10628.htm

CÍMSZÓ: Biur Chomec

SZÓCIKK: Biur Chomec, (h.); kovászos dolgoknak a zsidóháztartásokból való eltakarítása. Peszach 8 napján és előnapján kovászos dolgoknak nemcsak fogyasztása, de birtoklása is tilos. Minden, ami gabonatermésből készült, a pászkán (l. o.) kívül, el van tiltva. Ezt tehát vagy el kell égetni, vagy pedig eladni. Niszán 14. napján este gyertyavilág mellett végigjárják a lakást és összekeresik a kovászos dolgokat. E vallást parancs teljesítésénél áldást mondanak; hogy a benedikció ne legyen hiábavaló, morzsákat szórnak el a már kitakarított lakásban és azokat szedik össze az áldás mondáshoz. A kovászos dolgok elégetése másnap délelőtt 9 óra tájban történik oly ima kíséretében, mely megsemmisítettnek nyilvánítja a kovászos dolgokat, amelyek véletlenül a házban maradhattak. Ha peszach előnapja szombatra esik, az összeszedés csütörtök este, az elégetés péntek délelőtt, azonban az ima elmondása szombat délelőtt (ugyanabban az időben) történik. ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 628. címszó a lexikon => 127. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10628.htm

CÍMSZÓ: Biur Chomec

SZÓCIKK: Biur Chomec, h. ; kovászos dolgoknak a zsidóháztartásokból való eltakarítása. Peszach 8 napján és előnapján kovászos dolgoknak nemcsak fogyasztása, de birtoklása is tilos. Minden, ami gabonatermésből készült, a pászkán l. o. kívül, el van tiltva. Ezt tehát vagy el kell égetni, vagy pedig eladni. Niszán 14. napján este gyertyavilág mellett végigjárják a lakást és összekeresik a kovászos dolgokat. E vallást parancs teljesítésénél áldást mondanak; hogy a benedikció ne legyen hiábavaló, morzsákat szórnak el a már kitakarított lakásban és azokat szedik össze az áldás mondáshoz. A kovászos dolgok elégetése másnap délelőtt 9 óra tájban történik oly ima kíséretében, mely megsemmisítettnek nyilvánítja a kovászos dolgokat, amelyek véletlenül a házban maradhattak. Ha peszach előnapja szombatra esik, az összeszedés csütörtök este, az elégetés péntek délelőtt, azonban az ima elmondása szombat délelőtt ugyanabban az időben történik. .

10628.ht

CÍMSZÓ Biu Chome

SZÓCIKK Biu Chomec h kovászo dolgokna zsidóháztartásokbó val eltakarítása Peszac napjá é előnapjá kovászo dolgokna nemcsa fogyasztása d birtoklás i tilos Minden am gabonatermésbő készült pászká l o kívül e va tiltva Ez tehá vag e kel égetni vag pedi eladni Niszá 14 napjá est gyertyavilá mellet végigjárjá lakás é összekeresi kovászo dolgokat vallás paranc teljesítéséné áldás mondanak hog benedikci n legye hiábavaló morzsáka szórna e má kitakarítot lakásba é azoka szedi össz a áldá mondáshoz kovászo dolgo elégetés másna délelőt ór tájba történi ol im kíséretében mel megsemmisítettne nyilvánítj kovászo dolgokat amelye véletlenü házba maradhattak H peszac előnapj szombatr esik a összeszedé csütörtö este a elégeté pénte délelőtt azonba a im elmondás szomba délelőt ugyanabba a időbe történik

10628.h

CÍMSZ Bi Chom

SZÓCIK Bi Chome kovász dolgokn zsidóháztartásokb va eltakarítás Pesza napj előnapj kovász dolgokn nemcs fogyasztás birtoklá tilo Minde a gabonatermésb készül pászk kívü v tiltv E teh va ke égetn va ped eladn Nisz 1 napj es gyertyavil melle végigjárj laká összekeres kovász dolgoka vallá paran teljesítésén áldá mondana ho benedikc legy hiábaval morzsák szórn m kitakaríto lakásb azok szed öss áld mondásho kovász dolg elégeté másn délelő ó tájb történ o i kíséretébe me megsemmisítettn nyilvánít kovász dolgoka amely véletlen házb maradhatta pesza előnap szombat esi összeszed csütört est eléget pént délelőt azonb i elmondá szomb délelő ugyanabb időb történi

10628.

CÍMS B Cho

SZÓCI B Chom kovás dolgok zsidóháztartások v eltakarítá Pesz nap előnap kovás dolgok nemc fogyasztá birtokl til Mind gabonatermés készü pász kív tilt te v k éget v pe elad Nis nap e gyertyavi mell végigjár lak összekere kovás dolgok vall para teljesítésé áld mondan h benedik leg hiábava morzsá szór kitakarít lakás azo sze ös ál mondásh kovás dol eléget más délel táj törté kíséretéb m megsemmisített nyilvání kovás dolgok amel véletle ház maradhatt pesz előna szomba es összesze csütör es elége pén délelő azon elmond szom délel ugyanab idő történ

10628

CÍM Ch

SZÓC Cho ková dolgo zsidóháztartáso eltakarít Pes na előna ková dolgo nem fogyaszt birtok ti Min gabonatermé kész pás kí til t ége p ela Ni na gyertyav mel végigjá la összeker ková dolgo val par teljesítés ál monda benedi le hiábav morzs szó kitakarí laká az sz ö á mondás ková do elége má déle tá tört kíséreté megsemmisítet nyilván ková dolgo ame véletl há maradhat pes előn szomb e összesz csütö e elég pé délel azo elmon szo déle ugyana id törté

1062

CÍ C

SZÓ Ch kov dolg zsidóháztartás eltakarí Pe n előn kov dolg ne fogyasz birto t Mi gabonaterm kés pá k ti ég el N n gyertya me végigj l összeke kov dolg va pa teljesíté á mond bened l hiába morz sz kitakar lak a s mondá kov d elég m dél t tör kíséret megsemmisíte nyilvá kov dolg am vélet h maradha pe elő szom összes csüt elé p déle az elmo sz dél ugyan i tört