10618.htm

CÍMSZÓ: Biró

SZEMÉLYNÉV: Biró Lajos

SZÓCIKK: "Biró, 1. Lajos, regény- és színműíró, szül. Hevesben 1880. Több esztendőn át vidéki hírlapíró volt. Nagyváradon lapot szerkesztett és a fiatal Ady Endrének legmeghittebb barátai közé tartozott. A fővárosba kerülve csakhamar a publicisták első sorába jutott. A Budapesti Naplóba, Az Újságba, majd a háború alatt A Világba lendületességükkel és szigorúan logikus okfejtésükkel ható vezércikkeket írt. Rövid ideig a Világ főszerkesztője, a Magyarországi Hírlapírók Egyesületének pedig alelnöke volt. A Huszadik Század szociológiai folyóirat köré csoportosuló politikusokhoz csatlakozott, és amikor ezek közül többen az októberi forradalom idején 1918. kormányra jutottak, a politikai eszméikért harcoló publicistát kinevezték külügyi államtitkárnak. Erről az állásáról azonban csakhamar lemondott és külföldre, előbb Bécsbe, majd Berlinbe, végül Amerikába ment, ahol merőben irodalmi és filmírói tevékenységet folytatott. Szépirodalmi munkásságát már húsz éves korában kezdte meg Nagyváradon Bálványrombolók c. kötetével. Nagy feltűnést keltett Harminc novella c. kötele, amelyet Huszonegy novella, Marié és más asszonyok, Elbeszélések. A császár és más férfiak, Vízözön, Glória, A fekete ostor c. elbeszélésgyüjteményei követtek. Novelláiban első sorban a téma megkapó újszerűségére törekszik és ezzel mindig föl tudja kelteni az olvasónak szinte izgatott érdeklődését. Gyors, szaggatott előadása legtöbbször drámaivá sűríti és fokozza az előadás menetét. Eleinte jórészt erotikus kérdések foglalkoztatták, de később mind gyakrabban társadalmi problémákat vont bele érdeklődésének körébe. Regényeiben is többnyire megvannak novelláinak erényei: az el nem koptatott tárgy, a cél felé sietés, a megfigyelések frissessége és a mondanivaló merészsége. Talán legkülönb A diadalmas asszony c. regénye, a női lélek megváltó nemességének megkapó himnusza. Figyelemreméltók az Ámor és Psyche; Molitorház, Don Juan három éjszakája; A Serpolette Szentlélek lovagja; Toinette; amellyel több tanulmányában is foglalkozott, veti föl A. bazini zsidók c. történeti regényében. Színműveiben francia mintákon nevelt ügyességgel első sorban hatásra törekszik, darabjainak szerkezetes fölépítésében elsőrendű színpadtechnikus nyilvánul meg, de azért kétségtelen, hogy ezekből a részben a külföldet is diadalmasan bejárt színművekből sohasem hiányoznak az irodalmi értékek. (Férfiak; Sárga liliom; A családi tűzhely; Tavaszi ünnep; Francia négyes; Rablólovag; Utolsó csók; Hotel Imperial; Házasságtörés iskolája; a Lengyel Menyhérttel együtt írt Cárnő.) B. a filmirodalomban, mint az amerikai Paramount szerződtetett dramaturgja dolgozott. Első filmje A cárnő volt, amelyet Lengyel Menyhérttel együtt írt színdarabjából dolgozott át. Nagy sikert aratott a Hotel Imperial, valamint a P. D. C. gyár részére feldolgozott Rablólovag. Egyéb filmjei: Don Jüan három éjszakája (saját regényéből írta); Az elsodort ember; Az utolsó parancs; A fekete szűz. 1928-ban egy nagy berlini filmkoncernhez szerződött


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 618. címszó a lexikon => 126. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10618.htm

CÍMSZÓ: Biró

SZEMÉLYNÉV: Biró Lajos

SZÓCIKK: Biró, 1. Lajos, regény- és színműíró, szül. Hevesben 1880. Több esztendőn át vidéki hírlapíró volt. Nagyváradon lapot szerkesztett és a fiatal Ady Endrének legmeghittebb barátai közé tartozott. A fővárosba kerülve csakhamar a publicisták első sorába jutott. A Budapesti Naplóba, Az Újságba, majd a háború alatt A Világba lendületességükkel és szigorúan logikus okfejtésükkel ható vezércikkeket írt. Rövid ideig a Világ főszerkesztője, a Magyarországi Hírlapírók Egyesületének pedig alelnöke volt. A Huszadik Század szociológiai folyóirat köré csoportosuló politikusokhoz csatlakozott, és amikor ezek közül többen az októberi forradalom idején 1918. kormányra jutottak, a politikai eszméikért harcoló publicistát kinevezték külügyi államtitkárnak. Erről az állásáról azonban csakhamar lemondott és külföldre, előbb Bécsbe, majd Berlinbe, végül Amerikába ment, ahol merőben irodalmi és filmírói tevékenységet folytatott. Szépirodalmi munkásságát már húsz éves korában kezdte meg Nagyváradon Bálványrombolók c. kötetével. Nagy feltűnést keltett Harminc novella c. kötele, amelyet Huszonegy novella, Marié és más asszonyok, Elbeszélések. A császár és más férfiak, Vízözön, Glória, A fekete ostor c. elbeszélésgyüjteményei követtek. Novelláiban első sorban a téma megkapó újszerűségére törekszik és ezzel mindig föl tudja kelteni az olvasónak szinte izgatott érdeklődését. Gyors, szaggatott előadása legtöbbször drámaivá sűríti és fokozza az előadás menetét. Eleinte jórészt erotikus kérdések foglalkoztatták, de később mind gyakrabban társadalmi problémákat vont bele érdeklődésének körébe. Regényeiben is többnyire megvannak novelláinak erényei: az el nem koptatott tárgy, a cél felé sietés, a megfigyelések frissessége és a mondanivaló merészsége. Talán legkülönb A diadalmas asszony c. regénye, a női lélek megváltó nemességének megkapó himnusza. Figyelemreméltók az Ámor és Psyche; Molitorház, Don Juan három éjszakája; A Serpolette Szentlélek lovagja; Toinette; amellyel több tanulmányában is foglalkozott, veti föl A. bazini zsidók c. történeti regényében. Színműveiben francia mintákon nevelt ügyességgel első sorban hatásra törekszik, darabjainak szerkezetes fölépítésében elsőrendű színpadtechnikus nyilvánul meg, de azért kétségtelen, hogy ezekből a részben a külföldet is diadalmasan bejárt színművekből sohasem hiányoznak az irodalmi értékek. Férfiak; Sárga liliom; A családi tűzhely; Tavaszi ünnep; Francia négyes; Rablólovag; Utolsó csók; Hotel Imperial; Házasságtörés iskolája; a Lengyel Menyhérttel együtt írt Cárnő. B. a filmirodalomban, mint az amerikai Paramount szerződtetett dramaturgja dolgozott. Első filmje A cárnő volt, amelyet Lengyel Menyhérttel együtt írt színdarabjából dolgozott át. Nagy sikert aratott a Hotel Imperial, valamint a P. D. C. gyár részére feldolgozott Rablólovag. Egyéb filmjei: Don Jüan három éjszakája saját regényéből írta ; Az elsodort ember; Az utolsó parancs; A fekete szűz. 1928-ban egy nagy berlini filmkoncernhez szerződött

10618.ht

CÍMSZÓ Bir

SZEMÉLYNÉV Bir Lajo

SZÓCIKK Biró 1 Lajos regény é színműíró szül Hevesbe 1880 Töb esztendő á vidék hírlapír volt Nagyvárado lapo szerkesztet é fiata Ad Endréne legmeghitteb baráta köz tartozott fővárosb kerülv csakhama publicistá els soráb jutott Budapest Naplóba A Újságba maj hábor alat Világb lendületességükke é szigorúa logiku okfejtésükke hat vezércikkeke írt Rövi idei Vilá főszerkesztője Magyarország Hírlapíró Egyesületéne pedi alelnök volt Huszadi Száza szociológia folyóira kör csoportosul politikusokho csatlakozott é amiko eze közü többe a október forradalo idejé 1918 kormányr jutottak politika eszméikér harcol publicistá kinevezté külügy államtitkárnak Errő a állásáró azonba csakhama lemondot é külföldre előb Bécsbe maj Berlinbe végü Amerikáb ment aho merőbe irodalm é filmíró tevékenysége folytatott Szépirodalm munkásságá má hús éve korába kezdt me Nagyvárado Bálványromboló c kötetével Nag feltűnés keltet Harmin novell c kötele amelye Huszoneg novella Mari é má asszonyok Elbeszélések császá é má férfiak Vízözön Glória feket osto c elbeszélésgyüjteménye követtek Novelláiba els sorba tém megkap újszerűségér törekszi é ezze mindi fö tudj kelten a olvasóna szint izgatot érdeklődését Gyors szaggatot előadás legtöbbszö drámaiv sűrít é fokozz a előadá menetét Eleint jórész erotiku kérdése foglalkoztatták d későb min gyakrabba társadalm problémáka von bel érdeklődéséne körébe Regényeibe i többnyir megvanna novelláina erényei a e ne koptatot tárgy cé fel sietés megfigyelése frissesség é mondanival merészsége Talá legkülön diadalma asszon c regénye nő léle megvált nemességéne megkap himnusza Figyelemreméltó a Ámo é Psyche Molitorház Do Jua háro éjszakája Serpolett Szentléle lovagja Toinette amellye töb tanulmányába i foglalkozott vet fö A bazin zsidó c történet regényében Színműveibe franci mintáko nevel ügyességge els sorba hatásr törekszik darabjaina szerkezete fölépítésébe elsőrend színpadtechniku nyilvánu meg d azér kétségtelen hog ezekbő részbe külfölde i diadalmasa bejár színművekbő sohase hiányozna a irodalm értékek Férfiak Sárg liliom család tűzhely Tavasz ünnep Franci négyes Rablólovag Utols csók Hote Imperial Házasságtöré iskolája Lengye Menyhértte együt ír Cárnő B filmirodalomban min a amerika Paramoun szerződtetet dramaturgj dolgozott Els filmj cárn volt amelye Lengye Menyhértte együt ír színdarabjábó dolgozot át Nag siker aratot Hote Imperial valamin P D C gyá részér feldolgozot Rablólovag Egyé filmjei Do Jüa háro éjszakáj sajá regényébő írt A elsodor ember A utols parancs feket szűz 1928-ba eg nag berlin filmkoncernhe szerződöt

10618.h

CÍMSZ Bi

SZEMÉLYNÉ Bi Laj

SZÓCIK Bir Lajo regén színműír szü Hevesb 188 Tö esztend vidé hírlapí vol Nagyvárad lap szerkeszte fiat A Endrén legmeghitte barát kö tartozot főváros kerül csakham publicist el sorá jutot Budapes Naplób Újságb ma hábo ala Világ lendületességükk szigorú logik okfejtésükk ha vezércikkek ír Röv ide Vil főszerkesztőj Magyarorszá Hírlapír Egyesületén ped alelnö vol Huszad Száz szociológi folyóir kö csoportosu politikusokh csatlakozot amik ez köz több októbe forradal idej 191 kormány jutotta politik eszméiké harco publicist kinevezt külüg államtitkárna Err állásár azonb csakham lemondo külföldr elő Bécsb ma Berlinb vég Ameriká men ah merőb irodal filmír tevékenység folytatot Szépirodal munkásság m hú év koráb kezd m Nagyvárad Bálványrombol kötetéve Na feltűné kelte Harmi novel kötel amely Huszone novell Mar m asszonyo Elbeszélése csász m férfia Vízözö Glóri feke ost elbeszélésgyüjtemény követte Novelláib el sorb té megka újszerűségé töreksz ezz mind f tud kelte olvasón szin izgato érdeklődésé Gyor szaggato előadá legtöbbsz drámai sűrí fokoz előad meneté Elein jórés erotik kérdés foglalkoztattá késő mi gyakrabb társadal problémák vo be érdeklődésén köréb Regényeib többnyi megvann novelláin erénye n koptato tárg c fe sieté megfigyelés frissessé mondaniva merészség Tal legkülö diadalm asszo regény n lél megvál nemességén megka himnusz Figyelemremélt Ám Psych Molitorhá D Ju hár éjszakáj Serpolet Szentlél lovagj Toinett amelly tö tanulmányáb foglalkozot ve f bazi zsid történe regényébe Színműveib franc minták neve ügyességg el sorb hatás törekszi darabjain szerkezet fölépítéséb elsőren színpadtechnik nyilván me azé kétségtele ho ezekb részb külföld diadalmas bejá színművekb sohas hiányozn irodal értéke Férfia Sár lilio csalá tűzhel Tavas ünne Franc négye Rablólova Utol csó Hot Imperia Házasságtör iskoláj Lengy Menyhértt együ í Cárn filmirodalomba mi amerik Paramou szerződtete dramaturg dolgozot El film cár vol amely Lengy Menyhértt együ í színdarabjáb dolgozo á Na sike arato Hot Imperia valami gy részé feldolgozo Rablólova Egy filmje D Jü hár éjszaká saj regényéb ír elsodo embe utol paranc feke szű 1928-b e na berli filmkoncernh szerződö

10618.

CÍMS B

SZEMÉLYN B La

SZÓCI Bi Laj regé színműí sz Heves 18 T eszten vid hírlap vo Nagyvára la szerkeszt fia Endré legmeghitt bará k tartozo főváro kerü csakha publicis e sor juto Budape Napló Újság m háb al Vilá lendületességük szigor logi okfejtésük h vezércikke í Rö id Vi főszerkesztő Magyarorsz Hírlapí Egyesületé pe aleln vo Husza Szá szociológ folyói k csoportos politikusok csatlakozo ami e kö töb októb forrada ide 19 kormán jutott politi eszméik harc publicis kinevez külü államtitkárn Er állásá azon csakha lemond külföld el Bécs m Berlin vé Amerik me a merő iroda filmí tevékenysé folytato Szépiroda munkássá h é korá kez Nagyvára Bálványrombo kötetév N feltűn kelt Harm nove köte amel Huszon novel Ma asszony Elbeszélés csás férfi Vízöz Glór fek os elbeszélésgyüjtemén követt Novellái e sor t megk újszerűség töreks ez min tu kelt olvasó szi izgat érdeklődés Gyo szaggat előad legtöbbs dráma sűr foko előa menet Elei jóré eroti kérdé foglalkoztatt kés m gyakrab társada problémá v b érdeklődésé köré Regényei többny megvan novellái erény koptat tár f siet megfigyelé frissess mondaniv merészsé Ta legkül diadal assz regén lé megvá nemességé megk himnus Figyelemremél Á Psyc Molitorh J há éjszaká Serpole Szentlé lovag Toinet amell t tanulmányá foglalkozo v baz zsi történ regényéb Színművei fran mintá nev ügyesség e sor hatá töreksz darabjai szerkeze fölépítésé elsőre színpadtechni nyilvá m az kétségtel h ezek rész külföl diadalma bej színművek soha hiányoz iroda érték Férfi Sá lili csal tűzhe Tava ünn Fran négy Rablólov Uto cs Ho Imperi Házasságtö iskolá Leng Menyhért egy Cár filmirodalomb m ameri Paramo szerződtet dramatur dolgozo E fil cá vo amel Leng Menyhért egy színdarabjá dolgoz N sik arat Ho Imperi valam g rész feldolgoz Rablólov Eg filmj J há éjszak sa regényé í elsod emb uto paran fek sz 1928- n berl filmkoncern szerződ

10618

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC B La reg színmű s Heve 1 eszte vi hírla v Nagyvár l szerkesz fi Endr legmeghit bar tartoz fővár ker csakh publici so jut Budap Napl Újsá há a Vil lendületességü szigo log okfejtésü vezércikk R i V főszerkeszt Magyarors Hírlap Egyesület p alel v Husz Sz szocioló folyó csoporto politikuso csatlakoz am k tö októ forrad id 1 kormá jutot polit eszméi har publici kineve kül államtitkár E állás azo csakh lemon külföl e Béc Berli v Ameri m mer irod film tevékenys folytat Szépirod munkáss kor ke Nagyvár Bálványromb köteté feltű kel Har nov köt ame Huszo nove M asszon Elbeszélé csá férf Vízö Gló fe o elbeszélésgyüjtemé követ Novellá so meg újszerűsé törek e mi t kel olvas sz izga érdeklődé Gy szagga előa legtöbb drám sű fok elő mene Ele jór erot kérd foglalkoztat ké gyakra társad problém érdeklődés kör Regénye többn megva novellá erén kopta tá sie megfigyel frisses mondani merészs T legkü diada ass regé l megv nemesség meg himnu Figyelemremé Psy Molitor h éjszak Serpol Szentl lova Toine amel tanulmány foglalkoz ba zs törté regényé Színműve fra mint ne ügyessé so hat töreks darabja szerkez fölépítés elsőr színpadtechn nyilv a kétségte eze rés külfö diadalm be színműve soh hiányo irod érté Férf S lil csa tűzh Tav ün Fra nég Rablólo Ut c H Imper Házasságt iskol Len Menyhér eg Cá filmirodalom amer Param szerződte dramatu dolgoz fi c v ame Len Menyhér eg színdarabj dolgo si ara H Imper vala rés feldolgo Rablólo E film h éjsza s regény elso em ut para fe s 1928 ber filmkoncer szerző

1061SZEMÉL

SZÓ L re színm Hev eszt v hírl Nagyvá szerkes f End legmeghi ba tarto fővá ke csak public s ju Buda Nap Újs h Vi lendületesség szig lo okfejtés vezércik főszerkesz Magyaror Hírla Egyesüle ale Hus S szociol foly csoport politikus csatlako a t okt forra i korm juto poli eszmé ha public kinev kü államtitká állá az csak lemo külfö Bé Berl Amer me iro fil tevékeny folyta Szépiro munkás ko k Nagyvá Bálványrom kötet felt ke Ha no kö am Husz nov asszo Elbeszél cs fér Víz Gl f elbeszélésgyüjtem köve Novell s me újszerűs töre m ke olva s izg érdeklőd G szagg elő legtöb drá s fo el men El jó ero kér foglalkozta k gyakr társa problé érdeklődé kö Regény több megv novell eré kopt t si megfigye frisse mondan merész legk diad as reg meg nemessé me himn Figyelemrem Ps Molito éjsza Serpo Szent lov Toin ame tanulmán foglalko b z tört regény Színműv fr min n ügyess s ha törek darabj szerke fölépíté első színpadtech nyil kétségt ez ré külf diadal b színműv so hiány iro ért Fér li cs tűz Ta ü Fr né Rablól U Impe Házasság isko Le Menyhé e C filmirodalo ame Para szerződt dramat dolgo f am Le Menyhé e színdarab dolg s ar Impe val ré feldolg Rablól fil éjsz regén els e u par f 192 be filmkonce szerz