10624.htm

CÍMSZÓ: Bischitz

SZEMÉLYNÉV: Bischitz Johanna

SZÓCIKK: Bischitz Johanna, a jótékonyság fáradhatatlan munkása, szül. Tatán 1829., megh. Budapesten 1898 márc. 28. Atyja Fischer M. A. gyáros volt, kinek házában az 1848-49-iki szabadságharc sebesült honvédjei otthont és Johannában gondos ápolónőt nyertek. 1852-ben férjhez B. Dávid kereskedőhöz, kinek oldalán bő alkalma nyílt a jótékonyság gyakorlására. Több évi fáradozás után sikerült neki Meisel akkori főrabbival együtt 1866. megalakítani a Pesti Izr. Nőegyletet, melynek szinte egyedül toborzott tagokat. Vezetése alatt az egylet az ország egyik legkiválóbb jótékonysági egyesületévé növekedett. Személyes fáradozásának eredménye a nőegylet által 1867. létesített leányárvaház, melyet Erzsébet királyné 1871. látogatásával tüntetett ki. Neki köszönte létezését az 1870. megnyílt népkonyha, hol a legutóbbi időkig minden felekezetbeli szegény nyert bő táplálékot. Az országnak alig volt jótékony célú egyesülete, melyben tevékeny részt nem vett volna. Bejárta a népkonyhákat, pincelakásokat, hajléktalanok menhelyét, mindenütt felkereste a nyomor fészkét, hogy segítséget vigyen. A tönk szélére jutott iparosok és kereskedők megmentésére fordított különös gondot. Az 1877. boszniai okkupációnál megsebesült katonák önfeláldozó ápolásáért I. Ferenc József király a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Szociális érzéke és szervezőképessége tovább él B., Hevesi- B.- és Hevesy-családokban, melyeknek több tagja jutott az állam szolgálatában és a közgazdasági életben fontos pozíciókba. Nagy vallásossága azomnban leszármazói nagy részében elhomályosult és többen nem csak a tradícióktól, de a felekezettől is elszakadtak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 624. címszó a lexikon => 127. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10624.htm

CÍMSZÓ: Bischitz

SZEMÉLYNÉV: Bischitz Johanna

SZÓCIKK: Bischitz Johanna, a jótékonyság fáradhatatlan munkása, szül. Tatán 1829., megh. Budapesten 1898 márc. 28. Atyja Fischer M. A. gyáros volt, kinek házában az 1848-49-iki szabadságharc sebesült honvédjei otthont és Johannában gondos ápolónőt nyertek. 1852-ben férjhez B. Dávid kereskedőhöz, kinek oldalán bő alkalma nyílt a jótékonyság gyakorlására. Több évi fáradozás után sikerült neki Meisel akkori főrabbival együtt 1866. megalakítani a Pesti Izr. Nőegyletet, melynek szinte egyedül toborzott tagokat. Vezetése alatt az egylet az ország egyik legkiválóbb jótékonysági egyesületévé növekedett. Személyes fáradozásának eredménye a nőegylet által 1867. létesített leányárvaház, melyet Erzsébet királyné 1871. látogatásával tüntetett ki. Neki köszönte létezését az 1870. megnyílt népkonyha, hol a legutóbbi időkig minden felekezetbeli szegény nyert bő táplálékot. Az országnak alig volt jótékony célú egyesülete, melyben tevékeny részt nem vett volna. Bejárta a népkonyhákat, pincelakásokat, hajléktalanok menhelyét, mindenütt felkereste a nyomor fészkét, hogy segítséget vigyen. A tönk szélére jutott iparosok és kereskedők megmentésére fordított különös gondot. Az 1877. boszniai okkupációnál megsebesült katonák önfeláldozó ápolásáért I. Ferenc József király a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Szociális érzéke és szervezőképessége tovább él B., Hevesi- B.- és Hevesy-családokban, melyeknek több tagja jutott az állam szolgálatában és a közgazdasági életben fontos pozíciókba. Nagy vallásossága azomnban leszármazói nagy részében elhomályosult és többen nem csak a tradícióktól, de a felekezettől is elszakadtak.

10624.ht

CÍMSZÓ Bischit

SZEMÉLYNÉV Bischit Johann

SZÓCIKK Bischit Johanna jótékonysá fáradhatatla munkása szül Tatá 1829. megh Budapeste 189 márc 28 Atyj Fische M A gyáro volt kine házába a 1848-49-ik szabadsághar sebesül honvédje otthon é Johannába gondo ápolónő nyertek 1852-be férjhe B Dávi kereskedőhöz kine oldalá b alkalm nyíl jótékonysá gyakorlására Töb év fáradozá utá sikerül nek Meise akkor főrabbiva együt 1866 megalakítan Pest Izr Nőegyletet melyne szint egyedü toborzot tagokat Vezetés alat a egyle a orszá egyi legkiválób jótékonyság egyesületév növekedett Személye fáradozásána eredmény nőegyle álta 1867 létesítet leányárvaház melye Erzsébe királyn 1871 látogatásáva tüntetet ki Nek köszönt létezésé a 1870 megnyíl népkonyha ho legutóbb időki minde felekezetbel szegén nyer b táplálékot A országna ali vol jótékon cél egyesülete melybe tevéken rész ne vet volna Bejárt népkonyhákat pincelakásokat hajléktalano menhelyét mindenüt felkerest nyomo fészkét hog segítsége vigyen tön szélér jutot iparoso é kereskedő megmentésér fordítot különö gondot A 1877 bosznia okkupációná megsebesül katoná önfeláldoz ápolásáér I Feren Józse királ koroná aran érdemkeresztte tüntett ki Szociáli érzék é szervezőképesség továb é B. Hevesi B. é Hevesy-családokban melyekne töb tagj jutot a álla szolgálatába é közgazdaság életbe fonto pozíciókba Nag vallásosság azomnba leszármazó nag részébe elhomályosul é többe ne csa tradícióktól d felekezettő i elszakadtak

10624.h

CÍMSZ Bischi

SZEMÉLYNÉ Bischi Johan

SZÓCIK Bischi Johann jótékonys fáradhatatl munkás szü Tat 1829 meg Budapest 18 már 2 Aty Fisch gyár vol kin házáb 1848-49-i szabadságha sebesü honvédj ottho Johannáb gond ápolón nyerte 1852-b férjh Dáv kereskedőhö kin oldal alkal nyí jótékonys gyakorlásár Tö é fáradoz ut sikerü ne Meis akko főrabbiv együ 186 megalakíta Pes Iz Nőegylete melyn szin egyed toborzo tagoka Vezeté ala egyl orsz egy legkiváló jótékonysá egyesületé növekedet Személy fáradozásán eredmén nőegyl ált 186 létesíte leányárvahá mely Erzséb király 187 látogatásáv tüntete k Ne köszön létezés 187 megnyí népkonyh h legutób idők mind felekezetbe szegé nye tápláléko országn al vo jótéko cé egyesület melyb tevéke rés n ve voln Bejár népkonyháka pincelakásoka hajléktalan menhelyé mindenü felkeres nyom fészké ho segítség vigye tö szélé juto iparos keresked megmentésé fordíto külön gondo 187 boszni okkupáción megsebesü katon önfeláldo ápolásáé Fere Józs kirá koron ara érdemkeresztt tüntet k Szociál érzé szervezőképessé tová B Heves B Hevesy-családokba melyekn tö tag juto áll szolgálatáb közgazdasá életb font pozíciókb Na vallásossá azomnb leszármaz na részéb elhomályosu több n cs tradícióktó felekezett elszakadta

10624.

CÍMS Bisch

SZEMÉLYN Bisch Joha

SZÓCI Bisch Johan jótékony fáradhatat munká sz Ta 182 me Budapes 1 má At Fisc gyá vo ki házá 1848-49- szabadságh sebes honvéd otth Johanná gon ápoló nyert 1852- férj Dá kereskedőh ki olda alka ny jótékony gyakorlásá T fárado u siker n Mei akk főrabbi egy 18 megalakít Pe I Nőegylet mely szi egye toborz tagok Vezet al egy ors eg legkivál jótékonys egyesület növekede Személ fáradozásá eredmé nőegy ál 18 létesít leányárvah mel Erzsé királ 18 látogatásá tüntet N köszö létezé 18 megny népkony legutó idő min felekezetb szeg ny táplálék ország a v jóték c egyesüle mely tevék ré v vol Bejá népkonyhák pincelakások hajléktala menhely minden felkere nyo fészk h segítsé vigy t szél jut iparo kereske megmentés fordít külö gond 18 boszn okkupáció megsebes kato önfeláld ápolásá Fer Józ kir koro ar érdemkereszt tünte Szociá érz szervezőképess tov Heve Hevesy-családokb melyek t ta jut ál szolgálatá közgazdas élet fon pozíciók N vallásoss azomn leszárma n részé elhomályos töb c tradíciókt felekezet elszakadt

10624

CÍM Bisc

SZEMÉLY Bisc Joh

SZÓC Bisc Joha jótékon fáradhata munk s T 18 m Budape m A Fis gy v k ház 1848-49 szabadság sebe honvé ott Johann go ápol nyer 1852 fér D kereskedő k old alk n jótékon gyakorlás fárad sike Me ak főrabb eg 1 megalakí P Nőegyle mel sz egy tobor tago Veze a eg or e legkivá jótékony egyesüle növeked Szemé fáradozás eredm nőeg á 1 létesí leányárva me Erzs kirá 1 látogatás tünte kösz létez 1 megn népkon legut id mi felekezet sze n táplálé orszá jóté egyesül mel tevé r vo Bej népkonyhá pincelakáso hajléktal menhel minde felker ny fész segíts vig szé ju ipar keresk megmenté fordí kül gon 1 bosz okkupáci megsebe kat önfelál ápolás Fe Jó ki kor a érdemkeresz tünt Szoci ér szervezőképes to Hev Hevesy-családok melye t ju á szolgálat közgazda éle fo pozíció vallásos azom leszárm rész elhomályo tö tradíciók felekeze elszakad

1062

CÍ Bis

SZEMÉL Bis Jo

SZÓ Bis Joh jótéko fáradhat mun 1 Budap Fi g há 1848-4 szabadsá seb honv ot Johan g ápo nye 185 fé keresked ol al jótéko gyakorlá fára sik M a főrab e megalak Nőegyl me s eg tobo tag Vez e o legkiv jótékon egyesül növeke Szem fáradozá ered nőe létes leányárv m Erz kir látogatá tünt kös léte meg népko legu i m felekeze sz táplál orsz jót egyesü me tev v Be népkonyh pincelakás hajlékta menhe mind felke n fés segít vi sz j ipa keres megment ford kü go bos okkupác megseb ka önfelá ápolá F J k ko érdemkeres tün Szoc é szervezőképe t He Hevesy-családo mely j szolgála közgazd él f pozíci valláso azo leszár rés elhomály t tradíció felekez elszaka