10597.htm

CÍMSZÓ: Biedermann

SZEMÉLYNÉV: Biedermann Michael Lazar

SZÓCIKK: Biedermann Michael Lazar, filantróp, szül. Pozsonyban 1769 aug. 13., megh. Badenben 1848 aug. 21. Egészen szegény családból származott. Vésnökinas volt és olyan művészies kivitelű pecsétet készített, hogy legfelsőbb helyről elismerést és Bécsben való iparűzési engedélyt kapott. Pecsétüzletet, majd ékszerészetet alapított, de vagyonra szert téve, a gyapjúnemesítés gondolatával is foglalkozott és ezt a gyakorlatban Ausztriában, de főleg Magyarországon az ő vállalkozása honosította meg. Ő alapította az első gyapjú-osztályozó intézetet, azonkívül a morvaországi Teltschben 600 embert foglalkoztató hasonló intézményt létesített. A kormánykörök bizalma oly nagy volt iránta, hogy Zichy gróf pénzügyminiszter a pénzhamisítási ügyben állami biztosnak nevezte ki. B. a hamis bankókat saját pénzén váltotta be. Az éhínség és rossz termés idején is a kormánynak nemcsak gabonakészletet, hanem készpénzt is bocsátott rendelkezésre, a francia háború idején pedig 300,000 forintot kamatmentesen. 1830-ban megkapta az akkor nagyon kitüntető «Hofjuwelier» címet. Hasonló szolgálatokat tett a bécsi zsidó hitközségnek is élete végéig. 1812-ben v. Hoffmansthallal együtt megalapította a vallásiskolát és az 1826. felavatott templomot; a zsidókórház létrejöttében is oszlopos része volt, ezenkívül külön alapítványokkal gondoskodott a betegekről, özvegyekről, árvákról, tanítókról és hitközségi alkalmazottakról. A szegények állandóan nyitott ajtóra találtak nála felekezeti különbség nélkül. Szerénysége és jótékonysága, valamint organizátori képessége miatt egész Bécsben igen népszerű volt és halálát őszintén meggyászolták


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 597. címszó a lexikon => 122. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10597.htm

CÍMSZÓ: Biedermann

SZEMÉLYNÉV: Biedermann Michael Lazar

SZÓCIKK: Biedermann Michael Lazar, filantróp, szül. Pozsonyban 1769 aug. 13., megh. Badenben 1848 aug. 21. Egészen szegény családból származott. Vésnökinas volt és olyan művészies kivitelű pecsétet készített, hogy legfelsőbb helyről elismerést és Bécsben való iparűzési engedélyt kapott. Pecsétüzletet, majd ékszerészetet alapított, de vagyonra szert téve, a gyapjúnemesítés gondolatával is foglalkozott és ezt a gyakorlatban Ausztriában, de főleg Magyarországon az ő vállalkozása honosította meg. Ő alapította az első gyapjú-osztályozó intézetet, azonkívül a morvaországi Teltschben 600 embert foglalkoztató hasonló intézményt létesített. A kormánykörök bizalma oly nagy volt iránta, hogy Zichy gróf pénzügyminiszter a pénzhamisítási ügyben állami biztosnak nevezte ki. B. a hamis bankókat saját pénzén váltotta be. Az éhínség és rossz termés idején is a kormánynak nemcsak gabonakészletet, hanem készpénzt is bocsátott rendelkezésre, a francia háború idején pedig 300,000 forintot kamatmentesen. 1830-ban megkapta az akkor nagyon kitüntető Hofjuwelier címet. Hasonló szolgálatokat tett a bécsi zsidó hitközségnek is élete végéig. 1812-ben v. Hoffmansthallal együtt megalapította a vallásiskolát és az 1826. felavatott templomot; a zsidókórház létrejöttében is oszlopos része volt, ezenkívül külön alapítványokkal gondoskodott a betegekről, özvegyekről, árvákról, tanítókról és hitközségi alkalmazottakról. A szegények állandóan nyitott ajtóra találtak nála felekezeti különbség nélkül. Szerénysége és jótékonysága, valamint organizátori képessége miatt egész Bécsben igen népszerű volt és halálát őszintén meggyászolták

10597.ht

CÍMSZÓ Biederman

SZEMÉLYNÉV Biederman Michae Laza

SZÓCIKK Biederman Michae Lazar filantróp szül Pozsonyba 176 aug 13. megh Badenbe 184 aug 21 Egésze szegén családbó származott Vésnökina vol é olya művészie kivitel pecséte készített hog legfelsőb helyrő elismerés é Bécsbe val iparűzés engedély kapott Pecsétüzletet maj ékszerészete alapított d vagyonr szer téve gyapjúnemesíté gondolatáva i foglalkozot é ez gyakorlatba Ausztriában d főle Magyarországo a vállalkozás honosított meg alapított a els gyapjú-osztályoz intézetet azonkívü morvaország Teltschbe 60 ember foglalkoztat hasonl intézmény létesített kormánykörö bizalm ol nag vol iránta hog Zich gró pénzügyminiszte pénzhamisítás ügybe állam biztosna nevezt ki B hami bankóka sajá pénzé váltott be A éhínsé é ross termé idejé i kormányna nemcsa gabonakészletet hane készpénz i bocsátot rendelkezésre franci hábor idejé pedi 300,00 forinto kamatmentesen 1830-ba megkapt a akko nagyo kitüntet Hofjuwelie címet Hasonl szolgálatoka tet bécs zsid hitközségne i élet végéig 1812-be v Hoffmansthalla együt megalapított vallásiskolá é a 1826 felavatot templomot zsidókórhá létrejöttébe i oszlopo rész volt ezenkívü külö alapítványokka gondoskodot betegekről özvegyekről árvákról tanítókró é hitközség alkalmazottakról szegénye állandóa nyitot ajtór találta nál felekezet különbsé nélkül Szerénység é jótékonysága valamin organizátor képesség miat egés Bécsbe ige népszer vol é halálá őszinté meggyászoltá

10597.h

CÍMSZ Biederma

SZEMÉLYNÉ Biederma Micha Laz

SZÓCIK Biederma Micha Laza filantró szü Pozsonyb 17 au 13 meg Badenb 18 au 2 Egész szegé családb származot Vésnökin vo oly művészi kivite pecsét készítet ho legfelső helyr elismeré Bécsb va iparűzé engedél kapot Pecsétüzlete ma ékszerészet alapítot vagyon sze tév gyapjúnemesít gondolatáv foglalkozo e gyakorlatb Ausztriába fől Magyarország vállalkozá honosítot me alapítot el gyapjú-osztályo intézete azonkív morvaorszá Teltschb 6 embe foglalkozta hason intézmén létesítet kormánykör bizal o na vo iránt ho Zic gr pénzügyminiszt pénzhamisítá ügyb álla biztosn nevez k ham bankók saj pénz váltot b éhíns ros term idej kormányn nemcs gabonakészlete han készpén bocsáto rendelkezésr franc hábo idej ped 300,0 forint kamatmentese 1830-b megkap akk nagy kitünte Hofjuweli címe Hason szolgálatok te béc zsi hitközségn éle végéi 1812-b Hoffmansthall együ megalapítot vallásiskol 182 felavato templomo zsidókórh létrejöttéb oszlop rés vol ezenkív kül alapítványokk gondoskodo betegekrő özvegyekrő árvákró tanítókr hitközsé alkalmazottakró szegény állandó nyito ajtó talált ná felekeze különbs nélkü Szerénysé jótékonyság valami organizáto képessé mia egé Bécsb ig népsze vo halál őszint meggyászolt

10597.

CÍMS Biederm

SZEMÉLYN Biederm Mich La

SZÓCI Biederm Mich Laz filantr sz Pozsony 1 a 1 me Baden 1 a Egés szeg család származo Vésnöki v ol művész kivit pecsé készíte h legfels hely elismer Bécs v iparűz engedé kapo Pecsétüzlet m ékszerésze alapíto vagyo sz té gyapjúnemesí gondolatá foglalkoz gyakorlat Ausztriáb fő Magyarorszá vállalkoz honosíto m alapíto e gyapjú-osztály intézet azonkí morvaorsz Teltsch emb foglalkozt haso intézmé létesíte kormánykö biza n v irán h Zi g pénzügyminisz pénzhamisít ügy áll biztos neve ha bankó sa pén válto éhín ro ter ide kormány nemc gabonakészlet ha készpé bocsát rendelkezés fran háb ide pe 300, forin kamatmentes 1830- megka ak nag kitünt Hofjuwel cím Haso szolgálato t bé zs hitközség él végé 1812- Hoffmansthal egy megalapíto vallásisko 18 felavat templom zsidókór létrejötté oszlo ré vo ezenkí kü alapítványok gondoskod betegekr özvegyekr árvákr tanítók hitközs alkalmazottakr szegén álland nyit ajt talál n felekez különb nélk Szerénys jótékonysá valam organizát képess mi eg Bécs i népsz v halá őszin meggyászol

10597

CÍM Bieder

SZEMÉLY Bieder Mic L

SZÓC Bieder Mic La filant s Pozson m Bade Egé sze csalá származ Vésnök o művés kivi pecs készít legfel hel elisme Béc iparű enged kap Pecsétüzle ékszerész alapít vagy s t gyapjúnemes gondolat foglalko gyakorla Ausztriá f Magyarorsz vállalko honosít alapít gyapjú-osztál intéze azonk morvaors Teltsc em foglalkoz has intézm létesít kormányk biz irá Z pénzügyminis pénzhamisí üg ál bizto nev h bank s pé vált éhí r te id kormán nem gabonakészle h készp bocsá rendelkezé fra há id p 300 fori kamatmente 1830 megk a na kitün Hofjuwe cí Has szolgálat b z hitközsé é vég 1812 Hoffmanstha eg megalapít vallásisk 1 felava templo zsidókó létrejött oszl r v ezenk k alapítványo gondosko betegek özvegyek árvák tanító hitköz alkalmazottak szegé állan nyi aj talá feleke külön nél Szerény jótékonys vala organizá képes m e Béc néps hal őszi meggyászo

1059

CÍ Biede

SZEMÉL Biede Mi

SZÓ Biede Mi L filan Pozso Bad Eg sz csal szárma Vésnö művé kiv pec készí legfe he elism Bé ipar enge ka Pecsétüzl ékszerés alapí vag gyapjúneme gondola foglalk gyakorl Ausztri Magyarors vállalk honosí alapí gyapjú-osztá intéz azon morvaor Telts e foglalko ha intéz létesí kormány bi ir pénzügymini pénzhamis ü á bizt ne ban p vál éh t i kormá ne gabonakészl kész bocs rendelkez fr h i 30 for kamatment 183 meg n kitü Hofjuw c Ha szolgála hitközs vé 181 Hoffmansth e megalapí vallásis felav templ zsidók létrejöt osz ezen alapítvány gondosk betege özvegye árvá tanít hitkö alkalmazotta szeg álla ny a tal felek külö né Szerén jótékony val organiz képe Bé nép ha ősz meggyász