10626.htm

CÍMSZÓ: Bistritz

SZEMÉLYNÉV: Bistritz Meir Kohen

SZÓCIKK: Bistritz Meir Kohen, új-héber költő, szül. Vágbesztercén 1820., megh. Bécsben 1892 szept. 5. Nagyobbrészt Bécsben élt és művei is u. o. jelentek meg. Első ezek közül Mordechai b. Meir Kalman didaktikus költeményének német műfordítása és magyarázatos kiadása volt Tabniszha Bájisz (1858), továbbá: Kol Rinó héber költemények német fordítással, 1859., a dohány-utcai templom avatása alkalmából. 1863-ban újból kiadta az Áruch ha-Kódes c. anonym lexicografiai munkát. További kötete, mely német és héber nyelvű verseket és esszéket tartalmaz Mannheimer I. N. bécsi főrabbi jubileuma alkalmából Zijjun le-Zichrón Ólom (1864) c. jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 626. címszó a lexikon => 127. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10626.htm

CÍMSZÓ: Bistritz

SZEMÉLYNÉV: Bistritz Meir Kohen

SZÓCIKK: Bistritz Meir Kohen, új-héber költő, szül. Vágbesztercén 1820., megh. Bécsben 1892 szept. 5. Nagyobbrészt Bécsben élt és művei is u. o. jelentek meg. Első ezek közül Mordechai b. Meir Kalman didaktikus költeményének német műfordítása és magyarázatos kiadása volt Tabniszha Bájisz 1858 , továbbá: Kol Rinó héber költemények német fordítással, 1859., a dohány-utcai templom avatása alkalmából. 1863-ban újból kiadta az Áruch ha-Kódes c. anonym lexicografiai munkát. További kötete, mely német és héber nyelvű verseket és esszéket tartalmaz Mannheimer I. N. bécsi főrabbi jubileuma alkalmából Zijjun le-Zichrón Ólom 1864 c. jelent meg.

10626.ht

CÍMSZÓ Bistrit

SZEMÉLYNÉV Bistrit Mei Kohe

SZÓCIKK Bistrit Mei Kohen új-hébe költő szül Vágbesztercé 1820. megh Bécsbe 189 szept 5 Nagyobbrész Bécsbe él é műve i u o jelente meg Els eze közü Mordecha b Mei Kalma didaktiku költeményéne néme műfordítás é magyarázato kiadás vol Tabniszh Bájis 185 továbbá Ko Rin hébe költeménye néme fordítással 1859. dohány-utca templo avatás alkalmából 1863-ba újbó kiadt a Áruc ha-Kóde c anony lexicografia munkát Tovább kötete mel néme é hébe nyelv verseke é esszéke tartalma Mannheime I N bécs főrabb jubileum alkalmábó Zijju le-Zichró Ólo 186 c jelen meg

10626.h

CÍMSZ Bistri

SZEMÉLYNÉ Bistri Me Koh

SZÓCIK Bistri Me Kohe új-héb költ szü Vágbeszterc 1820 meg Bécsb 18 szep Nagyobbrés Bécsb é műv jelent me El ez köz Mordech Me Kalm didaktik költeményén ném műfordítá magyarázat kiadá vo Tabnisz Báji 18 tovább K Ri héb költemény ném fordítássa 1859 dohány-utc templ avatá alkalmábó 1863-b újb kiad Áru ha-Kód anon lexicografi munká Továb kötet me ném héb nyel versek esszék tartalm Mannheim béc főrab jubileu alkalmáb Zijj le-Zichr Ól 18 jele me

10626.

CÍMS Bistr

SZEMÉLYN Bistr M Ko

SZÓCI Bistr M Koh új-hé köl sz Vágbeszter 182 me Bécs 1 sze Nagyobbré Bécs mű jelen m E e kö Mordec M Kal didakti költeményé né műfordít magyaráza kiad v Tabnis Báj 1 továb R hé költemén né fordításs 185 dohány-ut temp avat alkalmáb 1863- új kia Ár ha-Kó ano lexicograf munk Tová köte m né hé nye verse esszé tartal Mannhei bé főra jubile alkalmá Zij le-Zich Ó 1 jel m

10626

CÍM Bist

SZEMÉLY Bist K

SZÓC Bist Ko új-h kö s Vágbeszte 18 m Béc sz Nagyobbr Béc m jele k Morde Ka didakt költemény n műfordí magyaráz kia Tabni Bá tová h költemé n fordítás 18 dohány-u tem ava alkalmá 1863 ú ki Á ha-K an lexicogra mun Tov köt n h ny vers essz tarta Mannhe b főr jubil alkalm Zi le-Zic je

1062

CÍ Bis

SZEMÉL Bis

SZÓ Bis K új- k Vágbeszt 1 Bé s Nagyobb Bé jel Mord K didak költemén műford magyará ki Tabn B tov költem fordítá 1 dohány- te av alkalm 186 k ha- a lexicogr mu To kö n ver ess tart Mannh fő jubi alkal Z le-Zi j