10590.htm

CÍMSZÓ: Biblia

SZÓCIKK: Biblia (könyvecskék), vagy Szentírás; Izrael népének válogatott irodalma az ókorból, melyet a hagyomány isteni kinyilatkoztatásként szentesített, a vallás kútfőjévé tett és melyet a kereszténység és iszlám is szentnek ismer el. A B. több könyvből áll és még több szerző műve. Keletkezésének időtartama legalább ezer évre nyúlik, de pontosan meg nem állapítható sem a kezdő, sem a záró határideje, körülbelül a Makkabeusok korában (Kr. e. 150-ben) éri el befejezését. Irodalmi keletkezésének ideje még nem azonos a Szentírássá nyilatkoztatás idejével (l. Kánon). A B. jelentősége tehát kettős. A zsidóságra első sorban mint a vallás alapkönyve jön tekintetbe és csaknem ugyanolyan szentségének elismerése a keresztény és mohamedán világban is. De a művelt világban mint az ókornak becses irodalmi terméke vívta ki magának tekintélyét a legelső remekművek között. A «Könyvek Könyvé»-nek is nevezik, mivel a világirodalom legjelesebb művei ennek hatása alatt állnak, ebből merített az írók egész serege és ennek szelleméhez fordult minden fáradt kor új ihletésért. Ha a B. hatásának nyomait keressük, alig találunk kultúránk oly területére, mely attól ment volna. Bár erkölcsiségünk egész rendszere a B.-n nyugszik és anélkül nem fejlődött volna erkölcsi belátásunk sem mai fokáig, a megvalósítás terén mégis még ma is követelést támaszt a kultúr-világgal szemben és még a jövő századok is visszatérhetnek ez ősforráshoz meríteni. És ha a vallás fejlődése zökkenéseket, megtévelyedéseket, fanatikus harcokat is mutat fel, ez éppenséggel nem a B.-nak rovására írandó, hanem ellenkezőleg csak a B. ősi forrásának üdítő vize az, mitől a dogmákba merevedett felekezeti szellem is várhatja, itt-ott meg is találta kijózanodását és a lelkiismeret igaz sugallatához való visszatérését. A B. került a nemzetek harcainak tűzvonalába, az vitte el az európai műveltségnek, az erkölcsiségnek alapelemeit a világ legvadabb népei közé és az szolgáltatott kimeríthetetlen forrást a témát kereső képzőművészetnek és a zenének. A B. könyvei tartalmi tekintetben következő csoportba sorozhatok: Történet és történeti jelleggel bíró néphagyomány, törvény, prófétai oktatás, tanköltészet és vallásos líra. A B. összeállítói e tartalmi szempont mellőzésével inkább a szentség fokát, illetve az irodalmi gyűjtemények összeállításának régiségét vevő szemügyre, e hármas beosztást létesítették: Tóra (l. o.), Próféták (l. o.) és Egyéb szentiratok (l. o.) 1. A Tóra. Héberül: Chamiso chumse Tóra (a könyv). Latinul: Pentateuchus. Részei: Beresisz, Genesis (Teremtés könyve, I. könyv); Sémosz, Exodus (II. könyv); Vajikró, Leviticus (III. könyv); Bamidbor, Numeri (IV. könyv); Devórim, Deutoronomium, (V. könyv); Próféták. l. Neviim risónim, Prophetae priores. 1. Jehosua, 2. Sóftim, Judicum, 3. Semuel, 4. Melóchim, Regum. II. Neviim acharonim, Prophetae Posteriores, 1. Jesája. 2. Jeremia, 3.Jechezkél, 4. Hosea, 5. Joel, 6. Ámosz, 7. Obadja, S. Jóna, 9. Micha, 10. Nachum, 11. Chabakuk, 12. Cefanja, 13. Chaggai, 14. Zecharja, 15. Malóchi. III. Keszubim, Hagiographa. 1. Tehillim, Psaulmi, 2. Mislé, Proverbia, 3. Ijób, Job, 4. Sir-ha-Sirim, Canticum Canticorum (Énekek éneke), 5. Ruth, 6. Echó, Threni (Sirámok), 7. Kohelesz, Ecclesiastes, 8. Eszter, 9. Dániel, 10. Ezra, 11. Nechemia, 12. Divré Hajómim, Chronicorum, (Krónikák). Különböző műfajok és tárgyak találkoznak tehát a B.-ban, de valamennyit közös szellem hatja át. Nevezhetjük ezt zsidó nemzeti szellemnek, mivel egyik főirányvonala a nemzeti boldogulás és dicsőség keresésének útjába esik; ám e nemzeti szellem ment mind attól a hatalmi vágytól és önhittség mámorától, önzéstől és kizárólagosságtól, mely a B.-át nem ismerő népeket jellemezni szokta, hanem a kielégülést csakis az erkölcs elterjesztésének dicsőségében találja, miért is inkább erkölcsi szellemnek mondhatjuk. (A B. szövegét illetőleg l. Maszora) Ó-testamentum vagy Ó-szövetséq névvel is találkozunk a B. megjelölésére. Ez keresztény elnevezés, ha t. i. szembe állítják az Új- Testamentummal. Amikor ugyanis Pál apostol a pogány világot a zsidóság felvételére akarta bírni s azt kellett tapasztalnia, hogy egyes zsidó szertartások (főképp a körülmetélés) nagy akadályai az áttérésnek, kénytelen volt engedményeket tenni. Hogy ezt elvi alapra helyezze, új elméletét kellett felállítani a tórai törvény kötelező erejét illetőleg. Azt tanította ugyanis, hogy a törvény isteni eredetű ugyan, de csak az emberiség gyermekkorára jótékony hatású, azontúl fölösleges, sőt ártalmas, mert csak felhívja a figyelmet a bűnre, ahelyett hogy erőt is adna annak ellenállni. Ha Isten az ő kegyelmében egyetlen fiát küldte az emberek közé, hogy ártatlanul halálra kínoztatva, az emberiség bűnének engesztelő áldozata legyen: akkor ezen kegyelemmel szemben az embernek jócselekedete, az egész vallás gyakorlat amúgy is számításba sem jöhető érdem és fölösleges. Elég a hit ebben az isteni kegyelemben és ez maga üdvözít; a betű (a törvénytartás) csak öl. Hogy erre némi alapot is találjon a zsidó B.-ban, mely az ő idejében még az egyedüli tekintély volt a Krisztusban hívők táborában is, Jeremiás próféta ezen próféciájára hivatkozott: «Íme napok jönnek, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával: nem ama szövetség mintájára, melyet atyáikkal kötöttem... amely szövetséget ők felbontották... hanem törvényemet az ő belsejükbe adom és az ő szívükbe írom (Jeremiás 31. 31-33). Valójában Jeremiás nem új feltételekre alapított szövetségről szól, hanem a felbontott szövetség megújításáról és megszívleléséről ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 590. címszó a lexikon => 117. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10590.htm

CÍMSZÓ: Biblia

SZÓCIKK: Biblia könyvecskék , vagy Szentírás; Izrael népének válogatott irodalma az ókorból, melyet a hagyomány isteni kinyilatkoztatásként szentesített, a vallás kútfőjévé tett és melyet a kereszténység és iszlám is szentnek ismer el. A B. több könyvből áll és még több szerző műve. Keletkezésének időtartama legalább ezer évre nyúlik, de pontosan meg nem állapítható sem a kezdő, sem a záró határideje, körülbelül a Makkabeusok korában Kr. e. 150-ben éri el befejezését. Irodalmi keletkezésének ideje még nem azonos a Szentírássá nyilatkoztatás idejével l. Kánon . A B. jelentősége tehát kettős. A zsidóságra első sorban mint a vallás alapkönyve jön tekintetbe és csaknem ugyanolyan szentségének elismerése a keresztény és mohamedán világban is. De a művelt világban mint az ókornak becses irodalmi terméke vívta ki magának tekintélyét a legelső remekművek között. A Könyvek Könyvé -nek is nevezik, mivel a világirodalom legjelesebb művei ennek hatása alatt állnak, ebből merített az írók egész serege és ennek szelleméhez fordult minden fáradt kor új ihletésért. Ha a B. hatásának nyomait keressük, alig találunk kultúránk oly területére, mely attól ment volna. Bár erkölcsiségünk egész rendszere a B.-n nyugszik és anélkül nem fejlődött volna erkölcsi belátásunk sem mai fokáig, a megvalósítás terén mégis még ma is követelést támaszt a kultúr-világgal szemben és még a jövő századok is visszatérhetnek ez ősforráshoz meríteni. És ha a vallás fejlődése zökkenéseket, megtévelyedéseket, fanatikus harcokat is mutat fel, ez éppenséggel nem a B.-nak rovására írandó, hanem ellenkezőleg csak a B. ősi forrásának üdítő vize az, mitől a dogmákba merevedett felekezeti szellem is várhatja, itt-ott meg is találta kijózanodását és a lelkiismeret igaz sugallatához való visszatérését. A B. került a nemzetek harcainak tűzvonalába, az vitte el az európai műveltségnek, az erkölcsiségnek alapelemeit a világ legvadabb népei közé és az szolgáltatott kimeríthetetlen forrást a témát kereső képzőművészetnek és a zenének. A B. könyvei tartalmi tekintetben következő csoportba sorozhatok: Történet és történeti jelleggel bíró néphagyomány, törvény, prófétai oktatás, tanköltészet és vallásos líra. A B. összeállítói e tartalmi szempont mellőzésével inkább a szentség fokát, illetve az irodalmi gyűjtemények összeállításának régiségét vevő szemügyre, e hármas beosztást létesítették: Tóra l. o. , Próféták l. o. és Egyéb szentiratok l. o. 1. A Tóra. Héberül: Chamiso chumse Tóra a könyv . Latinul: Pentateuchus. Részei: Beresisz, Genesis Teremtés könyve, I. könyv ; Sémosz, Exodus II. könyv ; Vajikró, Leviticus III. könyv ; Bamidbor, Numeri IV. könyv ; Devórim, Deutoronomium, V. könyv ; Próféták. l. Neviim risónim, Prophetae priores. 1. Jehosua, 2. Sóftim, Judicum, 3. Semuel, 4. Melóchim, Regum. II. Neviim acharonim, Prophetae Posteriores, 1. Jesája. 2. Jeremia, 3.Jechezkél, 4. Hosea, 5. Joel, 6. Ámosz, 7. Obadja, S. Jóna, 9. Micha, 10. Nachum, 11. Chabakuk, 12. Cefanja, 13. Chaggai, 14. Zecharja, 15. Malóchi. III. Keszubim, Hagiographa. 1. Tehillim, Psaulmi, 2. Mislé, Proverbia, 3. Ijób, Job, 4. Sir-ha-Sirim, Canticum Canticorum Énekek éneke , 5. Ruth, 6. Echó, Threni Sirámok , 7. Kohelesz, Ecclesiastes, 8. Eszter, 9. Dániel, 10. Ezra, 11. Nechemia, 12. Divré Hajómim, Chronicorum, Krónikák . Különböző műfajok és tárgyak találkoznak tehát a B.-ban, de valamennyit közös szellem hatja át. Nevezhetjük ezt zsidó nemzeti szellemnek, mivel egyik főirányvonala a nemzeti boldogulás és dicsőség keresésének útjába esik; ám e nemzeti szellem ment mind attól a hatalmi vágytól és önhittség mámorától, önzéstől és kizárólagosságtól, mely a B.-át nem ismerő népeket jellemezni szokta, hanem a kielégülést csakis az erkölcs elterjesztésének dicsőségében találja, miért is inkább erkölcsi szellemnek mondhatjuk. A B. szövegét illetőleg l. Maszora Ó-testamentum vagy Ó-szövetséq névvel is találkozunk a B. megjelölésére. Ez keresztény elnevezés, ha t. i. szembe állítják az Új- Testamentummal. Amikor ugyanis Pál apostol a pogány világot a zsidóság felvételére akarta bírni s azt kellett tapasztalnia, hogy egyes zsidó szertartások főképp a körülmetélés nagy akadályai az áttérésnek, kénytelen volt engedményeket tenni. Hogy ezt elvi alapra helyezze, új elméletét kellett felállítani a tórai törvény kötelező erejét illetőleg. Azt tanította ugyanis, hogy a törvény isteni eredetű ugyan, de csak az emberiség gyermekkorára jótékony hatású, azontúl fölösleges, sőt ártalmas, mert csak felhívja a figyelmet a bűnre, ahelyett hogy erőt is adna annak ellenállni. Ha Isten az ő kegyelmében egyetlen fiát küldte az emberek közé, hogy ártatlanul halálra kínoztatva, az emberiség bűnének engesztelő áldozata legyen: akkor ezen kegyelemmel szemben az embernek jócselekedete, az egész vallás gyakorlat amúgy is számításba sem jöhető érdem és fölösleges. Elég a hit ebben az isteni kegyelemben és ez maga üdvözít; a betű a törvénytartás csak öl. Hogy erre némi alapot is találjon a zsidó B.-ban, mely az ő idejében még az egyedüli tekintély volt a Krisztusban hívők táborában is, Jeremiás próféta ezen próféciájára hivatkozott: Íme napok jönnek, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával: nem ama szövetség mintájára, melyet atyáikkal kötöttem... amely szövetséget ők felbontották... hanem törvényemet az ő belsejükbe adom és az ő szívükbe írom Jeremiás 31. 31-33 . Valójában Jeremiás nem új feltételekre alapított szövetségről szól, hanem a felbontott szövetség megújításáról és megszívleléséről .

10590.ht

CÍMSZÓ Bibli

SZÓCIKK Bibli könyvecské vag Szentírás Izrae népéne válogatot irodalm a ókorból melye hagyomán isten kinyilatkoztatáskén szentesített vallá kútfőjév tet é melye kereszténysé é iszlá i szentne isme el B töb könyvbő ál é mé töb szerz műve Keletkezéséne időtartam legaláb eze évr nyúlik d pontosa me ne állapíthat se kezdő se zár határideje körülbelü Makkabeuso korába Kr e 150-be ér e befejezését Irodalm keletkezéséne idej mé ne azono Szentíráss nyilatkoztatá idejéve l Káno B jelentőség tehá kettős zsidóságr els sorba min vallá alapkönyv jö tekintetb é csakne ugyanolya szentségéne elismerés keresztén é mohamedá világba is D művel világba min a ókorna becse irodalm termék vívt k magána tekintélyé legels remekműve között Könyve Könyv -ne i nevezik mive világirodalo legjeleseb műve enne hatás alat állnak ebbő merítet a író egés sereg é enne szelleméhe fordul minde fárad ko ú ihletésért H B hatásána nyomai keressük ali találun kultúrán ol területére mel attó men volna Bá erkölcsiségün egés rendszer B.- nyugszi é anélkü ne fejlődöt voln erkölcs belátásun se ma fokáig megvalósítá teré mégi mé m i követelés támasz kultúr-világga szembe é mé jöv százado i visszatérhetne e ősforrásho meríteni É h vallá fejlődés zökkenéseket megtévelyedéseket fanatiku harcoka i muta fel e éppenségge ne B.-na rovásár írandó hane ellenkezőle csa B ős forrásána üdít viz az mitő dogmákb merevedet felekezet szelle i várhatja itt-ot me i talált kijózanodásá é lelkiismere iga sugallatáho val visszatérését B kerül nemzete harcaina tűzvonalába a vitt e a európa műveltségnek a erkölcsiségne alapelemei vilá legvadab népe köz é a szolgáltatot kimeríthetetle forrás témá keres képzőművészetne é zenének B könyve tartalm tekintetbe következ csoportb sorozhatok Történe é történet jellegge bír néphagyomány törvény próféta oktatás tanköltésze é valláso líra B összeállító tartalm szempon mellőzéséve inkáb szentsé fokát illetv a irodalm gyűjteménye összeállításána régiségé vev szemügyre hárma beosztás létesítették Tór l o Prófétá l o é Egyé szentirato l o 1 Tóra Héberül Chamis chums Tór köny Latinul Pentateuchus Részei Beresisz Genesi Teremté könyve I köny Sémosz Exodu II köny Vajikró Leviticu III köny Bamidbor Numer IV köny Devórim Deutoronomium V köny Próféták l Nevii risónim Propheta priores 1 Jehosua 2 Sóftim Judicum 3 Semuel 4 Melóchim Regum II Nevii acharonim Propheta Posteriores 1 Jesája 2 Jeremia 3.Jechezkél 4 Hosea 5 Joel 6 Ámosz 7 Obadja S Jóna 9 Micha 10 Nachum 11 Chabakuk 12 Cefanja 13 Chaggai 14 Zecharja 15 Malóchi III Keszubim Hagiographa 1 Tehillim Psaulmi 2 Mislé Proverbia 3 Ijób Job 4 Sir-ha-Sirim Canticu Canticoru Éneke ének 5 Ruth 6 Echó Thren Sirámo 7 Kohelesz Ecclesiastes 8 Eszter 9 Dániel 10 Ezra 11 Nechemia 12 Divr Hajómim Chronicorum Króniká Különböz műfajo é tárgya találkozna tehá B.-ban d valamennyi közö szelle hatj át Nevezhetjü ez zsid nemzet szellemnek mive egyi főirányvonal nemzet boldogulá é dicsősé kereséséne útjáb esik á nemzet szelle men min attó hatalm vágytó é önhittsé mámorától önzéstő é kizárólagosságtól mel B.-á ne ismer népeke jellemezn szokta hane kielégülés csaki a erkölc elterjesztéséne dicsőségébe találja miér i inkáb erkölcs szellemne mondhatjuk B szövegé illetőle l Maszor Ó-testamentu vag Ó-szövetsé névve i találkozun B megjelölésére E keresztén elnevezés h t i szemb állítjá a Új Testamentummal Amiko ugyani Pá aposto pogán világo zsidósá felvételér akart bírn az kellet tapasztalnia hog egye zsid szertartáso főkép körülmetélé nag akadálya a áttérésnek kénytele vol engedményeke tenni Hog ez elv alapr helyezze ú elméleté kellet felállítan tóra törvén kötelez erejé illetőleg Az tanított ugyanis hog törvén isten eredet ugyan d csa a emberisé gyermekkorár jótékon hatású azontú fölösleges ső ártalmas mer csa felhívj figyelme bűnre ahelyet hog erő i adn anna ellenállni H Iste a kegyelmébe egyetle fiá küldt a embere közé hog ártatlanu halálr kínoztatva a emberisé bűnéne engesztel áldozat legyen akko eze kegyelemme szembe a emberne jócselekedete a egés vallá gyakorla amúg i számításb se jöhet érde é fölösleges Elé hi ebbe a isten kegyelembe é e mag üdvözít bet törvénytartá csa öl Hog err ném alapo i találjo zsid B.-ban mel a idejébe mé a egyedül tekintél vol Krisztusba hívő táborába is Jeremiá prófét eze próféciájár hivatkozott Ím napo jönnek amiko ú szövetsége kötö Izrae házáva é Jud házával ne am szövetsé mintájára melye atyáikka kötöttem.. amel szövetsége ő felbontották.. hane törvényeme a belsejükb ado é a szívükb íro Jeremiá 31 31-3 Valójába Jeremiá ne ú feltételekr alapítot szövetségrő szól hane felbontot szövetsé megújításáró é megszívlelésérő

10590.h

CÍMSZ Bibl

SZÓCIK Bibl könyvecsk va Szentírá Izra népén válogato irodal ókorbó mely hagyomá iste kinyilatkoztatáské szentesítet vall kútfőjé te mely kereszténys iszl szentn ism e tö könyvb á m tö szer műv Keletkezésén időtarta legalá ez év nyúli pontos m n állapítha s kezd s zá határidej körülbel Makkabeus koráb K 150-b é befejezésé Irodal keletkezésén ide m n azon Szentírás nyilatkoztat idejév Kán jelentősé teh kettő zsidóság el sorb mi vall alapköny j tekintet csakn ugyanoly szentségén elismeré kereszté mohamed világb i műve világb mi ókorn becs irodal termé vív magán tekintély legel remekműv közöt Könyv Köny -n nevezi miv világirodal legjelese műv enn hatá ala állna ebb meríte ír egé sere enn szelleméh fordu mind fára k ihletésér hatásán nyoma keressü al találu kultúrá o területér me att me voln B erkölcsiségü egé rendsze B. nyugsz anélk n fejlődö vol erkölc belátásu s m fokái megvalósít ter még m követelé támas kultúr-világg szemb m jö század visszatérhetn ősforrásh meríten vall fejlődé zökkenéseke megtévelyedéseke fanatik harcok mut fe éppenségg n B.-n rovásá írand han ellenkezől cs ő forrásán üdí vi a mit dogmák merevede felekeze szell várhatj itt-o m talál kijózanodás lelkiismer ig sugallatáh va visszatérésé kerü nemzet harcain tűzvonaláb vit európ műveltségne erkölcsiségn alapeleme vil legvada nép kö szolgáltato kimeríthetetl forrá tém kere képzőművészetn zenéne könyv tartal tekintetb követke csoport sorozhato Történ történe jellegg bí néphagyomán törvén prófét oktatá tanköltész vallás lír összeállít tartal szempo mellőzésév inká szents foká illet irodal gyűjtemény összeállításán régiség ve szemügyr hárm beosztá létesítetté Tó Prófét Egy szentirat Tór Héberü Chami chum Tó kön Latinu Pentateuchu Része Beresis Genes Teremt könyv kön Sémos Exod I kön Vajikr Levitic II kön Bamidbo Nume I kön Devóri Deutoronomiu kön Prófétá Nevi risóni Prophet priore Jehosu Sófti Judicu Semue Melóchi Regu I Nevi acharoni Prophet Posteriore Jesáj Jeremi 3.Jechezké Hose Joe Ámos Obadj Jón Mich 1 Nachu 1 Chabaku 1 Cefanj 1 Chagga 1 Zecharj 1 Malóch II Keszubi Hagiograph Tehilli Psaulm Misl Proverbi Ijó Jo Sir-ha-Siri Cantic Canticor Ének éne Rut Ech Thre Sirám Koheles Ecclesiaste Eszte Dánie 1 Ezr 1 Nechemi 1 Div Hajómi Chronicoru Krónik Különbö műfaj tárgy találkozn teh B.-ba valamenny köz szell hat á Nevezhetj e zsi nemze szellemne miv egy főirányvona nemze boldogul dicsős keresésén útjá esi nemze szell me mi att hatal vágyt önhitts mámorátó önzést kizárólagosságtó me B.- n isme népek jellemez szokt han kielégülé csak erköl elterjesztésén dicsőségéb találj mié inká erkölc szellemn mondhatju szöveg illetől Maszo Ó-testament va Ó-szövets névv találkozu megjelölésér kereszté elnevezé szem állítj Ú Testamentumma Amik ugyan P apost pogá világ zsidós felvételé akar bír a kelle tapasztalni ho egy zsi szertartás főké körülmetél na akadály áttérésne kénytel vo engedmények tenn Ho e el alap helyezz elmélet kelle felállíta tór törvé kötele erej illetőle A tanítot ugyani ho törvé iste erede ugya cs emberis gyermekkorá jótéko hatás azont fölöslege s ártalma me cs felhív figyelm bűnr ahelye ho er ad ann ellenálln Ist kegyelméb egyetl fi küld ember köz ho ártatlan halál kínoztatv emberis bűnén engeszte áldoza legye akk ez kegyelemm szemb embern jócselekedet egé vall gyakorl amú számítás s jöhe érd fölöslege El h ebb iste kegyelemb ma üdvözí be törvénytart cs ö Ho er né alap találj zsi B.-ba me idejéb m egyedü tekinté vo Krisztusb hív táboráb i Jeremi prófé ez próféciájá hivatkozot Í nap jönne amik szövetség köt Izra házáv Ju házáva n a szövets mintájár mely atyáikk kötöttem. ame szövetség felbontották. han törvényem belsejük ad szívük ír Jeremi 3 31- Valójáb Jeremi n feltételek alapíto szövetségr szó han felbonto szövets megújításár megszívlelésér

10590.

CÍMS Bib

SZÓCI Bib könyvecs v Szentír Izr népé válogat iroda ókorb mel hagyom ist kinyilatkoztatásk szentesíte val kútfőj t mel keresztény isz szent is t könyv t sze mű Keletkezésé időtart legal e é nyúl ponto állapíth kez z határide körülbe Makkabeu korá 150- befejezés Iroda keletkezésé id azo Szentírá nyilatkozta idejé Ká jelentős te kett zsidósá e sor m val alapkön tekinte csak ugyanol szentségé elismer kereszt mohame világ műv világ m ókor bec iroda term ví magá tekintél lege remekmű közö Köny Kön - nevez mi világiroda legjeles mű en hat al álln eb merít í eg ser en szellemé ford min fár ihletésé hatásá nyom keress a talál kultúr területé m at m vol erkölcsiség eg rendsz B nyugs anél fejlőd vo erköl belátás foká megvalósí te mé követel táma kultúr-világ szem j száza visszatérhet ősforrás meríte val fejlőd zökkenések megtévelyedések fanati harco mu f éppenség B.- rovás íran ha ellenkező c forrásá üd v mi dogmá mereved felekez szel várhat itt- talá kijózanodá lelkiisme i sugallatá v visszatérés ker nemze harcai tűzvonalá vi euró műveltségn erkölcsiség alapelem vi legvad né k szolgáltat kimeríthetet forr té ker képzőművészet zenén köny tarta tekintet követk csopor sorozhat Törté történ jelleg b néphagyomá törvé prófé oktat tanköltés vallá lí összeállí tarta szemp mellőzésé ink szent fok ille iroda gyűjtemén összeállításá régisé v szemügy hár beoszt létesített T Prófé Eg szentira Tó Héber Cham chu T kö Latin Pentateuch Rész Beresi Gene Terem köny kö Sémo Exo kö Vajik Leviti I kö Bamidb Num kö Devór Deutoronomi kö Prófét Nev risón Prophe prior Jehos Sóft Judic Semu Melóch Reg Nev acharon Prophe Posterior Jesá Jerem 3.Jechezk Hos Jo Ámo Obad Jó Mic Nach Chabak Cefan Chagg Zechar Malóc I Keszub Hagiograp Tehill Psaul Mis Proverb Ij J Sir-ha-Sir Canti Cantico Éne én Ru Ec Thr Sirá Kohele Ecclesiast Eszt Dáni Ez Nechem Di Hajóm Chronicor Króni Különb műfa tárg találkoz te B.-b valamenn kö szel ha Nevezhet zs nemz szellemn mi eg főirányvon nemz boldogu dicső keresésé útj es nemz szel m m at hata vágy önhitt mámorát önzés kizárólagosságt m B. ism népe jelleme szok ha kielégül csa erkö elterjesztésé dicsőségé talál mi ink erköl szellem mondhatj szöve illető Masz Ó-testamen v Ó-szövet név találkoz megjelölésé kereszt elnevez sze állít Testamentumm Ami ugya apos pog vilá zsidó felvétel aka bí kell tapasztaln h eg zs szertartá fők körülmeté n akadál áttérésn kényte v engedménye ten H e ala helyez elméle kell felállít tó törv kötel ere illetől taníto ugyan h törv ist ered ugy c emberi gyermekkor jóték hatá azon fölösleg ártalm m c felhí figyel bűn ahely h e a an ellenáll Is kegyelmé egyet f kül embe kö h ártatla halá kínoztat emberi bűné engeszt áldoz legy ak e kegyelem szem ember jócselekede eg val gyakor am számítá jöh ér fölösleg E eb ist kegyelem m üdvöz b törvénytar c H e n ala talál zs B.-b m idejé egyed tekint v Krisztus hí táborá Jerem próf e próféciáj hivatkozo na jönn ami szövetsé kö Izr házá J házáv szövet mintájá mel atyáik kötöttem am szövetsé felbontották ha törvénye belsejü a szívü í Jerem 31 Valójá Jerem feltétele alapít szövetség sz ha felbont szövet megújításá megszívlelésé

10590

CÍM Bi

SZÓC Bi könyvec Szentí Iz nép váloga irod ókor me hagyo is kinyilatkoztatás szentesít va kútfő me keresztén is szen i köny sz m Keletkezés időtar lega nyú pont állapít ke határid körülb Makkabe kor 150 befejezé Irod keletkezés i az Szentír nyilatkozt idej K jelentő t ket zsidós so va alapkö tekint csa ugyano szentség elisme keresz moham vilá mű vilá óko be irod ter v mag tekinté leg remekm köz Kön Kö neve m világirod legjele m e ha a áll e merí e se e szellem for mi fá ihletés hatás nyo keres talá kultú terület a vo erkölcsisé e rends nyug ané fejlő v erkö belátá fok megvalós t m követe tám kultúr-vilá sze száz visszatérhe ősforrá merít va fejlő zökkenése megtévelyedése fanat harc m éppensé B. rová íra h ellenkez forrás ü m dogm mereve feleke sze várha itt tal kijózanod lelkiism sugallat visszatéré ke nemz harca tűzvonal v eur műveltség erkölcsisé alapele v legva n szolgálta kimeríthete for t ke képzőművésze zené kön tart tekinte követ csopo sorozha Tört törté jelle néphagyom törv próf okta tankölté vall l összeáll tart szem mellőzés in szen fo ill irod gyűjtemé összeállítás régis szemüg há beosz létesítet Próf E szentir T Hébe Cha ch k Lati Pentateuc Rés Beres Gen Tere kön k Sém Ex k Vaji Levit k Bamid Nu k Devó Deutoronom k Prófé Ne risó Proph prio Jeho Sóf Judi Sem Melóc Re Ne acharo Proph Posterio Jes Jere 3.Jechez Ho J Ám Oba J Mi Nac Chaba Cefa Chag Zecha Maló Keszu Hagiogra Tehil Psau Mi Prover I Sir-ha-Si Cant Cantic Én é R E Th Sir Kohel Ecclesias Esz Dán E Neche D Hajó Chronico Krón Külön műf tár találko t B.- valamen k sze h Nevezhe z nem szellem m e főirányvo nem boldog dics keresés út e nem sze a hat vág önhit mámorá önzé kizárólagosság B is nép jellem szo h kielégü cs erk elterjesztés dicsőség talá m in erkö szelle mondhat szöv illet Mas Ó-testame Ó-szöve né találko megjelölés keresz elneve sz állí Testamentum Am ugy apo po vil zsid felvéte ak b kel tapasztal e z szertart fő körülmet akadá áttérés kényt engedmény te al helye elmél kel felállí t tör köte er illető tanít ugya tör is ere ug ember gyermekko jóté hat azo fölösle ártal felh figye bű ahel a ellenál I kegyelm egye kü emb k ártatl hal kínozta ember bűn engesz áldo leg a kegyele sze embe jócseleked e va gyako a számít jö é fölösle e is kegyele üdvö törvényta al talá z B.- idej egye tekin Krisztu h tábor Jere pró próféciá hivatkoz n jön am szövets k Iz ház házá szöve mintáj me atyái kötötte a szövets felbontottá h törvény belsej szív Jere 3 Valój Jere feltétel alapí szövetsé s h felbon szöve megújítás megszívlelés

1059

CÍ B

SZÓ B könyve Szent I né válog iro óko m hagy i kinyilatkoztatá szentesí v kútf m kereszté i sze kön s Keletkezé időta leg ny pon állapí k határi körül Makkab ko 15 befejez Iro keletkezé a Szentí nyilatkoz ide jelent ke zsidó s v alapk tekin cs ugyan szentsé elism keres moha vil m vil ók b iro te ma tekint le remek kö Kö K nev világiro legjel h ál mer s szelle fo m f ihleté hatá ny kere tal kult terüle v erkölcsis rend nyu an fejl erk belát fo megvaló követ tá kultúr-vil sz szá visszatérh ősforr merí v fejl zökkenés megtévelyedés fana har éppens B rov ír ellenke forrá dog merev felek sz várh it ta kijózano lelkiis sugalla visszatér k nem harc tűzvona eu műveltsé erkölcsis alapel legv szolgált kimeríthet fo k képzőművész zen kö tar tekint köve csop sorozh Tör tört jell néphagyo tör pró okt tankölt val összeál tar sze mellőzé i sze f il iro gyűjtem összeállítá régi szemü h beos létesíte Pró szenti Héb Ch c Lat Pentateu Ré Bere Ge Ter kö Sé E Vaj Levi Bami N Dev Deutorono Próf N ris Prop pri Jeh Só Jud Se Meló R N achar Prop Posteri Je Jer 3.Jeche H Á Ob M Na Chab Cef Cha Zech Mal Kesz Hagiogr Tehi Psa M Prove Sir-ha-S Can Canti É T Si Kohe Ecclesia Es Dá Nech Haj Chronic Kró Külö mű tá találk B. valame sz Nevezh ne szelle főirányv ne boldo dic keresé ú ne sz ha vá önhi mámor önz kizárólagossá i né jelle sz kielég c er elterjeszté dicsősé tal i erk szell mondha szö ille Ma Ó-testam Ó-szöv n találk megjelölé keres elnev s áll Testamentu A ug ap p vi zsi felvét a ke tapaszta szertar f körülme akad áttéré kény engedmén t a hely elmé ke feláll tö köt e illet taní ugy tö i er u embe gyermekk jót ha az fölösl árta fel figy b ahe ellená kegyel egy k em ártat ha kínozt embe bű enges áld le kegyel sz emb jócseleke v gyak számí j fölösl i kegyel üdv törvényt a tal B. ide egy teki Kriszt tábo Jer pr próféci hivatko jö a szövet I há ház szöv mintá m atyá kötött szövet felbontott törvén belse szí Jer Való Jer feltéte alap szövets felbo szöv megújítá megszívlelé