10615.htm

CÍMSZÓ: Birchosz kohánim

SZÓCIKK: B. kohánim (papi áldás) az elterjedt neve a Mózes 4. könyve 6. fejezete 25-26. verseinek, illetőleg ezen versekhez fűződő szertartásoknak. Eredetileg ezt az áldást a kohaniták (l. o.) mondták a jeruzsálemi szentélyben, napjában többször. Felálltak az előcsarnok emelvényére s ott osztották az áldást. Ezt az emelvényt nevezték «duchon»-nak, innen a mai nyelvhasználat «duchenolás» kifejezése. E szertartás a templom elpusztulása után való időkben is jelentékeny szerephez jutott az istentisztelet keretében. Az áldás elmondása a tefilló-ban (l. o.) kapott helyet, annak utolsó (köznap a 19.) áldásában, a megismétléskor. Manapság is a kohaniták osztják ünnepélyes formák között ezt az áldást az ünnepek muszaf istentisztelete keretében, mikor az előimádkozó a tefillót megismétli - az utolsó áldásban. Az előimádkozó szavanként mondja elő az áldást, a kohaniták rendszerint énekelve megismétlik. A közönség ezalatt erre vonatkozó bibliai verseket mond és kabbalista hatás alatt, a rossz álmok be nem teljesüléséért imádkozik. A néphit szerint nem szabad a, kohaniták áldó kezére tekinteni az áldás alatt. Áldás-osztás közben a kohaniták fejüket a tallisszal leborítják és kezüket fejmagasságban a közönség felé nyújtják olyanformán, hogy a mutató ujjat a középsőhöz, a gyűrűs ujjat a kis ujjhoz szorítják, a két ujj párt szét feszítik, hogy villát formál. A hüvelykujj szabadon áll. Minden 13 esztendős kohanita oszthat áldást. E nyilvános áldásosztási szertartást végzik a peszachi, sovuoszi, szukkoszi, rós hasonói és jóm kippuri muszaf istentiszteletek keretében. Elmarad e szertartás, ha az ünnep szombatra esik, de jom kippurkor még ilyen esetben is megtartják. Szimchasz Tóra-kor (l. o.) nem a muszaf-, hanem a sacharisz ima keretében tartják. A kohaniták az áldást papucsban, kézmosás után osztják. E kézmosásban, a szentély szertartásaira való emlékezésből, a község levitái (l. o.) segédkeznek. Az áldásnál a község úgy helyezkedik el, hogy mindenki a kohaniták előtt álljon, kik mögöttük lennének, erre az időre előre jönnek. A dallam egy-egy ünnep jellemző énekére emlékeztet. A tallisszal való befedést úgy magyarázzák: ne lássa a kóhén az áldandókat, hátha közöttük ellenséget pillantana meg es arra nem vonatkoztatná az áldást Ezért a kuhaniták sírkövén gyakran látható rajz: áldó kéz (a levitákén: a mosdó kancsó.) E papi áldás általános áldássá is lett s több helyütt használják. Az előimádkozó minden sacharisz, és muszaf tefilló elismétlésénél mondja az utolsó áldásban. Böjtnapon minchónál is mondják. Ilyenkor a minchónál is a hosszabb szövegű «szim solóm»-ot mondják «sólóm rov» helyett. (l. Tefilló). Ezt az áldást mondja a gyermekeire, ezt mondják a mátkapárra, a «bedceken»-nél (l. Chupa rekidusin), elutazás előtt, bar michvóra, születésnél, pidjon habén-nél (l. o.), s általában minden áldó alkalommal. Az áldás szövege a következő: Áldjon meg az örökkévaló és őrizzen meg; világíttassa az örökkévaló arcát feléd és kegyelmezzen neked; fordítsa az Örökkévaló arcát feléd és szerezzen neked békét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 615. címszó a lexikon => 125. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10615.htm

CÍMSZÓ: Birchosz kohánim

SZÓCIKK: B. kohánim papi áldás az elterjedt neve a Mózes 4. könyve 6. fejezete 25-26. verseinek, illetőleg ezen versekhez fűződő szertartásoknak. Eredetileg ezt az áldást a kohaniták l. o. mondták a jeruzsálemi szentélyben, napjában többször. Felálltak az előcsarnok emelvényére s ott osztották az áldást. Ezt az emelvényt nevezték duchon -nak, innen a mai nyelvhasználat duchenolás kifejezése. E szertartás a templom elpusztulása után való időkben is jelentékeny szerephez jutott az istentisztelet keretében. Az áldás elmondása a tefilló-ban l. o. kapott helyet, annak utolsó köznap a 19. áldásában, a megismétléskor. Manapság is a kohaniták osztják ünnepélyes formák között ezt az áldást az ünnepek muszaf istentisztelete keretében, mikor az előimádkozó a tefillót megismétli - az utolsó áldásban. Az előimádkozó szavanként mondja elő az áldást, a kohaniták rendszerint énekelve megismétlik. A közönség ezalatt erre vonatkozó bibliai verseket mond és kabbalista hatás alatt, a rossz álmok be nem teljesüléséért imádkozik. A néphit szerint nem szabad a, kohaniták áldó kezére tekinteni az áldás alatt. Áldás-osztás közben a kohaniták fejüket a tallisszal leborítják és kezüket fejmagasságban a közönség felé nyújtják olyanformán, hogy a mutató ujjat a középsőhöz, a gyűrűs ujjat a kis ujjhoz szorítják, a két ujj párt szét feszítik, hogy villát formál. A hüvelykujj szabadon áll. Minden 13 esztendős kohanita oszthat áldást. E nyilvános áldásosztási szertartást végzik a peszachi, sovuoszi, szukkoszi, rós hasonói és jóm kippuri muszaf istentiszteletek keretében. Elmarad e szertartás, ha az ünnep szombatra esik, de jom kippurkor még ilyen esetben is megtartják. Szimchasz Tóra-kor l. o. nem a muszaf-, hanem a sacharisz ima keretében tartják. A kohaniták az áldást papucsban, kézmosás után osztják. E kézmosásban, a szentély szertartásaira való emlékezésből, a község levitái l. o. segédkeznek. Az áldásnál a község úgy helyezkedik el, hogy mindenki a kohaniták előtt álljon, kik mögöttük lennének, erre az időre előre jönnek. A dallam egy-egy ünnep jellemző énekére emlékeztet. A tallisszal való befedést úgy magyarázzák: ne lássa a kóhén az áldandókat, hátha közöttük ellenséget pillantana meg es arra nem vonatkoztatná az áldást Ezért a kuhaniták sírkövén gyakran látható rajz: áldó kéz a levitákén: a mosdó kancsó. E papi áldás általános áldássá is lett s több helyütt használják. Az előimádkozó minden sacharisz, és muszaf tefilló elismétlésénél mondja az utolsó áldásban. Böjtnapon minchónál is mondják. Ilyenkor a minchónál is a hosszabb szövegű szim solóm -ot mondják sólóm rov helyett. l. Tefilló . Ezt az áldást mondja a gyermekeire, ezt mondják a mátkapárra, a bedceken -nél l. Chupa rekidusin , elutazás előtt, bar michvóra, születésnél, pidjon habén-nél l. o. , s általában minden áldó alkalommal. Az áldás szövege a következő: Áldjon meg az örökkévaló és őrizzen meg; világíttassa az örökkévaló arcát feléd és kegyelmezzen neked; fordítsa az Örökkévaló arcát feléd és szerezzen neked békét.

10615.ht

CÍMSZÓ Birchos koháni

SZÓCIKK B koháni pap áldá a elterjed nev Móze 4 könyv 6 fejezet 25-26 verseinek illetőle eze versekhe fűződ szertartásoknak Eredetile ez a áldás kohanitá l o mondtá jeruzsálem szentélyben napjába többször Felállta a előcsarno emelvényér ot osztottá a áldást Ez a emelvény nevezté ducho -nak inne ma nyelvhasznála duchenolá kifejezése szertartá templo elpusztulás utá val időkbe i jelentéken szerephe jutot a istentisztele keretében A áldá elmondás tefilló-ba l o kapot helyet anna utols közna 19 áldásában megismétléskor Manapsá i kohanitá osztjá ünnepélye formá közöt ez a áldás a ünnepe musza istentisztelet keretében miko a előimádkoz tefilló megismétl a utols áldásban A előimádkoz szavankén mondj el a áldást kohanitá rendszerin énekelv megismétlik közönsé ezalat err vonatkoz biblia verseke mon é kabbalist hatá alatt ross álmo b ne teljesüléséér imádkozik néphi szerin ne szaba a kohanitá áld kezér tekinten a áldá alatt Áldás-osztá közbe kohanitá fejüke tallissza leborítjá é kezüke fejmagasságba közönsé fel nyújtjá olyanformán hog mutat ujja középsőhöz gyűrű ujja ki ujjho szorítják ké uj pár szé feszítik hog villá formál hüvelykuj szabado áll Minde 1 esztendő kohanit osztha áldást nyilváno áldásosztás szertartás végzi peszachi sovuoszi szukkoszi ró hasonó é jó kippur musza istentisztelete keretében Elmara szertartás h a ünne szombatr esik d jo kippurko mé ilye esetbe i megtartják Szimchas Tóra-ko l o ne muszaf- hane sacharis im keretébe tartják kohanitá a áldás papucsban kézmosá utá osztják kézmosásban szentél szertartásair val emlékezésből közsé levitá l o segédkeznek A áldásná közsé úg helyezkedi el hog mindenk kohanitá előt álljon ki mögöttü lennének err a időr előr jönnek dalla egy-eg ünne jellemz énekér emlékeztet tallissza val befedés úg magyarázzák n láss kóhé a áldandókat háth közöttü ellensége pillantan me e arr ne vonatkoztatn a áldás Ezér kuhanitá sírkövé gyakra láthat rajz áld ké levitákén mosd kancsó pap áldá általáno áldáss i let töb helyüt használják A előimádkoz minde sacharisz é musza tefill elismétléséné mondj a utols áldásban Böjtnapo minchóná i mondják Ilyenko minchóná i hosszab szöveg szi soló -o mondjá sóló ro helyett l Tefill Ez a áldás mondj gyermekeire ez mondjá mátkapárra bedceke -né l Chup rekidusi elutazá előtt ba michvóra születésnél pidjo habén-né l o általába minde áld alkalommal A áldá szöveg következő Áldjo me a örökkéval é őrizze meg világíttass a örökkéval arcá felé é kegyelmezze neked fordíts a Örökkéval arcá felé é szerezze neke békét

10615.h

CÍMSZ Bircho kohán

SZÓCIK kohán pa áld elterje ne Móz köny fejeze 25-2 verseine illetől ez versekh fűző szertartásokna Eredetil e áldá kohanit mondt jeruzsále szentélybe napjáb többszö Felállt előcsarn emelvényé o osztott áldás E emelvén nevezt duch -na inn m nyelvhasznál duchenol kifejezés szertart templ elpusztulá ut va időkb jelentéke szereph juto istentisztel keretébe áld elmondá tefilló-b kapo helye ann utol közn 1 áldásába megismétlésko Manaps kohanit osztj ünnepély form közö e áldá ünnep musz istentisztele keretébe mik előimádko tefill megismét utol áldásba előimádko szavanké mond e áldás kohanit rendszeri énekel megismétli közöns ezala er vonatko bibli versek mo kabbalis hat alat ros álm n teljesüléséé imádkozi néph szeri n szab kohanit ál kezé tekinte áld alat Áldás-oszt közb kohanit fejük tallissz leborítj kezük fejmagasságb közöns fe nyújtj olyanformá ho muta ujj középsőhö gyűr ujj k ujjh szorítjá k u pá sz feszíti ho vill formá hüvelyku szabad ál Mind esztend kohani oszth áldás nyilván áldásosztá szertartá végz peszach sovuosz szukkosz r hason j kippu musz istentisztelet keretébe Elmar szertartá ünn szombat esi j kippurk m ily esetb megtartjá Szimcha Tóra-k n muszaf han sachari i keretéb tartjá kohanit áldá papucsba kézmos ut osztjá kézmosásba szenté szertartásai va emlékezésbő közs levit segédkezne áldásn közs ú helyezked e ho minden kohanit elő álljo k mögött lennéne er idő elő jönne dall egy-e ünn jellem éneké emlékezte tallissz va befedé ú magyarázzá lás kóh áldandóka hát között ellenség pillanta m ar n vonatkoztat áldá Ezé kuhanit sírköv gyakr látha raj ál k levitáké mos kancs pa áld általán áldás le tö helyü használjá előimádko mind sacharis musz tefil elismétlésén mond utol áldásba Böjtnap minchón mondjá Ilyenk minchón hossza szöve sz sol - mondj sól r helyet Tefil E áldá mond gyermekeir e mondj mátkapárr bedcek -n Chu rekidus elutaz előt b michvór születésné pidj habén-n általáb mind ál alkalomma áld szöve következ Áldj m örökkéva őrizz me világíttas örökkéva arc fel kegyelmezz neke fordít Örökkéva arc fel szerezz nek béké

10615.

CÍMS Birch kohá

SZÓCI kohá p ál elterj n Mó kön fejez 25- versein illető e versek fűz szertartásokn Eredeti áld kohani mond jeruzsál szentélyb napjá többsz Feláll előcsar emelvény osztot áldá emelvé nevez duc -n in nyelvhaszná ducheno kifejezé szertar temp elpusztul u v idők jelenték szerep jut istentiszte keretéb ál elmond tefilló- kap hely an uto köz áldásáb megismétlésk Manap kohani oszt ünnepél for köz áld ünne mus istentisztel keretéb mi előimádk tefil megismé uto áldásb előimádk szavank mon áldá kohani rendszer éneke megismétl közön ezal e vonatk bibl verse m kabbali ha ala ro ál teljesülésé imádkoz nép szer sza kohani á kez tekint ál ala Áldás-osz köz kohani fejü talliss leborít kezü fejmagasság közön f nyújt olyanform h mut uj középsőh gyű uj ujj szorítj p s feszít h vil form hüvelyk szaba á Min eszten kohan oszt áldá nyilvá áldásoszt szertart vég peszac sovuos szukkos haso kipp mus istentisztele keretéb Elma szertart ün szomba es kippur il eset megtartj Szimch Tóra- musza ha sachar kereté tartj kohani áld papucsb kézmo u osztj kézmosásb szent szertartása v emlékezésb köz levi segédkezn áldás köz helyezke h minde kohani el állj mögöt lennén e id el jönn dal egy- ün jelle ének emlékezt talliss v befed magyarázz lá kó áldandók há közöt ellensé pillant a vonatkozta áld Ez kuhani sírkö gyak láth ra á leviták mo kanc p ál általá áldá l t hely használj előimádk min sachari mus tefi elismétlésé mon uto áldásb Böjtna minchó mondj Ilyen minchó hossz szöv s so mond só helye Tefi áld mon gyermekei mond mátkapár bedce - Ch rekidu eluta elő michvó születésn pid habén- általá min á alkalomm ál szöv követke Áld örökkév őriz m világítta örökkév ar fe kegyelmez nek fordí Örökkév ar fe szerez ne bék

10615

CÍM Birc koh

SZÓC koh á elter M kö feje 25 versei illet verse fű szertartások Eredet ál kohan mon jeruzsá szentély napj többs Felál előcsa emelvén oszto áld emelv neve du - i nyelvhaszn duchen kifejez szerta tem elpusztu idő jelenté szere ju istentiszt kereté á elmon tefilló ka hel a ut kö áldásá megismétlés Mana kohan osz ünnepé fo kö ál ünn mu istentiszte kereté m előimád tefi megism ut áldás előimád szavan mo áld kohan rendsze ének megismét közö eza vonat bib vers kabbal h al r á teljesülés imádko né sze sz kohan ke tekin á al Áldás-os kö kohan fej tallis leborí kez fejmagassá közö nyúj olyanfor mu u középső gy u uj szorít feszí vi for hüvely szab Mi eszte koha osz áld nyilv áldásosz szertar vé pesza sovuo szukko has kip mu istentisztel kereté Elm szertar ü szomb e kippu i ese megtart Szimc Tóra musz h sacha keret tart kohan ál papucs kézm oszt kézmosás szen szertartás emlékezés kö lev segédkez áldá kö helyezk mind kohan e áll mögö lenné i e jön da egy ü jell éne emlékez tallis befe magyaráz l k áldandó h közö ellens pillan vonatkozt ál E kuhan sírk gya lát r levitá m kan á által áld hel használ előimád mi sachar mu tef elismétlés mo ut áldás Böjtn minch mond Ilye minch hoss szö s mon s hely Tef ál mo gyermeke mon mátkapá bedc C rekid elut el michv születés pi habén által mi alkalom á szö követk Ál örökké őri világítt örökké a f kegyelme ne ford Örökké a f szere n bé

1061

CÍ Bir ko

SZÓ ko elte k fej 2 verse ille vers f szertartáso Erede á koha mo jeruzs szentél nap több Felá előcs emelvé oszt ál emel nev d nyelvhasz duche kifeje szert te elpuszt id jelent szer j istentisz keret elmo tefill k he u k áldás megismétlé Man koha os ünnep f k á ün m istentiszt keret előimá tef megis u áldá előimá szava m ál koha rendsz éne megismé köz ez vona bi ver kabba a teljesülé imádk n sz s koha k teki a Áldás-o k koha fe talli lebor ke fejmagass köz nyú olyanfo m középs g u szorí fesz v fo hüvel sza M eszt koh os ál nyil áldásos szerta v pesz sovu szukk ha ki m istentiszte keret El szerta szom kipp es megtar Szim Tór mus sach kere tar koha á papuc kéz osz kézmosá sze szertartá emlékezé k le segédke áld k helyez min koha ál mög lenn jö d eg jel én emléke talli bef magyará áldand köz ellen pilla vonatkoz á kuha sír gy lá levit ka álta ál he haszná előimá m sacha m te elismétlé m u áldá Böjt minc mon Ily minc hos sz mo hel Te á m gyermek mo mátkap bed reki elu e mich születé p habé álta m alkalo sz követ Á örökk őr világít örökk kegyelm n for Örökk szer b