10621.htm

CÍMSZÓ: Biró

SZEMÉLYNÉV: Bíró Miklós

SZÓCIKK: B. Miklós, nyomdász, lapszerkesztő, szül. Erdőteleken (Heves vm.) 1886. Tanulmányai elvégzése után nyomdász lett. 1910-ben alapította meg a B.-féle nyomdát, mely a modern magyar nyomdaipar úttörője lett. 1920-ban indította meg a Magyar Grafika c. szakfolyóiratot, amelynek szerkesztője. E folyóirat, mely a grafikai iparágak fejlesztését tűzte ki céljául, méltóan reprezentálja a magyar grafikai és nyomdaipar európai nívóját. B.-nak igen nagy érdeme van a magyar nyomdaipar nemzetközi tekintélyének ki vívásában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 621. címszó a lexikon => 126. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10621.htm

CÍMSZÓ: Biró

SZEMÉLYNÉV: Bíró Miklós

SZÓCIKK: B. Miklós, nyomdász, lapszerkesztő, szül. Erdőteleken Heves vm. 1886. Tanulmányai elvégzése után nyomdász lett. 1910-ben alapította meg a B.-féle nyomdát, mely a modern magyar nyomdaipar úttörője lett. 1920-ban indította meg a Magyar Grafika c. szakfolyóiratot, amelynek szerkesztője. E folyóirat, mely a grafikai iparágak fejlesztését tűzte ki céljául, méltóan reprezentálja a magyar grafikai és nyomdaipar európai nívóját. B.-nak igen nagy érdeme van a magyar nyomdaipar nemzetközi tekintélyének ki vívásában.

10621.ht

CÍMSZÓ Bir

SZEMÉLYNÉV Bír Mikló

SZÓCIKK B Miklós nyomdász lapszerkesztő szül Erdőteleke Heve vm 1886 Tanulmánya elvégzés utá nyomdás lett 1910-be alapított me B.-fél nyomdát mel moder magya nyomdaipa úttörőj lett 1920-ba indított me Magya Grafik c szakfolyóiratot amelyne szerkesztője folyóirat mel grafika iparága fejlesztésé tűzt k céljául méltóa reprezentálj magya grafika é nyomdaipa európa nívóját B.-na ige nag érdem va magya nyomdaipa nemzetköz tekintélyéne k vívásában

10621.h

CÍMSZ Bi

SZEMÉLYNÉ Bí Mikl

SZÓCIK Mikló nyomdás lapszerkeszt szü Erdőtelek Hev v 188 Tanulmány elvégzé ut nyomdá let 1910-b alapítot m B.-fé nyomdá me mode magy nyomdaip úttörő let 1920-b indítot m Magy Grafi szakfolyóirato amelyn szerkesztőj folyóira me grafik iparág fejlesztés tűz céljáu méltó reprezentál magy grafik nyomdaip európ nívójá B.-n ig na érde v magy nyomdaip nemzetkö tekintélyén vívásába

10621.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Mik

SZÓCI Mikl nyomdá lapszerkesz sz Erdőtele He 18 Tanulmán elvégz u nyomd le 1910- alapíto B.-f nyomd m mod mag nyomdai úttör le 1920- indíto Mag Graf szakfolyóirat amely szerkesztő folyóir m grafi ipará fejleszté tű céljá mélt reprezentá mag grafi nyomdai euró nívój B.- i n érd mag nyomdai nemzetk tekintélyé vívásáb

10621

CÍM

SZEMÉLY Mi

SZÓC Mik nyomd lapszerkes s Erdőtel H 1 Tanulmá elvég nyom l 1910 alapít B.- nyom mo ma nyomda úttö l 1920 indít Ma Gra szakfolyóira amel szerkeszt folyói graf ipar fejleszt t célj mél reprezent ma graf nyomda eur nívó B. ér ma nyomda nemzet tekintély vívásá

1062SZEMÉL M

SZÓ Mi nyom lapszerke Erdőte Tanulm elvé nyo 191 alapí B. nyo m m nyomd útt 192 indí M Gr szakfolyóir ame szerkesz folyó gra ipa fejlesz cél mé reprezen m gra nyomd eu nív B é m nyomd nemze tekintél vívás