10617.htm

CÍMSZÓ: Birkózás

SZÓCIKK: Birkózás. A millenniumi esztendő után tűntek fel a zsidó birkózók. A versenyeket még a nyers erő kérdése döntötte el, módszeresség még alig nyilvánul meg a küzdelemben. Ezeket az utakat járták eleinte a zsidó ifjak is. Az első nagy sikert Weisz Richárd szerezte meg. 1903-ban megnyerte Magyarország bajnokságát a legnehezebb súlycsoportban. Még hétszer egymás után következő évben megismételte ezt a sikert, majd 1908. világbajnokságot is nyert a londoni olimpiai versenyeken. Még kétszer nyerte Magyarország bajnokságát, végül számtalan nemzetközi győzelem után, a város-bajnokság első díjának birtokában visszavonult. Nyomon követte Fischer Tibor és Előd József. Fischer Tibor 1910. már magyar bajnok, a következő évben megismétli a bajnokságot és megszerezte a világbajnoki címet is. Párhuzamosan haladt vele Előd József. Fischer a nehézsúlyban Előd a középsúlyban nyerte ez éveknek összes versenyeit és a külföldi versenyek sorsa sem dőlhetett el nélkülük. Előd József már 1908. és a rákövetkező négy évben Magyarország bajnoka, azonkívül elnyerte Budapest és más városok bajnokságát is. A magyar B. első korszakában szerepelt Orosz Miklós is, aki szintén többszörös magyar bajnok volt. A legszebb győzelmeit 1908 - 09. érte el. A londoni olimpiászon is részt vett, de sikertelenül. A háború után jelentős szerep jutott a zsidó ifjaknak. A legnagyobb jelentőségre Radvány Ödön emelkedett, akinek a tevékenysége a modern B.-ban korszakalkotó. Módszerének lényege, hogy az ellenfelet ki kell emelni egyensúlyhelyzetéből, hogy az testi erejét ne tudja kihasználni. Súlyponti elméletét idővel kibővítette s a fogások egész rendszerét kutatta ki, amivel a B.-nak új irányt szabott. Többszörös magyar bajnok lett, megnyert sok nemzetközi versenyt; működésének igazi értéke azonban, hogy a modern B.-ban szerepet ad a gondolkozásnak, jelentőségre juttatja az anatómiai, egyensúlyi ismereteket. Tanítványai legnagyobb részt nem zsidók, akik közül sokan bajnokok lettek. Magyar Ármin többszörös magyar bajnok, Európa bajnokságát is megnyerte. Kárpáti Jenő magyar bajnok, az Európa bajnokságában második lett. Közvetlenül a háború utáni években nagy sikereket ért el Pongrác József. Közel tíz bajnokságot nyert és Európa bajnokságát is megnyerte. A birkózósport szervezésében fontos szerepet játszott Brüll Alfréd (l. o.). A szervező munkának Radvány Jenő, csepeli lőszergyári igazgató, Radvány Ö. bátyja, a vezére. A magyar szövetség nemzetközi kapcsolatainak kiépítését Radvány J. végezte. A párisi olimpiász (1924) után Brüll a Nemzetközi Szövetség elnöke lett. Az 1918. önállóan megalakult magyar birkózó szövetségnek Brüll a társelnöke, Radvány az alelnöke lett ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 617. címszó a lexikon => 125. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10617.htm

CÍMSZÓ: Birkózás

SZÓCIKK: Birkózás. A millenniumi esztendő után tűntek fel a zsidó birkózók. A versenyeket még a nyers erő kérdése döntötte el, módszeresség még alig nyilvánul meg a küzdelemben. Ezeket az utakat járták eleinte a zsidó ifjak is. Az első nagy sikert Weisz Richárd szerezte meg. 1903-ban megnyerte Magyarország bajnokságát a legnehezebb súlycsoportban. Még hétszer egymás után következő évben megismételte ezt a sikert, majd 1908. világbajnokságot is nyert a londoni olimpiai versenyeken. Még kétszer nyerte Magyarország bajnokságát, végül számtalan nemzetközi győzelem után, a város-bajnokság első díjának birtokában visszavonult. Nyomon követte Fischer Tibor és Előd József. Fischer Tibor 1910. már magyar bajnok, a következő évben megismétli a bajnokságot és megszerezte a világbajnoki címet is. Párhuzamosan haladt vele Előd József. Fischer a nehézsúlyban Előd a középsúlyban nyerte ez éveknek összes versenyeit és a külföldi versenyek sorsa sem dőlhetett el nélkülük. Előd József már 1908. és a rákövetkező négy évben Magyarország bajnoka, azonkívül elnyerte Budapest és más városok bajnokságát is. A magyar B. első korszakában szerepelt Orosz Miklós is, aki szintén többszörös magyar bajnok volt. A legszebb győzelmeit 1908 - 09. érte el. A londoni olimpiászon is részt vett, de sikertelenül. A háború után jelentős szerep jutott a zsidó ifjaknak. A legnagyobb jelentőségre Radvány Ödön emelkedett, akinek a tevékenysége a modern B.-ban korszakalkotó. Módszerének lényege, hogy az ellenfelet ki kell emelni egyensúlyhelyzetéből, hogy az testi erejét ne tudja kihasználni. Súlyponti elméletét idővel kibővítette s a fogások egész rendszerét kutatta ki, amivel a B.-nak új irányt szabott. Többszörös magyar bajnok lett, megnyert sok nemzetközi versenyt; működésének igazi értéke azonban, hogy a modern B.-ban szerepet ad a gondolkozásnak, jelentőségre juttatja az anatómiai, egyensúlyi ismereteket. Tanítványai legnagyobb részt nem zsidók, akik közül sokan bajnokok lettek. Magyar Ármin többszörös magyar bajnok, Európa bajnokságát is megnyerte. Kárpáti Jenő magyar bajnok, az Európa bajnokságában második lett. Közvetlenül a háború utáni években nagy sikereket ért el Pongrác József. Közel tíz bajnokságot nyert és Európa bajnokságát is megnyerte. A birkózósport szervezésében fontos szerepet játszott Brüll Alfréd l. o. . A szervező munkának Radvány Jenő, csepeli lőszergyári igazgató, Radvány Ö. bátyja, a vezére. A magyar szövetség nemzetközi kapcsolatainak kiépítését Radvány J. végezte. A párisi olimpiász 1924 után Brüll a Nemzetközi Szövetség elnöke lett. Az 1918. önállóan megalakult magyar birkózó szövetségnek Brüll a társelnöke, Radvány az alelnöke lett .

10617.ht

CÍMSZÓ Birkózá

SZÓCIKK Birkózás millennium esztend utá tűnte fe zsid birkózók versenyeke mé nyer er kérdés döntött el módszeressé mé ali nyilvánu me küzdelemben Ezeke a utaka jártá eleint zsid ifja is A els nag siker Weis Richár szerezt meg 1903-ba megnyert Magyarorszá bajnokságá legnehezeb súlycsoportban Mé hétsze egymá utá következ évbe megismételt ez sikert maj 1908 világbajnokságo i nyer london olimpia versenyeken Mé kétsze nyert Magyarorszá bajnokságát végü számtala nemzetköz győzele után város-bajnoksá els díjána birtokába visszavonult Nyomo követt Fische Tibo é Elő József Fische Tibo 1910 má magya bajnok következ évbe megismétl bajnokságo é megszerezt világbajnok címe is Párhuzamosa halad vel Elő József Fische nehézsúlyba Elő középsúlyba nyert e évekne össze versenyei é külföld versenye sors se dőlhetet e nélkülük Elő Józse má 1908 é rákövetkez nég évbe Magyarorszá bajnoka azonkívü elnyert Budapes é má városo bajnokságá is magya B els korszakába szerepel Oros Mikló is ak szinté többszörö magya bajno volt legszeb győzelmei 190 09 ért el london olimpiászo i rész vett d sikertelenül hábor utá jelentő szere jutot zsid ifjaknak legnagyob jelentőségr Radván Ödö emelkedett akine tevékenység moder B.-ba korszakalkotó Módszeréne lényege hog a ellenfele k kel emeln egyensúlyhelyzetéből hog a test erejé n tudj kihasználni Súlypont elméleté időve kibővített fogáso egés rendszeré kutatt ki amive B.-na ú irány szabott Többszörö magya bajno lett megnyer so nemzetköz versenyt működéséne igaz érték azonban hog moder B.-ba szerepe a gondolkozásnak jelentőségr juttatj a anatómiai egyensúly ismereteket Tanítványa legnagyob rész ne zsidók aki közü soka bajnoko lettek Magya Ármi többszörö magya bajnok Európ bajnokságá i megnyerte Kárpát Jen magya bajnok a Európ bajnokságába másodi lett Közvetlenü hábor után évekbe nag sikereke ér e Pongrá József Köze tí bajnokságo nyer é Európ bajnokságá i megnyerte birkózóspor szervezésébe fonto szerepe játszot Brül Alfré l o szervez munkána Radván Jenő csepel lőszergyár igazgató Radván Ö bátyja vezére magya szövetsé nemzetköz kapcsolataina kiépítésé Radván J végezte páris olimpiás 192 utá Brül Nemzetköz Szövetsé elnök lett A 1918 önállóa megalakul magya birkóz szövetségne Brül társelnöke Radván a alelnök let

10617.h

CÍMSZ Birkóz

SZÓCIK Birkózá millenniu eszten ut tűnt f zsi birkózó versenyek m nye e kérdé döntöt e módszeress m al nyilván m küzdelembe Ezek utak járt elein zsi ifj i el na sike Wei Richá szerez me 1903-b megnyer Magyarorsz bajnokság legneheze súlycsoportba M hétsz egym ut követke évb megismétel e siker ma 190 világbajnokság nye londo olimpi versenyeke M kétsz nyer Magyarorsz bajnokságá vég számtal nemzetkö győzel utá város-bajnoks el díján birtokáb visszavonul Nyom követ Fisch Tib El Józse Fisch Tib 191 m magy bajno követke évb megismét bajnokság megszerez világbajno cím i Párhuzamos hala ve El Józse Fisch nehézsúlyb El középsúlyb nyer évekn össz versenye külföl verseny sor s dőlhete nélkülü El Józs m 190 rákövetke né évb Magyarorsz bajnok azonkív elnyer Budape m város bajnokság i magy el korszakáb szerepe Oro Mikl i a szint többször magy bajn vol legsze győzelme 19 0 ér e londo olimpiász rés vet sikertelenü hábo ut jelent szer juto zsi ifjakna legnagyo jelentőség Radvá Öd emelkedet akin tevékenysé mode B.-b korszakalkot Módszerén lényeg ho ellenfel ke emel egyensúlyhelyzetébő ho tes erej tud kihasználn Súlypon elmélet időv kibővítet fogás egé rendszer kutat k amiv B.-n irán szabot Többször magy bajn let megnye s nemzetkö verseny működésén iga érté azonba ho mode B.-b szerep gondolkozásna jelentőség juttat anatómia egyensúl ismereteke Tanítvány legnagyo rés n zsidó ak köz sok bajnok lette Magy Árm többször magy bajno Euró bajnokság megnyert Kárpá Je magy bajno Euró bajnokságáb másod let Közvetlen hábo utá évekb na sikerek é Pongr Józse Köz t bajnokság nye Euró bajnokság megnyert birkózóspo szervezéséb font szerep játszo Brü Alfr szerve munkán Radvá Jen csepe lőszergyá igazgat Radvá bátyj vezér magy szövets nemzetkö kapcsolatain kiépítés Radvá végezt pári olimpiá 19 ut Brü Nemzetkö Szövets elnö let 191 önálló megalaku magy birkó szövetségn Brü társelnök Radvá alelnö le

10617.

CÍMS Birkó

SZÓCI Birkóz millenni eszte u tűn zs birkóz versenye ny kérd döntö módszeres a nyilvá küzdelemb Eze uta jár elei zs if e n sik We Rich szere m 1903- megnye Magyarors bajnoksá legnehez súlycsoportb héts egy u követk év megisméte sike m 19 világbajnoksá ny lond olimp versenyek kéts nye Magyarors bajnokság vé számta nemzetk győze ut város-bajnok e díjá birtoká visszavonu Nyo köve Fisc Ti E Józs Fisc Ti 19 mag bajn követk év megismé bajnoksá megszere világbajn cí Párhuzamo hal v E Józs Fisc nehézsúly E középsúly nye évek öss verseny külfö versen so dőlhet nélkül E Józ 19 rákövetk n év Magyarors bajno azonkí elnye Budap váro bajnoksá mag e korszaká szerep Or Mik szin többszö mag baj vo legsz győzelm 1 é lond olimpiás ré ve sikertelen háb u jelen sze jut zs ifjakn legnagy jelentősé Radv Ö emelkede aki tevékenys mod B.- korszakalko Módszeré lénye h ellenfe k eme egyensúlyhelyzetéb h te ere tu kihasznál Súlypo elméle idő kibővíte fogá eg rendsze kuta ami B.- irá szabo Többszö mag baj le megny nemzetk versen működésé ig ért azonb h mod B.- szere gondolkozásn jelentősé jutta anatómi egyensú ismeretek Tanítván legnagy ré zsid a kö so bajno lett Mag Ár többszö mag bajn Eur bajnoksá megnyer Kárp J mag bajn Eur bajnokságá máso le Közvetle háb ut évek n sikere Pong Józs Kö bajnoksá ny Eur bajnoksá megnyer birkózósp szervezésé fon szere játsz Br Alf szerv munká Radv Je csep lőszergy igazga Radv báty vezé mag szövet nemzetk kapcsolatai kiépíté Radv végez pár olimpi 1 u Br Nemzetk Szövet eln le 19 önáll megalak mag birk szövetség Br társelnö Radv aleln l

10617

CÍM Birk

SZÓC Birkó millenn eszt tű z birkó verseny n kér dönt módszere nyilv küzdelem Ez ut já ele z i si W Ric szer 1903 megny Magyaror bajnoks legnehe súlycsoport hét eg követ é megismét sik 1 világbajnoks n lon olim versenye két ny Magyaror bajnoksá v számt nemzet győz u város-bajno díj birtok visszavon Ny köv Fis T Józ Fis T 1 ma baj követ é megism bajnoks megszer világbaj c Párhuzam ha Józ Fis nehézsúl középsúl ny éve ös versen külf verse s dőlhe nélkü Jó 1 rákövet é Magyaror bajn azonk elny Buda vár bajnoks ma korszak szere O Mi szi többsz ma ba v legs győzel lon olimpiá r v sikertele há jele sz ju z ifjak legnag jelentős Rad emelked ak tevékeny mo B. korszakalk Módszer lény ellenf em egyensúlyhelyzeté t er t kihaszná Súlyp elmél id kibővít fog e rendsz kut am B. ir szab Többsz ma ba l megn nemzet verse működés i ér azon mo B. szer gondolkozás jelentős jutt anatóm egyens ismerete Tanítvá legnag r zsi k s bajn let Ma Á többsz ma baj Eu bajnoks megnye Kár ma baj Eu bajnokság más l Közvetl há u éve siker Pon Józ K bajnoks n Eu bajnoks megnye birkózós szervezés fo szer játs B Al szer munk Rad J cse lőszerg igazg Rad bát vez ma szöve nemzet kapcsolata kiépít Rad vége pá olimp B Nemzet Szöve el l 1 önál megala ma bir szövetsé B társeln Rad alel

1061

CÍ Bir

SZÓ Birk millen esz t birk versen ké dön módszer nyil küzdele E u j el s Ri sze 190 megn Magyaro bajnok legneh súlycsopor hé e köve megismé si világbajnok lo oli verseny ké n Magyaro bajnoks szám nemze győ város-bajn dí birto visszavo N kö Fi Jó Fi m ba köve megis bajnok megsze világba Párhuza h Jó Fi nehézsú középsú n év ö verse kül vers dőlh nélk J ráköve Magyaro baj azon eln Bud vá bajnok m korsza szer M sz többs m b leg győze lo olimpi sikertel h jel s j ifja legna jelentő Ra emelke a tevéken m B korszakal Módsze lén ellen e egyensúlyhelyzet e kihaszn Súly elmé i kibőví fo rends ku a B i sza Többs m b meg nemze vers működé é azo m B sze gondolkozá jelentő jut anató egyen ismeret Tanítv legna zs baj le M többs m ba E bajnok megny Ká m ba E bajnoksá má Közvet h év sike Po Jó bajnok E bajnok megny birkózó szervezé f sze ját A sze mun Ra cs lőszer igaz Ra bá ve m szöv nemze kapcsolat kiépí Ra vég p olim Nemze Szöv e öná megal m bi szövets társel Ra ale