10601.htm

CÍMSZÓ: Bihari

SZEMÉLYNÉV: Bihari Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor*, festő, szül. Rézbányán (Bihar vm.) 1856., megh. Budapesten 1906. A Munkácsy föllépését követő, a múlt század 80-as éveiben virágzott magyar életképfestés egyik legtipikusabb képviselője. Szegény szobafestő fia, ki gyermekéveit Nagyváradon töltötte. Korán megnyilatkozó festői hajlamait csak kerülő utakon érvényesíthette. 1878-ban a bécsi akadémia növendéke Wurzinger alatt 2 évig. Azután arcképfestéssel tartotta fönn magát Nagyváradon és Budapesten, majd nehéz küzdelmek után kerül Párisba, hol másfél évig Jean Paul Laurens alatt tanul. Ott festi első életképeit: a Cilinderpróbát (1884) és a Kereszttűzben, mely utóbbit I. Ferenc József vette meg. Szolnokon festette egyik legnépszerűbb képét a Bíró előtt-et (1886), melyre megkapta a 600 frtos Társulatidíjat és a képet a király vette meg (ma a Szépművészeti Múzeumban). Ez a kép alapította meg hírnevét. B. művészetének igazi éltető eleme Szolnok, hova 1897. került vissza állandó tartózkodásra és 1900. a szolnoki művésztelep egyik megalapítója lett, hol haláláig az év legnagyobb részét töltötte. 1886-97 között sok helyen megfordult: Hódmezővásárhelyen festette A leánykérő (1887) képét, majd Münchenben, ismét Szolnokon, azután Olaszországban tartózkodott. 1890-ben rövid időre Pesten festőiskolát nyitott Karlovszky Bertalannal, 1900 óta pedig Glatter Árminnal, majd Knopp Imrével. 1890-ben Falu rossza c. képe az 1000 forintos Társulati-díj felét, Az ő nótája képe pedig 1893. a nagy aranyérmet, Zsigmond király fogadja Ulászló lengyel királyt a nagyváradi székesegyházban Sz. László sírjánál történeti képe 1898. a Forster-Vaszary díjat nyerte el. 1896-ban a király a Ferenc József renddel tüntette ki. Számosak külföldi kiállításokon nyert kitüntetései is: ezüstérem a bécsi nemzetközi kiállításon (1888), másodosztályú aranyérem Münchenben (1888), második aranyérem Berlinben (1891). A Műcsarnokban először az 1884-ik évi őszi kiállításon (Cilinderpróba) szerepelt, hol haláláig állandóan kiállított, 1906. a Társulat régi és hátrahagyott képeiből és rajzaiból hagyatéki kiállítást rendezett. Már említett és díjat nyert magyar életképein kívül a legjelentősebbek még: a már plein-airban festett Oláh temetés (1888) és Programmbeszéd (1891) (a Magyar Szent Korona tulajdona); Pusztai csendélet (állami tulajdon); Vasárnap délután. Egyszerűség, finom jellemzés nyilvánul meg néhány arcképén: Önarckép; Ágai Adolf; Eötvös Károly (Magyar Zsidó Múzeum tulajdona). Az Athenaeum új illusztrált Petőfi kiadásához pár kongeniális illusztrációt is készített. B.-t ugyan a múlt század 90-es éveinek a plein-air-es impresszionizmus jegyében megindult új festészeti iránya a kísérletezők táborába sodorta, neve azonban művészetünk történetében, mint a 80-as évek realisztikus irányának egyik szárnybontója marad fönn. Halálos ágyán keresztelték meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 601. címszó a lexikon => 122. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10601.htm

CÍMSZÓ: Bihari

SZEMÉLYNÉV: Bihari Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor*, festő, szül. Rézbányán Bihar vm. 1856., megh. Budapesten 1906. A Munkácsy föllépését követő, a múlt század 80-as éveiben virágzott magyar életképfestés egyik legtipikusabb képviselője. Szegény szobafestő fia, ki gyermekéveit Nagyváradon töltötte. Korán megnyilatkozó festői hajlamait csak kerülő utakon érvényesíthette. 1878-ban a bécsi akadémia növendéke Wurzinger alatt 2 évig. Azután arcképfestéssel tartotta fönn magát Nagyváradon és Budapesten, majd nehéz küzdelmek után kerül Párisba, hol másfél évig Jean Paul Laurens alatt tanul. Ott festi első életképeit: a Cilinderpróbát 1884 és a Kereszttűzben, mely utóbbit I. Ferenc József vette meg. Szolnokon festette egyik legnépszerűbb képét a Bíró előtt-et 1886 , melyre megkapta a 600 frtos Társulatidíjat és a képet a király vette meg ma a Szépművészeti Múzeumban . Ez a kép alapította meg hírnevét. B. művészetének igazi éltető eleme Szolnok, hova 1897. került vissza állandó tartózkodásra és 1900. a szolnoki művésztelep egyik megalapítója lett, hol haláláig az év legnagyobb részét töltötte. 1886-97 között sok helyen megfordult: Hódmezővásárhelyen festette A leánykérő 1887 képét, majd Münchenben, ismét Szolnokon, azután Olaszországban tartózkodott. 1890-ben rövid időre Pesten festőiskolát nyitott Karlovszky Bertalannal, 1900 óta pedig Glatter Árminnal, majd Knopp Imrével. 1890-ben Falu rossza c. képe az 1000 forintos Társulati-díj felét, Az ő nótája képe pedig 1893. a nagy aranyérmet, Zsigmond király fogadja Ulászló lengyel királyt a nagyváradi székesegyházban Sz. László sírjánál történeti képe 1898. a Forster-Vaszary díjat nyerte el. 1896-ban a király a Ferenc József renddel tüntette ki. Számosak külföldi kiállításokon nyert kitüntetései is: ezüstérem a bécsi nemzetközi kiállításon 1888 , másodosztályú aranyérem Münchenben 1888 , második aranyérem Berlinben 1891 . A Műcsarnokban először az 1884-ik évi őszi kiállításon Cilinderpróba szerepelt, hol haláláig állandóan kiállított, 1906. a Társulat régi és hátrahagyott képeiből és rajzaiból hagyatéki kiállítást rendezett. Már említett és díjat nyert magyar életképein kívül a legjelentősebbek még: a már plein-airban festett Oláh temetés 1888 és Programmbeszéd 1891 a Magyar Szent Korona tulajdona ; Pusztai csendélet állami tulajdon ; Vasárnap délután. Egyszerűség, finom jellemzés nyilvánul meg néhány arcképén: Önarckép; Ágai Adolf; Eötvös Károly Magyar Zsidó Múzeum tulajdona . Az Athenaeum új illusztrált Petőfi kiadásához pár kongeniális illusztrációt is készített. B.-t ugyan a múlt század 90-es éveinek a plein-air-es impresszionizmus jegyében megindult új festészeti iránya a kísérletezők táborába sodorta, neve azonban művészetünk történetében, mint a 80-as évek realisztikus irányának egyik szárnybontója marad fönn. Halálos ágyán keresztelték meg.

10601.ht

CÍMSZÓ Bihar

SZEMÉLYNÉV Bihar Sándo

SZÓCIKK B Sándor* festő szül Rézbányá Biha vm 1856. megh Budapeste 1906 Munkács föllépésé követő múl száza 80-a éveibe virágzot magya életképfesté egyi legtipikusab képviselője Szegén szobafest fia k gyermekévei Nagyvárado töltötte Korá megnyilatkoz festő hajlamai csa kerül utako érvényesíthette 1878-ba bécs akadémi növendék Wurzinge alat évig Azutá arcképfestésse tartott fön magá Nagyvárado é Budapesten maj nehé küzdelme utá kerü Párisba ho másfé évi Jea Pau Lauren alat tanul Ot fest els életképeit Cilinderpróbá 188 é Kereszttűzben mel utóbbi I Feren Józse vett meg Szolnoko festett egyi legnépszerűb képé Bír előtt-e 188 melyr megkapt 60 frto Társulatidíja é képe királ vett me m Szépművészet Múzeumba E ké alapított me hírnevét B művészeténe igaz éltet elem Szolnok hov 1897 kerül vissz álland tartózkodásr é 1900 szolnok művésztele egyi megalapítój lett ho halálái a é legnagyob részé töltötte 1886-9 közöt so helye megfordult Hódmezővásárhelye festett leánykér 188 képét maj Münchenben ismé Szolnokon azutá Olaszországba tartózkodott 1890-be rövi időr Peste festőiskolá nyitot Karlovszk Bertalannal 190 ót pedi Glatte Árminnal maj Knop Imrével 1890-be Fal rossz c kép a 100 forinto Társulati-dí felét A nótáj kép pedi 1893 nag aranyérmet Zsigmon királ fogadj Ulászl lengye király nagyvárad székesegyházba Sz Lászl sírjáná történet kép 1898 Forster-Vaszar díja nyert el 1896-ba királ Feren Józse rendde tüntett ki Számosa külföld kiállításoko nyer kitüntetése is ezüstére bécs nemzetköz kiállításo 188 másodosztály aranyére Münchenbe 188 másodi aranyére Berlinbe 189 Műcsarnokba előszö a 1884-i év ősz kiállításo Cilinderprób szerepelt ho halálái állandóa kiállított 1906 Társula rég é hátrahagyot képeibő é rajzaibó hagyaték kiállítás rendezett Má említet é díja nyer magya életképei kívü legjelentősebbe még má plein-airba festet Olá temeté 188 é Programmbeszé 189 Magya Szen Koron tulajdon Puszta csendéle állam tulajdo Vasárna délután Egyszerűség fino jellemzé nyilvánu me néhán arcképén Önarckép Ága Adolf Eötvö Károl Magya Zsid Múzeu tulajdon A Athenaeu ú illusztrál Petőf kiadásáho pá kongeniáli illusztráció i készített B.- ugya múl száza 90-e éveine plein-air-e impresszionizmu jegyébe megindul ú festészet irány kísérletező táboráb sodorta nev azonba művészetün történetében min 80-a éve realisztiku irányána egyi szárnybontój mara fönn Halálo ágyá keresztelté meg

10601.h

CÍMSZ Biha

SZEMÉLYNÉ Biha Sánd

SZÓCIK Sándor fest szü Rézbány Bih v 1856 meg Budapest 190 Munkác föllépés követ mú száz 80- éveib virágzo magy életképfest egy legtipikusa képviselőj Szegé szobafes fi gyermekéve Nagyvárad töltött Kor megnyilatko fest hajlama cs kerü utak érvényesíthett 1878-b béc akadém növendé Wurzing ala évi Azut arcképfestéss tartot fö mag Nagyvárad Budapeste ma neh küzdelm ut ker Párisb h másf év Je Pa Laure ala tanu O fes el életképei Cilinderprób 18 Kereszttűzbe me utóbb Fere Józs vet me Szolnok festet egy legnépszerű kép Bí előtt- 18 mely megkap 6 frt Társulatidíj kép kirá vet m Szépművésze Múzeumb k alapítot m hírnevé művészetén iga élte ele Szolno ho 189 kerü viss állan tartózkodás 190 szolno művésztel egy megalapító let h halálá legnagyo rész töltött 1886- közö s hely megfordul Hódmezővásárhely festet leányké 18 képé ma Münchenbe ism Szolnoko azut Olaszországb tartózkodot 1890-b röv idő Pest festőiskol nyito Karlovsz Bertalanna 19 ó ped Glatt Árminna ma Kno Imréve 1890-b Fa ross ké 10 forint Társulati-d felé nótá ké ped 189 na aranyérme Zsigmo kirá fogad Ulász lengy királ nagyvára székesegyházb S Lász sírján történe ké 189 Forster-Vasza díj nyer e 1896-b kirá Fere Józs rendd tüntet k Számos külföl kiállítások nye kitüntetés i ezüstér béc nemzetkö kiállítás 18 másodosztál aranyér Münchenb 18 másod aranyér Berlinb 18 Műcsarnokb elősz 1884- é ős kiállítás Cilinderpró szerepel h halálá állandó kiállítot 190 Társul ré hátrahagyo képeib rajzaib hagyaté kiállítá rendezet M említe díj nye magy életképe kív legjelentősebb mé m plein-airb feste Ol temet 18 Programmbesz 18 Magy Sze Koro tulajdo Puszt csendél álla tulajd Vasárn délutá Egyszerűsé fin jellemz nyilván m néhá arcképé Önarcké Ág Adol Eötv Káro Magy Zsi Múze tulajdo Athenae illusztrá Pető kiadásáh p kongeniál illusztráci készítet B. ugy mú száz 90- évein plein-air- impresszionizm jegyéb megindu festésze irán kísérletez táborá sodort ne azonb művészetü történetébe mi 80- év realisztik irányán egy szárnybontó mar fön Halál ágy keresztelt me

10601.

CÍMS Bih

SZEMÉLYN Bih Sán

SZÓCI Sándo fes sz Rézbán Bi 185 me Budapes 19 Munká föllépé köve m szá 80 évei virágz mag életképfes eg legtipikus képviselő Szeg szobafe f gyermekév Nagyvára töltöt Ko megnyilatk fes hajlam c ker uta érvényesíthet 1878- bé akadé növend Wurzin al év Azu arcképfestés tarto f ma Nagyvára Budapest m ne küzdel u ke Páris más é J P Laur al tan fe e életképe Cilinderpró 1 Kereszttűzb m utób Fer Józ ve m Szolno feste eg legnépszer ké B előtt 1 mel megka fr Társulatidí ké kir ve Szépművész Múzeum alapíto hírnev művészeté ig élt el Szoln h 18 ker vis álla tartózkodá 19 szoln művészte eg megalapít le halál legnagy rés töltöt 1886 köz hel megfordu Hódmezővásárhel feste leányk 1 kép m Münchenb is Szolnok azu Olaszország tartózkodo 1890- rö id Pes festőisko nyit Karlovs Bertalann 1 pe Glat Árminn m Kn Imrév 1890- F ros k 1 forin Társulati- fel nót k pe 18 n aranyérm Zsigm kir foga Ulás leng kirá nagyvár székesegyház Lás sírjá történ k 18 Forster-Vasz dí nye 1896- kir Fer Józ rend tünte Számo külfö kiállításo ny kitünteté ezüsté bé nemzetk kiállítá 1 másodosztá aranyé München 1 máso aranyé Berlin 1 Műcsarnok elős 1884 ő kiállítá Cilinderpr szerepe halál álland kiállíto 19 Társu r hátrahagy képei rajzai hagyat kiállít rendeze említ dí ny mag életkép kí legjelentőseb m plein-air fest O teme 1 Programmbes 1 Mag Sz Kor tulajd Pusz csendé áll tulaj Vasár délut Egyszerűs fi jellem nyilvá néh arckép Önarck Á Ado Eöt Kár Mag Zs Múz tulajd Athena illusztr Pet kiadásá kongeniá illusztrác készíte B ug m szá 90 évei plein-air impresszioniz jegyé megind festész irá kísérlete tábor sodor n azon művészet történetéb m 80 é realiszti irányá eg szárnybont ma fö Halá ág keresztel m

10601

CÍM Bi

SZEMÉLY Bi Sá

SZÓC Sánd fe s Rézbá B 18 m Budape 1 Munk föllép köv sz 8 éve virág ma életképfe e legtipiku képvisel Sze szobaf gyermeké Nagyvár töltö K megnyilat fe hajla ke ut érvényesíthe 1878 b akad növen Wurzi a é Az arcképfesté tart m Nagyvár Budapes n küzde k Pári má Lau a ta f életkép Cilinderpr Kereszttűz utó Fe Jó v Szoln fest e legnépsze k előt me megk f Társulatid k ki v Szépművés Múzeu alapít hírne művészet i él e Szol 1 ke vi áll tartózkod 1 szol művészt e megalapí l halá legnag ré töltö 188 kö he megford Hódmezővásárhe fest leány ké München i Szolno az Olaszorszá tartózkod 1890 r i Pe festőisk nyi Karlov Bertalan p Gla Ármin K Imré 1890 ro fori Társulati fe nó p 1 aranyér Zsig ki fog Ulá len kir nagyvá székesegyhá Lá sírj törté 1 Forster-Vas d ny 1896 ki Fe Jó ren tünt Szám külf kiállítás n kitüntet ezüst b nemzet kiállít másodoszt arany Münche más arany Berli Műcsarno elő 188 kiállít Cilinderp szerep halá állan kiállít 1 Társ hátrahag képe rajza hagya kiállí rendez emlí d n ma életké k legjelentőse plein-ai fes tem Programmbe Ma S Ko tulaj Pus csend ál tula Vasá délu Egyszerű f jelle nyilv né arcké Önarc Ad Eö Ká Ma Z Mú tulaj Athen illuszt Pe kiadás kongeni illusztrá készít u sz 9 éve plein-ai impresszioni jegy megin festés ir kísérlet tábo sodo azo művésze történeté 8 realiszt irány e szárnybon m f Hal á kereszte

1060

CÍ B

SZEMÉL B S

SZÓ Sán f Rézb 1 Budap Mun föllé kö s év virá m életképf legtipik képvise Sz szoba gyermek Nagyvá tölt megnyila f hajl k u érvényesíth 187 aka növe Wurz A arcképfest tar Nagyvá Budape küzd Pár m La t életké Cilinderp Kereszttű ut F J Szol fes legnépsz elő m meg Társulati k Szépművé Múze alapí hírn művésze é Szo k v ál tartózko szo művész megalap hal legna r tölt 18 k h megfor Hódmezővásárh fes leán k Münche Szoln a Olaszorsz tartózko 189 P festőis ny Karlo Bertala Gl Ármi Imr 189 r for Társulat f n aranyé Zsi k fo Ul le ki nagyv székesegyh L sír tört Forster-Va n 189 k F J re tün Szá kül kiállítá kitünte ezüs nemze kiállí másodosz aran Münch má aran Berl Műcsarn el 18 kiállí Cilinder szere hal álla kiállí Tár hátraha kép rajz hagy kiáll rende eml m életk legjelentős plein-a fe te Programmb M K tula Pu csen á tul Vas dél Egyszer jell nyil n arck Önar A E K M M tula Athe illusz P kiadá kongen illusztr készí s év plein-a impresszion jeg megi festé i kísérle táb sod az művész történet realisz irán szárnybo Ha kereszt