10598.htm

CÍMSZÓ: Biedl

SZEMÉLYNÉV: Biedl Samu

SZÓCIKK: Biedl Samu, a szegedi hitközség elnöke, szül. Szegeden 1872 máj. 15. Egyetemi tanulmányait Budapesten elvégezvén ügyvédi és jogi doktori oklevelet szerzett, de gyáriparral foglalkozik. Hosszabb ideje elnöke a szegedi hitközségnek és a XXII. községkerületnek, melynek ügyeit nagy ambícióval és hozzáértéssel vezeti. A proletárdiktatúra idején jelentékeny szerepe volt az ellenforradalmi mozgalmakban. A Szegeden alakult kormány adminisztrációs költségeit a szegedi zsidók között többször rendezett gyűjtéssel nagy részben B. teremtette elő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 598. címszó a lexikon => 122. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10598.htm

CÍMSZÓ: Biedl

SZEMÉLYNÉV: Biedl Samu

SZÓCIKK: Biedl Samu, a szegedi hitközség elnöke, szül. Szegeden 1872 máj. 15. Egyetemi tanulmányait Budapesten elvégezvén ügyvédi és jogi doktori oklevelet szerzett, de gyáriparral foglalkozik. Hosszabb ideje elnöke a szegedi hitközségnek és a XXII. községkerületnek, melynek ügyeit nagy ambícióval és hozzáértéssel vezeti. A proletárdiktatúra idején jelentékeny szerepe volt az ellenforradalmi mozgalmakban. A Szegeden alakult kormány adminisztrációs költségeit a szegedi zsidók között többször rendezett gyűjtéssel nagy részben B. teremtette elő.

10598.ht

CÍMSZÓ Bied

SZEMÉLYNÉV Bied Sam

SZÓCIKK Bied Samu szeged hitközsé elnöke szül Szegede 187 máj 15 Egyetem tanulmányai Budapeste elvégezvé ügyvéd é jog doktor oklevele szerzett d gyáriparra foglalkozik Hosszab idej elnök szeged hitközségne é XXII községkerületnek melyne ügyei nag ambícióva é hozzáértésse vezeti proletárdiktatúr idejé jelentéken szerep vol a ellenforradalm mozgalmakban Szegede alakul kormán adminisztráció költségei szeged zsidó közöt többszö rendezet gyűjtésse nag részbe B teremtett elő

10598.h

CÍMSZ Bie

SZEMÉLYNÉ Bie Sa

SZÓCIK Bie Sam szege hitközs elnök szü Szeged 18 má 1 Egyete tanulmánya Budapest elvégezv ügyvé jo dokto oklevel szerzet gyáriparr foglalkozi Hossza ide elnö szege hitközségn XXI községkerületne melyn ügye na ambícióv hozzáértéss vezet proletárdiktatú idej jelentéke szere vo ellenforradal mozgalmakba Szeged alaku kormá adminisztráci költsége szege zsid közö többsz rendeze gyűjtéss na részb teremtet el

10598.

CÍMS Bi

SZEMÉLYN Bi S

SZÓCI Bi Sa szeg hitköz elnö sz Szege 1 m Egyet tanulmány Budapes elvégez ügyv j dokt okleve szerze gyáripar foglalkoz Hossz id eln szeg hitközség XX községkerületn mely ügy n ambíció hozzáértés veze proletárdiktat ide jelenték szer v ellenforrada mozgalmakb Szege alak korm adminisztrác költség szeg zsi köz többs rendez gyűjtés n rész teremte e

10598

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC B S sze hitkö eln s Szeg Egye tanulmán Budape elvége ügy dok oklev szerz gyáripa foglalko Hoss i el sze hitközsé X községkerület mel üg ambíci hozzáérté vez proletárdikta id jelenté sze ellenforrad mozgalmak Szeg ala kor adminisztrá költsé sze zs kö több rende gyűjté rés teremt

1059SZEMÉL

SZÓ sz hitk el Sze Egy tanulmá Budap elvég üg do okle szer gyárip foglalk Hos e sz hitközs községkerüle me ü ambíc hozzáért ve proletárdikt i jelent sz ellenforra mozgalma Sze al ko adminisztr költs sz z k töb rend gyűjt ré terem