentess e kedvezmény biztosí bevándo szá a tatárj e igé v zs szolgálat kiter r figye zsidó l gazda fellendít kilát helye kedvezmé hí a nem szegényeb sz dúsga z beköltö orszá I bevánd H kamara H ak n történ följegye 1421 Ausztri számű Magyarorsz bevándo zs védel Zsig ki rendel bocsá vá hatóságok követelé behajtás segítség legye 1394 Franciaorszá számkive fra zs Ausztri telepe 14 által zsidóüld m Magyarorsz menekül a nyuga bi mened talál 1433 F burg he tanác főlovászmest B följegye o zs ta beszé franci zs törté Magyarorsz töm bevándor szórvá beszivá vált kés századok foly soh kismér bevándo mi érté gyarapít ma zsidósá amel kön alkalmazkod politi társada gazda kultur terül o z kivál érvénye külföl beszárma ősö örök tehetsé legú id világhá a töm z bevándo Magyarorszá Gal kiürí elfogla el am hontal galí zs letelepe aggodal részv kelt a beá galí zsid ké közigazga kiutasítot

1058

CÍ Bevánd

SZÓ Bevándo K k orszá a kere had i Magyaro na m bevándo bevánd Csehorszá Morvaorsz Ausztr vo hazájuk szorong helyze szí cser szab m viszony biza telep Magyarorsz ah ki csa v n foszt mész martalóc bevánd id ré auto m zsi helyze rosszabbod gazd él sze Ká tö kiad készt K k zsidótör törté legköze bevánd uralk a tatár telep orszá tatár ne gazd é tö megritkí o lakos elsős töreke népte vidé lakos telepí Adómentes kedvezmén biztos bevánd sz tatár ig z szolgála kite figy zsid gazd fellendí kilá hely kedvezm h ne szegénye s dúsg bekölt orsz beván kamar a törté följegy 142 Ausztr szám Magyarors bevánd z véde Zsi k rende bocs v hatóságo követel behajtá segítsé legy 139 Franciaorsz számkiv fr z Ausztr telep 1 álta zsidóül Magyarors menekü nyug b mene talá 143 bur h taná főlovászmes följegy z t besz franc z tört Magyarors tö bevándo szórv besziv vál ké százado fol so kismé bevánd m ért gyarapí m zsidós ame kö alkalmazko polit társad gazd kultu terü kivá érvény külfö beszárm ős örö tehets leg i világh tö bevánd Magyarorsz Ga kiür elfogl e a honta gal z letelep aggoda rész kel be gal zsi k közigazg kiutasíto