10602.htm

CÍMSZÓ: Biharnagybajom

SZÓCIKK: Biharnagybajom, nagyk. Bihar vm.-ben, 4308 lak. A zsidó hitközséget 1826. alapították, addig a nagyváradi főrabbisághoz tartozott. Kosenfeld Sámuel, Kac Lób ben Eleazár, Kac Jakab, Jákob ben Chaim, Klein Chaim ben Baruch első elöljárók alatt a hitközség gyors virágzásnak indult, úgy hogy 1848. már 60 családra szaporodott és megválasztotta első rabbiját: Gottlieb Jakabot, aki azelőtt Huszton működött, tanok 1860. bekövetkezett halála után Friedmann Jicchok Eisigot ültette a rabbiszékbe, aki húsz évig vezette nagy buzgalommal a hitéletet. Utána Jungreisz Sámuel, majd Szófer Manó vezette a rabbinátust. 1910-tól 26-ig nem volt a hitközségnek rabbija, de ez interregnum alatt odaadóan ápolta régi intézményeit, különösen az 1848. alapított jesivát és az 1916. létesített Talmud Tórát. Elemi iskoláját azonban a kedvezőtlen viszonyok nyomása alatt feloszlatta. Hitélete szigorúan konzervatív és orthodox. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Báránd, Sáp, Bihartorda, Nagyrabé, Bothanszeg, Pancsháza. 29 családban 149 lélek él, ezek között 32 adófizető. Tagjai között 1 gazdálkodó, 18 kereskedő, 5 iparos, a többi más-más foglalkozást űz. Évi költségvetése 6000 P. Filantorpikus és szociális célokra 600 P-t költött az utolsó esztendőben. A világháborúban hősi halállal 5 tagja esett el. A hitközség élén állnak: Briszk Ferenc főrabbi, Schönfeld Adolf elnök, Klein Sándor alelnök, Mohr Andor gondnok, Citrom Márton pénztárnok, Eliás Mór ellenőr, Gelberger József jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 602. címszó a lexikon => 123. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10602.htm

CÍMSZÓ: Biharnagybajom

SZÓCIKK: Biharnagybajom, nagyk. Bihar vm.-ben, 4308 lak. A zsidó hitközséget 1826. alapították, addig a nagyváradi főrabbisághoz tartozott. Kosenfeld Sámuel, Kac Lób ben Eleazár, Kac Jakab, Jákob ben Chaim, Klein Chaim ben Baruch első elöljárók alatt a hitközség gyors virágzásnak indult, úgy hogy 1848. már 60 családra szaporodott és megválasztotta első rabbiját: Gottlieb Jakabot, aki azelőtt Huszton működött, tanok 1860. bekövetkezett halála után Friedmann Jicchok Eisigot ültette a rabbiszékbe, aki húsz évig vezette nagy buzgalommal a hitéletet. Utána Jungreisz Sámuel, majd Szófer Manó vezette a rabbinátust. 1910-tól 26-ig nem volt a hitközségnek rabbija, de ez interregnum alatt odaadóan ápolta régi intézményeit, különösen az 1848. alapított jesivát és az 1916. létesített Talmud Tórát. Elemi iskoláját azonban a kedvezőtlen viszonyok nyomása alatt feloszlatta. Hitélete szigorúan konzervatív és orthodox. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Báránd, Sáp, Bihartorda, Nagyrabé, Bothanszeg, Pancsháza. 29 családban 149 lélek él, ezek között 32 adófizető. Tagjai között 1 gazdálkodó, 18 kereskedő, 5 iparos, a többi más-más foglalkozást űz. Évi költségvetése 6000 P. Filantorpikus és szociális célokra 600 P-t költött az utolsó esztendőben. A világháborúban hősi halállal 5 tagja esett el. A hitközség élén állnak: Briszk Ferenc főrabbi, Schönfeld Adolf elnök, Klein Sándor alelnök, Mohr Andor gondnok, Citrom Márton pénztárnok, Eliás Mór ellenőr, Gelberger József jegyző.

10602.ht

CÍMSZÓ Biharnagybajo

SZÓCIKK Biharnagybajom nagyk Biha vm.-ben 430 lak zsid hitközsége 1826 alapították addi nagyvárad főrabbiságho tartozott Kosenfel Sámuel Ka Ló be Eleazár Ka Jakab Jáko be Chaim Klei Chai be Baruc els elöljáró alat hitközsé gyor virágzásna indult úg hog 1848 má 6 családr szaporodot é megválasztott els rabbiját Gottlie Jakabot ak azelőt Huszto működött tano 1860 bekövetkezet halál utá Friedman Jiccho Eisigo ültett rabbiszékbe ak hús évi vezett nag buzgalomma hitéletet Után Jungreis Sámuel maj Szófe Man vezett rabbinátust 1910-tó 26-i ne vol hitközségne rabbija d e interregnu alat odaadóa ápolt rég intézményeit különöse a 1848 alapítot jesivá é a 1916 létesítet Talmu Tórát Elem iskolájá azonba kedvezőtle viszonyo nyomás alat feloszlatta Hitélet szigorúa konzervatí é orthodox Anyakönyv területéhe tartoznak Báránd Sáp Bihartorda Nagyrabé Bothanszeg Pancsháza 2 családba 14 léle él eze közöt 3 adófizető Tagja közöt gazdálkodó 1 kereskedő iparos több más-má foglalkozás űz Év költségvetés 600 P Filantorpiku é szociáli célokr 60 P- költöt a utols esztendőben világháborúba hős halálla tagj eset el hitközsé élé állnak Brisz Feren főrabbi Schönfel Adol elnök Klei Sándo alelnök Moh Ando gondnok Citro Márto pénztárnok Eliá Mó ellenőr Gelberge Józse jegyző

10602.h

CÍMSZ Biharnagybaj

SZÓCIK Biharnagybajo nagy Bih vm.-be 43 la zsi hitközség 182 alapítottá add nagyvára főrabbiságh tartozot Kosenfe Sámue K L b Eleazá K Jaka Ják b Chai Kle Cha b Baru el elöljár ala hitközs gyo virágzásn indul ú ho 184 m család szaporodo megválasztot el rabbijá Gottli Jakabo a azelő Huszt működöt tan 186 bekövetkeze halá ut Friedma Jicch Eisig ültet rabbiszékb a hú év vezet na buzgalomm hitélete Utá Jungrei Sámue ma Szóf Ma vezet rabbinátus 1910-t 26- n vo hitközségn rabbij interregn ala odaadó ápol ré intézményei különös 184 alapíto jesiv 191 létesíte Talm Tórá Ele iskoláj azonb kedvezőtl viszony nyomá ala feloszlatt Hitéle szigorú konzervat orthodo Anyaköny területéh tartozna Bárán Sá Bihartord Nagyrab Bothansze Pancsház családb 1 lél é ez közö adófizet Tagj közö gazdálkod keresked iparo töb más-m foglalkozá ű É költségveté 60 Filantorpik szociál célok 6 P költö utol esztendőbe világháborúb hő haláll tag ese e hitközs él állna Bris Fere főrabb Schönfe Ado elnö Kle Sánd alelnö Mo And gondno Citr Márt pénztárno Eli M ellenő Gelberg Józs jegyz

10602.

CÍMS Biharnagyba

SZÓCI Biharnagybaj nag Bi vm.-b 4 l zs hitközsé 18 alapított ad nagyvár főrabbiság tartozo Kosenf Sámu Eleaz Jak Já Cha Kl Ch Bar e elöljá al hitköz gy virágzás indu h 18 csalá szaporod megválaszto e rabbij Gottl Jakab azel Husz működö ta 18 bekövetkez hal u Friedm Jicc Eisi ülte rabbiszék h é veze n buzgalom hitélet Ut Jungre Sámu m Szó M veze rabbinátu 1910- 26 v hitközség rabbi interreg al odaad ápo r intézménye különö 18 alapít jesi 19 létesít Tal Tór El iskolá azon kedvezőt viszon nyom al feloszlat Hitél szigor konzerva orthod Anyakön területé tartozn Bárá S Bihartor Nagyra Bothansz Pancshá család lé e köz adófize Tag köz gazdálko kereske ipar tö más- foglalkoz költségvet 6 Filantorpi szociá célo költ uto esztendőb világháború h halál ta es hitköz é álln Bri Fer főrab Schönf Ad eln Kl Sán aleln M An gondn Cit Már pénztárn El ellen Gelber Józ jegy

10602

CÍM Biharnagyb

SZÓC Biharnagyba na B vm.- z hitközs 1 alapítot a nagyvá főrabbisá tartoz Kosen Sám Elea Ja J Ch K C Ba elölj a hitkö g virágzá ind 1 csal szaporo megválaszt rabbi Gott Jaka aze Hus működ t 1 bekövetke ha Fried Jic Eis ült rabbiszé vez buzgalo hitéle U Jungr Sám Sz vez rabbinát 1910 2 hitközsé rabb interre a odaa áp intézmény külön 1 alapí jes 1 létesí Ta Tó E iskol azo kedvező viszo nyo a feloszla Hité szigo konzerv ortho Anyakö terület tartoz Bár Biharto Nagyr Bothans Pancsh csalá l kö adófiz Ta kö gazdálk keresk ipa t más foglalko költségve Filantorp szoci cél köl ut esztendő világhábor halá t e hitkö áll Br Fe főra Schön A el K Sá alel A gond Ci Má pénztár E elle Gelbe Jó jeg

1060

CÍ Biharnagy

SZÓ Biharnagyb n vm. hitköz alapíto nagyv főrabbis tarto Kose Sá Ele J C B elöl hitk virágz in csa szapor megválasz rabb Got Jak az Hu műkö bekövetk h Frie Ji Ei ül rabbisz ve buzgal hitél Jung Sá S ve rabbiná 191 hitközs rab interr oda á intézmén külö alap je létes T T isko az kedvez visz ny feloszl Hit szig konzer orth Anyak terüle tarto Bá Bihart Nagy Bothan Pancs csal k adófi T k gazdál keres ip má foglalk költségv Filantor szoc cé kö u esztend világhábo hal hitk ál B F főr Schö e S ale gon C M pénztá ell Gelb J je