10622.htm

CÍMSZÓ: Biró

SZEMÉLYNÉV: Biró Pál

SZÓCIKK: B. Pál*, közgazdász és politikus, szül. Budapesten 1881. Az elemi és középiskolát Budapesten végezte el, a jogot a budapesti tudományegyetemen, majd a berlini és a freiburgi egyetemeken hallgatta. 1902-ben államtudományi doktorrá avatták. 1903-ban a Rimamurányi és Salgótarjáni Vasmű R.T. szolgálatába lépett. 1912-ben igazgatója, 1917. vezérigazgatója lett, majd kereskedelmi főtanácsos. A GyOSZ-nak igazgatósági tagja, a Kereskedelmi és Iparkamara beltagja. A békedelegációnak ipari szakértője volt. 1922-ben bekerült a parlamentbe, ahol az ózdi kerületet képviselte és képviseli ma is egységespárti programmal. Mint politikus főként gazdaságpolitikai és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. 1926-ban Ózd és Balaton községek díszpolgárrá választották.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 622. címszó a lexikon => 126. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10622.htm

CÍMSZÓ: Biró

SZEMÉLYNÉV: Biró Pál

SZÓCIKK: B. Pál*, közgazdász és politikus, szül. Budapesten 1881. Az elemi és középiskolát Budapesten végezte el, a jogot a budapesti tudományegyetemen, majd a berlini és a freiburgi egyetemeken hallgatta. 1902-ben államtudományi doktorrá avatták. 1903-ban a Rimamurányi és Salgótarjáni Vasmű R.T. szolgálatába lépett. 1912-ben igazgatója, 1917. vezérigazgatója lett, majd kereskedelmi főtanácsos. A GyOSZ-nak igazgatósági tagja, a Kereskedelmi és Iparkamara beltagja. A békedelegációnak ipari szakértője volt. 1922-ben bekerült a parlamentbe, ahol az ózdi kerületet képviselte és képviseli ma is egységespárti programmal. Mint politikus főként gazdaságpolitikai és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. 1926-ban Ózd és Balaton községek díszpolgárrá választották.

10622.ht

CÍMSZÓ Bir

SZEMÉLYNÉV Bir Pá

SZÓCIKK B Pál* közgazdás é politikus szül Budapeste 1881 A elem é középiskolá Budapeste végezt el jogo budapest tudományegyetemen maj berlin é freiburg egyetemeke hallgatta 1902-be államtudomány doktorr avatták 1903-ba Rimamurány é Salgótarján Vasm R.T szolgálatáb lépett 1912-be igazgatója 1917 vezérigazgatój lett maj kereskedelm főtanácsos GyOSZ-na igazgatóság tagja Kereskedelm é Iparkamar beltagja békedelegációna ipar szakértőj volt 1922-be bekerül parlamentbe aho a ózd kerülete képviselt é képvisel m i egységespárt programmal Min politiku főkén gazdaságpolitika é pénzügy kérdésekke foglalkozik 1926-ba Óz é Balato községe díszpolgárr választották

10622.h

CÍMSZ Bi

SZEMÉLYNÉ Bi P

SZÓCIK Pál közgazdá politiku szü Budapest 188 ele középiskol Budapest végez e jog budapes tudományegyeteme ma berli freibur egyetemek hallgatt 1902-b államtudomán doktor avattá 1903-b Rimamurán Salgótarjá Vas R. szolgálatá lépet 1912-b igazgatój 191 vezérigazgató let ma kereskedel főtanácso GyOSZ-n igazgatósá tagj Kereskedel Iparkama beltagj békedelegáción ipa szakértő vol 1922-b bekerü parlamentb ah óz kerület képvisel képvise egységespár programma Mi politik főké gazdaságpolitik pénzüg kérdésekk foglalkozi 1926-b Ó Balat község díszpolgár választottá

10622.

CÍMS B

SZEMÉLYN B

SZÓCI Pá közgazd politik sz Budapes 18 el középisko Budapes vége jo budape tudományegyetem m berl freibu egyeteme hallgat 1902- államtudomá dokto avatt 1903- Rimamurá Salgótarj Va R szolgálat lépe 1912- igazgató 19 vezérigazgat le m kereskede főtanács GyOSZ- igazgatós tag Kereskede Iparkam beltag békedelegáció ip szakért vo 1922- beker parlament a ó kerüle képvise képvis egységespá programm M politi fők gazdaságpoliti pénzü kérdések foglalkoz 1926- Bala közsé díszpolgá választott

10622

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC P közgaz politi s Budape 1 e középisk Budape vég j budap tudományegyete ber freib egyetem hallga 1902 államtudom dokt avat 1903 Rimamur Salgótar V szolgála lép 1912 igazgat 1 vezérigazga l keresked főtanác GyOSZ igazgató ta Keresked Iparka belta békedelegáci i szakér v 1922 beke parlamen kerül képvis képvi egységesp program polit fő gazdaságpolit pénz kérdése foglalko 1926 Bal közs díszpolg választot

1062SZEMÉL

SZÓ közga polit Budap középis Budap vé buda tudományegyet be frei egyete hallg 190 államtudo dok ava 190 Rimamu Salgóta szolgál lé 191 igazga vezérigazg kereske főtaná GyOS igazgat t Kereske Ipark belt békedelegác szaké 192 bek parlame kerü képvi képv egységes progra poli f gazdaságpoli pén kérdés foglalk 192 Ba köz díszpol választo