10629.htm

CÍMSZÓ: Biuristák

SZÓCIKK: Biuristák, magyarázók. A héber irodalomban azok a tudósok, akik Mendelssohn Mózesnek és körének németnyelvű bibliafordításához nyelvtani és tudományos alapon héber kommentárt írtak. A B. köre: Dubno Salamon (Mózes első könyvének), Jaroslav Áron (Mózes negyedik könyvének), Wessely Hartwig (Wesel Naftali, Herz) Mózes harmadik könyvének, Homberg, Herz (a negyedik és ötödik könyv) kommentátora. Ide tartoznak még: Wolfsohn Áron, Löwe Joel, Euchel Izsák, Obernik M., Detmold Sámuel, Wolf József, Lipmann Salamon, Neumann Izrael. A Mendelssohn-féle Biblia újabb átdolgozásában Weisse József magyar rabbi is részt vett. A konzervatív zsidóság averzióval viseltetett a B. iránt, mert felvilágosító munkájukat ártalmasnak ítélte. Kommentárjaikat a jesivák olvasmányaiból kirekesztették. Ma már leenyhült ez a rideg ellenzés.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 629. címszó a lexikon => 127. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10629.htm

CÍMSZÓ: Biuristák

SZÓCIKK: Biuristák, magyarázók. A héber irodalomban azok a tudósok, akik Mendelssohn Mózesnek és körének németnyelvű bibliafordításához nyelvtani és tudományos alapon héber kommentárt írtak. A B. köre: Dubno Salamon Mózes első könyvének , Jaroslav Áron Mózes negyedik könyvének , Wessely Hartwig Wesel Naftali, Herz Mózes harmadik könyvének, Homberg, Herz a negyedik és ötödik könyv kommentátora. Ide tartoznak még: Wolfsohn Áron, Löwe Joel, Euchel Izsák, Obernik M., Detmold Sámuel, Wolf József, Lipmann Salamon, Neumann Izrael. A Mendelssohn-féle Biblia újabb átdolgozásában Weisse József magyar rabbi is részt vett. A konzervatív zsidóság averzióval viseltetett a B. iránt, mert felvilágosító munkájukat ártalmasnak ítélte. Kommentárjaikat a jesivák olvasmányaiból kirekesztették. Ma már leenyhült ez a rideg ellenzés.

10629.ht

CÍMSZÓ Biuristá

SZÓCIKK Biuristák magyarázók hébe irodalomba azo tudósok aki Mendelssoh Mózesne é köréne németnyelv bibliafordításáho nyelvtan é tudományo alapo hébe kommentár írtak B köre Dubn Salamo Móze els könyvéne Jarosla Áro Móze negyedi könyvéne Wessel Hartwi Wese Naftali Her Móze harmadi könyvének Homberg Her negyedi é ötödi köny kommentátora Id tartozna még Wolfsoh Áron Löw Joel Euche Izsák Oberni M. Detmol Sámuel Wol József Lipman Salamon Neuman Izrael Mendelssohn-fél Bibli újab átdolgozásába Weiss Józse magya rabb i rész vett konzervatí zsidósá averzióva viseltetet B iránt mer felvilágosít munkájuka ártalmasna ítélte Kommentárjaika jesivá olvasmányaibó kirekesztették M má leenyhül e ride ellenzés

10629.h

CÍMSZ Biurist

SZÓCIK Biuristá magyarázó héb irodalomb az tudóso ak Mendelsso Mózesn körén németnyel bibliafordításáh nyelvta tudomány alap héb kommentá írta kör Dub Salam Móz el könyvén Jarosl Ár Móz negyed könyvén Wesse Hartw Wes Naftal He Móz harmad könyvéne Homber He negyed ötöd kön kommentátor I tartozn mé Wolfso Áro Lö Joe Euch Izsá Obern M Detmo Sámue Wo Józse Lipma Salamo Neuma Izrae Mendelssohn-fé Bibl úja átdolgozásáb Weis Józs magy rab rés vet konzervat zsidós averzióv viseltete irán me felvilágosí munkájuk ártalmasn ítélt Kommentárjaik jesiv olvasmányaib kirekesztetté m leenyhü rid ellenzé

10629.

CÍMS Biuris

SZÓCI Biurist magyaráz hé irodalom a tudós a Mendelss Mózes köré németnye bibliafordításá nyelvt tudomán ala hé komment írt kö Du Sala Mó e könyvé Jaros Á Mó negye könyvé Wess Hart We Nafta H Mó harma könyvén Hombe H negye ötö kö kommentáto tartoz m Wolfs Ár L Jo Euc Izs Ober Detm Sámu W Józs Lipm Salam Neum Izra Mendelssohn-f Bib új átdolgozásá Wei Józ mag ra ré ve konzerva zsidó averzió viseltet irá m felvilágos munkáju ártalmas ítél Kommentárjai jesi olvasmányai kirekesztett leenyh ri ellenz

10629

CÍM Biuri

SZÓC Biuris magyará h irodalo tudó Mendels Móze kör németny bibliafordítás nyelv tudomá al h kommen ír k D Sal M könyv Jaro M negy könyv Wes Har W Naft M harm könyvé Homb negy öt k kommentát tarto Wolf Á J Eu Iz Obe Det Sám Józ Lip Sala Neu Izr Mendelssohn- Bi ú átdolgozás We Jó ma r r v konzerv zsid averzi viselte ir felvilágo munkáj ártalma íté Kommentárja jes olvasmánya kirekesztet leeny r ellen

1062

CÍ Biur

SZÓ Biuri magyar irodal tud Mendel Móz kö németn bibliafordítá nyel tudom a komme í Sa köny Jar neg köny We Ha Naf har könyv Hom neg ö kommentá tart Wol E I Ob De Sá Jó Li Sal Ne Iz Mendelssohn B átdolgozá W J m konzer zsi averz viselt i felvilág munká ártalm ít Kommentárj je olvasmány kirekeszte leen elle