10623.htm

CÍMSZÓ: Birtokképesség

SZÓCIKK: Birtokképesség. A zsidók polgári helyzetét szabályozó 1840: 29. t.-c. 5-ik pontja szerint «amennyiben az izraeliták polgári telkeknek szabad szerezhetése gyakorlatában lennének, az ily városokban ezen gyakorlat jövendőre nézve is megállapíttatik.» E törvény csak írott betű volt, mert a valóságban 1840 előtt a zsidók sem földet, sem háztelket nem vásárolhattak. Az 1849 márc. 4-iki olmützi alkotmány az «összbirodalom» minden felekezetű polgárának egyenlő jogot ígér, ami tehát a birtokszerzés jogát is magában foglalná, de a kormány már 1851 dec. 31. hatályon kívül helyezi az olmützi alkotmányt és rendeletekkel kormányozza a birodalmat. A zsidóságot megkárosította és régibb jognélküliségét felújította az, 1853 okt. 2-iki rendelet, mely megfosztja az ingatlanszerzés jogától. Ez a rendelet helyre állítja hazánkban az 1840: 29. t.-c. 5. pontját, mely annyit jelentett, hogy a zsidók semmiféle ingatlant nem szerezhettek. Több mint 6 év el múltával, 1860 febr. 18. az uralkodó megint újabb rendeletet hozott, mely kimondja a zsidók birtokszerzési jogát. (Besitzfähigkeit, B.) Ennek értelmében a zsidók minden korlátozás nélkül szerezhetnek ingatlanokat az «összbirodalomban», tehát Magyarország területén is. Nagy horderejű volt ez a rendelet nemcsak erkölcsi okokból, hanem azért is mert a birtokszerzés lehetősége által megnyílt a zsidók előtt a földmívesség foglalkozási ága is, mely addig el volt zárva előlük. A zsidók e jog elnyerésének örömére emlékérmet verettek, míg Meisel pesti főrabbi által vezetett hódoló küldöttség előtt I. Ferenc József kijelentette, hogy a zsidók B.-ének kimondásában az ő saját fejedelmi akarata valósult meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 623. címszó a lexikon => 126. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10623.htm

CÍMSZÓ: Birtokképesség

SZÓCIKK: Birtokképesség. A zsidók polgári helyzetét szabályozó 1840: 29. t.-c. 5-ik pontja szerint amennyiben az izraeliták polgári telkeknek szabad szerezhetése gyakorlatában lennének, az ily városokban ezen gyakorlat jövendőre nézve is megállapíttatik. E törvény csak írott betű volt, mert a valóságban 1840 előtt a zsidók sem földet, sem háztelket nem vásárolhattak. Az 1849 márc. 4-iki olmützi alkotmány az összbirodalom minden felekezetű polgárának egyenlő jogot ígér, ami tehát a birtokszerzés jogát is magában foglalná, de a kormány már 1851 dec. 31. hatályon kívül helyezi az olmützi alkotmányt és rendeletekkel kormányozza a birodalmat. A zsidóságot megkárosította és régibb jognélküliségét felújította az, 1853 okt. 2-iki rendelet, mely megfosztja az ingatlanszerzés jogától. Ez a rendelet helyre állítja hazánkban az 1840: 29. t.-c. 5. pontját, mely annyit jelentett, hogy a zsidók semmiféle ingatlant nem szerezhettek. Több mint 6 év el múltával, 1860 febr. 18. az uralkodó megint újabb rendeletet hozott, mely kimondja a zsidók birtokszerzési jogát. Besitzfähigkeit, B. Ennek értelmében a zsidók minden korlátozás nélkül szerezhetnek ingatlanokat az összbirodalomban , tehát Magyarország területén is. Nagy horderejű volt ez a rendelet nemcsak erkölcsi okokból, hanem azért is mert a birtokszerzés lehetősége által megnyílt a zsidók előtt a földmívesség foglalkozási ága is, mely addig el volt zárva előlük. A zsidók e jog elnyerésének örömére emlékérmet verettek, míg Meisel pesti főrabbi által vezetett hódoló küldöttség előtt I. Ferenc József kijelentette, hogy a zsidók B.-ének kimondásában az ő saját fejedelmi akarata valósult meg.

10623.ht

CÍMSZÓ Birtokképessé

SZÓCIKK Birtokképesség zsidó polgár helyzeté szabályoz 1840 29 t.-c 5-i pontj szerin amennyibe a izraelitá polgár telkekne szaba szerezhetés gyakorlatába lennének a il városokba eze gyakorla jövendőr nézv i megállapíttatik törvén csa írot bet volt mer valóságba 184 előt zsidó se földet se háztelke ne vásárolhattak A 184 márc 4-ik olmütz alkotmán a összbirodalo minde felekezet polgárána egyenl jogo ígér am tehá birtokszerzé jogá i magába foglalná d kormán má 185 dec 31 hatályo kívü helyez a olmütz alkotmány é rendeletekke kormányozz birodalmat zsidóságo megkárosított é régib jognélküliségé felújított az 185 okt 2-ik rendelet mel megfosztj a ingatlanszerzé jogától E rendele helyr állítj hazánkba a 1840 29 t.-c 5 pontját mel annyi jelentett hog zsidó semmifél ingatlan ne szerezhettek Töb min é e múltával 186 febr 18 a uralkod megin újab rendelete hozott mel kimondj zsidó birtokszerzés jogát Besitzfähigkeit B Enne értelmébe zsidó minde korlátozá nélkü szerezhetne ingatlanoka a összbirodalomba tehá Magyarorszá területé is Nag horderej vol e rendele nemcsa erkölcs okokból hane azér i mer birtokszerzé lehetőség álta megnyíl zsidó előt földmívessé foglalkozás ág is mel addi e vol zárv előlük zsidó jo elnyeréséne örömér emlékérme verettek mí Meise pest főrabb álta vezetet hódol küldöttsé előt I Feren Józse kijelentette hog zsidó B.-éne kimondásába a sajá fejedelm akarat valósul meg

10623.h

CÍMSZ Birtokképess

SZÓCIK Birtokképessé zsid polgá helyzet szabályo 184 2 t.- 5- pont szeri amennyib izraelit polgá telkekn szab szerezheté gyakorlatáb lennéne i városokb ez gyakorl jövendő néz megállapíttati törvé cs íro be vol me valóságb 18 elő zsid s földe s háztelk n vásárolhatta 18 már 4-i olmüt alkotmá összbirodal mind felekeze polgárán egyen jog ígé a teh birtokszerz jog magáb foglaln kormá m 18 de 3 hatály kív helye olmüt alkotmán rendeletekk kormányoz birodalma zsidóság megkárosítot régi jognélküliség felújítot a 18 ok 2-i rendele me megfoszt ingatlanszerz jogátó rendel hely állít hazánkb 184 2 t.- pontjá me anny jelentet ho zsid semmifé ingatla n szerezhette Tö mi múltáva 18 feb 1 uralko megi úja rendelet hozot me kimond zsid birtokszerzé jogá Besitzfähigkei Enn értelméb zsid mind korlátoz nélk szerezhetn ingatlanok összbirodalomb teh Magyarorsz terület i Na hordere vo rendel nemcs erkölc okokbó han azé me birtokszerz lehetősé ált megnyí zsid elő földmívess foglalkozá á i me add vo zár előlü zsid j elnyerésén örömé emlékérm verette m Meis pes főrab ált vezete hódo küldötts elő Fere Józs kijelentett ho zsid B.-én kimondásáb saj fejedel akara valósu me

10623.

CÍMS Birtokképes

SZÓCI Birtokképess zsi polg helyze szabály 18 t. 5 pon szer amennyi izraeli polg telkek sza szerezhet gyakorlatá lennén városok e gyakor jövend né megállapíttat törv c ír b vo m valóság 1 el zsi föld háztel vásárolhatt 1 má 4- olmü alkotm összbiroda min felekez polgárá egye jo íg te birtokszer jo magá foglal korm 1 d hatál kí hely olmü alkotmá rendeletek kormányo birodalm zsidósá megkárosíto rég jognélkülisé felújíto 1 o 2- rendel m megfosz ingatlanszer jogát rende hel állí hazánk 18 t. pontj m ann jelente h zsi semmif ingatl szerezhett T m múltáv 1 fe uralk meg új rendele hozo m kimon zsi birtokszerz jog Besitzfähigke En értelmé zsi min korláto nél szerezhet ingatlano összbirodalom te Magyarors terüle N horder v rende nemc erköl okokb ha az m birtokszer lehetős ál megny zsi el földmíves foglalkoz m ad v zá elől zsi elnyerésé öröm emlékér verett Mei pe főra ál vezet hód küldött el Fer Józ kijelentet h zsi B.-é kimondásá sa fejede akar valós m

10623

CÍM Birtokképe

SZÓC Birtokképes zs pol helyz szabál 1 t po sze amenny izrael pol telke sz szerezhe gyakorlat lenné városo gyako jöven n megállapítta tör í v valósá e zs föl házte vásárolhat m 4 olm alkot összbirod mi feleke polgár egy j í t birtoksze j mag fogla kor hatá k hel olm alkotm rendelete kormány birodal zsidós megkárosít ré jognélkülis felújít 2 rende megfos ingatlansze jogá rend he áll hazán 1 t pont an jelent zs semmi ingat szerezhet múltá f ural me ú rendel hoz kimo zs birtokszer jo Besitzfähigk E értelm zs mi korlát né szerezhe ingatlan összbirodalo t Magyaror terül horde rend nem erkö okok h a birtoksze lehető á megn zs e földmíve foglalko a z elő zs elnyerés örö emléké veret Me p főr á veze hó küldöt e Fe Jó kijelente zs B.- kimondás s fejed aka való

1062

CÍ Birtokkép

SZÓ Birtokképe z po hely szabá p sz amenn izrae po telk s szerezh gyakorla lenn város gyak jöve megállapítt tö valós z fö házt vásárolha ol alko összbiro m felek polgá eg birtoksz ma fogl ko hat he ol alkot rendelet kormán biroda zsidó megkárosí r jognélküli felújí rend megfo ingatlansz jog ren h ál hazá pon a jelen z semm inga szerezhe múlt ura m rende ho kim z birtoksze j Besitzfähig értel z m korlá n szerezh ingatla összbirodal Magyaro terü hord ren ne erk oko birtoksz lehet meg z földmív foglalk el z elnyeré ör emlék vere M fő vez h küldö F J kijelent z B. kimondá feje ak val