10616.htm

CÍMSZÓ: Birchosz levónó

SZÓCIKK: B. levónó (holdáldás) a neve annak a szertartásnak, melynek keretében Istent, mint az égi testek alkotóját dicsőítjük. Szabad helyen mondják, ott, honnan a holdat jól lehet látni. Elmondási ideje rendszerint a zsinagógái hónap 3. napjától, mikor az újhold már jól látható, a hó 15. napjáig terjed. (Ettől az időtől kezdve «fogy» a hold). Tisri hónapjában jom kippur kimenetelekor, (10-én) ab hónapjában pedig tiso beov (9-én) kimenetelekor szokás mondani. Ez az ima jókedvvel mondandó és éppen ezért jom kippur előtt a vezeklés, tisó beov előtt a gyász miatt hiányzik. Nem mondják ez imát péntek este vagy ünnep beköszöntésekor, annál inkább azonban szombat este és ünnepek kimenetelekor. Az ima az áldáson kívül néhány vonatkozó bibliai versből és a hagyományból vett idézetből áll.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 616. címszó a lexikon => 125. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10616.htm

CÍMSZÓ: Birchosz levónó

SZÓCIKK: B. levónó holdáldás a neve annak a szertartásnak, melynek keretében Istent, mint az égi testek alkotóját dicsőítjük. Szabad helyen mondják, ott, honnan a holdat jól lehet látni. Elmondási ideje rendszerint a zsinagógái hónap 3. napjától, mikor az újhold már jól látható, a hó 15. napjáig terjed. Ettől az időtől kezdve fogy a hold . Tisri hónapjában jom kippur kimenetelekor, 10-én ab hónapjában pedig tiso beov 9-én kimenetelekor szokás mondani. Ez az ima jókedvvel mondandó és éppen ezért jom kippur előtt a vezeklés, tisó beov előtt a gyász miatt hiányzik. Nem mondják ez imát péntek este vagy ünnep beköszöntésekor, annál inkább azonban szombat este és ünnepek kimenetelekor. Az ima az áldáson kívül néhány vonatkozó bibliai versből és a hagyományból vett idézetből áll.

10616.ht

CÍMSZÓ Birchos levón

SZÓCIKK B levón holdáldá nev anna szertartásnak melyne keretébe Istent min a ég teste alkotójá dicsőítjük Szaba helye mondják ott honna holda jó lehe látni Elmondás idej rendszerin zsinagógá hóna 3 napjától miko a újhol má jó látható h 15 napjái terjed Ettő a időtő kezdv fog hol Tisr hónapjába jo kippu kimenetelekor 10-é a hónapjába pedi tis beo 9-é kimeneteleko szoká mondani E a im jókedvve mondand é éppe ezér jo kippu előt vezeklés tis beo előt gyás miat hiányzik Ne mondjá e imá pénte est vag ünne beköszöntésekor anná inkáb azonba szomba est é ünnepe kimenetelekor A im a áldáso kívü néhán vonatkoz biblia versbő é hagyománybó vet idézetbő áll

10616.h

CÍMSZ Bircho levó

SZÓCIK levó holdáld ne ann szertartásna melyn keretéb Isten mi é test alkotój dicsőítjü Szab hely mondjá ot honn hold j leh látn Elmondá ide rendszeri zsinagóg hón napjátó mik újho m j láthat 1 napjá terje Ett időt kezd fo ho Tis hónapjáb j kipp kimeneteleko 10- hónapjáb ped ti be 9- kimenetelek szok mondan i jókedvv mondan épp ezé j kipp elő vezeklé ti be elő gyá mia hiányzi N mondj im pént es va ünn beköszöntéseko ann inká azonb szomb es ünnep kimeneteleko i áldás kív néhá vonatko bibli versb hagyományb ve idézetb ál

10616.

CÍMS Birch lev

SZÓCI lev holdál n an szertartásn mely kereté Iste m tes alkotó dicsőítj Sza hel mondj o hon hol le lát Elmond id rendszer zsinagó hó napját mi újh látha napj terj Et idő kez f h Ti hónapjá kip kimenetelek 10 hónapjá pe t b 9 kimenetele szo monda jókedv monda ép ez kip el vezekl t b el gy mi hiányz mond i pén e v ün beköszöntések an ink azon szom e ünne kimenetelek áldá kí néh vonatk bibl vers hagyomány v idézet á

10616

CÍM Birc le

SZÓC le holdá a szertartás mel keret Ist te alkot dicsőít Sz he mond ho ho l lá Elmon i rendsze zsinag h napjá m új láth nap ter E id ke T hónapj ki kimenetele 1 hónapj p kimenetel sz mond jóked mond é e ki e vezek e g m hiány mon pé ü beköszöntése a in azo szo ünn kimenetele áld k né vonat bib ver hagyomán idéze

1061

CÍ Bir l

SZÓ l hold szertartá me kere Is t alko dicsőí S h mon h h l Elmo rendsz zsina napj ú lát na te i k hónap k kimenetel hónap kimenete s mon jóke mon k veze hián mo p beköszöntés i az sz ün kimenetel ál n vona bi ve hagyomá idéz