10603.htm

CÍMSZÓ: Bilbul

SZÓCIKK: Bilbul, a közvélemény megtévesztése olyan hírrel, amely valakit becsületében és tisztességében könnyelműen megtámad. A B. az igazságnak és hazugságnak olyan ügyes keveréke, hogy bajos megállapítani, mi benne az igazság és mi benne a hazugság. A közönséges rágalomtól abban különbözik, hogy van valamilyen ténybeli alapja is. Nem fedi a denunciálás fogalmát sem, mert az ebben foglalt vád rendszerint bebizonyítható és az a célja, hogy a «feladott»-at hatósági zaklatásnak tegye ki. A B. legtöbbnyire csak pletykázás, de már ezt is megveti a zsidó felfogás és még szigorúbban ítéli meg, ha kiderül róla, hogy egészen költött dolog. Ebben a formájában séker B.-nak mondják. A zsidó vallás a gyanúsítás minden formáját tiltja, tehát nem csak a séker B.-t, de az egyszerű és kevésbé rosszhiszemű B.-t is. A B. terjesztője rágalmazónak tekintetik és az alá a büntetés alá esik, amelyet azokra szabnak ki, akik valakit a nyilvánosság előtt megszégyenítettek. (Malbin pené chaveró berabbim.) A B. terjesztője elveszti a lelke üdvösségét és nem részesül a túlvilág boldogságában. Bűnét csak az Isten bocsáthatja meg. A zsidó büntetőjog a ténybeli alapon történt rágalmazást is bűnnek minősíti és ezt a minősítést a B. minden formájára, tehát az egyszerű pletykálkodásra is kiterjeszti.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 603. címszó a lexikon => 123. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10603.htm

CÍMSZÓ: Bilbul

SZÓCIKK: Bilbul, a közvélemény megtévesztése olyan hírrel, amely valakit becsületében és tisztességében könnyelműen megtámad. A B. az igazságnak és hazugságnak olyan ügyes keveréke, hogy bajos megállapítani, mi benne az igazság és mi benne a hazugság. A közönséges rágalomtól abban különbözik, hogy van valamilyen ténybeli alapja is. Nem fedi a denunciálás fogalmát sem, mert az ebben foglalt vád rendszerint bebizonyítható és az a célja, hogy a feladott -at hatósági zaklatásnak tegye ki. A B. legtöbbnyire csak pletykázás, de már ezt is megveti a zsidó felfogás és még szigorúbban ítéli meg, ha kiderül róla, hogy egészen költött dolog. Ebben a formájában séker B.-nak mondják. A zsidó vallás a gyanúsítás minden formáját tiltja, tehát nem csak a séker B.-t, de az egyszerű és kevésbé rosszhiszemű B.-t is. A B. terjesztője rágalmazónak tekintetik és az alá a büntetés alá esik, amelyet azokra szabnak ki, akik valakit a nyilvánosság előtt megszégyenítettek. Malbin pené chaveró berabbim. A B. terjesztője elveszti a lelke üdvösségét és nem részesül a túlvilág boldogságában. Bűnét csak az Isten bocsáthatja meg. A zsidó büntetőjog a ténybeli alapon történt rágalmazást is bűnnek minősíti és ezt a minősítést a B. minden formájára, tehát az egyszerű pletykálkodásra is kiterjeszti.

10603.ht

CÍMSZÓ Bilbu

SZÓCIKK Bilbul közvélemén megtévesztés olya hírrel amel valaki becsületébe é tisztességébe könnyelműe megtámad B a igazságna é hazugságna olya ügye keveréke hog bajo megállapítani m benn a igazsá é m benn hazugság közönsége rágalomtó abba különbözik hog va valamilye ténybel alapj is Ne fed denunciálá fogalmá sem mer a ebbe foglal vá rendszerin bebizonyíthat é a célja hog feladot -a hatóság zaklatásna tegy ki B legtöbbnyir csa pletykázás d má ez i megvet zsid felfogá é mé szigorúbba ítél meg h kiderü róla hog egésze költöt dolog Ebbe formájába séke B.-na mondják zsid vallá gyanúsítá minde formájá tiltja tehá ne csa séke B.-t d a egyszer é kevésb rosszhiszem B.- is B terjesztőj rágalmazóna tekinteti é a al bünteté al esik amelye azokr szabna ki aki valaki nyilvánossá előt megszégyenítettek Malbi pen chaver berabbim B terjesztőj elveszt lelk üdvösségé é ne részesü túlvilá boldogságában Bűné csa a Iste bocsáthatj meg zsid büntetőjo ténybel alapo történ rágalmazás i bűnne minősít é ez minősítés B minde formájára tehá a egyszer pletykálkodásr i kiterjeszti

10603.h

CÍMSZ Bilb

SZÓCIK Bilbu közvélemé megtéveszté oly hírre ame valak becsületéb tisztességéb könnyelmű megtáma igazságn hazugságn oly ügy keverék ho baj megállapítan ben igazs ben hazugsá közönség rágalomt abb különbözi ho v valamily ténybe alap i N fe denunciál fogalm se me ebb fogla v rendszeri bebizonyítha célj ho felado - hatósá zaklatásn teg k legtöbbnyi cs pletykázá m e megve zsi felfog m szigorúbb íté me kider ról ho egész költö dolo Ebb formájáb sék B.-n mondjá zsi vall gyanúsít mind formáj tiltj teh n cs sék B.- egysze kevés rosszhisze B. i terjesztő rágalmazón tekintet a büntet a esi amely azok szabn k ak valak nyilvánoss elő megszégyenítette Malb pe chave berabbi terjesztő elvesz lel üdvösség n részes túlvil boldogságába Bűn cs Ist bocsáthat me zsi büntetőj ténybe alap törté rágalmazá bűnn minősí e minősíté mind formájár teh egysze pletykálkodás kiterjeszt

10603.

CÍMS Bil

SZÓCI Bilb közvélem megtéveszt ol hírr am vala becsületé tisztességé könnyelm megtám igazság hazugság ol üg keveré h ba megállapíta be igaz be hazugs közönsé rágalom ab különböz h valamil tényb ala f denunciá fogal s m eb fogl rendszer bebizonyíth cél h felad hatós zaklatás te legtöbbny c pletykáz megv zs felfo szigorúb ít m kide ró h egés költ dol Eb formájá sé B.- mondj zs val gyanúsí min formá tilt te c sé B. egysz kevé rosszhisz B terjeszt rágalmazó tekinte bünte es amel azo szab a vala nyilvános el megszégyenített Mal p chav berabb terjeszt elves le üdvössé része túlvi boldogságáb Bű c Is bocsátha m zs büntető tényb ala tört rágalmaz bűn minős minősít min formájá te egysz pletykálkodá kiterjesz

10603

CÍM Bi

SZÓC Bil közvéle megtévesz o hír a val becsület tisztesség könnyel megtá igazsá hazugsá o ü kever b megállapít b iga b hazug közöns rágalo a különbö valami tény al denunci foga e fog rendsze bebizonyít cé fela ható zaklatá t legtöbbn pletyká meg z felf szigorú í kid r egé köl do E formáj s B. mond z va gyanús mi form til t s B egys kev rosszhis terjesz rágalmaz tekint bünt e ame az sza val nyilváno e megszégyenítet Ma cha berab terjesz elve l üdvöss rész túlv boldogságá B I bocsáth z büntet tény al tör rágalma bű minő minősí mi formáj t egys pletykálkod kiterjes

1060

CÍ B

SZÓ Bi közvél megtéves hí va becsüle tisztessé könnye megt igazs hazugs keve megállapí ig hazu közön rágal különb valam tén a denunc fog fo rendsz bebizonyí c fel hat zaklat legtöbb pletyk me fel szigor ki eg kö d formá B mon v gyanú m for ti egy ke rosszhi terjes rágalma tekin bün am a sz va nyilván megszégyeníte M ch bera terjes elv üdvös rés túl boldogság bocsát bünte tén a tö rágalm b min minős m formá egy pletykálko kiterje