10608.htm

CÍMSZÓ: Bírák könyve

SZÓCIKK: Bírák Könyve, a Biblia történeti könyvei közé tartozik: Héber neve: Széfer Sóftim, latinul : Liber Judicum, görögül: Kritai. A héber Bibliában a prófétai könyvek első részében foglal helyet. Elmondja Izrael történetét Józsua halálától Sámuel föllépéséig. A bevezetésben megrajzolja a bírák (vezérek) korának politikai helyzetét és a nép vallási állapotát: a nép bálványimádás bűnébe esik. Majd sorra veszi a bírákat: Omniel Mezopotámia, Éhud a moabiták, Saszgár a filiszteusok ellen védi meg Izraelt. Debóra prófétanő és Bárák bíró Chocór királya ellen viselnek szerencsésen háborút. Gideon a midjanitákat győzi le Isten csodás segítségével. Őt fia, a sokszoros testvérgyilkos Abimélech követi, aki elesik. Kisebb bírák: Tholó és Joir. Jiftách, aki az ammonitákat győzi le, fogadalmat tett, hogy a győzelem esetén a legelsőt, ki eléje kerül házában feláldozza; leánya az, ki elsőnek lépett véletlenül elébe. Kisebb bírák : Abison, Achjolon és Abdon. Majd elbeszéli Sámson rettenetes erejét, harcait a filiszteusok ellen és elpusztulását. A befejező két fejezet Dán törzse bálványimádásának keletkezéséről és a benjaminita Gibea lakóinak pusztulásáról szól. A bírák könyvének vallásos tartalma azt a tanítást tartalmazza, ha Izrael népe bálványimádásra adta magát és Istent elhagyta, Isten akkor megbüntette, de ha a nép megtért, bírákat támasztott Isten, akik által megsegítette Izrael népét. Irodalom. Ryssel (Jew. Encycl.); Studer, Das Buch d: Richter (2. kiad. 1842); Bachmnann, u. a. (1868-9). Bertheau, Das Buch d. Richter n. Ruth (Kurzgef. Exeg. Hbuch, 2. kiad. 1883): P. Cassel (Lange's Theot.-homilet. Bibelwerk, 2, kiad. 1887); Keil, Bibl. Kommentár (2. kiad. 1874); Oettli (Strack's Kurzgefasster Commentar 1893); Moore (Internat. Critical Commentary 1896) ; Budde (Kurzer Handkommentar z. A.-T. 1897); Nowack, Handkommentar (1900); Nöldeke, Untersuchungen (1869); Wellhausen, Prolegomena z. Gesch. Israels (4. kiad. 1895) ; Güdemann (Monatsechr. XVIII.); Cooke, The History and floag of Deborah (1896); Bruston, De Cantique De Debora (1901); H. Winckler, Alttestamentliche Untersuchungen (1892) ; Budde, Die Bücher Richter etc. (1890).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 608. címszó a lexikon => 124. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10608.htm

CÍMSZÓ: Bírák könyve

SZÓCIKK: Bírák Könyve, a Biblia történeti könyvei közé tartozik: Héber neve: Széfer Sóftim, latinul : Liber Judicum, görögül: Kritai. A héber Bibliában a prófétai könyvek első részében foglal helyet. Elmondja Izrael történetét Józsua halálától Sámuel föllépéséig. A bevezetésben megrajzolja a bírák vezérek korának politikai helyzetét és a nép vallási állapotát: a nép bálványimádás bűnébe esik. Majd sorra veszi a bírákat: Omniel Mezopotámia, Éhud a moabiták, Saszgár a filiszteusok ellen védi meg Izraelt. Debóra prófétanő és Bárák bíró Chocór királya ellen viselnek szerencsésen háborút. Gideon a midjanitákat győzi le Isten csodás segítségével. Őt fia, a sokszoros testvérgyilkos Abimélech követi, aki elesik. Kisebb bírák: Tholó és Joir. Jiftách, aki az ammonitákat győzi le, fogadalmat tett, hogy a győzelem esetén a legelsőt, ki eléje kerül házában feláldozza; leánya az, ki elsőnek lépett véletlenül elébe. Kisebb bírák : Abison, Achjolon és Abdon. Majd elbeszéli Sámson rettenetes erejét, harcait a filiszteusok ellen és elpusztulását. A befejező két fejezet Dán törzse bálványimádásának keletkezéséről és a benjaminita Gibea lakóinak pusztulásáról szól. A bírák könyvének vallásos tartalma azt a tanítást tartalmazza, ha Izrael népe bálványimádásra adta magát és Istent elhagyta, Isten akkor megbüntette, de ha a nép megtért, bírákat támasztott Isten, akik által megsegítette Izrael népét. Irodalom. Ryssel Jew. Encycl. ; Studer, Das Buch d: Richter 2. kiad. 1842 ; Bachmnann, u. a. 1868-9 . Bertheau, Das Buch d. Richter n. Ruth Kurzgef. Exeg. Hbuch, 2. kiad. 1883 : P. Cassel Lange's Theot.-homilet. Bibelwerk, 2, kiad. 1887 ; Keil, Bibl. Kommentár 2. kiad. 1874 ; Oettli Strack's Kurzgefasster Commentar 1893 ; Moore Internat. Critical Commentary 1896 ; Budde Kurzer Handkommentar z. A.-T. 1897 ; Nowack, Handkommentar 1900 ; Nöldeke, Untersuchungen 1869 ; Wellhausen, Prolegomena z. Gesch. Israels 4. kiad. 1895 ; Güdemann Monatsechr. XVIII. ; Cooke, The History and floag of Deborah 1896 ; Bruston, De Cantique De Debora 1901 ; H. Winckler, Alttestamentliche Untersuchungen 1892 ; Budde, Die Bücher Richter etc. 1890 .

10608.ht

CÍMSZÓ Bírá könyv

SZÓCIKK Bírá Könyve Bibli történet könyve köz tartozik Hébe neve Széfe Sóftim latinu Libe Judicum görögül Kritai hébe Bibliába próféta könyve els részébe fogla helyet Elmondj Izrae történeté Józsu halálátó Sámue föllépéséig bevezetésbe megrajzolj bírá vezére korána politika helyzeté é né vallás állapotát né bálványimádá bűnéb esik Maj sorr vesz bírákat Omnie Mezopotámia Éhu moabiták Saszgá filiszteuso elle véd me Izraelt Debór prófétan é Bárá bír Chocó király elle viselne szerencsése háborút Gideo midjanitáka győz l Iste csodá segítségével Ő fia sokszoro testvérgyilko Abimélec követi ak elesik Kiseb bírák Thol é Joir Jiftách ak a ammonitáka győz le fogadalma tett hog győzele eseté legelsőt k eléj kerü házába feláldozza leány az k elsőne lépet véletlenü elébe Kiseb bírá Abison Achjolo é Abdon Maj elbeszél Sámso rettenete erejét harcai filiszteuso elle é elpusztulását befejez ké fejeze Dá törzs bálványimádásána keletkezésérő é benjaminit Gibe lakóina pusztulásáró szól bírá könyvéne valláso tartalm az tanítás tartalmazza h Izrae nép bálványimádásr adt magá é Isten elhagyta Iste akko megbüntette d h né megtért bíráka támasztot Isten aki álta megsegített Izrae népét Irodalom Rysse Jew Encycl Studer Da Buc d Richte 2 kiad 184 Bachmnann u a 1868- Bertheau Da Buc d Richte n Rut Kurzgef Exeg Hbuch 2 kiad 188 P Casse Lange' Theot.-homilet Bibelwerk 2 kiad 188 Keil Bibl Kommentá 2 kiad 187 Oettl Strack' Kurzgefasste Commenta 189 Moor Internat Critica Commentar 189 Budd Kurze Handkommenta z A.-T 189 Nowack Handkommenta 190 Nöldeke Untersuchunge 186 Wellhausen Prolegomen z Gesch Israel 4 kiad 189 Güdeman Monatsechr XVIII Cooke Th Histor an floa o Debora 189 Bruston D Cantiqu D Debor 190 H Winckler Alttestamentlich Untersuchunge 189 Budde Di Büche Richte etc 189

10608.h

CÍMSZ Bír köny

SZÓCIK Bír Könyv Bibl történe könyv kö tartozi Héb nev Széf Sófti latin Lib Judicu görögü Krita héb Bibliáb prófét könyv el részéb fogl helye Elmond Izra történet Józs halálát Sámu föllépéséi bevezetésb megrajzol bír vezér korán politik helyzet n vallá állapotá n bálványimád bűné esi Ma sor ves bíráka Omni Mezopotámi Éh moabitá Saszg filiszteus ell vé m Izrael Debó próféta Bár bí Choc királ ell viseln szerencsés háború Gide midjaniták győ Ist csod segítségéve fi sokszor testvérgyilk Abiméle követ a elesi Kise bírá Tho Joi Jiftác a ammoniták győ l fogadalm tet ho győzel eset legelső elé ker házáb feláldozz leán a elsőn lépe véletlen eléb Kise bír Abiso Achjol Abdo Ma elbeszé Sáms rettenet erejé harca filiszteus ell elpusztulásá befeje k fejez D törz bálványimádásán keletkezésér benjamini Gib lakóin pusztulásár szó bír könyvén vallás tartal a tanítá tartalmazz Izra né bálványimádás ad mag Iste elhagyt Ist akk megbüntett n megtér bírák támaszto Iste ak ált megsegítet Izra népé Irodalo Ryss Je Encyc Stude D Bu Richt kia 18 Bachmnan 1868 Berthea D Bu Richt Ru Kurzge Exe Hbuc kia 18 Cass Lange Theot.-homile Bibelwer kia 18 Kei Bib Komment kia 18 Oett Strack Kurzgefasst Comment 18 Moo Interna Critic Commenta 18 Bud Kurz Handkomment A.- 18 Nowac Handkomment 19 Nöldek Untersuchung 18 Wellhause Prolegome Gesc Israe kia 18 Güdema Monatsech XVII Cook T Histo a flo Debor 18 Brusto Cantiq Debo 19 Winckle Alttestamentlic Untersuchung 18 Budd D Büch Richt et 18

10608.

CÍMS Bí kön

SZÓCI Bí Köny Bib történ köny k tartoz Hé ne Szé Sóft lati Li Judic görög Krit hé Bibliá prófé köny e részé fog hely Elmon Izr történe Józ halálá Sám föllépésé bevezetés megrajzo bí vezé korá politi helyze vall állapot bálványimá bűn es M so ve bírák Omn Mezopotám É moabit Sasz filiszteu el v Izrae Deb prófét Bá b Cho kirá el visel szerencsé hábor Gid midjanitá gy Is cso segítségév f sokszo testvérgyil Abimél köve eles Kis bír Th Jo Jiftá ammonitá gy fogadal te h győze ese legels el ke házá feláldoz leá első lép véletle elé Kis bí Abis Achjo Abd M elbesz Sám rettene erej harc filiszteu el elpusztulás befej feje tör bálványimádásá keletkezésé benjamin Gi lakói pusztulásá sz bí könyvé vallá tarta tanít tartalmaz Izr n bálványimádá a ma Ist elhagy Is ak megbüntet megté bírá támaszt Ist a ál megsegíte Izr nép Irodal Rys J Ency Stud B Rich ki 1 Bachmna 186 Berthe B Rich R Kurzg Ex Hbu ki 1 Cas Lang Theot.-homil Bibelwe ki 1 Ke Bi Kommen ki 1 Oet Strac Kurzgefass Commen 1 Mo Intern Criti Comment 1 Bu Kur Handkommen A. 1 Nowa Handkommen 1 Nölde Untersuchun 1 Wellhaus Prolegom Ges Isra ki 1 Güdem Monatsec XVI Coo Hist fl Debo 1 Brust Canti Deb 1 Winckl Alttestamentli Untersuchun 1 Bud Büc Rich e 1

10608

CÍM B kö

SZÓC B Kön Bi törté kön tarto H n Sz Sóf lat L Judi görö Kri h Bibli próf kön rész fo hel Elmo Iz történ Jó halál Sá föllépés bevezeté megrajz b vez kor polit helyz val állapo bálványim bű e s v bírá Om Mezopotá moabi Sas filiszte e Izra De prófé B Ch kir e vise szerencs hábo Gi midjanit g I cs segítségé soksz testvérgyi Abimé köv ele Ki bí T J Jift ammonit g fogada t győz es legel e k ház feláldo le els lé véletl el Ki b Abi Achj Ab elbes Sá retten ere har filiszte e elpusztulá befe fej tö bálványimádás keletkezés benjami G lakó pusztulás s b könyv vall tart taní tartalma Iz bálványimád m Is elhag I a megbünte megt bír támasz Is á megsegít Iz né Iroda Ry Enc Stu Ric k Bachmn 18 Berth Ric Kurz E Hb k Ca Lan Theot.-homi Bibelw k K B Komme k Oe Stra Kurzgefas Comme M Inter Crit Commen B Ku Handkomme A Now Handkomme Nöld Untersuchu Wellhau Prolego Ge Isr k Güde Monatse XV Co His f Deb Brus Cant De Winck Alttestamentl Untersuchu Bu Bü Ric

1060

CÍ k

SZÓ Kö B tört kö tart S Só la Jud gör Kr Bibl pró kö rés f he Elm I törté J halá S föllépé bevezet megraj ve ko poli hely va állap bálványi b bír O Mezopot moab Sa filiszt Izr D próf C ki vis szerenc háb G midjani c segítség soks testvérgy Abim kö el K b Jif ammoni fogad győ e lege há feláld l el l vélet e K Ab Ach A elbe S rette er ha filiszt elpusztul bef fe t bálványimádá keletkezé benjam lak pusztulá köny val tar tan tartalm I bálványimá I elha megbünt meg bí támas I megsegí I n Irod R En St Ri Bachm 1 Bert Ri Kur H C La Theot.-hom Bibel Komm O Str Kurzgefa Comm Inte Cri Comme K Handkomm No Handkomm Nöl Untersuch Wellha Proleg G Is Güd Monats X C Hi De Bru Can D Winc Alttestament Untersuch B B Ri