10604.htm

CÍMSZÓ: Bileám

SZÓCIKK: Bileám, Eufrátesz melléki jós, kit Bálák, moabita király négy ízben is hívott meg Izrael népének megátkozására, illetve megbabonázására, de kinek ajkain az ócsárló átok akaratlanul mindannyiszor dicséretté, áldássá változott «Hogyan átkozzam, kit Isten nem átkozott, hogyan kárhoztassam, ha Isten nem kárhoztatta?» «Ez a nép egyedülálló, a népek közé nem számítja magát. Vajha e becsületesek halálával halnék meg és végem az övékhez volna hasonló !» «Nem észlelhetni hamisságot Jákobban és nem csalárdságot Izráelben.» «Mi szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaid, Izrael! Olyanok, mint a patakok, mikor nyújtóznak, mint kertek a folyam mentén, mint Istenültette aloéfák, mint vízmelléki cédrusfák. Áldott, ki téged áld és átkozott, ki téged átkoz.» «Csillag kel fel Jákobból és királyi pálca sarjad Izraelből.» B. jelleme nem csupán történeti vonásokat mutat, hanem költőieket és meseieket is. Szamárháton jön és a szamara világosabban látja a helyes utat, mint ő. Viszont Isten szól hozzá és ő is Isten nevében mondja szózatát. És idegen varázsló létére kénytelen beismerni, hogy «nem fog varázslás Jákobon és nem bűbájosság Izraelen». Ez a kettősség az ő lelki alkatában a, Talmud bölcseinek figyelmét kihívhatta, amikor ő rá ruházták a koruk-béli Simon Mágus-féle legendákat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 604. címszó a lexikon => 123. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10604.htm

CÍMSZÓ: Bileám

SZÓCIKK: Bileám, Eufrátesz melléki jós, kit Bálák, moabita király négy ízben is hívott meg Izrael népének megátkozására, illetve megbabonázására, de kinek ajkain az ócsárló átok akaratlanul mindannyiszor dicséretté, áldássá változott Hogyan átkozzam, kit Isten nem átkozott, hogyan kárhoztassam, ha Isten nem kárhoztatta? Ez a nép egyedülálló, a népek közé nem számítja magát. Vajha e becsületesek halálával halnék meg és végem az övékhez volna hasonló ! Nem észlelhetni hamisságot Jákobban és nem csalárdságot Izráelben. Mi szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaid, Izrael! Olyanok, mint a patakok, mikor nyújtóznak, mint kertek a folyam mentén, mint Istenültette aloéfák, mint vízmelléki cédrusfák. Áldott, ki téged áld és átkozott, ki téged átkoz. Csillag kel fel Jákobból és királyi pálca sarjad Izraelből. B. jelleme nem csupán történeti vonásokat mutat, hanem költőieket és meseieket is. Szamárháton jön és a szamara világosabban látja a helyes utat, mint ő. Viszont Isten szól hozzá és ő is Isten nevében mondja szózatát. És idegen varázsló létére kénytelen beismerni, hogy nem fog varázslás Jákobon és nem bűbájosság Izraelen . Ez a kettősség az ő lelki alkatában a, Talmud bölcseinek figyelmét kihívhatta, amikor ő rá ruházták a koruk-béli Simon Mágus-féle legendákat.

10604.ht

CÍMSZÓ Bileá

SZÓCIKK Bileám Eufrátes mellék jós ki Bálák moabit királ nég ízbe i hívot me Izrae népéne megátkozására illetv megbabonázására d kine ajkai a ócsárl áto akaratlanu mindannyiszo dicséretté áldáss változot Hogya átkozzam ki Iste ne átkozott hogya kárhoztassam h Iste ne kárhoztatta E né egyedülálló népe köz ne számítj magát Vajh becsületese haláláva halné me é vége a övékhe voln hasonl Ne észlelhetn hamisságo Jákobba é ne csalárdságo Izráelben M szépe t sátraid Jákob hajlékaid Izrael Olyanok min patakok miko nyújtóznak min kerte folya mentén min Istenültett aloéfák min vízmellék cédrusfák Áldott k tége ál é átkozott k tége átkoz Csilla ke fe Jákobbó é király pálc sarja Izraelből B jellem ne csupá történet vonásoka mutat hane költőieke é meseieke is Szamárháto jö é szamar világosabba látj helye utat min ő Viszon Iste szó hozz é i Iste nevébe mondj szózatát É idege varázsl létér kénytele beismerni hog ne fo varázslá Jákobo é ne bűbájossá Izraele E kettőssé a lelk alkatába a Talmu bölcseine figyelmé kihívhatta amiko r ruháztá koruk-bél Simo Mágus-fél legendákat

10604.h

CÍMSZ Bile

SZÓCIK Bileá Eufráte mellé jó k Bálá moabi kirá né ízb hívo m Izra népén megátkozásár illet megbabonázásár kin ajka ócsár át akaratlan mindannyisz dicsérett áldás változo Hogy átkozza k Ist n átkozot hogy kárhoztassa Ist n kárhoztatt n egyedüláll nép kö n számít magá Vaj becsületes haláláv haln m vég övékh vol hason N észlelhet hamisság Jákobb n csalárdság Izráelbe szép sátrai Jáko hajlékai Izrae Olyano mi patako mik nyújtózna mi kert foly menté mi Istenültet aloéfá mi vízmellé cédrusfá Áldot tég á átkozot tég átko Csill k f Jákobb királ pál sarj Izraelbő jelle n csup történe vonások muta han költőiek meseiek i Szamárhát j szama világosabb lát hely uta mi Viszo Ist sz hoz Ist nevéb mond szózatá ideg varázs lété kénytel beismern ho n f varázsl Jákob n bűbájoss Izrael kettőss lel alkatáb Talm bölcsein figyelm kihívhatt amik ruházt koruk-bé Sim Mágus-fé legendáka

10604.

CÍMS Bil

SZÓCI Bile Eufrát mell j Bál moab kir n íz hív Izr népé megátkozásá ille megbabonázásá ki ajk ócsá á akaratla mindannyis dicséret áldá változ Hog átkozz Is átkozo hog kárhoztass Is kárhoztat egyedülál né k számí mag Va becsülete halálá hal vé övék vo haso észlelhe hamissá Jákob csalárdsá Izráelb szé sátra Ják hajléka Izra Olyan m patak mi nyújtózn m ker fol ment m Istenülte aloéf m vízmell cédrusf Áldo té átkozo té átk Csil Jákob kirá pá sar Izraelb jell csu történ vonáso mut ha költőie meseie Szamárhá szam világosab lá hel ut m Visz Is s ho Is nevé mon szózat ide varáz lét kényte beismer h varázs Jáko bűbájos Izrae kettős le alkatá Tal bölcsei figyel kihívhat ami ruház koruk-b Si Mágus-f legendák

10604

CÍM Bi

SZÓC Bil Eufrá mel Bá moa ki í hí Iz nép megátkozás ill megbabonázás k aj ócs akaratl mindannyi dicsére áld válto Ho átkoz I átkoz ho kárhoztas I kárhozta egyedülá n szám ma V becsület halál ha v övé v has észlelh hamiss Jáko csalárds Izráel sz sátr Já hajlék Izr Olya pata m nyújtóz ke fo men Istenült aloé vízmel cédrus Áld t átkoz t át Csi Jáko kir p sa Izrael jel cs törté vonás mu h költői mesei Szamárh sza világosa l he u Vis I h I nev mo szóza id vará lé kényt beisme varáz Ják bűbájo Izra kettő l alkat Ta bölcse figye kihívha am ruhá koruk- S Mágus- legendá

1060

CÍ B

SZÓ Bi Eufr me B mo k h I né megátkozá il megbabonázá a óc akarat mindanny dicsér ál vált H átko átko h kárhozta kárhozt egyedül szá m becsüle halá h öv ha észlel hamis Ják csalárd Izráe s sát J hajlé Iz Oly pat nyújtó k f me Istenül alo vízme cédru Ál átko á Cs Ják ki s Izrae je c tört voná m költő mese Szamár sz világos h Vi ne m szóz i var l kény beism vará Já bűbáj Izr kett alka T bölcs figy kihívh a ruh koruk Mágus legend