10640.htm

CÍMSZÓ: Blauner

SZEMÉLYNÉV: Blauner Mór

SZÓCIKK: Blauner Mór, ügyvéd, szül. Imelyen (Komárom vm.) 1876. aug. 7. A budapesti egyetem elvégzése után 1901. nyitott ügyvédi irodát Budapesten, egyik alapítója s első titkára volt az Országos Ügyvédszövetségnek. Egész fiatalon választmányi tagja lett a Budapesti Ügyvédi Kamarának, melynek főtitkári tisztségét 1914-20-ig viselte. A radikális polgári mozgalmakban vezető szerepet játszott és kezdettől fogva titkára volt a már megszűnt Választójogi Ligának és az Országos Reformbizottságnak. A legkülönbözőbb szaklapokba számos ügyvédkari és büntető vonatkozású cikket írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 640. címszó a lexikon => 129. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10640.htm

CÍMSZÓ: Blauner

SZEMÉLYNÉV: Blauner Mór

SZÓCIKK: Blauner Mór, ügyvéd, szül. Imelyen Komárom vm. 1876. aug. 7. A budapesti egyetem elvégzése után 1901. nyitott ügyvédi irodát Budapesten, egyik alapítója s első titkára volt az Országos Ügyvédszövetségnek. Egész fiatalon választmányi tagja lett a Budapesti Ügyvédi Kamarának, melynek főtitkári tisztségét 1914-20-ig viselte. A radikális polgári mozgalmakban vezető szerepet játszott és kezdettől fogva titkára volt a már megszűnt Választójogi Ligának és az Országos Reformbizottságnak. A legkülönbözőbb szaklapokba számos ügyvédkari és büntető vonatkozású cikket írt.

10640.ht

CÍMSZÓ Blaune

SZEMÉLYNÉV Blaune Mó

SZÓCIKK Blaune Mór ügyvéd szül Imelye Komáro vm 1876 aug 7 budapest egyete elvégzés utá 1901 nyitot ügyvéd irodá Budapesten egyi alapítój els titkár vol a Országo Ügyvédszövetségnek Egés fiatalo választmány tagj let Budapest Ügyvéd Kamarának melyne főtitkár tisztségé 1914-20-i viselte radikáli polgár mozgalmakba vezet szerepe játszot é kezdettő fogv titkár vol má megszűn Választójog Ligána é a Országo Reformbizottságnak legkülönbözőb szaklapokb számo ügyvédkar é büntet vonatkozás cikke írt

10640.h

CÍMSZ Blaun

SZEMÉLYNÉ Blaun M

SZÓCIK Blaun Mó ügyvé szü Imely Komár v 187 au budapes egyet elvégzé ut 190 nyito ügyvé irod Budapeste egy alapító el titká vo Ország Ügyvédszövetségne Egé fiatal választmán tag le Budapes Ügyvé Kamarána melyn főtitká tisztség 1914-20- viselt radikál polgá mozgalmakb veze szerep játszo kezdett fog titká vo m megszű Választójo Ligán Ország Reformbizottságna legkülönböző szaklapok szám ügyvédka bünte vonatkozá cikk ír

10640.

CÍMS Blau

SZEMÉLYN Blau

SZÓCI Blau M ügyv sz Imel Komá 18 a budape egye elvégz u 19 nyit ügyv iro Budapest eg alapít e titk v Orszá Ügyvédszövetségn Eg fiata választmá ta l Budape Ügyv Kamarán mely főtitk tisztsé 1914-20 visel radiká polg mozgalmak vez szere játsz kezdet fo titk v megsz Választój Ligá Orszá Reformbizottságn legkülönböz szaklapo szá ügyvédk bünt vonatkoz cik í

10640

CÍM Bla

SZEMÉLY Bla

SZÓC Bla ügy s Ime Kom 1 budap egy elvég 1 nyi ügy ir Budapes e alapí tit Orsz Ügyvédszövetség E fiat választm t Budap Ügy Kamará mel főtit tiszts 1914-2 vise radik pol mozgalma ve szer játs kezde f tit megs Választó Lig Orsz Reformbizottság legkülönbö szaklap sz ügyvéd bün vonatko ci

1064

CÍ Bl

SZEMÉL Bl

SZÓ Bl üg Im Ko buda eg elvé ny üg i Budape alap ti Ors Ügyvédszövetsé fia választ Buda Üg Kamar me főti tiszt 1914- vis radi po mozgalm v sze ját kezd ti meg Választ Li Ors Reformbizottsá legkülönb szakla s ügyvé bü vonatk c