10591.htm

CÍMSZÓ: Biblia-fordítások

SZÓCIKK: Biblia-fordítások. Vannak kéziratos és nyomtatásban megjelent magyar fordítások. Kódexeink, melyek az első magyar nyelvű B.-at tartalmazzák, jórészt a XV. század második feléből valók. A Bécsi Kódexben különböző bibliai részletek szerepelnek. A többi kódex a Zsoltárokból veszi a fordítási anyagot. Valamennyi keresztény közönség számára készült. Nevezetesebb B.-at tartalmazó kódexeink: Apor-, Battyányi-, Czech-. Döbrentei-, Festetich-, Keszthelyi-, Kulcsár-kódexek. A reformációs mozgalmak elősegítik a bibliafordítást. A nép kezébe akarván adni a Bibliát, azt a nép nyelvére fordítják. Ezeknek a református B.-nak sorát már nyomtatott könyvek nyitják meg: Gálszécsi István 1536 (szófai zsoltárfordítás), Székely István (bencédi) 1548 zsoltárkönyv, Krakkó. Majdnem teljes bibliafordítás a Heltai Gáspáré, először a Tóra (A Bibliának első része azaz Mózesnek öt könyve, Kolozsvár 1551), aztán a többi szentírási könyv Jób, Eszter, Ezra, Nechemja, a Krónikák kivételével. Majd Melius Juhász Péter (A két Sámuel könyveinek és a ket királyi könyveknek fordítása, 1565 Debrecen, ugyanakkor Jób). Az eddig említett valamennyi bibliafordítás csupán kísérlet, sem hűség, sem nyelvi szépség szempontjából nem jelentős. Sokkal kielégítőbb az első magyar teljes bibliafordítás 1590-ből, Károly Gáspár tollából. Károly ha nem is adja vissza híven mindenütt az eredeti szellemét, gondolatközlésében világos, nyelve pedig korszerűen magyar. Számos kiadást és átdolgozást ért el. Az angol bibliatársulat ezt a magyar nyelvű Bibliát hozta mindmáig forgalomba, 200.000-nél nagyobb példányszámban. 1890-ben országosan ünnepelték az első magyar teljes bibliafordítás szerzőjét. A XVI. sz.-ban éppen liturgiai okokból igen sok zsoltárfordítás keletkezik, amelyek részben önálló munkákban, részben pedig az úgynevezett énekes könyvekben találhatók. A Zsoltárok fordítói: Balassa Bálint, Batizi András, Battyányi Orbán, Barát István, Bogáti Fazekas Miklós (a szombatosok is használták fordítását 1582/3), Bornemissza Péter, Gönczi György, Illyés István, Németi Ferenc, Pap Benedek, Sztárai Mihály. Siklósi Mihály, Skaricza Máté, Szegedi Gergely, Tordai Benedek, Vörösmarty Mihály és mások. Csipkés György, Erdély utolsó református fejedelmének Apafi Mihálynak megbízásából lefordította az egész Bibliát, de a fordítást katolikus részről elkobozták és elégették. Így aztán állandóan a Károly vagy vizsolyi Biblia forgott közkézen és sok kiadást ért meg, köztük külföldit is. A magyar katolikusok az első teljes bibliafordítást Káldi Györgytől kapták (1626). A legkülönb zsoltárfordítás ebben az időben a Szenczi Molnár Alberté, amely idegen minták után készült és 1607. jelent meg Herbornban Psalterium Ungaricum címmel. A szombatos mozgalom (l. Szombatosok) új kora nyílt meg a bibliafordítók történetében. Pécsi Simon kancellár könnyed magyar nyelven hűséggel fordít. (Psalteriumát kiadta Szilády Áron. Imakönyvét pedig Guttmann Mihály és Harmos Sándor). A XVIII. sz.-ból fölemlítendő kéziratos bibliafordítás a Bessenyei Györgyé. A bibliafordítás új kora a nyelvújítás idejével esik össze. Az elavult bibliaszövegeket a korstílus színvonalára kellett emelni. Mendelssohn-nal (Németországban) a zsidók részéről is megindul a bibliafordítási folyamat élő modern nyelvekre. Mert népnyelvi (jüdisch-deutsch) van már eddig az időig is rengeteg. Kevésbé jelentős, nem zsidó, e korbeli bibliafordítók: Szabó József (1851) és Szepesy Ignác (1836). A Káldi-bibliát 1865. dolgozza át Tarkanyi Béla. A keresztény hitre tért Ballagi Mór tanár tollából származik Mózes Öt Könyvének fordítása (1840). A XIX. sz. második felében revideálják a Károlyi-biblia nyelvét is, ma jórészt a Sziládi-Radácsi revíziós kiadás forog közkézen. Kámori Sámuel az első luteránus magyar fordító 1870-78. adta ki teljes Bibliáját. A legújabb időkből származó nem zsidó fordításokat Tarkanyi Béla, Czinke István, Kálmán Károly, Csík Sándor és Telekes Béla készítették. Gazdag munkásságot fejtettek ki a zsidó fordítók is. A zsidó kézből származó fordításokban a nyelvezet kevésbé archaikus és nem is olyan pompázatos, mint a keresztény fordításokban, de a maszora és a héber nyelv tökéletesebb ismerete folytán ezek a fordítások hűségesebbek és tökéletesebbek. Az első fordítók Mannheim József bajai tanító (1868), majd Stern Mór (1888) voltak. Töredékes zsoltárfordításokat ismerünk Perles Ármin, Makai Emil, Hevesi Simon (tőle Jób is és a Siralmak), Vajda Béla, Kiss Arnold, Szegő Arnold, Szigeti Gyula tollából, végül Gerő Attila és Neményi Endre teljes rimes zsoltárfordítása. Szilágyi Géza fordított Koheleszből (Holt vizeken c. kötetében) és Jób könyvéből. Iskolai használatra készült Bernstein Béla Pentateuchos fordítása. A Biblia legszebb könyvei című sorozatban jelentek meg a következő fordítások; Jób Kiss Arnoldtól (verses feldolgozás és műfordítás), Énekek éneke Kiss Arnoldtól, Rúth Telekes Bélától, Siralmak Hevesi Simontól, Eszter Pfeiffer Izsáktól. Teljes Bibliánk, vagy legalább részlegességgel ilyen, három van: az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Bibliája, a Frenkel Bernát szerkesztésében megjelenő és az Irodalmi társulat ifjúsági Bibliája. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Bibliája az első magyar fordítása az eredeti héber szövegnek. Lőw Immánuel jórészt a magyar rabbikar több lelkes tagjának segítségével lefordíttatta a Szentírás majdnem minden könyvét. Ez a fordítás lett az alapja az Irodalmi Társulat négykötetes Szentírásának (Budapest 1898. 1900, 03, 07), melynek szerkesztői Bacher Vilmos, Bánóczi József és Krausz Sámuel voltak. Az egyes fordításokat a következők végezték, illetőleg nézték át: Mózes Öt Könyvét: Bernstein Béla, Blau Lajos; az első prófétákat: Fischer Gyula, Schill Salamon; a három nagy prófétát: Neumann Ede; a tizenkét kis prófétát: Löwy Mór (az átnézők: Vajda Béla, Büchler Adolf, Goldschmied Lipót, Kecskeméti Lipót); Zsoltárokat, Példabeszédeket, Jóbot, Siralmakat: Perls Ármin; Énekek énekét: Vajda Béla; Rútot, Kóheleszt: Bárány József; Esztert, Dánielt, Ezrát, Nechemját, Krónikákat: Herzog Manó. A fordítás hű és magyaros, ami Bánóczi, Bacher és Krausz érdeme. Időrendben ezt követte a Frenkel Bernát szerkesztésében megjelent «Szentírás a család és az iskola részére». A kiadás szemelvényes és a fordítás élvezetes. A szerkesztőn kívül a munkában részt vettek : Edelstein Bertalan, Fényes Mór, Hevesi Simon, Kandel Sámuel, Pfeiffer Izsák, Weisz Miksa, Zsoldos Jenő. Időrendben ezután az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat ifjúsági és családi Bibliája következik, mely új fordítást tartalmaz. A szerkesztést még Bacher Vilmos indította meg, a munkát Bánóczi József, Blau Lajos és Klein Miksa fejezték be. (Budapest 1925). Eddig két kötet látott napvilágot, az első a Tórát, a második a történeti könyveket tartalmazza. A fordítást Blau Lajos, Eisler Mátyás, Klein Miksa, Stern Ábrahám végezték. A próféták kéziratos fordítása Kecskeméti Lipóttól való.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 591. címszó a lexikon => 117. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10591.htm

CÍMSZÓ: Biblia-fordítások

SZÓCIKK: Biblia-fordítások. Vannak kéziratos és nyomtatásban megjelent magyar fordítások. Kódexeink, melyek az első magyar nyelvű B.-at tartalmazzák, jórészt a XV. század második feléből valók. A Bécsi Kódexben különböző bibliai részletek szerepelnek. A többi kódex a Zsoltárokból veszi a fordítási anyagot. Valamennyi keresztény közönség számára készült. Nevezetesebb B.-at tartalmazó kódexeink: Apor-, Battyányi-, Czech-. Döbrentei-, Festetich-, Keszthelyi-, Kulcsár-kódexek. A reformációs mozgalmak elősegítik a bibliafordítást. A nép kezébe akarván adni a Bibliát, azt a nép nyelvére fordítják. Ezeknek a református B.-nak sorát már nyomtatott könyvek nyitják meg: Gálszécsi István 1536 szófai zsoltárfordítás , Székely István bencédi 1548 zsoltárkönyv, Krakkó. Majdnem teljes bibliafordítás a Heltai Gáspáré, először a Tóra A Bibliának első része azaz Mózesnek öt könyve, Kolozsvár 1551 , aztán a többi szentírási könyv Jób, Eszter, Ezra, Nechemja, a Krónikák kivételével. Majd Melius Juhász Péter A két Sámuel könyveinek és a ket királyi könyveknek fordítása, 1565 Debrecen, ugyanakkor Jób . Az eddig említett valamennyi bibliafordítás csupán kísérlet, sem hűség, sem nyelvi szépség szempontjából nem jelentős. Sokkal kielégítőbb az első magyar teljes bibliafordítás 1590-ből, Károly Gáspár tollából. Károly ha nem is adja vissza híven mindenütt az eredeti szellemét, gondolatközlésében világos, nyelve pedig korszerűen magyar. Számos kiadást és átdolgozást ért el. Az angol bibliatársulat ezt a magyar nyelvű Bibliát hozta mindmáig forgalomba, 200.000-nél nagyobb példányszámban. 1890-ben országosan ünnepelték az első magyar teljes bibliafordítás szerzőjét. A XVI. sz.-ban éppen liturgiai okokból igen sok zsoltárfordítás keletkezik, amelyek részben önálló munkákban, részben pedig az úgynevezett énekes könyvekben találhatók. A Zsoltárok fordítói: Balassa Bálint, Batizi András, Battyányi Orbán, Barát István, Bogáti Fazekas Miklós a szombatosok is használták fordítását 1582/3 , Bornemissza Péter, Gönczi György, Illyés István, Németi Ferenc, Pap Benedek, Sztárai Mihály. Siklósi Mihály, Skaricza Máté, Szegedi Gergely, Tordai Benedek, Vörösmarty Mihály és mások. Csipkés György, Erdély utolsó református fejedelmének Apafi Mihálynak megbízásából lefordította az egész Bibliát, de a fordítást katolikus részről elkobozták és elégették. Így aztán állandóan a Károly vagy vizsolyi Biblia forgott közkézen és sok kiadást ért meg, köztük külföldit is. A magyar katolikusok az első teljes bibliafordítást Káldi Györgytől kapták 1626 . A legkülönb zsoltárfordítás ebben az időben a Szenczi Molnár Alberté, amely idegen minták után készült és 1607. jelent meg Herbornban Psalterium Ungaricum címmel. A szombatos mozgalom l. Szombatosok új kora nyílt meg a bibliafordítók történetében. Pécsi Simon kancellár könnyed magyar nyelven hűséggel fordít. Psalteriumát kiadta Szilády Áron. Imakönyvét pedig Guttmann Mihály és Harmos Sándor . A XVIII. sz.-ból fölemlítendő kéziratos bibliafordítás a Bessenyei Györgyé. A bibliafordítás új kora a nyelvújítás idejével esik össze. Az elavult bibliaszövegeket a korstílus színvonalára kellett emelni. Mendelssohn-nal Németországban a zsidók részéről is megindul a bibliafordítási folyamat élő modern nyelvekre. Mert népnyelvi jüdisch-deutsch van már eddig az időig is rengeteg. Kevésbé jelentős, nem zsidó, e korbeli bibliafordítók: Szabó József 1851 és Szepesy Ignác 1836 . A Káldi-bibliát 1865. dolgozza át Tarkanyi Béla. A keresztény hitre tért Ballagi Mór tanár tollából származik Mózes Öt Könyvének fordítása 1840 . A XIX. sz. második felében revideálják a Károlyi-biblia nyelvét is, ma jórészt a Sziládi-Radácsi revíziós kiadás forog közkézen. Kámori Sámuel az első luteránus magyar fordító 1870-78. adta ki teljes Bibliáját. A legújabb időkből származó nem zsidó fordításokat Tarkanyi Béla, Czinke István, Kálmán Károly, Csík Sándor és Telekes Béla készítették. Gazdag munkásságot fejtettek ki a zsidó fordítók is. A zsidó kézből származó fordításokban a nyelvezet kevésbé archaikus és nem is olyan pompázatos, mint a keresztény fordításokban, de a maszora és a héber nyelv tökéletesebb ismerete folytán ezek a fordítások hűségesebbek és tökéletesebbek. Az első fordítók Mannheim József bajai tanító 1868 , majd Stern Mór 1888 voltak. Töredékes zsoltárfordításokat ismerünk Perles Ármin, Makai Emil, Hevesi Simon tőle Jób is és a Siralmak , Vajda Béla, Kiss Arnold, Szegő Arnold, Szigeti Gyula tollából, végül Gerő Attila és Neményi Endre teljes rimes zsoltárfordítása. Szilágyi Géza fordított Koheleszből Holt vizeken c. kötetében és Jób könyvéből. Iskolai használatra készült Bernstein Béla Pentateuchos fordítása. A Biblia legszebb könyvei című sorozatban jelentek meg a következő fordítások; Jób Kiss Arnoldtól verses feldolgozás és műfordítás , Énekek éneke Kiss Arnoldtól, Rúth Telekes Bélától, Siralmak Hevesi Simontól, Eszter Pfeiffer Izsáktól. Teljes Bibliánk, vagy legalább részlegességgel ilyen, három van: az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Bibliája, a Frenkel Bernát szerkesztésében megjelenő és az Irodalmi társulat ifjúsági Bibliája. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Bibliája az első magyar fordítása az eredeti héber szövegnek. Lőw Immánuel jórészt a magyar rabbikar több lelkes tagjának segítségével lefordíttatta a Szentírás majdnem minden könyvét. Ez a fordítás lett az alapja az Irodalmi Társulat négykötetes Szentírásának Budapest 1898. 1900, 03, 07 , melynek szerkesztői Bacher Vilmos, Bánóczi József és Krausz Sámuel voltak. Az egyes fordításokat a következők végezték, illetőleg nézték át: Mózes Öt Könyvét: Bernstein Béla, Blau Lajos; az első prófétákat: Fischer Gyula, Schill Salamon; a három nagy prófétát: Neumann Ede; a tizenkét kis prófétát: Löwy Mór az átnézők: Vajda Béla, Büchler Adolf, Goldschmied Lipót, Kecskeméti Lipót ; Zsoltárokat, Példabeszédeket, Jóbot, Siralmakat: Perls Ármin; Énekek énekét: Vajda Béla; Rútot, Kóheleszt: Bárány József; Esztert, Dánielt, Ezrát, Nechemját, Krónikákat: Herzog Manó. A fordítás hű és magyaros, ami Bánóczi, Bacher és Krausz érdeme. Időrendben ezt követte a Frenkel Bernát szerkesztésében megjelent Szentírás a család és az iskola részére . A kiadás szemelvényes és a fordítás élvezetes. A szerkesztőn kívül a munkában részt vettek : Edelstein Bertalan, Fényes Mór, Hevesi Simon, Kandel Sámuel, Pfeiffer Izsák, Weisz Miksa, Zsoldos Jenő. Időrendben ezután az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat ifjúsági és családi Bibliája következik, mely új fordítást tartalmaz. A szerkesztést még Bacher Vilmos indította meg, a munkát Bánóczi József, Blau Lajos és Klein Miksa fejezték be. Budapest 1925 . Eddig két kötet látott napvilágot, az első a Tórát, a második a történeti könyveket tartalmazza. A fordítást Blau Lajos, Eisler Mátyás, Klein Miksa, Stern Ábrahám végezték. A próféták kéziratos fordítása Kecskeméti Lipóttól való.

10591.ht

CÍMSZÓ Biblia-fordításo

SZÓCIKK Biblia-fordítások Vanna kézirato é nyomtatásba megjelen magya fordítások Kódexeink melye a els magya nyelv B.-a tartalmazzák jórész XV száza másodi felébő valók Bécs Kódexbe különböz biblia részlete szerepelnek több kóde Zsoltárokbó vesz fordítás anyagot Valamenny keresztén közönsé számár készült Nevezeteseb B.-a tartalmaz kódexeink Apor- Battyányi- Czech- Döbrentei- Festetich- Keszthelyi- Kulcsár-kódexek reformáció mozgalma elősegíti bibliafordítást né kezéb akarvá adn Bibliát az né nyelvér fordítják Ezekne reformátu B.-na sorá má nyomtatot könyve nyitjá meg Gálszécs Istvá 153 szófa zsoltárfordítá Székel Istvá bencéd 154 zsoltárkönyv Krakkó Majdne telje bibliafordítá Helta Gáspáré előszö Tór Bibliána els rész aza Mózesne ö könyve Kolozsvá 155 aztá több szentírás köny Jób Eszter Ezra Nechemja Króniká kivételével Maj Meliu Juhás Péte ké Sámue könyveine é ke király könyvekne fordítása 156 Debrecen ugyanakko Jó A eddi említet valamenny bibliafordítá csupá kísérlet se hűség se nyelv szépsé szempontjábó ne jelentős Sokka kielégítőb a els magya telje bibliafordítá 1590-ből Károl Gáspá tollából Károl h ne i adj vissz híve mindenüt a eredet szellemét gondolatközlésébe világos nyelv pedi korszerűe magyar Számo kiadás é átdolgozás ér el A ango bibliatársula ez magya nyelv Bibliá hozt mindmái forgalomba 200.000-né nagyob példányszámban 1890-be országosa ünnepelté a els magya telje bibliafordítá szerzőjét XVI sz.-ba éppe liturgia okokbó ige so zsoltárfordítá keletkezik amelye részbe önáll munkákban részbe pedi a úgynevezet éneke könyvekbe találhatók Zsoltáro fordítói Balass Bálint Batiz András Battyány Orbán Bará István Bogát Fazeka Mikló szombatoso i használtá fordításá 1582/ Bornemissz Péter Göncz György Illyé István Német Ferenc Pa Benedek Sztára Mihály Siklós Mihály Skaricz Máté Szeged Gergely Torda Benedek Vörösmart Mihál é mások Csipké György Erdél utols reformátu fejedelméne Apaf Mihályna megbízásábó lefordított a egés Bibliát d fordítás katoliku részrő elkoboztá é elégették Íg aztá állandóa Károl vag vizsoly Bibli forgot közkéze é so kiadás ér meg köztü külföldi is magya katolikuso a els telje bibliafordítás Káld Györgytő kaptá 162 legkülön zsoltárfordítá ebbe a időbe Szencz Molná Alberté amel idege mintá utá készül é 1607 jelen me Herbornba Psalteriu Ungaricu címmel szombato mozgalo l Szombatoso ú kor nyíl me bibliafordító történetében Pécs Simo kancellá könnye magya nyelve hűségge fordít Psalteriumá kiadt Szilád Áron Imakönyvé pedi Guttman Mihál é Harmo Sándo XVIII sz.-bó fölemlítend kézirato bibliafordítá Bessenye Györgyé bibliafordítá ú kor nyelvújítá idejéve esi össze A elavul bibliaszövegeke korstílu színvonalár kellet emelni Mendelssohn-na Németországba zsidó részérő i megindu bibliafordítás folyama él moder nyelvekre Mer népnyelv jüdisch-deutsc va má eddi a idői i rengeteg Kevésb jelentős ne zsidó korbel bibliafordítók Szab Józse 185 é Szepes Igná 183 Káldi-bibliá 1865 dolgozz á Tarkany Béla keresztén hitr tér Ballag Mó taná tollábó származi Móze Ö Könyvéne fordítás 184 XIX sz másodi felébe revideáljá Károlyi-bibli nyelvé is m jórész Sziládi-Radács revízió kiadá foro közkézen Kámor Sámue a els luteránu magya fordít 1870-78 adt k telje Bibliáját legújab időkbő származ ne zsid fordításoka Tarkany Béla Czink István Kálmá Károly Csí Sándo é Teleke Bél készítették Gazda munkásságo fejtette k zsid fordító is zsid kézbő származ fordításokba nyelveze kevésb archaiku é ne i olya pompázatos min keresztén fordításokban d maszor é hébe nyel tökéleteseb ismeret folytá eze fordításo hűségesebbe é tökéletesebbek A els fordító Mannhei Józse baja tanít 186 maj Ster Mó 188 voltak Töredéke zsoltárfordításoka ismerün Perle Ármin Maka Emil Heves Simo től Jó i é Siralma Vajd Béla Kis Arnold Szeg Arnold Sziget Gyul tollából végü Ger Attil é Nemény Endr telje rime zsoltárfordítása Szilágy Géz fordítot Koheleszbő Hol vizeke c kötetébe é Jó könyvéből Iskola használatr készül Bernstei Bél Pentateucho fordítása Bibli legszeb könyve cím sorozatba jelente me következ fordítások Jó Kis Arnoldtó verse feldolgozá é műfordítá Éneke ének Kis Arnoldtól Rút Teleke Bélától Siralma Heves Simontól Eszte Pfeiffe Izsáktól Telje Bibliánk vag legaláb részlegességge ilyen háro van a Izraelit Magya Irodalm Társula Bibliája Frenke Berná szerkesztésébe megjelen é a Irodalm társula ifjúság Bibliája A Izraelit Magya Irodalm Társula Bibliáj a els magya fordítás a eredet hébe szövegnek Lő Immánue jórész magya rabbika töb lelke tagjána segítségéve lefordíttatt Szentírá majdne minde könyvét E fordítá let a alapj a Irodalm Társula négykötete Szentírásána Budapes 1898 1900 03 0 melyne szerkesztő Bache Vilmos Bánócz Józse é Kraus Sámue voltak A egye fordításoka következő végezték illetőle nézté át Móze Ö Könyvét Bernstei Béla Bla Lajos a els prófétákat Fische Gyula Schil Salamon háro nag prófétát Neuman Ede tizenké ki prófétát Löw Mó a átnézők Vajd Béla Büchle Adolf Goldschmie Lipót Kecskemét Lipó Zsoltárokat Példabeszédeket Jóbot Siralmakat Perl Ármin Éneke énekét Vajd Béla Rútot Kóheleszt Bárán József Esztert Dánielt Ezrát Nechemját Krónikákat Herzo Manó fordítá h é magyaros am Bánóczi Bache é Kraus érdeme Időrendbe ez követt Frenke Berná szerkesztésébe megjelen Szentírá csalá é a iskol részér kiadá szemelvénye é fordítá élvezetes szerkesztő kívü munkába rész vette Edelstei Bertalan Fénye Mór Heves Simon Kande Sámuel Pfeiffe Izsák Weis Miksa Zsoldo Jenő Időrendbe ezutá a Izraelit Magya Irodalm Társula ifjúság é család Bibliáj következik mel ú fordítás tartalmaz szerkesztés mé Bache Vilmo indított meg munká Bánócz József Bla Lajo é Klei Miks fejezté be Budapes 192 Eddi ké köte látot napvilágot a els Tórát másodi történet könyveke tartalmazza fordítás Bla Lajos Eisle Mátyás Klei Miksa Ster Ábrahá végezték prófétá kézirato fordítás Kecskemét Lipóttó való

10591.h

CÍMSZ Biblia-fordítás

SZÓCIK Biblia-fordításo Vann kézirat nyomtatásb megjele magy fordításo Kódexein mely el magy nyel B.- tartalmazzá jórés X száz másod feléb való Béc Kódexb különbö bibli részlet szerepelne töb kód Zsoltárokb ves fordítá anyago Valamenn kereszté közöns számá készül Nevezetese B.- tartalma kódexein Apor Battyányi Czech Döbrentei Festetich Keszthelyi Kulcsár-kódexe reformáci mozgalm elősegít bibliafordítás n kezé akarv ad Bibliá a n nyelvé fordítjá Ezekn reformát B.-n sor m nyomtato könyv nyitj me Gálszéc Istv 15 szóf zsoltárfordít Széke Istv bencé 15 zsoltárköny Krakk Majdn telj bibliafordít Helt Gáspár elősz Tó Biblián el rés az Mózesn könyv Kolozsv 15 azt töb szentírá kön Jó Eszte Ezr Nechemj Krónik kivételéve Ma Meli Juhá Pét k Sámu könyvein k királ könyvekn fordítás 15 Debrece ugyanakk J edd említe valamenn bibliafordít csup kísérle s hűsé s nyel széps szempontjáb n jelentő Sokk kielégítő el magy telj bibliafordít 1590-bő Káro Gásp tollábó Káro n ad viss hív mindenü erede szellemé gondolatközléséb világo nyel ped korszerű magya Szám kiadá átdolgozá é e ang bibliatársul e magy nyel Bibli hoz mindmá forgalomb 200.000-n nagyo példányszámba 1890-b országos ünnepelt el magy telj bibliafordít szerzőjé XV sz.-b épp liturgi okokb ig s zsoltárfordít keletkezi amely részb önál munkákba részb ped úgyneveze ének könyvekb található Zsoltár fordító Balas Bálin Bati Andrá Battyán Orbá Bar Istvá Bogá Fazek Mikl szombatos használt fordítás 1582 Bornemiss Péte Gönc Györg Illy Istvá Néme Feren P Benede Sztár Mihál Sikló Mihál Skaric Mát Szege Gergel Tord Benede Vörösmar Mihá máso Csipk Györg Erdé utol reformát fejedelmén Apa Mihályn megbízásáb lefordítot egé Bibliá fordítá katolik részr elkobozt elégetté Í azt állandó Káro va vizsol Bibl forgo közkéz s kiadá é me közt külföld i magy katolikus el telj bibliafordítá Kál Györgyt kapt 16 legkülö zsoltárfordít ebb időb Szenc Moln Albert ame ideg mint ut készü 160 jele m Herbornb Psalteri Ungaric címme szombat mozgal Szombatos ko nyí m bibliafordít történetébe Péc Sim kancell könny magy nyelv hűségg fordí Psalterium kiad Szilá Áro Imakönyv ped Guttma Mihá Harm Sánd XVII sz.-b fölemlíten kézirat bibliafordít Besseny György bibliafordít ko nyelvújít idejév es össz elavu bibliaszövegek korstíl színvonalá kelle emeln Mendelssohn-n Németországb zsid részér megind bibliafordítá folyam é mode nyelvekr Me népnyel jüdisch-deuts v m edd idő rengete Kevés jelentő n zsid korbe bibliafordító Sza Józs 18 Szepe Ign 18 Káldi-bibli 186 dolgoz Tarkan Bél kereszté hit té Balla M tan tolláb származ Móz Könyvén fordítá 18 XI s másod feléb revideálj Károlyi-bibl nyelv i jórés Sziládi-Radác revízi kiad for közkéze Kámo Sámu el luterán magy fordí 1870-7 ad telj Bibliájá legúja időkb szárma n zsi fordítások Tarkan Bél Czin Istvá Kálm Károl Cs Sánd Telek Bé készítetté Gazd munkásság fejtett zsi fordít i zsi kézb szárma fordításokb nyelvez kevés archaik n oly pompázato mi kereszté fordításokba maszo héb nye tökéletese ismere folyt ez fordítás hűségesebb tökéletesebbe el fordít Mannhe Józs baj taní 18 ma Ste M 18 volta Töredék zsoltárfordítások ismerü Perl Ármi Mak Emi Heve Sim tő J Siralm Vaj Bél Ki Arnol Sze Arnol Szige Gyu tollábó vég Ge Atti Nemén End telj rim zsoltárfordítás Szilág Gé fordíto Koheleszb Ho vizek kötetéb J könyvébő Iskol használat készü Bernste Bé Pentateuch fordítás Bibl legsze könyv cí sorozatb jelent m követke fordításo J Ki Arnoldt vers feldolgoz műfordít Ének éne Ki Arnoldtó Rú Telek Bélátó Siralm Heve Simontó Eszt Pfeiff Izsáktó Telj Biblián va legalá részlegességg ilye hár va Izraeli Magy Irodal Társul Bibliáj Frenk Bern szerkesztéséb megjele Irodal társul ifjúsá Bibliáj Izraeli Magy Irodal Társul Bibliá el magy fordítá erede héb szövegne L Immánu jórés magy rabbik tö lelk tagján segítségév lefordíttat Szentír majdn mind könyvé fordít le alap Irodal Társul négykötet Szentírásán Budape 189 190 0 melyn szerkeszt Bach Vilmo Bánóc Józs Krau Sámu volta egy fordítások következ végezté illetől nézt á Móz Könyvé Bernste Bél Bl Lajo el prófétáka Fisch Gyul Schi Salamo hár na prófétá Neuma Ed tizenk k prófétá Lö M átnéző Vaj Bél Büchl Adol Goldschmi Lipó Kecskemé Lip Zsoltároka Példabeszédeke Jóbo Siralmaka Per Ármi Ének éneké Vaj Bél Rúto Kóhelesz Bárá Józse Eszter Dániel Ezrá Nechemjá Krónikáka Herz Man fordít magyaro a Bánócz Bach Krau érdem Időrendb e követ Frenk Bern szerkesztéséb megjele Szentír csal isko részé kiad szemelvény fordít élvezete szerkeszt kív munkáb rés vett Edelste Bertala Fény Mó Heve Simo Kand Sámue Pfeiff Izsá Wei Miks Zsold Jen Időrendb ezut Izraeli Magy Irodal Társul ifjúsá csalá Bibliá következi me fordítá tartalma szerkeszté m Bach Vilm indítot me munk Bánóc Józse Bl Laj Kle Mik fejezt b Budape 19 Edd k köt láto napvilágo el Tórá másod történe könyvek tartalmazz fordítá Bl Lajo Eisl Mátyá Kle Miks Ste Ábrah végezté prófét kézirat fordítá Kecskemé Lipótt val

10591.

CÍMS Biblia-fordítá

SZÓCI Biblia-fordítás Van kézira nyomtatás megjel mag fordítás Kódexei mel e mag nye B. tartalmazz jóré szá máso felé val Bé Kódex különb bibl részle szerepeln tö kó Zsoltárok ve fordít anyag Valamen kereszt közön szám készü Nevezetes B. tartalm kódexei Apo Battyány Czec Döbrente Festetic Keszthely Kulcsár-kódex reformác mozgal elősegí bibliafordítá kez akar a Bibli nyelv fordítj Ezek reformá B.- so nyomtat köny nyit m Gálszé Ist 1 szó zsoltárfordí Szék Ist benc 1 zsoltárkön Krak Majd tel bibliafordí Hel Gáspá elős T Bibliá e ré a Mózes köny Kolozs 1 az tö szentír kö J Eszt Ez Nechem Króni kivételév M Mel Juh Pé Sám könyvei kirá könyvek fordítá 1 Debrec ugyanak ed említ valamen bibliafordí csu kísérl hűs nye szép szempontjá jelent Sok kielégít e mag tel bibliafordí 1590-b Kár Gás tolláb Kár a vis hí minden ered szellem gondolatközlésé világ nye pe korszer magy Szá kiad átdolgoz an bibliatársu mag nye Bibl ho mindm forgalom 200.000- nagy példányszámb 1890- országo ünnepel e mag tel bibliafordí szerzőj X sz.- ép liturg okok i zsoltárfordí keletkez amel rész öná munkákb rész pe úgynevez éne könyvek találhat Zsoltá fordít Bala Báli Bat Andr Battyá Orb Ba Istv Bog Faze Mik szombato használ fordítá 158 Bornemis Pét Gön Györ Ill Istv Ném Fere Bened Sztá Mihá Sikl Mihá Skari Má Szeg Gerge Tor Bened Vörösma Mih más Csip Györ Erd uto reformá fejedelmé Ap Mihály megbízásá lefordíto eg Bibli fordít katoli rész elkoboz elégett az álland Kár v vizso Bib forg közké kiad m köz külföl mag katoliku e tel bibliafordít Ká György kap 1 legkül zsoltárfordí eb idő Szen Mol Alber am ide min u kész 16 jel Herborn Psalter Ungari címm szomba mozga Szombato k ny bibliafordí történetéb Pé Si kancel könn mag nyel hűség ford Psalteriu kia Szil Ár Imaköny pe Guttm Mih Har Sán XVI sz.- fölemlíte kézira bibliafordí Bessen Györg bibliafordí k nyelvújí idejé e öss elav bibliaszövege korstí színvonal kell emel Mendelssohn- Németország zsi részé megin bibliafordít folya mod nyelvek M népnye jüdisch-deut ed id renget Kevé jelent zsi korb bibliafordít Sz Józ 1 Szep Ig 1 Káldi-bibl 18 dolgo Tarka Bé kereszt hi t Ball ta tollá szárma Mó Könyvé fordít 1 X máso felé revideál Károlyi-bib nyel jóré Sziládi-Radá revíz kia fo közkéz Kám Sám e luterá mag ford 1870- a tel Bibliáj legúj idők szárm zs fordításo Tarka Bé Czi Istv Kál Káro C Sán Tele B készített Gaz munkássá fejtet zs fordí zs kéz szárm fordítások nyelve kevé archai ol pompázat m kereszt fordításokb masz hé ny tökéletes ismer foly e fordítá hűségeseb tökéletesebb e fordí Mannh Józ ba tan 1 m St 1 volt Töredé zsoltárfordításo ismer Per Árm Ma Em Hev Si t Siral Va Bé K Arno Sz Arno Szig Gy tolláb vé G Att Nemé En tel ri zsoltárfordítá Szilá G fordít Kohelesz H vize köteté könyvéb Isko használa kész Bernst B Pentateuc fordítá Bib legsz köny c sorozat jelen követk fordítás K Arnold ver feldolgo műfordí Éne én K Arnoldt R Tele Bélát Siral Hev Simont Esz Pfeif Izsákt Tel Bibliá v legal részlegesség ily há v Izrael Mag Iroda Társu Bibliá Fren Ber szerkesztésé megjel Iroda társu ifjús Bibliá Izrael Mag Iroda Társu Bibli e mag fordít ered hé szövegn Immán jóré mag rabbi t lel tagjá segítségé lefordítta Szentí majd min könyv fordí l ala Iroda Társu négyköte Szentírásá Budap 18 19 mely szerkesz Bac Vilm Bánó Józ Kra Sám volt eg fordításo követke végezt illető néz Mó Könyv Bernst Bé B Laj e próféták Fisc Gyu Sch Salam há n prófét Neum E tizen prófét L átnéz Va Bé Büch Ado Goldschm Lip Kecskem Li Zsoltárok Példabeszédek Jób Siralmak Pe Árm Éne ének Va Bé Rút Kóheles Bár Józs Eszte Dánie Ezr Nechemj Krónikák Her Ma fordí magyar Bánóc Bac Kra érde Időrend köve Fren Ber szerkesztésé megjel Szentí csa isk rész kia szemelvén fordí élvezet szerkesz kí munká ré vet Edelst Bertal Fén M Hev Sim Kan Sámu Pfeif Izs We Mik Zsol Je Időrend ezu Izrael Mag Iroda Társu ifjús csal Bibli következ m fordít tartalm szerkeszt Bac Vil indíto m mun Bánó Józs B La Kl Mi fejez Budap 1 Ed kö lát napvilág e Tór máso történ könyve tartalmaz fordít B Laj Eis Máty Kl Mik St Ábra végezt prófé kézira fordít Kecskem Lipót va

10591

CÍM Biblia-fordít

SZÓC Biblia-fordítá Va kézir nyomtatá megje ma fordítá Kódexe me ma ny B tartalmaz jór sz más fel va B Kóde külön bib részl szerepel t k Zsoltáro v fordí anya Valame keresz közö szá kész Nevezete B tartal kódexe Ap Battyán Cze Döbrent Festeti Keszthel Kulcsár-kóde reformá mozga előseg bibliafordít ke aka Bibl nyel fordít Eze reform B. s nyomta kön nyi Gálsz Is sz zsoltárford Szé Is ben zsoltárkö Kra Maj te bibliaford He Gásp elő Bibli r Móze kön Koloz a t szentí k Esz E Neche Krón kivételé Me Ju P Sá könyve kir könyve fordít Debre ugyana e emlí valame bibliaford cs kísér hű ny szé szempontj jelen So kielégí ma te bibliaford 1590- Ká Gá tollá Ká vi h minde ere szelle gondolatközlés vilá ny p korsze mag Sz kia átdolgo a bibliatárs ma ny Bib h mind forgalo 200.000 nag példányszám 1890 ország ünnepe ma te bibliaford szerző sz. é litur oko zsoltárford keletke ame rés ön munkák rés p úgyneve én könyve találha Zsolt fordí Bal Bál Ba And Batty Or B Ist Bo Faz Mi szombat haszná fordít 15 Bornemi Pé Gö Gyö Il Ist Né Fer Bene Szt Mih Sik Mih Skar M Sze Gerg To Bene Vörösm Mi má Csi Gyö Er ut reform fejedelm A Mihál megbízás lefordít e Bibl fordí katol rés elkobo eléget a állan Ká vizs Bi for közk kia kö külfö ma katolik te bibliafordí K Györg ka legkü zsoltárford e id Sze Mo Albe a id mi kés 1 je Herbor Psalte Ungar cím szomb mozg Szombat n bibliaford történeté P S kance kön ma nye hűsé for Psalteri ki Szi Á Imakön p Gutt Mi Ha Sá XV sz. fölemlít kézir bibliaford Besse Györ bibliaford nyelvúj idej ös ela bibliaszöveg korst színvona kel eme Mendelssohn Németorszá zs rész megi bibliafordí foly mo nyelve népny jüdisch-deu e i renge Kev jelen zs kor bibliafordí S Jó Sze I Káldi-bib 1 dolg Tark B keresz h Bal t toll szárm M Könyv fordí más fel revideá Károlyi-bi nye jór Sziládi-Rad reví ki f közké Ká Sá luter ma for 1870 te Bibliá legú idő szár z fordítás Tark B Cz Ist Ká Kár Sá Tel készítet Ga munkáss fejte z ford z ké szár fordításo nyelv kev archa o pompáza keresz fordítások mas h n tökélete isme fol fordít hűségese tökéleteseb ford Mann Jó b ta S vol Töred zsoltárfordítás isme Pe Ár M E He S Sira V B Arn S Arn Szi G tollá v At Nem E te r zsoltárfordít Szil fordí Koheles viz kötet könyvé Isk használ kés Berns Pentateu fordít Bi legs kön soroza jele követ fordítá Arnol ve feldolg műford Én é Arnold Tel Bélá Sira He Simon Es Pfei Izsák Te Bibli lega részlegessé il h Izrae Ma Irod Társ Bibli Fre Be szerkesztés megje Irod társ ifjú Bibli Izrae Ma Irod Társ Bibl ma fordí ere h szöveg Immá jór ma rabb le tagj segítség lefordítt Szent maj mi köny ford al Irod Társ négyköt Szentírás Buda 1 1 mel szerkes Ba Vil Bán Jó Kr Sá vol e fordítás követk végez illet né M Köny Berns B La prófétá Fis Gy Sc Sala h prófé Neu tize prófé átné V B Büc Ad Goldsch Li Kecske L Zsoltáro Példabeszéde Jó Siralma P Ár Én éne V B Rú Kóhele Bá Józ Eszt Dáni Ez Nechem Króniká He M ford magya Bánó Ba Kr érd Időren köv Fre Be szerkesztés megje Szent cs is rés ki szemelvé ford élveze szerkes k munk r ve Edels Berta Fé He Si Ka Sám Pfei Iz W Mi Zso J Időren ez Izrae Ma Irod Társ ifjú csa Bibl követke fordí tartal szerkesz Ba Vi indít mu Bán Józ L K M feje Buda E k lá napvilá Tó más törté könyv tartalma fordí La Ei Mát K Mi S Ábr végez próf kézir fordí Kecske Lipó v

1059

CÍ Biblia-fordí

SZÓ Biblia-fordít V kézi nyomtat megj m fordít Kódex m m n tartalma jó s má fe v Kód külö bi rész szerepe Zsoltár ford any Valam keres köz sz kés Nevezet tarta kódex A Battyá Cz Döbren Festet Keszthe Kulcsár-kód reform mozg előse bibliafordí k ak Bib nye fordí Ez refor B nyomt kö ny Gáls I s zsoltárfor Sz I be zsoltárk Kr Ma t bibliafor H Gás el Bibl Móz kö Kolo szent Es Nech Kró kivétel M J S könyv ki könyv fordí Debr ugyan eml valam bibliafor c kísé h n sz szempont jele S kielég m t bibliafor 1590 K G toll K v mind er szell gondolatközlé vil n korsz ma S ki átdolg bibliatár m n Bi min forgal 200.00 na példányszá 189 orszá ünnep m t bibliafor szerz sz litu ok zsoltárfor keletk am ré ö munká ré úgynev é könyv találh Zsol ford Ba Bá B An Batt O Is B Fa M szomba haszn fordí 1 Bornem P G Gy I Is N Fe Ben Sz Mi Si Mi Ska Sz Ger T Ben Vörös M m Cs Gy E u refor fejedel Mihá megbízá lefordí Bib ford kato ré elkob elége álla K viz B fo köz ki k külf m katoli t bibliaford Györ k legk zsoltárfor i Sz M Alb i m ké j Herbo Psalt Unga cí szom moz Szomba bibliafor történet kanc kö m ny hűs fo Psalter k Sz Imakö Gut M H S X sz fölemlí kézi bibliafor Bess Gyö bibliafor nyelvú ide ö el bibliaszöve kors színvon ke em Mendelssoh Németorsz z rés meg bibliaford fol m nyelv népn jüdisch-de reng Ke jele z ko bibliaford J Sz Káldi-bi dol Tar keres Ba tol szár Köny ford má fe revide Károlyi-b ny jó Sziládi-Ra rev k közk K S lute m fo 187 t Bibli leg id szá fordítá Tar C Is K Ká S Te készíte G munkás fejt for k szá fordítás nyel ke arch pompáz keres fordításo ma tökélet ism fo fordí hűséges tökéletese for Man J t vo Töre zsoltárfordítá ism P Á H Sir Ar Ar Sz toll A Ne t zsoltárfordí Szi ford Kohele vi köte könyv Is haszná ké Bern Pentate fordí B leg kö soroz jel köve fordít Arno v feldol műfor É Arnol Te Bél Sir H Simo E Pfe Izsá T Bibl leg részlegess i Izra M Iro Tár Bibl Fr B szerkeszté megj Iro tár ifj Bibl Izra M Iro Tár Bib m ford er szöve Imm jó m rab l tag segítsé lefordít Szen ma m kön for a Iro Tár négykö Szentírá Bud me szerke B Vi Bá J K S vo fordítá követ vége ille n Kön Bern L prófét Fi G S Sal próf Ne tiz próf átn Bü A Goldsc L Kecsk Zsoltár Példabeszéd J Siralm Á É én R Kóhel B Jó Esz Dán E Neche Krónik H for magy Bán B K ér Időre kö Fr B szerkeszté megj Szen c i ré k szemelv for élvez szerke mun v Edel Bert F H S K Sá Pfe I M Zs Időre e Izra M Iro Tár ifj cs Bib követk ford tarta szerkes B V indí m Bá Jó fej Bud l napvil T má tört köny tartalm ford L E Má M Áb vége pró kézi ford Kecsk Lip