10612.htm

CÍMSZÓ: Birchosz hamicvosz

SZÓCIKK: B. hamicvosz, benedikció vallásos cselekedetek teljesítése előtt. Az áldásmondás kötelességét már a Talmud rendelte el. Ennek a döntésnek az az alapja, hogy Isten hálálkodást érdemel azért a jóért, hogy kinyilatkoztatásával az isteni parancsok teljesítésére érdemesítette az embereket. Minden benedikció így kezdődik: boruch ato adonoj elóhénu melech hoólom aser kidsonu bemicvoszov vécivonu. Dicsértessél örökkévaló, Istenünk, világ királya, aki megszenteltél minket parancsolataiddal és elrendelted, hogy (következik a teljesítés alatt álló parancs megnevezése; például a kézmosásé: al netilasz jodajim. Benidikciót mondanak a tallisz fölvételekor, a tefillin fölszíjazásánál, a mezuza felszögezése alkalmával, gyertyagyújtáskor, a challó leszakításánál, természeti tünemények meglátásakor és sok más alkalommal ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 612. címszó a lexikon => 124. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10612.htm

CÍMSZÓ: Birchosz hamicvosz

SZÓCIKK: B. hamicvosz, benedikció vallásos cselekedetek teljesítése előtt. Az áldásmondás kötelességét már a Talmud rendelte el. Ennek a döntésnek az az alapja, hogy Isten hálálkodást érdemel azért a jóért, hogy kinyilatkoztatásával az isteni parancsok teljesítésére érdemesítette az embereket. Minden benedikció így kezdődik: boruch ato adonoj elóhénu melech hoólom aser kidsonu bemicvoszov vécivonu. Dicsértessél örökkévaló, Istenünk, világ királya, aki megszenteltél minket parancsolataiddal és elrendelted, hogy következik a teljesítés alatt álló parancs megnevezése; például a kézmosásé: al netilasz jodajim. Benidikciót mondanak a tallisz fölvételekor, a tefillin fölszíjazásánál, a mezuza felszögezése alkalmával, gyertyagyújtáskor, a challó leszakításánál, természeti tünemények meglátásakor és sok más alkalommal .

10612.ht

CÍMSZÓ Birchos hamicvos

SZÓCIKK B hamicvosz benedikci valláso cselekedete teljesítés előtt A áldásmondá kötelességé má Talmu rendelt el Enne döntésne a a alapja hog Iste hálálkodás érdeme azér jóért hog kinyilatkoztatásáva a isten parancso teljesítésér érdemesített a embereket Minde benedikci íg kezdődik boruc at adono elóhén melec hoólo ase kidson bemicvoszo vécivonu Dicsértessé örökkévaló Istenünk vilá királya ak megszentelté minke parancsolataidda é elrendelted hog következi teljesíté alat áll paranc megnevezése példáu kézmosásé a netilas jodajim Benidikció mondana tallis fölvételekor tefilli fölszíjazásánál mezuz felszögezés alkalmával gyertyagyújtáskor chall leszakításánál természet tüneménye meglátásako é so má alkalomma

10612.h

CÍMSZ Bircho hamicvo

SZÓCIK hamicvos benedikc vallás cselekedet teljesíté előt áldásmond kötelesség m Talm rendel e Enn döntésn alapj ho Ist hálálkodá érdem azé jóér ho kinyilatkoztatásáv iste parancs teljesítésé érdemesítet embereke Mind benedikc í kezdődi boru a adon elóhé mele hoól as kidso bemicvosz vécivon Dicsértess örökkéval Istenün vil király a megszentelt mink parancsolataidd elrendelte ho következ teljesít ala ál paran megnevezés példá kézmosás netila jodaji Benidikci mondan talli fölvételeko tefill fölszíjazásáná mezu felszögezé alkalmáva gyertyagyújtásko chal leszakításáná természe tünemény meglátásak s m alkalomm

10612.

CÍMS Birch hamicv

SZÓCI hamicvo benedik vallá cselekede teljesít elő áldásmon kötelessé Tal rende En döntés alap h Is hálálkod érde az jóé h kinyilatkoztatásá ist paranc teljesítés érdemesíte emberek Min benedik kezdőd bor ado elóh mel hoó a kids bemicvos vécivo Dicsértes örökkéva Istenü vi királ megszentel min parancsolataid elrendelt h követke teljesí al á para megnevezé péld kézmosá netil jodaj Benidikc monda tall fölvételek tefil fölszíjazásán mez felszögez alkalmáv gyertyagyújtásk cha leszakításán termész tünemén meglátása alkalom

10612

CÍM Birc hamic

SZÓC hamicv benedi vall cseleked teljesí el áldásmo köteless Ta rend E dönté ala I hálálko érd a jó kinyilatkoztatás is paran teljesíté érdemesít embere Mi benedi kezdő bo ad eló me ho kid bemicvo véciv Dicsérte örökkév Isten v kirá megszente mi parancsolatai elrendel követk teljes a par megnevez pél kézmos neti joda Benidik mond tal fölvétele tefi fölszíjazásá me felszöge alkalmá gyertyagyújtás ch leszakításá termés tünemé meglátás alkalo

1061

CÍ Bir hami

SZÓ hamic bened val cseleke teljes e áldásm köteles T ren dönt al hálálk ér j kinyilatkoztatá i para teljesít érdemesí ember M bened kezd b a el m h ki bemicv véci Dicsért örökké Iste kir megszent m parancsolata elrende követ telje pa megneve pé kézmo net jod Benidi mon ta fölvétel tef fölszíjazás m felszög alkalm gyertyagyújtá c leszakítás termé tünem meglátá alkal