10594.htm

CÍMSZÓ: Biblia-kéziratok

SZÓCIKK: Biblia-kéziratok. Számos kódex maradhatott fenn az ó-korból, mert már a jeruzsálemi Nagy Templom fennállása idején foglalkoztak a B. másolásával, amely megengedett volt (l. Szoferim). A középkori kiváló exegeták több ilyet említenek. A ma meglevő legrégibb Biblia kódexek a következők: A szentpétervári volt császári könyvtár Biblia-kézirata, mely a legrégibb s amelynek Dagesztánból származó Pentateuch-része a mai időszámítás előtti 604-ből való. Az ugyancsak szentpétervári könyvalakú Biblia-kézirat 916-ból való s a későbbi prófétákat tartalmazza maszoretikus margóval. A British Museum nem kevesebb mint 165 Biblia-kéziratot tartalmaz, amelyek közül a legrégibb maszoretikus szöveg a IX. sz. első feléből való. Az oxfordi Bodleianában 146 a B. száma s ezek legtöbbje 1104-ből való. Elkan Adler (London) gyűjteménye, jelenleg a new yorki Zsidó Teológiai Szeminárium tulajdonában 100 kéziratot tartalmaz. A párisi Bibliothéque Nationale 132 Biblia-kéziratot őriz s ezek közül a legrégibb 1286-ból való. A berlini porosz állami könyvtárban 14, a híres Pármaiban 848, a vatikáni könyvtárban 39 biblia-kézirat van. Érdekes Biblia-tekercsek régiségük miatt is a kínai és a malabár-parti (India) Pentateuchok, amelyek ma Londonban vannak (A szamaritánus B.-at l. Szamaritánusok). V. ö. Isaac Broydé (Jew. Encyclop.); Ch. D. Ginsburg, «Introduction to the Masoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible»; H. Strack, «Prolegomena» ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 594. címszó a lexikon => 119. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10594.htm

CÍMSZÓ: Biblia-kéziratok

SZÓCIKK: Biblia-kéziratok. Számos kódex maradhatott fenn az ó-korból, mert már a jeruzsálemi Nagy Templom fennállása idején foglalkoztak a B. másolásával, amely megengedett volt l. Szoferim . A középkori kiváló exegeták több ilyet említenek. A ma meglevő legrégibb Biblia kódexek a következők: A szentpétervári volt császári könyvtár Biblia-kézirata, mely a legrégibb s amelynek Dagesztánból származó Pentateuch-része a mai időszámítás előtti 604-ből való. Az ugyancsak szentpétervári könyvalakú Biblia-kézirat 916-ból való s a későbbi prófétákat tartalmazza maszoretikus margóval. A British Museum nem kevesebb mint 165 Biblia-kéziratot tartalmaz, amelyek közül a legrégibb maszoretikus szöveg a IX. sz. első feléből való. Az oxfordi Bodleianában 146 a B. száma s ezek legtöbbje 1104-ből való. Elkan Adler London gyűjteménye, jelenleg a new yorki Zsidó Teológiai Szeminárium tulajdonában 100 kéziratot tartalmaz. A párisi Bibliothéque Nationale 132 Biblia-kéziratot őriz s ezek közül a legrégibb 1286-ból való. A berlini porosz állami könyvtárban 14, a híres Pármaiban 848, a vatikáni könyvtárban 39 biblia-kézirat van. Érdekes Biblia-tekercsek régiségük miatt is a kínai és a malabár-parti India Pentateuchok, amelyek ma Londonban vannak A szamaritánus B.-at l. Szamaritánusok . V. ö. Isaac Broydé Jew. Encyclop. ; Ch. D. Ginsburg, Introduction to the Masoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible ; H. Strack, Prolegomena .

10594.ht

CÍMSZÓ Biblia-kézirato

SZÓCIKK Biblia-kéziratok Számo kóde maradhatot fen a ó-korból mer má jeruzsálem Nag Templo fennállás idejé foglalkozta B másolásával amel megengedet vol l Szoferi középkor kivál exegetá töb ilye említenek m meglev legrégib Bibli kódexe következők szentpétervár vol császár könyvtá Biblia-kézirata mel legrégib amelyne Dagesztánbó származ Pentateuch-rész ma időszámítá előtt 604-bő való A ugyancsa szentpétervár könyvalak Biblia-kézira 916-bó val később prófétáka tartalmazz maszoretiku margóval Britis Museu ne keveseb min 16 Biblia-kézirato tartalmaz amelye közü legrégib maszoretiku szöve IX sz els felébő való A oxford Bodleianába 14 B szám eze legtöbbj 1104-bő való Elka Adle Londo gyűjteménye jelenle ne york Zsid Teológia Szemináriu tulajdonába 10 kézirato tartalmaz páris Bibliothéqu National 13 Biblia-kézirato őri eze közü legrégib 1286-bó való berlin poros állam könyvtárba 14 híre Pármaiba 848 vatikán könyvtárba 3 biblia-kézira van Érdeke Biblia-tekercse régiségü miat i kína é malabár-part Indi Pentateuchok amelye m Londonba vanna szamaritánu B.-a l Szamaritánuso V ö Isaa Broyd Jew Encyclop Ch D Ginsburg Introductio t th Masoretico-Critica Editio o th Hebre Bibl H Strack Prolegomen

10594.h

CÍMSZ Biblia-kézirat

SZÓCIK Biblia-kézirato Szám kód maradhato fe ó-korbó me m jeruzsále Na Templ fennállá idej foglalkozt másolásáva ame megengede vo Szofer középko kivá exeget tö ily említene megle legrégi Bibl kódex következő szentpétervá vo császá könyvt Biblia-kézirat me legrégi amelyn Dagesztánb szárma Pentateuch-rés m időszámít előt 604-b val ugyancs szentpétervá könyvala Biblia-kézir 916-b va későb próféták tartalmaz maszoretik margóva Briti Muse n kevese mi 1 Biblia-kézirat tartalma amely köz legrégi maszoretik szöv I s el feléb val oxfor Bodleianáb 1 szá ez legtöbb 1104-b val Elk Adl Lond gyűjtemény jelenl n yor Zsi Teológi Szeminári tulajdonáb 1 kézirat tartalma pári Bibliothéq Nationa 1 Biblia-kézirat őr ez köz legrégi 1286-b val berli poro álla könyvtárb 1 hír Pármaib 84 vatiká könyvtárb biblia-kézir va Érdek Biblia-tekercs régiség mia kín malabár-par Ind Pentateucho amely Londonb vann szamaritán B.- Szamaritánus Isa Broy Je Encyclo C Ginsbur Introducti t Masoretico-Critic Editi t Hebr Bib Strac Prolegome

10594.

CÍMS Biblia-kézira

SZÓCI Biblia-kézirat Szá kó maradhat f ó-korb m jeruzsál N Temp fennáll ide foglalkoz másolásáv am megenged v Szofe középk kiv exege t il említen megl legrég Bib kóde következ szentpéterv v csász könyv Biblia-kézira m legrég amely Dagesztán szárm Pentateuch-ré időszámí elő 604- va ugyanc szentpéterv könyval Biblia-kézi 916- v késő prófétá tartalma maszoreti margóv Brit Mus keves m Biblia-kézira tartalm amel kö legrég maszoreti szö e felé va oxfo Bodleianá sz e legtöb 1104- va El Ad Lon gyűjtemén jelen yo Zs Teológ Szeminár tulajdoná kézira tartalm pár Bibliothé Nation Biblia-kézira ő e kö legrég 1286- va berl por áll könyvtár hí Pármai 8 vatik könyvtár biblia-kézi v Érde Biblia-tekerc régisé mi kí malabár-pa In Pentateuch amel London van szamaritá B. Szamaritánu Is Bro J Encycl Ginsbu Introduct Masoretico-Criti Edit Heb Bi Stra Prolegom

10594

CÍM Biblia-kézir

SZÓC Biblia-kézira Sz k maradha ó-kor jeruzsá Tem fennál id foglalko másolásá a megenge Szof közép ki exeg i említe meg legré Bi kód követke szentpéter csás köny Biblia-kézir legré amel Dagesztá szár Pentateuch-r időszám el 604 v ugyan szentpéter könyva Biblia-kéz 916 kés prófét tartalm maszoret margó Bri Mu keve Biblia-kézir tartal ame k legré maszoret sz fel v oxf Bodleian s legtö 1104 v E A Lo gyűjtemé jele y Z Teoló Szeminá tulajdon kézir tartal pá Biblioth Natio Biblia-kézir k legré 1286 v ber po ál könyvtá h Párma vati könyvtá biblia-kéz Érd Biblia-teker régis m k malabár-p I Pentateuc ame Londo va szamarit B Szamaritán I Br Encyc Ginsb Introduc Masoretico-Crit Edi He B Str Prolego

1059

CÍ Biblia-kézi

SZÓ Biblia-kézir S maradh ó-ko jeruzs Te fenná i foglalk másolás megeng Szo közé k exe említ me legr B kó követk szentpéte csá kön Biblia-kézi legr ame Dageszt szá Pentateuch- időszá e 60 ugya szentpéte könyv Biblia-ké 91 ké prófé tartal maszore marg Br M kev Biblia-kézi tarta am legr maszore s fe ox Bodleia legt 110 L gyűjtem jel Teol Szemin tulajdo kézi tarta p Bibliot Nati Biblia-kézi legr 128 be p á könyvt Párm vat könyvt biblia-ké Ér Biblia-teke régi malabár- Pentateu am Lond v szamari Szamaritá B Ency Gins Introdu Masoretico-Cri Ed H St Proleg