10596.htm

CÍMSZÓ: Bibliakritika

SZÓCIKK: Bibliakritika az a tudomány vagy elmélet, mely a filológia minden komoly eszközével kutatja a szövegnek eredeti alakját, a szavak kétessége esetén azok eredeti jelentését, a szakaszok történeti tartalmának hitelességét, ismétlődések esetén a variánsok eredetét, az ellentmondások, stílus-eltérések vagy irányzateltérés esetén a különböző részek külön forrásait és ebben arra az eredményre jut, hogy az egységesnek mutatkozó könyvek különböző részből állnak, melyek különböző szerzőkre, sőt különböző korokra mennek vissza. Feltevéseit a vallástörténeti és mondafejlődési menet összehasonlító tanulmányára alapítja. Már a Talmud- és Midrás-irodalomban találunk számos B.-i spontán megjegyzést (pl. Jób nem létezett, sohasem szállt le Isten, sem Mózes és Elijahu nem szálltak a mennybe, mert írva van: Az ég az Isten ege, a földet az embernek adta, (Szukka 5a). Számos helyen találunk Ibn Ezra bibliakommentárjaiban meglepő és mély gondolkodásra valló B.-i megjegyzéseket, de szándékosan homályba burkolva. Spinozának Tractatus theologicopoliticus c. műve már teljes határozottsággal foglal állást a hagyománnyal szemben, de rendszerének alapját a francia Astruc Jean (keresztény orvos) rakta le (1753), aki amaz észrevételt tette, hogy a Tóra majd «Elóhim», majd «JHVH» (ejtsd zsidó hagyomány értelmében: Adonoj) névvel illeti Istent és ezt arra vezette vissza, hogy kétféle okiratból állította össze Mózes a Tórát. Későbbi kutatók aztán az egyes Isten-név szerint megkülönböztetett részeknek más-más nyelvhasználatát (frazeológiáját), stílusát, sőt irányát (papi és prófétai, kizárólagos nemzeti és egyetemes emberi) is vélték felfedezni és e szerint a Mózes V-ik könyvét különálló, párhuzamos, ősibb Tórának ismerték fel, ellenben Jósua könyvének tartalmát, irányát és hangját annyira egyezőnek találták a Tóráéval, hogy az Öt könyv folytatását látták benne és így Pentateuehos helyett Hexateuchos névvel illették a hat részű gyűjteményt. A Tóra hat könyvében pedig a következő rétegek egymásra rakodását és átgyúródását észlelték: Deuteronomista (a Mózes V. k.-nek túlnyomó része), Papi Kódex (a Mózes III. könyvében és a többi könyvekbe is átnyúló templomi, áldozati, tisztasági, papi adózási törvények és ezek szellemétől áthatott elbeszélések); Jahvista (elbeszélések a déli birodalom nemzeti szellemében), Elohista (előbbiével gyakran azonos tartalmú elbeszélések az északi birodalom politikai szempontjától). Az egyes rétegnek időbeli elhelyezése tekintetében nagyon elágazók a vélemények. Ezek a rétegek nem érnek véget a Tórával, hanem átnyúlnak a Jósua, Bírák, sőt Királyok Könyvébe is, ahol természetesen más eredeti részek közé kerülnek. A B. egyéb könyvekre vonatkozó megállapításai sokkal szilárdabb alapon nyugszanak és a Biblia értelmezésére hasznos útbaigazításul szolgálnak. Ilyenek a következők: Ézsajás prófétának hátsó fejezetei (40-66) más prófétától és más időből valók (1. 2. Jesája), a Zsoltárok címfeliratai nem a szerzőktől valók és nem hitelesek a szerző megjelölése tekintetében. Kóhelesz, Énekek Éneke könyvei nem a címben megadott Salamon király művei, hanem sokkal későbbi korok termékei (l. o.) A B. hipotézisei az újabb ásatások folytán vesztettek hitelükből és ma már a bibliatudomány első képviselői visszatérnek a merész elkalandozások útjáról. Mózes személyének történeti voltát is mind nyomatékosabban hangoztatják. Egész új szempontot visz a B.-ba Micha József bin Gorion Sinai u. Garizim, c. művében, aki a Talmudban és Midrásban szórványosan talált észrevételekben is régi hagyományokat derít fel, melyek a bibliaiakkal ellenkeznek. Fő szempontja azonban az, hogy a tórai törvényadásnak különböző színhelyét említik az idevágó könyvek és ez nem lehet jelentőség nélkül való, hanem azt mutatja, hogy a törvényadás különböző színterei egymás vetélytársai voltak: Törvényt ad Isten Ádámnak, Noénak, Ábrahámnak, Jákobnak különböző helyeken; a színaji törvényadás is két ízben, két-két kőtáblán ment végbe stb. Utolsó e sorozatban a Mózes által elrendelt, Jósua idejében végbemenő szövetségkötés. Már a Talmud is így magyarázza azt a tényt, hogy a kecskegödölyének tejben való főzését három ízben ugyanazon szavakkal tiltja a Tóra, amikor azt mondja, hogy az elsőt a Szinájon, a másodikat Moáb földjén, a harmadikat Garizim hegyén hirdette Isten. Ez utóbbi tény jelentőséges következtetésekre ad alapot. Garizim hegye t. i. Szichem városa közelében van az Ebál heggyel szemben. Itt állomásozott Ábrahám és épített oltárt, itt építi fel Él Elóhé Jiszróel nevű oltárát Jákob is, itt rejti el a bálványképeket, melyeket a kánaániak kiszolgáltatnak; Szichemban adják el Józsefet testvérei és ott van sírhelye. Garizim hegyére rendeli el Mózes Jósuának a szövetség újból való megkötését, Garizim hegyén mondja Jótam lazító beszédét atyja gyilkosai ellen. Szichemben megy végbe a birodalom kettészakadása. A második jeruzsálemi templom felépítésével egyidejűleg épül (Josephus szerint) a Garizim hegyén a szamaritánusok temploma, melyet csak 200 évvel későbben Hyrkan János makkabeus király romboltat le, ellenben Heródes ismét felépíti a várost. A szamaritánusok mai napig fennmaradt, de pár családra lesorvadt szektája most is a Garizim tövében lakik és ott mutatja be manapság is peszach áldozatát. E tények mind Garizim hegyének szentsége mellett tanúskodtak, ami csak arra vezethető vissza, hogy ott ment végbe a törvényadás. A pusztában agrárjellegű és egyéb fejlett viszonyokra számító törvényt adni nem lett volna szerző szerint alkalmas. És csakugyan a Tóra is megőrzött két törvény-gyűjteményt, melyet a Garizim hegyével hoz kapcsolatba. Bevezetőileg az elsőhöz elrendeli, hogy a Jordánon való átkelés után áldást mondjon ki Mózes a törvény megtartóira a Garizim hegyén, a törvénymegszegőkre pedig átkot az Ebál hegyéről (Mózes V. 11. 29). Továbbá elrendeli az átkelés idejére (u. o. 27. 7), hogy követ állítsanak és Tórát adjanak az Ebal hegyén (de egyik régi verzió szerint a Garizim hegyén). E Tóra pedig a folytatás szerint nem más, mint egy 12 pontból álló átok 1. bálvány készítőre, 2. szülők megszégyenítőjére, .3 határsértőre, 4. vak megtévesztőjére, 5. idegen, árva és özvegy jogának elferdítőjére, 6-9. vérfertőzőre és fajtalankodóra, 10. emberölőre, 11. megvesztegetést elfogadóra, 12. a Tóra bármely igéjének megszegőjére. A nép valamennyire ünnepies Áment mond. Ez a 12-68 törvény pendantja a 10 Igének, azzal a különbséggel, hogy a 12-es törvény már a szentföldön lett kihirdetve és annak alapján lett a nép néppé (u. o. 9 és 10) Jósua könyvének zárófejezete szerint az ország felosztása után Szichemben még egyszer népgyűlést tart és azon a nép megfogadja, hogy az Egy Istent fogja szolgálni. Mintha mindez ideig nem állott volna fenn ez a szövetség. A Garizim-adatok, szerző nézete szerint, kellő összeállítása arra a feltevésre ad alapot, hogy Garizim-szövetség régibb mint a szinaji, a 12-es törvény átok-alakjánál fogva is ősibb a Tízigénél a be nem írott emlékkő régibb, mint a két beírott kőtábla. Mózes átkel a Vörös-tengeren, Jósua a Jordánon, Mózes is, Jósua kémeket küldenek az országba, csakhogy Jósua kettőt, Mózes tizenkettőt. Mózesnek így szól az Isten: ne közelíts ide, vesd le saruidat, Jósuának is, csakhogy ez esetben hadvezérhez közvetlenül hadvezér adja át az üzenetet. A két hős tehát egyazon hagyomány változatainak hősei eredetileg és csak hagyományegyeztetési célokból lettek a szerkesztők által előddé és utóddá téve. Egyébként Bin Gorion szerint már egy múlt századbeli Hirsch nevű tudós egy héber munkájában («Kórót Jiszroel veemunószó») úgy értelmezi a tórai helyet, mely szerint «Mózes Isten keze által halt meg», hogy ez hangsúlyozott megtagadása ama feltevésnek, mintha Jósua keze által halt volna meg. Ugyanezt a nézetet történet-pszichológiai alapon vallja Goethe (West östl. Divan). A Midrásból több helyet idéz, mely Jósua felsőbbségét tünteti fel Mózes fölött. Ilyen mondás is a talmud-szerző ajkain, aminő: «Ha Jósua, Nun fia, mondta volna, sem hittem volna», szerinte Jósua nagyobb tekintélye mellett bizonyít. Ha ebből nem is, de kitűnik abból, hogy a nép emlékében mesterségesen eltakarták Jósua érdemeit Mózeséivel. Figyelmet érdemel a Messiásnak is számos hely szerint Efrájim, tehát Jósua törzsének kebléből való származtatása, szemben a rendesen uralkodó felfogástól, mely szerint Dávid házának sarjadéka lesz. Míg a történeti elbeszélések Bin Gorion szerint Mózes javára vannak beállítva, a valóságban Jósua lett volna az eredeti népvezér, de egy újabb, Júda-béli mesterségesen keltett nép hit Mózesnek előtérbe állításával visszaszorította Jósuát. A hithű zsidóság természetesen nem a bibliakritika, hanem a hagyomány alapján ítéli meg a Bibliát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 596. címszó a lexikon => 120. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10596.htm

CÍMSZÓ: Bibliakritika

SZÓCIKK: Bibliakritika az a tudomány vagy elmélet, mely a filológia minden komoly eszközével kutatja a szövegnek eredeti alakját, a szavak kétessége esetén azok eredeti jelentését, a szakaszok történeti tartalmának hitelességét, ismétlődések esetén a variánsok eredetét, az ellentmondások, stílus-eltérések vagy irányzateltérés esetén a különböző részek külön forrásait és ebben arra az eredményre jut, hogy az egységesnek mutatkozó könyvek különböző részből állnak, melyek különböző szerzőkre, sőt különböző korokra mennek vissza. Feltevéseit a vallástörténeti és mondafejlődési menet összehasonlító tanulmányára alapítja. Már a Talmud- és Midrás-irodalomban találunk számos B.-i spontán megjegyzést pl. Jób nem létezett, sohasem szállt le Isten, sem Mózes és Elijahu nem szálltak a mennybe, mert írva van: Az ég az Isten ege, a földet az embernek adta, Szukka 5a . Számos helyen találunk Ibn Ezra bibliakommentárjaiban meglepő és mély gondolkodásra valló B.-i megjegyzéseket, de szándékosan homályba burkolva. Spinozának Tractatus theologicopoliticus c. műve már teljes határozottsággal foglal állást a hagyománnyal szemben, de rendszerének alapját a francia Astruc Jean keresztény orvos rakta le 1753 , aki amaz észrevételt tette, hogy a Tóra majd Elóhim , majd JHVH ejtsd zsidó hagyomány értelmében: Adonoj névvel illeti Istent és ezt arra vezette vissza, hogy kétféle okiratból állította össze Mózes a Tórát. Későbbi kutatók aztán az egyes Isten-név szerint megkülönböztetett részeknek más-más nyelvhasználatát frazeológiáját , stílusát, sőt irányát papi és prófétai, kizárólagos nemzeti és egyetemes emberi is vélték felfedezni és e szerint a Mózes V-ik könyvét különálló, párhuzamos, ősibb Tórának ismerték fel, ellenben Jósua könyvének tartalmát, irányát és hangját annyira egyezőnek találták a Tóráéval, hogy az Öt könyv folytatását látták benne és így Pentateuehos helyett Hexateuchos névvel illették a hat részű gyűjteményt. A Tóra hat könyvében pedig a következő rétegek egymásra rakodását és átgyúródását észlelték: Deuteronomista a Mózes V. k.-nek túlnyomó része , Papi Kódex a Mózes III. könyvében és a többi könyvekbe is átnyúló templomi, áldozati, tisztasági, papi adózási törvények és ezek szellemétől áthatott elbeszélések ; Jahvista elbeszélések a déli birodalom nemzeti szellemében , Elohista előbbiével gyakran azonos tartalmú elbeszélések az északi birodalom politikai szempontjától . Az egyes rétegnek időbeli elhelyezése tekintetében nagyon elágazók a vélemények. Ezek a rétegek nem érnek véget a Tórával, hanem átnyúlnak a Jósua, Bírák, sőt Királyok Könyvébe is, ahol természetesen más eredeti részek közé kerülnek. A B. egyéb könyvekre vonatkozó megállapításai sokkal szilárdabb alapon nyugszanak és a Biblia értelmezésére hasznos útbaigazításul szolgálnak. Ilyenek a következők: Ézsajás prófétának hátsó fejezetei 40-66 más prófétától és más időből valók 1. 2. Jesája , a Zsoltárok címfeliratai nem a szerzőktől valók és nem hitelesek a szerző megjelölése tekintetében. Kóhelesz, Énekek Éneke könyvei nem a címben megadott Salamon király művei, hanem sokkal későbbi korok termékei l. o. A B. hipotézisei az újabb ásatások folytán vesztettek hitelükből és ma már a bibliatudomány első képviselői visszatérnek a merész elkalandozások útjáról. Mózes személyének történeti voltát is mind nyomatékosabban hangoztatják. Egész új szempontot visz a B.-ba Micha József bin Gorion Sinai u. Garizim, c. művében, aki a Talmudban és Midrásban szórványosan talált észrevételekben is régi hagyományokat derít fel, melyek a bibliaiakkal ellenkeznek. Fő szempontja azonban az, hogy a tórai törvényadásnak különböző színhelyét említik az idevágó könyvek és ez nem lehet jelentőség nélkül való, hanem azt mutatja, hogy a törvényadás különböző színterei egymás vetélytársai voltak: Törvényt ad Isten Ádámnak, Noénak, Ábrahámnak, Jákobnak különböző helyeken; a színaji törvényadás is két ízben, két-két kőtáblán ment végbe stb. Utolsó e sorozatban a Mózes által elrendelt, Jósua idejében végbemenő szövetségkötés. Már a Talmud is így magyarázza azt a tényt, hogy a kecskegödölyének tejben való főzését három ízben ugyanazon szavakkal tiltja a Tóra, amikor azt mondja, hogy az elsőt a Szinájon, a másodikat Moáb földjén, a harmadikat Garizim hegyén hirdette Isten. Ez utóbbi tény jelentőséges következtetésekre ad alapot. Garizim hegye t. i. Szichem városa közelében van az Ebál heggyel szemben. Itt állomásozott Ábrahám és épített oltárt, itt építi fel Él Elóhé Jiszróel nevű oltárát Jákob is, itt rejti el a bálványképeket, melyeket a kánaániak kiszolgáltatnak; Szichemban adják el Józsefet testvérei és ott van sírhelye. Garizim hegyére rendeli el Mózes Jósuának a szövetség újból való megkötését, Garizim hegyén mondja Jótam lazító beszédét atyja gyilkosai ellen. Szichemben megy végbe a birodalom kettészakadása. A második jeruzsálemi templom felépítésével egyidejűleg épül Josephus szerint a Garizim hegyén a szamaritánusok temploma, melyet csak 200 évvel későbben Hyrkan János makkabeus király romboltat le, ellenben Heródes ismét felépíti a várost. A szamaritánusok mai napig fennmaradt, de pár családra lesorvadt szektája most is a Garizim tövében lakik és ott mutatja be manapság is peszach áldozatát. E tények mind Garizim hegyének szentsége mellett tanúskodtak, ami csak arra vezethető vissza, hogy ott ment végbe a törvényadás. A pusztában agrárjellegű és egyéb fejlett viszonyokra számító törvényt adni nem lett volna szerző szerint alkalmas. És csakugyan a Tóra is megőrzött két törvény-gyűjteményt, melyet a Garizim hegyével hoz kapcsolatba. Bevezetőileg az elsőhöz elrendeli, hogy a Jordánon való átkelés után áldást mondjon ki Mózes a törvény megtartóira a Garizim hegyén, a törvénymegszegőkre pedig átkot az Ebál hegyéről Mózes V. 11. 29 . Továbbá elrendeli az átkelés idejére u. o. 27. 7 , hogy követ állítsanak és Tórát adjanak az Ebal hegyén de egyik régi verzió szerint a Garizim hegyén . E Tóra pedig a folytatás szerint nem más, mint egy 12 pontból álló átok 1. bálvány készítőre, 2. szülők megszégyenítőjére, .3 határsértőre, 4. vak megtévesztőjére, 5. idegen, árva és özvegy jogának elferdítőjére, 6-9. vérfertőzőre és fajtalankodóra, 10. emberölőre, 11. megvesztegetést elfogadóra, 12. a Tóra bármely igéjének megszegőjére. A nép valamennyire ünnepies Áment mond. Ez a 12-68 törvény pendantja a 10 Igének, azzal a különbséggel, hogy a 12-es törvény már a szentföldön lett kihirdetve és annak alapján lett a nép néppé u. o. 9 és 10 Jósua könyvének zárófejezete szerint az ország felosztása után Szichemben még egyszer népgyűlést tart és azon a nép megfogadja, hogy az Egy Istent fogja szolgálni. Mintha mindez ideig nem állott volna fenn ez a szövetség. A Garizim-adatok, szerző nézete szerint, kellő összeállítása arra a feltevésre ad alapot, hogy Garizim-szövetség régibb mint a szinaji, a 12-es törvény átok-alakjánál fogva is ősibb a Tízigénél a be nem írott emlékkő régibb, mint a két beírott kőtábla. Mózes átkel a Vörös-tengeren, Jósua a Jordánon, Mózes is, Jósua kémeket küldenek az országba, csakhogy Jósua kettőt, Mózes tizenkettőt. Mózesnek így szól az Isten: ne közelíts ide, vesd le saruidat, Jósuának is, csakhogy ez esetben hadvezérhez közvetlenül hadvezér adja át az üzenetet. A két hős tehát egyazon hagyomány változatainak hősei eredetileg és csak hagyományegyeztetési célokból lettek a szerkesztők által előddé és utóddá téve. Egyébként Bin Gorion szerint már egy múlt századbeli Hirsch nevű tudós egy héber munkájában Kórót Jiszroel veemunószó úgy értelmezi a tórai helyet, mely szerint Mózes Isten keze által halt meg , hogy ez hangsúlyozott megtagadása ama feltevésnek, mintha Jósua keze által halt volna meg. Ugyanezt a nézetet történet-pszichológiai alapon vallja Goethe West östl. Divan . A Midrásból több helyet idéz, mely Jósua felsőbbségét tünteti fel Mózes fölött. Ilyen mondás is a talmud-szerző ajkain, aminő: Ha Jósua, Nun fia, mondta volna, sem hittem volna , szerinte Jósua nagyobb tekintélye mellett bizonyít. Ha ebből nem is, de kitűnik abból, hogy a nép emlékében mesterségesen eltakarták Jósua érdemeit Mózeséivel. Figyelmet érdemel a Messiásnak is számos hely szerint Efrájim, tehát Jósua törzsének kebléből való származtatása, szemben a rendesen uralkodó felfogástól, mely szerint Dávid házának sarjadéka lesz. Míg a történeti elbeszélések Bin Gorion szerint Mózes javára vannak beállítva, a valóságban Jósua lett volna az eredeti népvezér, de egy újabb, Júda-béli mesterségesen keltett nép hit Mózesnek előtérbe állításával visszaszorította Jósuát. A hithű zsidóság természetesen nem a bibliakritika, hanem a hagyomány alapján ítéli meg a Bibliát.

10596.ht

CÍMSZÓ Bibliakritik

SZÓCIKK Bibliakritik a tudomán vag elmélet mel filológi minde komol eszközéve kutatj szövegne eredet alakját szava kétesség eseté azo eredet jelentését szakaszo történet tartalmána hitelességét ismétlődése eseté variánso eredetét a ellentmondások stílus-eltérése vag irányzateltéré eseté különböz része külö forrásai é ebbe arr a eredményr jut hog a egységesne mutatkoz könyve különböz részbő állnak melye különböz szerzőkre ső különböz korokr menne vissza Feltevései vallástörténet é mondafejlődés mene összehasonlít tanulmányár alapítja Má Talmud é Midrás-irodalomba találun számo B.- spontá megjegyzés pl Jó ne létezett sohase száll l Isten se Móze é Elijah ne szállta mennybe mer írv van A é a Iste ege földe a emberne adta Szukk 5 Számo helye találun Ib Ezr bibliakommentárjaiba meglep é mél gondolkodásr vall B.- megjegyzéseket d szándékosa homályb burkolva Spinozána Tractatu theologicopoliticu c műv má telje határozottságga fogla állás hagyománnya szemben d rendszeréne alapjá franci Astru Jea keresztén orvo rakt l 175 ak ama észrevétel tette hog Tór maj Elóhi maj JHV ejts zsid hagyomán értelmében Adono névve illet Isten é ez arr vezett vissza hog kétfél okiratbó állított össz Móze Tórát Később kutató aztá a egye Isten-né szerin megkülönböztetet részekne más-má nyelvhasználatá frazeológiájá stílusát ső irányá pap é prófétai kizárólago nemzet é egyeteme ember i vélté felfedezn é szerin Móze V-i könyvé különálló párhuzamos ősib Tórána ismerté fel ellenbe Jósu könyvéne tartalmát irányá é hangjá annyir egyezőne találtá Tóráéval hog a Ö köny folytatásá láttá benn é íg Pentateueho helyet Hexateucho névve illetté ha rész gyűjteményt Tór ha könyvébe pedi következ rétege egymásr rakodásá é átgyúródásá észlelték Deuteronomist Móze V k.-ne túlnyom rész Pap Kóde Móze III könyvébe é több könyvekb i átnyúl templomi áldozati tisztasági pap adózás törvénye é eze szellemétő áthatot elbeszélése Jahvist elbeszélése dél birodalo nemzet szellemébe Elohist előbbiéve gyakra azono tartalm elbeszélése a észak birodalo politika szempontjátó A egye rétegne időbel elhelyezés tekintetébe nagyo elágazó vélemények Eze rétege ne érne vége Tórával hane átnyúlna Jósua Bírák ső Királyo Könyvéb is aho természetese má eredet része köz kerülnek B egyé könyvekr vonatkoz megállapítása sokka szilárdab alapo nyugszana é Bibli értelmezésér haszno útbaigazításu szolgálnak Ilyene következők Ézsajá prófétána háts fejezete 40-6 má prófétátó é má időbő való 1 2 Jesáj Zsoltáro címfelirata ne szerzőktő való é ne hitelese szerz megjelölés tekintetében Kóhelesz Éneke Ének könyve ne címbe megadot Salamo királ művei hane sokka később koro terméke l o B hipotézise a újab ásatáso folytá vesztette hitelükbő é m má bibliatudomán els képviselő visszatérne merés elkalandozáso útjáról Móze személyéne történet voltá i min nyomatékosabba hangoztatják Egés ú szemponto vis B.-b Mich Józse bi Gorio Sina u Garizim c művében ak Talmudba é Midrásba szórványosa talál észrevételekbe i rég hagyományoka derí fel melye bibliaiakka ellenkeznek F szempontj azonba az hog tóra törvényadásna különböz színhelyé említi a idevág könyve é e ne lehe jelentősé nélkü való hane az mutatja hog törvényadá különböz színtere egymá vetélytársa voltak Törvény a Iste Ádámnak Noénak Ábrahámnak Jákobna különböz helyeken színaj törvényadá i ké ízben két-ké kőtáblá men végb stb Utols sorozatba Móze álta elrendelt Jósu idejébe végbemen szövetségkötés Má Talmu i íg magyarázz az tényt hog kecskegödölyéne tejbe val főzésé háro ízbe ugyanazo szavakka tiltj Tóra amiko az mondja hog a első Szinájon másodika Moá földjén harmadika Garizi hegyé hirdett Isten E utóbb tén jelentősége következtetésekr a alapot Garizi hegy t i Sziche város közelébe va a Ebá heggye szemben It állomásozot Ábrahá é építet oltárt it épít fe É Elóh Jiszróe nev oltárá Jáko is it rejt e bálványképeket melyeke kánaánia kiszolgáltatnak Szichemba adjá e Józsefe testvére é ot va sírhelye Garizi hegyér rendel e Móze Jósuána szövetsé újbó val megkötését Garizi hegyé mondj Jóta lazít beszédé atyj gyilkosa ellen Szichembe meg végb birodalo kettészakadása másodi jeruzsálem templo felépítéséve egyidejűle épü Josephu szerin Garizi hegyé szamaritánuso temploma melye csa 20 évve későbbe Hyrka Jáno makkabeu királ rombolta le ellenbe Heróde ismé felépít várost szamaritánuso ma napi fennmaradt d pá családr lesorvad szektáj mos i Garizi tövébe laki é ot mutatj b manapsá i peszac áldozatát ténye min Garizi hegyéne szentség mellet tanúskodtak am csa arr vezethet vissza hog ot men végb törvényadás pusztába agrárjelleg é egyé fejlet viszonyokr számít törvény adn ne let voln szerz szerin alkalmas É csakugya Tór i megőrzöt ké törvény-gyűjteményt melye Garizi hegyéve ho kapcsolatba Bevezetőile a elsőhö elrendeli hog Jordáno val átkelé utá áldás mondjo k Móze törvén megtartóir Garizi hegyén törvénymegszegőkr pedi átko a Ebá hegyérő Móze V 11 2 Tovább elrendel a átkelé idejér u o 27 hog köve állítsana é Tórá adjana a Eba hegyé d egyi rég verzi szerin Garizi hegyé Tór pedi folytatá szerin ne más min eg 1 pontbó áll áto 1 bálván készítőre 2 szülő megszégyenítőjére . határsértőre 4 va megtévesztőjére 5 idegen árv é özveg jogána elferdítőjére 6-9 vérfertőzőr é fajtalankodóra 10 emberölőre 11 megvesztegetés elfogadóra 12 Tór bármel igéjéne megszegőjére né valamennyir ünnepie Ámen mond E 12-6 törvén pendantj 1 Igének azza különbséggel hog 12-e törvén má szentföldö let kihirdetv é anna alapjá let né népp u o é 1 Jósu könyvéne zárófejezet szerin a orszá felosztás utá Szichembe mé egysze népgyűlés tar é azo né megfogadja hog a Eg Isten fogj szolgálni Minth minde idei ne állot voln fen e szövetség Garizim-adatok szerz nézet szerint kell összeállítás arr feltevésr a alapot hog Garizim-szövetsé régib min szinaji 12-e törvén átok-alakjáná fogv i ősib Tízigéné b ne írot emlékk régibb min ké beírot kőtábla Móze átke Vörös-tengeren Jósu Jordánon Móze is Jósu kémeke küldene a országba csakhog Jósu kettőt Móze tizenkettőt Mózesne íg szó a Isten n közelít ide ves l saruidat Jósuána is csakhog e esetbe hadvezérhe közvetlenü hadvezé adj á a üzenetet ké hő tehá egyazo hagyomán változataina hőse eredetile é csa hagyományegyeztetés célokbó lette szerkesztő álta elődd é utódd téve Egyébkén Bi Gorio szerin má eg múl századbel Hirsc nev tudó eg hébe munkájába Kóró Jiszroe veemunósz úg értelmez tóra helyet mel szerin Móze Iste kez álta hal me hog e hangsúlyozot megtagadás am feltevésnek minth Jósu kez álta hal voln meg Ugyanez nézete történet-pszichológia alapo vallj Goeth Wes östl Diva Midrásbó töb helye idéz mel Jósu felsőbbségé tüntet fe Móze fölött Ilye mondá i talmud-szerz ajkain aminő H Jósua Nu fia mondt volna se hitte voln szerint Jósu nagyob tekintély mellet bizonyít H ebbő ne is d kitűni abból hog né emlékébe mesterségese eltakartá Jósu érdemei Mózeséivel Figyelme érdeme Messiásna i számo hel szerin Efrájim tehá Jósu törzséne keblébő val származtatása szembe rendese uralkod felfogástól mel szerin Dávi házána sarjadék lesz Mí történet elbeszélése Bi Gorio szerin Móze javár vanna beállítva valóságba Jósu let voln a eredet népvezér d eg újabb Júda-bél mesterségese keltet né hi Mózesne előtérb állításáva visszaszorított Jósuát hith zsidósá természetese ne bibliakritika hane hagyomán alapjá ítél me Bibliát

10596.h

CÍMSZ Bibliakriti

SZÓCIK Bibliakriti tudomá va elméle me filológ mind komo eszközév kutat szövegn erede alakjá szav kétessé eset az erede jelentésé szakasz történe tartalmán hitelességé ismétlődés eset variáns eredeté ellentmondáso stílus-eltérés va irányzateltér eset különbö rész kül forrása ebb ar eredmény ju ho egységesn mutatko könyv különbö részb állna mely különbö szerzőkr s különbö korok menn vissz Feltevése vallástörténe mondafejlődé men összehasonlí tanulmányá alapítj M Talmu Midrás-irodalomb találu szám B. spont megjegyzé p J n létezet sohas szál Iste s Móz Elija n szállt mennyb me ír va Ist eg föld embern adt Szuk Szám hely találu I Ez bibliakommentárjaib megle mé gondolkodás val B. megjegyzéseke szándékos homály burkolv Spinozán Tractat theologicopolitic mű m telj határozottságg fogl állá hagyománny szembe rendszerén alapj franc Astr Je kereszté orv rak 17 a am észrevéte tett ho Tó ma Elóh ma JH ejt zsi hagyomá értelmébe Adon névv ille Iste e ar vezet vissz ho kétfé okiratb állítot öss Móz Tórá Későb kutat azt egy Isten-n szeri megkülönböztete részekn más-m nyelvhasználat frazeológiáj stílusá s irány pa próféta kizárólag nemze egyetem embe vélt felfedez szeri Móz V- könyv különáll párhuzamo ősi Tórán ismert fe ellenb Jós könyvén tartalmá irány hangj annyi egyezőn talált Tóráéva ho kön folytatás látt ben í Pentateueh helye Hexateuch névv illett h rés gyűjtemény Tó h könyvéb ped követke réteg egymás rakodás átgyúródás észlelté Deuteronomis Móz k.-n túlnyo rés Pa Kód Móz II könyvéb töb könyvek átnyú templom áldozat tisztaság pa adózá törvény ez szellemét áthato elbeszélés Jahvis elbeszélés dé birodal nemze szelleméb Elohis előbbiév gyakr azon tartal elbeszélés észa birodal politik szempontját egy rétegn időbe elhelyezé tekintetéb nagy elágaz véleménye Ez réteg n érn vég Tóráva han átnyúln Jósu Bírá s Király Könyvé i ah természetes m erede rész kö kerülne egy könyvek vonatko megállapítás sokk szilárda alap nyugszan Bibl értelmezésé haszn útbaigazítás szolgálna Ilyen következő Ézsaj prófétán hát fejezet 40- m prófétát m időb val Jesá Zsoltár címfelirat n szerzőkt val n hiteles szer megjelölé tekintetébe Kóheles Ének Éne könyv n címb megado Salam kirá műve han sokk későb kor termék hipotézis úja ásatás folyt vesztett hitelükb m bibliatudomá el képvisel visszatérn meré elkalandozás útjáró Móz személyén történe volt mi nyomatékosabb hangoztatjá Egé szempont vi B.- Mic Józs b Gori Sin Garizi művébe a Talmudb Midrásb szórványos talá észrevételekb ré hagyományok der fe mely bibliaiakk ellenkezne szempont azonb a ho tór törvényadásn különbö színhely említ idevá könyv n leh jelentős nélk val han a mutatj ho törvényad különbö színter egym vetélytárs volta Törvén Ist Ádámna Noéna Ábrahámna Jákobn különbö helyeke szína törvényad k ízbe két-k kőtábl me vég st Utol sorozatb Móz ált elrendel Jós idejéb végbeme szövetségköté M Talm í magyaráz a tény ho kecskegödölyén tejb va főzés hár ízb ugyanaz szavakk tilt Tór amik a mondj ho els Szinájo második Mo földjé harmadik Gariz hegy hirdet Iste utób té jelentőség következtetések alapo Gariz heg Szich váro közeléb v Eb heggy szembe I állomásozo Ábrah építe oltár i épí f Eló Jiszró ne oltár Ják i i rej bálványképeke melyek kánaáni kiszolgáltatna Szichemb adj József testvér o v sírhely Gariz hegyé rende Móz Jósuán szövets újb va megkötésé Gariz hegy mond Jót lazí beszéd aty gyilkos elle Szichemb me vég birodal kettészakadás másod jeruzsále templ felépítésév egyidejűl ép Joseph szeri Gariz hegy szamaritánus templom mely cs 2 évv később Hyrk Ján makkabe kirá rombolt l ellenb Heród ism felépí város szamaritánus m nap fennmarad p család lesorva szektá mo Gariz tövéb lak o mutat manaps pesza áldozatá tény mi Gariz hegyén szentsé melle tanúskodta a cs ar vezethe vissz ho o me vég törvényadá pusztáb agrárjelle egy fejle viszonyok számí törvén ad n le vol szer szeri alkalma csakugy Tó megőrzö k törvény-gyűjtemény mely Gariz hegyév h kapcsolatb Bevezetőil elsőh elrendel ho Jordán va átkel ut áldá mondj Móz törvé megtartói Gariz hegyé törvénymegszegők ped átk Eb hegyér Móz 1 Továb elrende átkel idejé 2 ho köv állítsan Tór adjan Eb hegy egy ré verz szeri Gariz hegy Tó ped folytat szeri n má mi e pontb ál át bálvá készítőr szül megszégyenítőjér határsértőr v megtévesztőjér idege ár özve jogán elferdítőjér 6- vérfertőző fajtalankodór 1 emberölőr 1 megvesztegeté elfogadór 1 Tó bárme igéjén megszegőjér n valamennyi ünnepi Áme mon 12- törvé pendant Igéne azz különbségge ho 12- törvé m szentföld le kihirdet ann alapj le n nép Jós könyvén zárófejeze szeri orsz felosztá ut Szichemb m egysz népgyűlé ta az n megfogadj ho E Iste fog szolgáln Mint mind ide n állo vol fe szövetsé Garizim-adato szer néze szerin kel összeállítá ar feltevés alapo ho Garizim-szövets régi mi szinaj 12- törvé átok-alakján fog ősi Tízigén n íro emlék régib mi k beíro kőtábl Móz átk Vörös-tengere Jós Jordáno Móz i Jós kémek külden országb csakho Jós kettő Móz tizenkettő Mózesn í sz Iste közelí id ve saruida Jósuán i csakho esetb hadvezérh közvetlen hadvez ad üzenete k h teh egyaz hagyomá változatain hős eredetil cs hagyományegyezteté célokb lett szerkeszt ált előd utód tév Egyébké B Gori szeri m e mú századbe Hirs ne tud e héb munkájáb Kór Jiszro veemunós ú értelme tór helye me szeri Móz Ist ke ált ha m ho hangsúlyozo megtagadá a feltevésne mint Jós ke ált ha vol me Ugyane nézet történet-pszichológi alap vall Goet We öst Div Midrásb tö hely idé me Jós felsőbbség tünte f Móz fölöt Ily mond talmud-szer ajkai amin Jósu N fi mond voln s hitt vol szerin Jós nagyo tekintél melle bizonyí ebb n i kitűn abbó ho n emlékéb mesterséges eltakart Jós érdeme Mózeséive Figyelm érdem Messiásn szám he szeri Efráji teh Jós törzsén kebléb va származtatás szemb rendes uralko felfogástó me szeri Dáv házán sarjadé les M történe elbeszélés B Gori szeri Móz javá vann beállítv valóságb Jós le vol erede népvezé e újab Júda-bé mesterséges kelte n h Mózesn előtér állításáv visszaszorítot Jósuá hit zsidós természetes n bibliakritik han hagyomá alapj íté m Bibliá

10596.

CÍMS Bibliakrit

SZÓCI Bibliakrit tudom v elmél m filoló min kom eszközé kuta szöveg ered alakj sza kétess ese a ered jelentés szakas történ tartalmá hitelesség ismétlődé ese varián eredet ellentmondás stílus-eltéré v irányzatelté ese különb rés kü forrás eb a eredmén j h egységes mutatk köny különb rész álln mel különb szerzők különb koro men viss Feltevés vallástörtén mondafejlőd me összehasonl tanulmány alapít Talm Midrás-irodalom talál szá B spon megjegyz léteze soha szá Ist Mó Elij száll menny m í v Is e föl ember ad Szu Szá hel talál E bibliakommentárjai megl m gondolkodá va B megjegyzések szándéko homál burkol Spinozá Tracta theologicopoliti m tel határozottság fog áll hagyománn szemb rendszeré alap fran Ast J kereszt or ra 1 a észrevét tet h T m Eló m J ej zs hagyom értelméb Ado név ill Ist a veze viss h kétf okirat állíto ös Mó Tór Késő kuta az eg Isten- szer megkülönböztet részek más- nyelvhasznála frazeológiá stílus irán p prófét kizáróla nemz egyete emb vél felfede szer Mó V köny különál párhuzam ős Tórá ismer f ellen Jó könyvé tartalm irán hang anny egyező talál Tóráév h kö folytatá lát be Pentateue hely Hexateuc név illet ré gyűjtemén T könyvé pe követk réte egymá rakodá átgyúródá észlelt Deuteronomi Mó k.- túlny ré P Kó Mó I könyvé tö könyve átny templo áldoza tisztasá p adóz törvén e szellemé áthat elbeszélé Jahvi elbeszélé d biroda nemz szellemé Elohi előbbié gyak azo tarta elbeszélé ész biroda politi szempontjá eg réteg időb elhelyez tekinteté nag elága vélemény E réte ér vé Tóráv ha átnyúl Jós Bír Királ Könyv a természete ered rés k kerüln eg könyve vonatk megállapítá sok szilárd ala nyugsza Bib értelmezés hasz útbaigazítá szolgáln Ilye következ Ézsa prófétá há fejeze 40 prófétá idő va Jes Zsoltá címfelira szerzők va hitele sze megjelöl tekintetéb Kóhele Éne Én köny cím megad Sala kir műv ha sok késő ko termé hipotézi új ásatá foly vesztet hitelük bibliatudom e képvise visszatér mer elkalandozá útjár Mó személyé történ vol m nyomatékosab hangoztatj Eg szempon v B. Mi Józ Gor Si Gariz művéb Talmud Midrás szórványo tal észrevételek r hagyományo de f mel bibliaiak ellenkezn szempon azon h tó törvényadás különb színhel emlí idev köny le jelentő nél va ha mutat h törvénya különb színte egy vetélytár volt Törvé Is Ádámn Noén Ábrahámn Jákob különb helyek szín törvénya ízb két- kőtáb m vé s Uto sorozat Mó ál elrende Jó idejé végbem szövetségköt Tal magyará tén h kecskegödölyé tej v főzé há íz ugyana szavak til Tó ami mond h el Szináj másodi M földj harmadi Gari heg hirde Ist utó t jelentősé következtetése alap Gari he Szic vár közelé E hegg szemb állomásoz Ábra épít oltá ép El Jiszr n oltá Já re bálványképek melye kánaán kiszolgáltatn Szichem ad Józse testvé sírhel Gari hegy rend Mó Jósuá szövet új v megkötés Gari heg mon Jó laz beszé at gyilko ell Szichem m vé biroda kettészakadá máso jeruzsál temp felépítésé egyidejű é Josep szer Gari heg szamaritánu templo mel c év későb Hyr Já makkab kir rombol ellen Heró is felép váro szamaritánu na fennmara csalá lesorv szekt m Gari tövé la muta manap pesz áldozat tén m Gari hegyé szents mell tanúskodt c a vezeth viss h m vé törvényad pusztá agrárjell eg fejl viszonyo szám törvé a l vo sze szer alkalm csakug T megőrz törvény-gyűjtemén mel Gari hegyé kapcsolat Bevezetői első elrende h Jordá v átke u áld mond Mó törv megtartó Gari hegy törvénymegszegő pe át E hegyé Mó Tová elrend átke idej h kö állítsa Tó adja E heg eg r ver szer Gari heg T pe folyta szer m m pont á á bálv készítő szü megszégyenítőjé határsértő megtévesztőjé ideg á özv jogá elferdítőjé 6 vérfertőz fajtalankodó emberölő megveszteget elfogadó T bárm igéjé megszegőjé valamenny ünnep Ám mo 12 törv pendan Igén az különbségg h 12 törv szentföl l kihirde an alap l né Jó könyvé zárófejez szer ors feloszt u Szichem egys népgyűl t a megfogad h Ist fo szolgál Min min id áll vo f szövets Garizim-adat sze néz szeri ke összeállít a feltevé alap h Garizim-szövet rég m szina 12 törv átok-alakjá fo ős Tízigé ír emlé régi m beír kőtáb Mó át Vörös-tenger Jó Jordán Mó Jó kéme külde ország csakh Jó kett Mó tizenkett Mózes s Ist közel i v saruid Jósuá csakh eset hadvezér közvetle hadve a üzenet te egya hagyom változatai hő eredeti c hagyományegyeztet célok let szerkesz ál elő utó té Egyébk Gor szer m századb Hir n tu hé munkájá Kó Jiszr veemunó értelm tó hely m szer Mó Is k ál h h hangsúlyoz megtagad feltevésn min Jó k ál h vo m Ugyan néze történet-pszichológ ala val Goe W ös Di Midrás t hel id m Jó felsőbbsé tünt Mó fölö Il mon talmud-sze ajka ami Jós f mon vol hit vo szeri Jó nagy tekinté mell bizony eb kitű abb h emléké mestersége eltakar Jó érdem Mózeséiv Figyel érde Messiás szá h szer Efráj te Jó törzsé keblé v származtatá szem rende uralk felfogást m szer Dá házá sarjad le történ elbeszélé Gor szer Mó jav van beállít valóság Jó l vo ered népvez úja Júda-b mestersége kelt Mózes előté állításá visszaszoríto Jósu hi zsidó természete bibliakriti ha hagyom alap ít Bibli

10596

CÍM Bibliakri

SZÓC Bibliakri tudo elmé filol mi ko eszköz kut szöve ere alak sz kétes es ere jelenté szaka törté tartalm hitelessé ismétlőd es variá erede ellentmondá stílus-eltér irányzatelt es külön ré k forrá e eredmé egysége mutat kön külön rés áll me külön szerző külön kor me vis Feltevé vallástörté mondafejlő m összehason tanulmán alapí Tal Midrás-irodalo talá sz spo megjegy létez soh sz Is M Eli szál menn I fö embe a Sz Sz he talá bibliakommentárja meg gondolkod v megjegyzése szándék homá burko Spinoz Tract theologicopolit te határozottsá fo ál hagyomán szem rendszer ala fra As keresz o r észrevé te El e z hagyo értelmé Ad né il Is vez vis két okira állít ö M Tó Kés kut a e Isten sze megkülönbözte része más nyelvhasznál frazeológi stílu irá prófé kizáról nem egyet em vé felfed sze M kön különá párhuza ő Tór isme elle J könyv tartal irá han ann egyez talá Tóráé k folytat lá b Pentateu hel Hexateu né ille r gyűjtemé könyv p követ rét egym rakod átgyúród észlel Deuteronom M k. túln r K M könyv t könyv átn templ áldoz tisztas adó törvé szellem átha elbeszél Jahv elbeszél birod nem szellem Eloh előbbi gya az tart elbeszél és birod polit szempontj e réte idő elhelye tekintet na elág vélemén rét é v Tórá h átnyú Jó Bí Kirá Köny természet ere ré kerül e könyv vonat megállapít so szilár al nyugsz Bi értelmezé has útbaigazít szolgál Ily követke Ézs prófét h fejez 4 prófét id v Je Zsolt címfelir szerző v hitel sz megjelö tekinteté Kóhel Én É kön cí mega Sal ki mű h so kés k term hipotéz ú ásat fol veszte hitelü bibliatudo képvis visszaté me elkalandoz útjá M személy törté vo nyomatékosa hangoztat E szempo B M Jó Go S Gari művé Talmu Midrá szórvány ta észrevétele hagyomány d me bibliaia ellenkez szempo azo t törvényadá külön színhe eml ide kön l jelent né v h muta törvény külön színt eg vetélytá vol Törv I Ádám Noé Ábrahám Jáko külön helye szí törvény íz két kőtá v Ut soroza M á elrend J idej végbe szövetségkö Ta magyar té kecskegödöly te főz h í ugyan szava ti T am mon e Sziná másod föld harmad Gar he hird Is ut jelentős következtetés ala Gar h Szi vá közel heg szem állomáso Ábr épí olt é E Jisz olt J r bálványképe mely kánaá kiszolgáltat Sziche a Józs testv sírhe Gar heg ren M Jósu szöve ú megköté Gar he mo J la besz a gyilk el Sziche v birod kettészakad más jeruzsá tem felépítés egyidej Jose sze Gar he szamaritán templ me é késő Hy J makka ki rombo elle Her i felé vár szamaritán n fennmar csal lesor szek Gar töv l mut mana pes áldoza té Gar hegy szent mel tanúskod vezet vis v törvénya puszt agrárjel e fej viszony szá törv v sz sze alkal csaku megőr törvény-gyűjtemé me Gar hegy kapcsola Bevezető els elrend Jord átk ál mon M tör megtart Gar heg törvénymegszeg p á hegy M Tov elren átk ide k állíts T adj he e ve sze Gar he p folyt sze pon bál készít sz megszégyenítőj határsért megtévesztőj ide öz jog elferdítőj vérfertő fajtalankod emberöl megvesztege elfogad bár igéj megszegőj valamenn ünne Á m 1 tör penda Igé a különbség 1 tör szentfö kihird a ala n J könyv zárófeje sze or felosz Sziche egy népgyű megfoga Is f szolgá Mi mi i ál v szövet Garizim-ada sz né szer k összeállí feltev ala Garizim-szöve ré szin 1 tör átok-alakj f ő Tízig í eml rég beí kőtá M á Vörös-tenge J Jordá M J kém küld orszá csak J ket M tizenket Móze Is köze sarui Jósu csak ese hadvezé közvetl hadv üzene t egy hagyo változata h eredet hagyományegyezte célo le szerkes á el ut t Egyéb Go sze század Hi t h munkáj K Jisz veemun értel t hel sze M I á hangsúlyo megtaga feltevés mi J á v Ugya néz történet-pszicholó al va Go ö D Midrá he i J felsőbbs tün M föl I mo talmud-sz ajk am Jó mo vo hi v szer J nag tekint mel bizon e kit ab emlék mesterség eltaka J érde Mózeséi Figye érd Messiá sz sze Efrá t J törzs kebl származtat sze rend ural felfogás sze D ház sarja l törté elbeszél Go sze M ja va beállí valósá J v ere népve új Júda- mesterség kel Móze előt állítás visszaszorít Jós h zsid természet bibliakrit h hagyo ala í Bibl

1059

CÍ Bibliakr

SZÓ Bibliakr tud elm filo m k eszkö ku szöv er ala s kéte e er jelent szak tört tartal hiteless ismétlő e vari ered ellentmond stílus-elté irányzatel e külö r forr eredm egység muta kö külö ré ál m külö szerz külö ko m vi Feltev vallástört mondafejl összehaso tanulmá alap Ta Midrás-irodal tal s sp megjeg léte so s I El szá men f emb S S h tal bibliakommentárj me gondolko megjegyzés szándé hom burk Spino Trac theologicopoli t határozotts f á hagyomá sze rendsze al fr A keres észrev t E hagy értelm A n i I ve vi ké okir állí T Ké ku Iste sz megkülönbözt rész má nyelvhaszná frazeológ stíl ir próf kizáró ne egye e v felfe sz kö külön párhuz Tó ism ell köny tarta ir ha an egye tal Tórá folyta l Pentate he Hexate n ill gyűjtem köny köve ré egy rako átgyúró észle Deuterono k túl köny köny át temp áldo tiszta ad törv szelle áth elbeszé Jah elbeszé biro ne szelle Elo előbb gy a tar elbeszé é biro poli szempont rét id elhely tekinte n elá vélemé ré Tór átny J B Kir Kön természe er r kerü köny vona megállapí s szilá a nyugs B értelmez ha útbaigazí szolgá Il követk Éz prófé feje prófé i J Zsol címfeli szerz hite s megjel tekintet Kóhe É kö c meg Sa k m s ké ter hipoté ása fo veszt hitel bibliatud képvi visszat m elkalando útj személ tört v nyomatékos hangozta szemp J G Gar műv Talm Midr szórván t észrevétel hagyomán m bibliai ellenke szemp az törvényad külö szính em id kö jelen n mut törvén külö szín e vetélyt vo Tör Ádá No Ábrahá Ják külö hely sz törvén í ké kőt U soroz elren ide végb szövetségk T magya t kecskegödöl t fő ugya szav t a mo Szin máso föl harma Ga h hir I u jelentő következteté al Ga Sz v köze he sze állomás Áb ép ol Jis ol bálványkép mel kána kiszolgálta Szich Józ test sírh Ga he re Jós szöv megköt Ga h m l bes gyil e Szich biro kettészaka má jeruzs te felépíté egyide Jos sz Ga h szamaritá temp m kés H makk k romb ell He fel vá szamaritá fennma csa leso sze Ga tö mu man pe áldoz t Ga heg szen me tanúsko veze vi törvény pusz agrárje fe viszon sz tör s sz alka csak megő törvény-gyűjtem m Ga heg kapcsol Bevezet el elren Jor át á mo tö megtar Ga he törvénymegsze heg To elre át id állít ad h v sz Ga h foly sz po bá készí s megszégyenítő határsér megtévesztő id ö jo elferdítő vérfert fajtalanko emberö megveszteg elfoga bá igé megszegő valamen ünn tö pend Ig különbsé tö szentf kihir al köny zárófej sz o felos Szich eg népgy megfog I szolg M m á szöve Garizim-ad s n sze összeáll felte al Garizim-szöv r szi tö átok-alak Tízi em ré be kőt Vörös-teng Jord ké kül orsz csa ke tizenke Móz I köz saru Jós csa es hadvez közvet had üzen eg hagy változat erede hagyományegyezt cél l szerke e u Egyé G sz száza H munká Jis veemu érte he sz hangsúly megtag feltevé m Ugy né történet-pszichol a v G Midr h felsőbb tü fö m talmud-s aj a J m v h sze na tekin me bizo ki a emlé mestersé eltak érd Mózesé Figy ér Messi s sz Efr törz keb származta sz ren ura felfogá sz há sarj tört elbeszé G sz j v beáll valós er népv ú Júda mestersé ke Móz elő állítá visszaszorí Jó zsi természe bibliakri hagy al Bib