10611.htm

CÍMSZÓ: Birchosz hágómél

SZÓCIKK: B. hagómél, «a jótevő dicsérete». A 107. Zsoltárban meg vannak nevezve az emberek különböző csoportjai, amelyek bizonyos okokból Isten kegyét és oltalmát dicsérik. Ebből alakult ki később a szabály, hogy akik hosszabb utazást tettek a tengeren vagy a sivatagban, akik súlyos betegségből épültek fel, vagy veszélyből menekültek, vagy fogságból szabadultak, tartoznak hálát adni annak «aki megszolgálatlanul tesz jót az emberekkel». Az ilyen embereket felhívják a Tórához és a Tórafelolvasás után végzik a «gomelbencsolást».


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 611. címszó a lexikon => 124. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10611.htm

CÍMSZÓ: Birchosz hágómél

SZÓCIKK: B. hagómél, a jótevő dicsérete . A 107. Zsoltárban meg vannak nevezve az emberek különböző csoportjai, amelyek bizonyos okokból Isten kegyét és oltalmát dicsérik. Ebből alakult ki később a szabály, hogy akik hosszabb utazást tettek a tengeren vagy a sivatagban, akik súlyos betegségből épültek fel, vagy veszélyből menekültek, vagy fogságból szabadultak, tartoznak hálát adni annak aki megszolgálatlanul tesz jót az emberekkel . Az ilyen embereket felhívják a Tórához és a Tórafelolvasás után végzik a gomelbencsolást .

10611.ht

CÍMSZÓ Birchos hágómé

SZÓCIKK B hagómél jótev dicséret 107 Zsoltárba me vanna nevezv a embere különböz csoportjai amelye bizonyo okokbó Iste kegyé é oltalmá dicsérik Ebbő alakul k későb szabály hog aki hosszab utazás tette tengere vag sivatagban aki súlyo betegségbő épülte fel vag veszélybő menekültek vag fogságbó szabadultak tartozna hálá adn anna ak megszolgálatlanu tes jó a emberekke A ilye embereke felhívjá Tóráho é Tórafelolvasá utá végzi gomelbencsolás

10611.h

CÍMSZ Bircho hágóm

SZÓCIK hagómé jóte dicsére 10 Zsoltárb m vann nevez ember különbö csoportja amely bizony okokb Ist kegy oltalm dicséri Ebb alaku késő szabál ho ak hossza utazá tett tenger va sivatagba ak súly betegségb épült fe va veszélyb menekülte va fogságb szabadulta tartozn hál ad ann a megszolgálatlan te j emberekk ily emberek felhívj Tóráh Tórafelolvas ut végz gomelbencsolá

10611.

CÍMS Birch hágó

SZÓCI hagóm jót dicsér 1 Zsoltár van neve embe különb csoportj amel bizon okok Is keg oltal dicsér Eb alak kés szabá h a hossz utaz tet tenge v sivatagb a súl betegség épül f v veszély menekült v fogság szabadult tartoz há a an megszolgálatla t emberek il embere felhív Tórá Tórafelolva u vég gomelbencsol

10611

CÍM Birc hág

SZÓC hagó jó dicsé Zsoltá va nev emb külön csoport ame bizo oko I ke olta dicsé E ala ké szab hoss uta te teng sivatag sú betegsé épü veszél menekül fogsá szabadul tarto h a megszolgálatl embere i ember felhí Tór Tórafelolv vé gomelbencso

1061

CÍ Bir há

SZÓ hag j dics Zsolt v ne em külö csopor am biz ok k olt dics al k sza hos ut t ten sivata s betegs ép veszé menekü fogs szabadu tart megszolgálat ember embe felh Tó Tórafelol v gomelbencs