10613.htm

CÍMSZÓ: Birchosz hamozon

SZÓCIKK: B. hamózon, «asztali ima», régi források «brochó»-nak, népiesen «bencsolás»-nak nevezik. Az ebéd vagy vacsora előtti imáról már Sámuel és Saul történetében szó esik. Később ennek a mondatnak az alapján, hogy «te enni fogsz, jól lakol és dicsérni fogod az Istent a jó földért, melyet neked adott» (Mózes V. 8,10) keletkezett a szokás, hogy ebéd után is imát mondanak. Ez a tulajdonképpeni B., amely ma négy részből áll. Az első egyszerű köszönet az eledelért. A másik hálát ad Izrael országáért, amely megtenni az élelmet, az Ábrahámmal kötött szövetségért, az Egyiptomból való kivonulásért és a Szináj-hegyi kinyilatkoztatásért. A harmadik rész könyörgés a messiási birodalomért, a negyedik rész egy dicsőítő himnusz. A Talmud szerint a B. különböző részei különböző időkből származnak. Így az első részt Mózesnek tulajdonítja, a negyedik pedig állítólag Hadrián császár idejéből származik. Ebből is látható, hogy a B. hosszú idő alatt fejlődött és bővült olyanná, mint amilyen ma. A különböző rítusoknál bizonyos eltérés mutatkozik a B. szövegében. Az általánosságban mondott szövegnek van egy Maimonidesz által átdolgozott rövidebb formája, amely gyönyörű költői nyelvezetével tűnik ki. A B.-nak van egy bevezető formulája, amelyben a családfő az ebéd vagy vacsora résztvevőit imára szólítja fel. Ezt «zimun»-nek nevezik s ebből származik a «me-zumen bencsolás» kifejezés. Ha legalább három férfi ül az asztalnál, ma is ezzel a régi formulával szokták a B.-t bevezetni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 613. címszó a lexikon => 124. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10613.htm

CÍMSZÓ: Birchosz hamozon

SZÓCIKK: B. hamózon, asztali ima , régi források brochó -nak, népiesen bencsolás -nak nevezik. Az ebéd vagy vacsora előtti imáról már Sámuel és Saul történetében szó esik. Később ennek a mondatnak az alapján, hogy te enni fogsz, jól lakol és dicsérni fogod az Istent a jó földért, melyet neked adott Mózes V. 8,10 keletkezett a szokás, hogy ebéd után is imát mondanak. Ez a tulajdonképpeni B., amely ma négy részből áll. Az első egyszerű köszönet az eledelért. A másik hálát ad Izrael országáért, amely megtenni az élelmet, az Ábrahámmal kötött szövetségért, az Egyiptomból való kivonulásért és a Szináj-hegyi kinyilatkoztatásért. A harmadik rész könyörgés a messiási birodalomért, a negyedik rész egy dicsőítő himnusz. A Talmud szerint a B. különböző részei különböző időkből származnak. Így az első részt Mózesnek tulajdonítja, a negyedik pedig állítólag Hadrián császár idejéből származik. Ebből is látható, hogy a B. hosszú idő alatt fejlődött és bővült olyanná, mint amilyen ma. A különböző rítusoknál bizonyos eltérés mutatkozik a B. szövegében. Az általánosságban mondott szövegnek van egy Maimonidesz által átdolgozott rövidebb formája, amely gyönyörű költői nyelvezetével tűnik ki. A B.-nak van egy bevezető formulája, amelyben a családfő az ebéd vagy vacsora résztvevőit imára szólítja fel. Ezt zimun -nek nevezik s ebből származik a me-zumen bencsolás kifejezés. Ha legalább három férfi ül az asztalnál, ma is ezzel a régi formulával szokták a B.-t bevezetni.

10613.ht

CÍMSZÓ Birchos hamozo

SZÓCIKK B hamózon asztal im rég forráso broch -nak népiese bencsolá -na nevezik A ebé vag vacsor előtt imáró má Sámue é Sau történetébe sz esik Későb enne mondatna a alapján hog t enn fogsz jó lako é dicsérn fogo a Isten j földért melye neke adot Móze V 8,1 keletkezet szokás hog ebé utá i imá mondanak E tulajdonképpen B. amel m nég részbő áll A els egyszer köszöne a eledelért mási hálá a Izrae országáért amel megtenn a élelmet a Ábrahámma kötöt szövetségért a Egyiptombó val kivonulásér é Szináj-hegy kinyilatkoztatásért harmadi rés könyörgé messiás birodalomért negyedi rés eg dicsőít himnusz Talmu szerin B különböz része különböz időkbő származnak Íg a els rész Mózesne tulajdonítja negyedi pedi állítóla Hadriá császá idejébő származik Ebbő i látható hog B hossz id alat fejlődöt é bővül olyanná min amilye ma különböz rítusokná bizonyo eltéré mutatkozi B szövegében A általánosságba mondot szövegne va eg Maimonides álta átdolgozot rövideb formája amel gyönyör költő nyelvezetéve tűni ki B.-na va eg bevezet formulája amelybe családf a ebé vag vacsor résztvevői imár szólítj fel Ez zimu -ne nevezi ebbő származi me-zume bencsolá kifejezés H legaláb háro férf ü a asztalnál m i ezze rég formuláva szoktá B.- bevezetni

10613.h

CÍMSZ Bircho hamoz

SZÓCIK hamózo aszta i ré forrás broc -na népies bencsol -n nevezi eb va vacso előt imár m Sámu Sa történetéb s esi Késő enn mondatn alapjá ho en fogs j lak dicsér fog Iste földér mely nek ado Móz 8, keletkeze szoká ho eb ut im mondana tulajdonképpe B ame né részb ál el egysze köszön eledelér más hál Izra országáér ame megten élelme Ábrahámm kötö szövetségér Egyiptomb va kivonulásé Szináj-heg kinyilatkoztatásér harmad ré könyörg messiá birodalomér negyed ré e dicsőí himnus Talm szeri különbö rész különbö időkb származna Í el rés Mózesn tulajdonítj negyed ped állítól Hadri csász idejéb származi Ebb láthat ho hoss i ala fejlődö bővü olyann mi amily m különbö rítusokn bizony eltér mutatkoz szövegébe általánosságb mondo szövegn v e Maimonide ált átdolgozo rövide formáj ame gyönyö költ nyelvezetév tűn k B.-n v e beveze formuláj amelyb család eb va vacso résztvevő imá szólít fe E zim -n nevez ebb származ me-zum bencsol kifejezé legalá hár fér asztalná ezz ré formuláv szokt B. bevezetn

10613.

CÍMS Birch hamo

SZÓCI hamóz aszt r forrá bro -n népie bencso - nevez e v vacs elő imá Sám S történeté es Kés en mondat alapj h e fog la dicsé fo Ist földé mel ne ad Mó 8 keletkez szok h e u i mondan tulajdonképp am n rész á e egysz köszö eledelé má há Izr országáé am megte élelm Ábrahám köt szövetségé Egyiptom v kivonulás Szináj-he kinyilatkoztatásé harma r könyör messi birodalomé negye r dicső himnu Tal szer különb rés különb idők származn e ré Mózes tulajdonít negye pe állító Hadr csás idejé származ Eb látha h hos al fejlőd bőv olyan m amil különb rítusok bizon elté mutatko szövegéb általánosság mond szöveg Maimonid ál átdolgoz rövid formá am gyöny köl nyelvezeté tű B.- bevez formulá amely csalá e v vacs résztvev im szólí f zi - neve eb szárma me-zu bencso kifejez legal há fé asztaln ez r formulá szok B bevezet

10613

CÍM Birc ham

SZÓC hamó asz forr br - népi bencs neve vac el im Sá történet e Ké e monda alap fo l dics f Is föld me n a M keletke szo monda tulajdonkép a rés egys kösz eledel m h Iz országá a megt élel Ábrahá kö szövetség Egyipto kivonulá Szináj-h kinyilatkoztatás harm könyö mess birodalom negy dics himn Ta sze külön ré külön idő származ r Móze tulajdoní negy p állít Had csá idej szárma E láth ho a fejlő bő olya ami külön rítuso bizo elt mutatk szövegé általánossá mon szöve Maimoni á átdolgo rövi form a gyön kö nyelvezet t B. beve formul amel csal vac résztve i szól z nev e szárm me-z bencs kifeje lega h f asztal e formul szo beveze

1061

CÍ Bir ha

SZÓ ham as for b nép benc nev va e i S történe K mond ala f dic I föl m keletk sz mond tulajdonké ré egy kös elede I ország meg éle Ábrah k szövetsé Egyipt kivonul Szináj- kinyilatkoztatá har köny mes birodalo neg dic him T sz külö r külö id szárma Móz tulajdon neg állí Ha cs ide szárm lát h fejl b oly am külö rítus biz el mutat szöveg általánoss mo szöv Maimon átdolg röv for gyö k nyelveze B bev formu ame csa va résztv szó ne szár me- benc kifej leg aszta formu sz bevez