10592.htm

CÍMSZÓ: Biblia epika

SZÓCIKK: Bibliai epika. A XVI. század magyar elbeszélő költészetének egyik ága. A protestáns kor versírói különös érdeklődéssel fordultak az ótestamentumi történetek felé. A Biblia szövegéhez ragaszkodva, néha magyar vonatkozású részletek közbeszövésével, megverselték a Biblia minden részletét: a világ teremtésétől Nebukadnecár uralkodásáig. Érdekesebb feldolgozások: Izsák áldozatja, Mózes és Jósua hada, Eszter dolgáról, Sámsonról, Illésről, Makkabeusról. A bibliai epikának ismertebb művelői: Tinódi Sebestyén, Sztárai Mihály, Ilosvai Selymes Péter. Nemcsak a reformáció korában olvasták elmélyedő áhítattal a bibliai tárgyú elbeszélő költeményeket, a XVII. sz.-ban is akadtak nagyszámban olvasói és újabb feldolgozói. (A költemények szövege megtalálható a Régi Magyar Költők Tára köteteiben.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 592. címszó a lexikon => 119. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10592.htm

CÍMSZÓ: Biblia epika

SZÓCIKK: Bibliai epika. A XVI. század magyar elbeszélő költészetének egyik ága. A protestáns kor versírói különös érdeklődéssel fordultak az ótestamentumi történetek felé. A Biblia szövegéhez ragaszkodva, néha magyar vonatkozású részletek közbeszövésével, megverselték a Biblia minden részletét: a világ teremtésétől Nebukadnecár uralkodásáig. Érdekesebb feldolgozások: Izsák áldozatja, Mózes és Jósua hada, Eszter dolgáról, Sámsonról, Illésről, Makkabeusról. A bibliai epikának ismertebb művelői: Tinódi Sebestyén, Sztárai Mihály, Ilosvai Selymes Péter. Nemcsak a reformáció korában olvasták elmélyedő áhítattal a bibliai tárgyú elbeszélő költeményeket, a XVII. sz.-ban is akadtak nagyszámban olvasói és újabb feldolgozói. A költemények szövege megtalálható a Régi Magyar Költők Tára köteteiben.

10592.ht

CÍMSZÓ Bibli epik

SZÓCIKK Biblia epika XVI száza magya elbeszél költészeténe egyi ága protestán ko versíró különö érdeklődésse fordulta a ótestamentum története felé Bibli szövegéhe ragaszkodva néh magya vonatkozás részlete közbeszövésével megverselté Bibli minde részletét vilá teremtésétő Nebukadnecá uralkodásáig Érdekeseb feldolgozások Izsá áldozatja Móze é Jósu hada Eszte dolgáról Sámsonról Illésről Makkabeusról biblia epikána ismerteb művelői Tinód Sebestyén Sztára Mihály Ilosva Selyme Péter Nemcsa reformáci korába olvastá elmélyed áhítatta biblia tárgy elbeszél költeményeket XVII sz.-ba i akadta nagyszámba olvasó é újab feldolgozói költeménye szöveg megtalálhat Rég Magya Költő Tár köteteiben

10592.h

CÍMSZ Bibl epi

SZÓCIK Bibli epik XV száz magy elbeszé költészetén egy ág protestá k versír külön érdeklődéss fordult ótestamentu történet fel Bibl szövegéh ragaszkodv né magy vonatkozá részlet közbeszövéséve megverselt Bibl mind részleté vil teremtését Nebukadnec uralkodásái Érdekese feldolgozáso Izs áldozatj Móz Jós had Eszt dolgáró Sámsonró Illésrő Makkabeusró bibli epikán ismerte művelő Tinó Sebestyé Sztár Mihál Ilosv Selym Péte Nemcs reformác koráb olvast elmélye áhítatt bibli tárg elbeszé költeményeke XVI sz.-b akadt nagyszámb olvas úja feldolgozó költemény szöve megtalálha Ré Magy Költ Tá köteteibe

10592.

CÍMS Bib ep

SZÓCI Bibl epi X szá mag elbesz költészeté eg á protest versí külö érdeklődés fordul ótestament történe fe Bib szövegé ragaszkod n mag vonatkoz részle közbeszövésév megversel Bib min részlet vi teremtésé Nebukadne uralkodásá Érdekes feldolgozás Iz áldozat Mó Jó ha Esz dolgár Sámsonr Illésr Makkabeusr bibl epiká ismert művel Tin Sebesty Sztá Mihá Ilos Sely Pét Nemc reformá korá olvas elmély áhítat bibl tár elbesz költemények XV sz.- akad nagyszám olva új feldolgoz költemén szöv megtalálh R Mag Köl T köteteib

10592

CÍM Bi e

SZÓC Bib ep sz ma elbes költészet e protes vers kül érdeklődé fordu ótestamen történ f Bi szöveg ragaszko ma vonatko részl közbeszövésé megverse Bi mi részle v teremtés Nebukadn uralkodás Érdeke feldolgozá I áldoza M J h Es dolgá Sámson Illés Makkabeus bib epik ismer műve Ti Sebest Szt Mih Ilo Sel Pé Nem reform kor olva elmél áhíta bib tá elbes költeménye X sz. aka nagyszá olv ú feldolgo költemé szö megtalál Ma Kö kötetei

1059

CÍ B

SZÓ Bi e s m elbe költésze prote ver kü érdeklőd ford ótestame törté B szöve ragaszk m vonatk rész közbeszövés megvers B m részl teremté Nebukad uralkodá Érdek feldolgoz áldoz E dolg Sámso Illé Makkabeu bi epi isme műv T Sebes Sz Mi Il Se P Ne refor ko olv elmé áhít bi t elbe költemény sz ak nagysz ol feldolg költem sz megtalá M K kötete