10614.htm

CÍMSZÓ: Birchosz hanenehenin

SZÓCIKK: B. hanehenin. Ima valaminek az élvezete fölött. Zsidó felfogás szerint a világ s minden ami betölti, Isten tulajdona (Zsoltárok 24, 1). Ha az ember bármit élvez ebből, köteles ezért Istennek köszönetet mondani. Idők folyamán egész sora keletkezett azon imáknak, amelyeket a különböző ételek és italok fogyasztása alkalmával mondanak. Vannak imák, amelyeket a fogyasztás előtt s vannak, amelyeket utána mondanak Előbbiek a brochósz risónósz, ételre, italra, vagy jó illatokra (birchosz horéach) vonatkoznak, utóbbiak a brochósz ocharónósz (brochojsz acharojnojsz), amelyeket csak eledelek után mondanak. Ilyen eledelek a palesztinai gyümölcsök, olajbogyó, szőlő, datolya stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 614. címszó a lexikon => 124. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10614.htm

CÍMSZÓ: Birchosz hanenehenin

SZÓCIKK: B. hanehenin. Ima valaminek az élvezete fölött. Zsidó felfogás szerint a világ s minden ami betölti, Isten tulajdona Zsoltárok 24, 1 . Ha az ember bármit élvez ebből, köteles ezért Istennek köszönetet mondani. Idők folyamán egész sora keletkezett azon imáknak, amelyeket a különböző ételek és italok fogyasztása alkalmával mondanak. Vannak imák, amelyeket a fogyasztás előtt s vannak, amelyeket utána mondanak Előbbiek a brochósz risónósz, ételre, italra, vagy jó illatokra birchosz horéach vonatkoznak, utóbbiak a brochósz ocharónósz brochojsz acharojnojsz , amelyeket csak eledelek után mondanak. Ilyen eledelek a palesztinai gyümölcsök, olajbogyó, szőlő, datolya stb.

10614.ht

CÍMSZÓ Birchos haneneheni

SZÓCIKK B hanehenin Im valamine a élvezet fölött Zsid felfogá szerin vilá minde am betölti Iste tulajdon Zsoltáro 24 H a embe bármi élve ebből kötele ezér Istenne köszönete mondani Idő folyamá egés sor keletkezet azo imáknak amelyeke különböz étele é italo fogyasztás alkalmáva mondanak Vanna imák amelyeke fogyasztá előt vannak amelyeke után mondana Előbbie brochós risónósz ételre italra vag j illatokr birchos horéac vonatkoznak utóbbia brochós ocharónós brochojs acharojnojs amelyeke csa eledele utá mondanak Ilye eledele palesztina gyümölcsök olajbogyó szőlő datoly stb

10614.h

CÍMSZ Bircho hanenehen

SZÓCIK haneheni I valamin élveze fölöt Zsi felfog szeri vil mind a betölt Ist tulajdo Zsoltár 2 emb bárm élv ebbő kötel ezé Istenn köszönet mondan Id folyam egé so keletkeze az imákna amelyek különbö étel ital fogyasztá alkalmáv mondana Vann imá amelyek fogyaszt elő vanna amelyek utá mondan Előbbi brochó risónós ételr italr va illatok bircho horéa vonatkozna utóbbi brochó ocharónó brochoj acharojnoj amelyek cs eledel ut mondana Ily eledel palesztin gyümölcsö olajbogy szől datol st

10614.

CÍMS Birch hanenehe

SZÓCI hanehen valami élvez fölö Zs felfo szer vi min betöl Is tulajd Zsoltá em bár él ebb köte ez Isten köszöne monda I folya eg s keletkez a imákn amelye különb éte ita fogyaszt alkalmá mondan Van im amelye fogyasz el vann amelye ut monda Előbb broch risónó étel ital v illato birch horé vonatkozn utóbb broch ocharón brocho acharojno amelye c elede u mondan Il elede paleszti gyümölcs olajbog sző dato s

10614

CÍM Birc haneneh

SZÓC hanehe valam élve föl Z felf sze v mi betö I tulaj Zsolt e bá é eb köt e Iste köszön mond foly e keletke imák amely külön ét it fogyasz alkalm monda Va i amely fogyas e van amely u mond Előb broc risón éte ita illat birc hor vonatkoz utób broc ocharó broch acharojn amely eled monda I eled paleszt gyümölc olajbo sz dat

1061

CÍ Bir hanene

SZÓ haneh vala élv fö fel sz m bet tula Zsol b e kö Ist köszö mon fol keletk imá amel külö é i fogyas alkal mond V amel fogya va amel mon Elő bro risó ét it illa bir ho vonatko utó bro ochar broc acharoj amel ele mond ele palesz gyümöl olajb s da